2
Ukpokpomhi imiepfuese
Irarighọ a zẹ ni awa lolo mu igẹsikia ni awa suọ mhuẹ, ini a khi tsua awa ibe vu. Irari khi ini usomhi ni igẹni e bhale ya guele, o khi egbegbọ, ni a ya na ẹgbọ ni ẹa rọli gbe akanya osoli to shi; sẹẹ awa li ya pfue oni osoli ona, ini awa ri ẹloe gbe ukpokpomhi imiepfuese oghọghọ ni Ọnọmhuẹ lọlighuo ọ te ododẹ gue le, ni eni e suọ li, e gueyẹ anye khi igẹsikia lọ? Oni usomhi ona ni Ẹshinẹgba ọ gbo ri ọlẹlẹ, ali ikanya ọshabọ ali ọnyaloa ọdọda zẹ ọtsẹlẹ shi, li shi isomhopfa eyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ni ọ kemhi abi o li ghọle ọli shi.
IJesu ọ bhale agbọ abi ọgbọ
Ẹshinẹgba ọa ri omhẹsẹ oyi agbọ ni ọọ bhale nga igẹni obọ, ikhi agbọ ni awa ngme ena. Ama, a mhọli ashini a ngme ọli shi elemhi Ebe-no-pfuasẹ, ni ọọ.
“Elọ ọgbọ fẹ khi,
ni ingme oyọli o rọ na mu
yẹyẹ Ẹshinẹgba egbe,
elọ ọ khi ni u rọ
lina ri ẹloe ẹ khu ọli?
U ma li kpọkẹ
na igẹni dẹnẹ,
u ri ufumhi
ali ekpẹ rughu ọli,
u rọli loghie nga
emini u ma nya.
U rọli loghie
emhi nya.”* Li zẹ Iwolo 8.4-6
Ẹshinẹgba ọ she ri emini ọ ma nya na li ọ rọ ke mhẹsẹ shi. Ọa kẹsẹ emhikhọghuo le ni ọa rọ shi ọli omhẹsẹ. Ama memena, awa aa kie mẹ eni emhi nya pfo ne ni ọ rọ nali ọ ke mhẹsẹ shi. Ama iJesu awa a mẹ, ni a kpẹ ma kpọkẹ na igẹni ukuku ọ dẹnẹ. Ọni a ri ufumhi ali ekpẹ rughu memena itobọ eghuli ni ọ ghu. Ighọ lọ, okhale oyi Ẹshinẹgba o rọli ghu-a na ẹgbọkpa.
10 Ni Ẹshinẹgba, ni ọ ma emhi nya ni ọ mu wẹ mhọli, ọ mẹ asha ri oni ufumhi ona na ebubu ẹgbọ, ọ rọ ri iJesu khi ọni ọ gba pfo rọte osoli ni ọ mẹ. Irari khi iJesu ọ rẹ ẹgbọ nya bhale imiepfuese.
11 Ghe ọni ọ ri ẹgbọ pfuasẹ ali eni a rọ pfuasẹ nya, unuẹkpẹ oghuo e ke ga khi. Lọli o zẹ khi omama ọa mu iJesu ni ọ rọ lu wẹ inyọghuo. 12 Ọọ Ẹshinẹgba,
“Mhi ya gueyẹ
inyọghuo-mhẹ
emini u she riẹlẹ,
Mhi ya la ilegba oyẹwẹ
to uwolo ikuẹghiẹ oyẹ.” Li zẹ Iwolo 22.22
13 Ọ gbolo ẹ,
“Mhi ya regbenga
Ẹshinẹgba.”
Ọ gbolo ẹ,
“Ghe mhẹmhẹ ali eniyẹ
ni Ẹshinẹgba ọ rọ na mhẹ.” Li zẹ Aza 8.17,18
14 Aborọkhia khi imi Ẹshinẹgba, ẹgbọ ni e zẹ idiegbe ọgbọ ali ọlia e khi, lọli iJesu Omiọli ọ rọ li mele ọgbọ ni ọ mhọli idiegbe ali ọlia-a. Eri ọ lina ini ọ mẹ asha rọte eghuli ni ọ ghu pfuse Ọkphaghiẹ-a ni ọ kpẹ mu ekpabọ oyi eghuli mhuẹ, 15 ni ọ mẹ asha pfuese ẹgbọ ni ulishi eghuli ọọ mu ẹlẹkhẹlẹ. 16 Egbegbọ lọ khi ọa khi igẹni ọ bhale ya kpaghiẹ obọ, ama imimi Aburaamu.§ Li zẹ Aza 41.8-9 17 Itobọ ona a rọ rọli li abi inyọghuo ọli nya odẹkhodẹ. Ni ọ mẹ asha khi Ọkpodalo-ugamhi ọyi Ẹshinẹgba ni ọ kpeda nya, ni ọ mhọli igẹsikia ali ilẹlemhi shi elemhi ugamhi oyi Ẹshinẹgba, ni ọ mẹ asha shishi olamhẹ eyi ẹgbọ-a. 18 Irari khi ọ li mẹ osoli abi a rọ mu ọli fẹ, ọ li dobẹ ẹ kpaghiẹ eni a lili ẹ mufẹ obọ.

*2:8 Li zẹ Iwolo 8.4-6

2:12 Li zẹ Iwolo 22.22

2:13 Li zẹ Aza 8.17,18

§2:16 Li zẹ Aza 41.8-9