3
Angeli ni o ghọle Ẹshinẹgba
Aborọkhia khi a she rọte eghuli guise ẹ ali iKirisiti le bhale agbọ eghọ, ri udu oyẹ shi emini e la obini iloghie obini iKirisiti ọ shitọ obita Eghiele oyi Ẹshinẹgba.* Li zẹ Iwolo 110.1 Ri udu oyẹ shi emini e la obini iloghie, khi rọli shi emini e la agbọ ana, irari khi u she ghua, elemhi iKirisiti u ke la, ni ọ la elemhi Ẹshinẹgba. Egbegbi agbọ oyẹ, elemhi iKirisiti o la. Ọ kha da feli lasele, yẹyẹ, u li ya nu ọli la akaghọ, u li nu ọli mhọli okemhi shi ufumhi oyọli.
Irarighọ, zẹ ni ọghuẹmhẹ oyi emhi agbọ ni o kpẹ la agbọ oyẹ o ghua. Enabi itsẹbọ, ali angeli ichimhi, ali isamhi ebe, ali ọghuẹmhẹ ni ẹa ti, ali emhi-itoegbe ni o li khi ikhumhi igaga. Itobọ enana, elemhi e rọ bi Ẹshinẹgba deba ẹgbọ ni ẹa ya suọ esọ na li. Ẹẹ, a kpẹ li lina ngeli ẹlẹlẹ, abi a rọ la ifuabọ eyi ẹgbọ eghọghọ. Ama, memena a zẹ ni emhi eghọghọ nya e lase ẹ egbe le. Emhi nabi elemhi-ibibi, ali ofu imhọli, ali imuegbe ọbe, ali iyesegbe-eva-a, ali ingmemhi iditsẹa, ali itono obọ udu. A khi ke lono ẹgbhọli khasẹ egbe aborọkhia khi a she gueghie ingeli ali idiegbe onodiọ shi ekẹ eghọ, Li zẹ Ẹfi 4.22 10 ni a shi ri idiegbe enegbọ ku egbe, ni Ẹshinẹgba Ima ọ rọ ya mele onogbọ-a, ni o li abi oyọli. Ini ọ mẹ asha rẹ ẹ mhọli ilẹsẹ oyọli. Li zẹ Igbae 1.26; Ẹfi 4.24 11 Itobọ ona, azọlọmhẹ ọa ke la iteva eni e khi iJu ali ẹgbọ iJẹta, wẹẹ eni a shẹlẹ-a ali eni aa shẹlẹ-a, wẹẹ ẹgbọ eni ẹa fialo-a ali ẹgbọ eni e rọte ifui ishemhi lasele, wẹẹ oghumha ali omi ọgbọ. Ama iKirisiti ọ khi ọni ọ mu egbe ne.
12 Irarighọ, abi a rọ da khi eni Ẹshinẹgba ọ zẹ, ni e pfuasẹ ni ọ nono ingme oyẹwẹ eghọ, a ri ilẹlemhi, isomhelemhi, itiegbe-tiemhi, ali ipfọmhẹ ali irobọmudu sọ abi awulu. 13 A ke ti eni e miesuọ nabi ẹẹ ma egbe. Ini a lue na egbe, a rọ ke topfa egbe ẹ. A rọ topfa abi Ọnọmhuẹ ọ li rọ topfa ẹ.§ Li zẹ Ẹfi 4.32* Li zẹ Ẹfi 4.2 14 Emini u gbo rọ ya ma eni ingeli enete ena nya khi, inono ni o gẹnọ eni ingeli ena nya kugbe, elemhi ikugbe ni o gba pfo.
15 Zobẹ ni opfọmhẹ oyi iKirisiti o mhọli omhẹsẹ shi udu oyẹ, aborọkhia khi ẹgbọ ni e kugbe elemhi idiegbe oghuo a khi eghọ, àá kphẹmhi. 16 A zẹ ni ungmemhi oyi Ọnọmhuẹ o la agbọ oyẹ ẹ, abi a liẹ sẹsẹ egbe, ni a ri ilẹsingme ẹ ye egbe ude. A gbo lighọ ke to iwolo ena irudunga, ni a rọte elemhi ayẹmhẹ ẹ to ke lasele. A ri ayẹmhẹ ikphẹmhi ẹ to uwolo kuẹghiẹ Ẹshinẹgba. Li zẹ Ẹfi 5.19-20 17 Emhikpa ni u wa riẹlẹ ni u wa ngme, ri eva oyi iJesu Ọnọmhuẹ riẹlẹ wẹ. U gbolo ri eva oyọli ẹ kphẹmhi na Ẹshinẹgba Ita.
Abi eni e miesuọ e li ya ke ngeli
18 Ẹẹ ikpotso ni a la ughuẹ, a ri egbe ẹ na ọdọ ẹ pfo, irari khi ina ẹẹ eni e miesuọ e ke li. Li zẹ Ẹfi 5.22; 1 iPit 3.1
19 Ẹẹ edọ, a nono ingme oyi ughuẹ ẹ, a khi ri obọ ni o toto dọsẹ mu wẹ.§ Li zẹ Ẹfi 5.25; 1 iPit 3.7
20 Eniyẹ, a ke suọ esọ na eni e bia ẹ odẹkhodẹ, irari khi onana o ti Ẹshinẹgba ẹloe.* Li zẹ Ẹfi 6.1
21 Ita eniyẹ, a khi riẹlẹ emini e ya ri elemhi bi imi ẹ, irari khi o ya ri egbe pfọ wẹ a. Li zẹ Ẹfi 6.4
22 Ẹẹ ighumha, a ri ungmemhi oyi ọni ọ mhọli ẹ ni ọ la agbọ ona ke gbe akanya. Ọa khi ini e nu ẹ la aghọ tsẹ a rọ ri ungmemhi oyẹwẹ ya ke gbe akanya ini e ba somhi-elemhi ẹ. Ama ri udu oghuo ke gbe akanya irari khi u mu ekpẹ a na Ọnọmhuẹ. 23 Emiemini u wa riẹlẹ nya ri ọmuegbe ni o rọte udu oyẹ nya lasele ke riẹlẹ ọli, abinẹ khi Ọnọmhuẹ u gbe akanya a na, ni ọa khi ọgbọ. 24 Lina ke ngeli abi u rọ da lẹsẹ khi u ya rọte obọ oyi Ọnọmhuẹ mẹ eleli eghọ. 25 Ẹshinẹgba ọ ya fali ọni ọ li onobe ota, ọa ya gbe ọgbọkhọghuo azẹba. Li zẹ iDẹut 10.17; Ẹfi 6.9§ Li zẹ Ẹfi 6.5-8

*3:1 Li zẹ Iwolo 110.1

3:9 Li zẹ Ẹfi 4.22

3:10 Li zẹ Igbae 1.26; Ẹfi 4.24

§3:13 Li zẹ Ẹfi 4.32

*3:13 Li zẹ Ẹfi 4.2

3:16 Li zẹ Ẹfi 5.19-20

3:18 Li zẹ Ẹfi 5.22; 1 iPit 3.1

§3:19 Li zẹ Ẹfi 5.25; 1 iPit 3.7

*3:20 Li zẹ Ẹfi 6.1

3:21 Li zẹ Ẹfi 6.4

3:25 Li zẹ iDẹut 10.17; Ẹfi 6.9

§3:25 Li zẹ Ẹfi 6.5-8