13
Ugamhi ni o ghọle Ẹshinẹgba
A kie lighọ ke nono ingme oyi egbe ẹ abi inyọghuo. A ke sato mie epfẹse shi owa, a mu wẹ epfẹse. Irari khi ẹgbọ eghuo ee ke lighọ, ni e rọ mu ẹgbọ eghuo epfẹse, ni ẹa lẹsẹ khi igẹni e khi ni wẹwẹ e mu epfẹse.* Li zẹ Igbae 18.1-8; 19.1-3 A ke sato eni a mu shi owa ighumha egbe abinẹ khi eri a nu wẹ la aghọ. A ke sato ẹgbọ eni a na osoli egbe abinẹ khi eri a li nu wẹ mẹ oni osoli.
Ọmọse ali ughuẹ ọli e mu ekpẹ shi angeli oyẹwẹ. Ọmọse ali ughuẹ ọli e khi li egbe le. Irari khi Ẹshinẹgba ọ ya gue eni ẹ ku itsẹbọ ali eni ẹ kia okia ẹzọ.
Zobẹ ni agbọ oyẹ o nuata shi ọghuẹmhẹ ukpaghọ, zẹ ni emini u mhọli o ke khuese ẹ. Irari khi Ẹshinẹgba ọọ liẹ,
“Mhi aa tigbe ya zẹ obọ,
mhia ya tsuẹ pfia ghue.” Li zẹ iDẹut 31.6,8; iJosh 1.5
Lọli o zẹ ni awa rọ ya ri igbedu liẹ,
“Ọnọmhuẹ ọ khi
ọkpaghiobọ ọyẹmhẹ,
mhia ya tigbe na ulishi.
Elọ ọgbọ dobẹ ya li mhẹ?” Li zẹ Iwolo 118.6
A pfi ẹloe bino eni e ralo na ẹ ena ẹlẹlẹ. Eni e ri irudunga gue ungmemhi oyi Ẹshinẹgba ye ẹ. A sa je abi e li ngeli ramhi ni e rọ ghua, ni a ke khọnya irudunga oyẹwẹ. IJesu iKirisiti, abeghuo ọ khi, odẹ, amo, ali agbọagbọ.
Khi zẹ ni osẹsẹ ẹgbhọli ọdọda e tsua ẹ udu vu. Irari khi okhale o ri udu oyawa ze-a, ọa khi ni a ri ushi eminale gbe akanya, ni ọa kpaghiẹ eni e rẹwẹ gbe akanya obọ. 10 Ama awa mhọli atẹtẹ ni ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba na elemhi owa ugamhi oyi ẹgbọ iJu ẹa mhọli afu ya rọte le emhi iluasobo.§ Emini onana o ngme khi, ‘Awa mhọli atẹtẹ ni o khi apfida ni iJesu ọ la ri idiegbe oyọli luasobo. Ama ẹgbọ ni ẹẹ sa khi iluasobo ni a luasẹ elemhi owa ugamhi oyi ẹgbọ iJu, e te ya mhọli imiepfuese, ẹa mhọli okemhi shi oni atẹtẹ ona.’
11 Eri Ọni ọ kpeda na ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba ọyi ẹgbọ iJu ọọ tsua ọlia eyi elamhakọ lo elemhi Asha-no-Pfuase nẹ nya ya rọ luasẹ obo shi olamhẹ irọtopfa, ama eri a rue eni idiegbe eyi eni elamhakọ fiẹ ifui apfẹ je ọdagbe ya tosẹ-a.* Li zẹ iLẹv 16.27 12 Onana o zẹ ni iJesu ọ rọ li ghu-a shi ikhokho apfẹ, ni ọ rọ ri ọlia eyọli ri ẹgbọ khi eni e pfuasẹ. 13 Irarighọ, a zẹ ni awa lẹ deba li ikhokho apfẹ ni awa nu ọli mẹ omama ni ọ mẹ. 14 Irari khi agbọ oola, awa aa mhọli ẹoli ni o laọ agbọagbọ, ama ẹoli ni o ya bhale awa ri ukpẹloe shi ekẹ ẹ khẹ. 15 Awa ri irarighọ rọte iJesu ke ri iluasobo ikuẹghiẹ na Ẹshinẹgba. Ini awa lighọ, eri awa pfi ọtsẹlẹ shi ọ khi lọli ọ khi Ọnọmhuẹ. 16 A khi yele onete iriẹlẹ-a, ali ni a gbo ke kpaghiẹ egbe obọ, irari khi enana khi iluasobo ni e liẹ ti Ẹshinẹgba ẹloe.
17 A ke suọ esọ na eni e ralo na ẹ, a ri egbe ẹ tiemhie na omhẹsẹ oyẹwẹ. Eri e ri ukpẹloe shi ẹ egbe abi eni e ya rọkhasẹ abi e li gbe. A ke suọ esọ na wẹ ni akanya ni ẹẹ gbe o ri oghẹlẹ na wẹ, ini o khi khi itsua na wẹ, irari khi u wa mhọli eleli ni u ya mẹ ọ. 18 A ke lema na anye. Anye lẹsẹ khi udu oyanye o pfuasẹ, anye gbolo ẹ ngeli ke mu ekpẹ shi egbe anye egbe odẹkhodẹ. 19 Mhi gbo ga lolo lema ẹ, a lolo lema Ẹshinẹgba ọ gbo rẹmhẹ kẹlẹ nyenẹ egbe bhale deba ẹ. 20 Mhi lema Ẹshinẹgba ọna opfọmhẹ, ọni ọ ri ọlia oyi ishobọ na agbọagbọ rọte eghuli guise iJesu Ọnọmhuẹ le, ikhi Ọrisumha-kia ọniẹmhi oyi isumha ọghọ. 21 Ọ ri eminete nya shi ẹ egbe ni a rọ ke riẹlẹ ọghuẹmhẹ oyọli. Ọ gbo gbe ikanya eni e ti ọli ẹloe shi awa egbe, rọte obọ oyi iJesu iKirisiti, ni ọ mhọli ufumhi na agbọagbọ. Atsẹ.
22 Inyọghuo-mhẹ, mhi lema ẹ, a kuegbe-a ri esọ shi oni usomhi irudushọ ona, irari khi ebe ni mhi kẹkẹ ghi ẹ ena ọa lolo nuata. 23 Mhia nono ni a lẹsẹ khi a she rue iTimoti inyọghuo awa ọgba ighumha lasele. Ini ọ kẹlẹ bhale, mhi ya rọli bhale ya mẹ ẹ.
24 A tsẹ eni ẹẹ ralo na ẹ nya, ali ẹgbọ eyi Ẹshinẹgba nya. Inyọghuo awa eni e la Itili ẹẹ tsẹ ẹ.
25 Okhale oyi Ẹshinẹgba o ka nu ẹ nya la. Atsẹ.

*13:2 Li zẹ Igbae 18.1-8; 19.1-3

13:5 Li zẹ iDẹut 31.6,8; iJosh 1.5

13:6 Li zẹ Iwolo 118.6

§13:10 Emini onana o ngme khi, ‘Awa mhọli atẹtẹ ni o khi apfida ni iJesu ọ la ri idiegbe oyọli luasobo. Ama ẹgbọ ni ẹẹ sa khi iluasobo ni a luasẹ elemhi owa ugamhi oyi ẹgbọ iJu, e te ya mhọli imiepfuese, ẹa mhọli okemhi shi oni atẹtẹ ona.’

*13:11 Li zẹ iLẹv 16.27