2
Mhia nono ni mhi gueyẹ ẹ abi mhi li rọshẹka a kpaghiẹ ẹ ali eni e miesuọ ni e la ẹoli iLaodisha ali ẹgbọẹse ni ẹa mẹ mhẹ ukpẹloe ghue obọ. Emini o zẹ ni mhi rọ ọ riẹlẹ ona khi ni a rọ ri udu shi wẹ ọ, ali ni e kugbe elemhi inono, ini e mhọli ẹpfue ni o gba pfo ni ilẹsẹ o rọ ọ na ọgbọ. Ẹghẹghẹ aghọ ni e lẹsẹ osheli ni Ẹshinẹgba ọ gba, ni o khi iKirisiti. Lọlighuo kpe ọ khi okpẹ ni ọọ khueghie ẹpfue-a ni o la ilẹsingme ali ilẹsẹ eyi Ẹshinẹgba.
Eri mhi gue ona a yẹ ini ọgbọkhọghuo ọ khi ri osẹsẹ ẹgbhọli bhale ya di ẹ, abibi eni osẹsẹ e ririẹ dala esọ ramhi. Irari khi, ini mhi aa ririẹ nu ẹ la aghọ, ayẹmhẹ oyẹmhẹ o nu ẹ la aghọ. Mhi nono ni mhi bhale ya mẹ ẹ abi a guẹ la kuete, ni irudunga ni a mhọli shi iKirisiti ọ ọa li nighise.
Aborọkhia khi a she rue iJesu iKirisiti abi Ọnọmhuẹ, a nu ọli ke ngeli kugbe, à gbelighi mighà, a gbo rọ ma imiesuọ ni a mie iKirisiti suọ, a kie mhọli ọli shi udu khi emini a sẹsẹ ẹ ikhi ingme eyi iKirisiti khi igẹsikia e khi. A kphẹmhi ẹ na Ẹshinẹgba ẹghẹghẹ kpa.
Khi zẹ ọgbọkhọghuo di ẹ mu lama shi osẹsẹ afuẹ ali eyi ikpamhika. Ikhi osẹsẹ ni e migha nga angeli ali ẹgbhali oyi agbọ, ni ẹa rọte obọ oyi iKirisiti bhale.
Irari khi emini Ẹshinẹgba ọ khi nya e la idiegbe oyi iKirisiti. 10 Irari khi a kugbe iKirisiti ọ, a rọ mhọli agbọ ni o gba pfo elemhi ayẹmhẹ. Lọli ọọ kpeda nya elemhi ekpabọ ali omhẹsẹ ali afu nya na elemhi ayẹmhẹ. 11 Itobọ khi a kugbe iKirisiti ọ, ọ rọ rue ẹ ọghuẹmhẹ idiegbe udu lasele, ẹzẹzẹ abi a liẹ shẹlẹ ọgbọ ẹpfi-a. 12 Ẹzẹzẹ abi a li ri iKirisiti tọ abi ọ rọ ghua, ni a gbo guise ọli le, ighọ a li pfi ẹ lo elemhi okẹ gbo mu ẹ vule, elemhi ibatizi. A guise ẹ le bhale agbọ irari khi a mhọli irudunga shi ekpabọ oyi Ẹshinẹgba ni ọ rọte eghuli guise iKirisiti le.* Li zẹ iRom 6.4
13 Eri a kpẹ ghu-a shi elemhi ayẹmhẹ ẹghẹghẹ no dọsẹ, irari khi a la agbọ olamhẹ. Ama memena, Ẹshinẹgba ọ she ri iKirisiti rẹ ẹ gbo mhọli agbọ. Ọ ri olamhẹ eyawa nya topfa awa. Li zẹ Ẹfi 2.1-5 14 Abi Ẹshinẹgba ọ rọ shishi ishi ni a zẹ shi awa egbe-a se, ikhi eni e migha zu awa odẹ, ọ rue wẹ awa odẹ-a, ọ ta wẹ ma apfida abi iJesu ọ rọ ghua. Li zẹ Ẹfi 2.15 15 Abi ọ rọ mie iyẹmhẹ ọkphaghiẹ ekpabọ se, ọ rẹ wẹ lasele gboo yẹghẹ-a abi ọ rọ ghu-a shi apfida.
16 Irarighọ, khi zẹ ni ọgbọkhọghuo ọ gue ẹ ẹzọ shi emini u wa le ali oni u wa da, ukẹneta ushi imu Uki Onogbọ ali ogbẹlẹ ne pfuasẹ ali Ogbẹlẹ iYẹmhẹa oyi iJu.§ Li zẹ iRom 14.1-6 17 Enana nya, irọkhọkhọ oyi emini e ya bhale ikpukhokho agbọ e khi, iKirisiti ọ khi ọzukhomhi wẹ nya. 18 Khi zẹ ni ọgbọkhọghuo ni ọ riẹlẹ iregbe-tiemhie eyi ikpamhika, ni ọọ ga igẹni, ọ di ẹ dobẹ eleli oyẹ-a. Emini ẹgbọ eghọghọ e mẹ e la tọnọ ali udu oyẹwẹ ni imiesuọ o rọli ẹ vuse ike shi isamhi afuẹ. 19 Ọgbọ ọghọghọ ọa ke kugbe iKirisiti ọ, ni ọ khi Ọzukhomhi oyi oni idiegbe, ikhi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ miesuọ. Ẹzẹzẹ abi ukhomhi oyi ọgbọ o liẹ gueyẹ idiegbe abi o liẹ kia, ighọ omhẹsẹ oyi iKirisiti o liẹ mhẹsẹ na ẹgbọ eyọli nya, rẹwẹ gbe akanya kugbe abi idiegbe ọgbọ o tono elamhi ali ikpẹsẹ egbe manọ, khi ọghuo. Ẹghẹghẹ aghọ oni idiegbe nya o fu abi Ẹshinẹgba ọ nono ọli shi.* Li zẹ Ẹfi 4.16
20 Aborọkhia khi u she nu iKirisiti ghua, ni ushi agbọ ọa ke rọ mhẹsẹ nẹ eghọ, elọ o zẹ khi u kie ri egbe ẹ na wẹ, ni u rọ ri ushi eyẹwẹ gbe akanya, ni ẹẹ liẹ, 21 “Khi mu ona mhọli obọ,” “Khi to ẹlẹmhi oghọ bino,” “Khi ri obọ ti onana?” 22 Enana nya, emini e ya mele afuẹ-a e khi, ini a rẹwẹ riẹlẹ emini a rẹwẹ ya riẹlẹ se. Irari khi ishi ali omhẹsẹ ni ẹgbọ e mhẹsẹ lọ. 23 Eri omhẹsẹ eghọghọ e li abinẹ khi ilẹsingme e la ọ, ikhi eni e ri itoto ri ẹgbọ ga ugamhi ikpamhika ali iregbe-tiemhile oyi ikpamhika, ali ina-idiegbe-osoli, ama eni ẹ riẹlẹ ena ẹa rẹwẹ lase olamhẹ le.

*2:12 Li zẹ iRom 6.4

2:13 Li zẹ Ẹfi 2.1-5

2:14 Li zẹ Ẹfi 2.15

§2:16 Li zẹ iRom 14.1-6

*2:19 Li zẹ Ẹfi 4.16