Ebe ni
IJemhisi
Ọ kẹkẹ
1
Mhẹmhẹ iJemhisi ni mhi khi ọni ọọ ga ọyi Ẹshinẹgba ali ọyi iJesu iKirisiti Ọnọmhuẹ mhia kẹkẹ ebe ona ghi ẹgbọ eni e miesuọ, ni ẹ la ẹdẹli igbẹva eyi ẹgbọ iZirẹni, ni e gbhiaku elemhi ekẹ agbọ nya.* Li zẹ iMat 13.55; iMak 6.3; Ika 15.13; iGal 1.19
Mhi tsẹ ẹ.
Ke ghẹlẹ elemhi imufẹ
Inyọghuo-mhẹ, leli ọli shi emhi oghẹlẹ ini imufẹ ọdọda e bhale debẹ. Irari khi u lẹsẹ khi ini a da mu irudunga oyẹ fẹ bino ne, iregbemie oyẹ o ya mẹ asha fu-a shi ọ. Zobẹ ni iregbemie oyẹẹ o gbe akanya oyọli pfo, ni a mhọli iwomhẹloe, ni o gba pfo, ni a khi eni ingeli enete ẹa baku. Ama ini ọngẹẹ ọọ nono ẹgbhali, ọ mhila Ẹshinẹgba ni ọ pfo elemhi rọ ọ na ọgbọkpa, ni ọa ya mẹ umha-guẹkia oyi ọgbọ. Ọ ya rọli na li. Ama ini ọọ mhila, ọ mhọli irudunga ni ọa mhuẹ akhọkhọmhẹ, irari khi ọni mhọli akhọkhọmhẹ, eri ọ li abi izughuse oyi okẹ oniẹmhi ni akpekpeli o pfi ẹ kia. Ọgbọ ọghọghọ ọ khi sa khi lọli mẹ emhikhọghuo ya mie obọ oyi Ọnọmhuẹ. Ọgbọ ọzidu eva ọ khi, ọa ya riẹlẹ emini o mu amẹ.
Ẹpfue ali umhamẹ
Eni e mie iJesu iKirisiti suọ ena umhamẹ e ke ghẹlẹ irari khi e ma ghalẹ ukpẹloe oyi Ẹshinẹgba. 10 Igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ni e pfue, e ke ghẹlẹ ini agbọ o ke ti wẹ tiemhile. Irari khi eri ẹpfue e ta a kua abi udodo. 11 Irari khi ini ovọ o ngale khi ọọ to, eri ọọ tosẹ ebuli a, e khakha-a, idodo eyẹwẹ e de kua, isomhotse eyẹwẹ o yese a. Ighọ, ọni ọ pfue ọ li ya ta kua, abi ọ li na ya nga na ya tiemhi shi akanya oyọli. Li zẹ Aza 40.6-7
Imhẹsẹ-bino ali imufẹ
12 Ikhivọsẹ o khi na ọgbọ ni ọ kie migha ini ọ mhọli imufẹ, irari khi ini ọ dobẹ ri egbe mie, ọ ya mie arula oghie oyi agbọ na agbọagbọ, ni Ẹshinẹgba ọ she shobọ khi lọli ya rọ na eni e nono ingme oyẹluẹ.
13 Ini a mu ọgbọ lighọ fẹ bino, ọ khi liẹ khi, “Ẹshinẹgba ọ mu mhẹ ẹ fẹ.” Irari khi ọgbọ ọa ri onobe ya dobẹ mu Ẹshinẹgba fẹ, wẹkhi eri lọli ọ mu ọgbọkhọghuo ẹ fẹ bino. 14 Ama ọghuẹmhẹ eyawa ni e di awa mu, e ri awa mhọli imufẹ. 15 Ẹghẹghẹ aghọ oni ọghuẹmhẹ o kha mẹ, o bia olamhẹ, ini olamhẹ o fu, khi o tẹ, o bia eghuli.
16 Inyọghuo-mhẹ a khi zẹ ni a di ẹ. 17 Isomhi-opfa onete kpa ni o gba pfo, idane o te bhale, obini oyi Ita ni ọ ma ikpa na idane, o rọte ẹ tiemhile. Ọni ọa ya mu pfi abi aroro ni ọọ je oola je oobọ. 18 Ọghuẹmhẹ oyọli ọ rọ ri ungmemhi igẹsikia oyọli ri awa bhale agbọ, ini ọ mẹ asha ri awa khi imọmhi eni ododẹ elemhi emini o ma nya.
Isuọ-ungmemhi oyi Ẹshinẹgba ali irọli-gbe akanya
19 A sato ona inyọghuo-mhẹ, ọgbọkpa ọ kẹlẹ ke suọ ungmemhi, ama ọ khi kẹlẹ ke ngme unu, ọ khi gbo kẹlẹ ke mhuẹ elemhi ibibi. 20 Irari khi elemhi ibibi oyi ọgbọ ọa ri ọgbọ ọ mhọli iguẹ-ngeli oyi Ẹshinẹgba 21 Irarighọ, a ti egbe ingeli ichimhi-a ali ingeli ingmobe ni e sha ẹ ma-a. A ri egbe ẹ tiemhile na Ẹshinẹgba, a ri ẹloe shi ungmemhi oyọli, ikhi oni a rọ kọ ẹ udu, ni o dobẹ ya mie ẹ pfuese. 22 A khi khi eni e lẹsẹ ri esọ suọ tsẹ ni ẹẹ di egbe wẹ, a ri ochoghọ ke ri emini a suọ gbe akanya. 23 Ọni ọ ri esọ suọ oni ungmemhi ni ọa riẹlẹ emini o ngme, eri ọ li abi ọni ọ lẹ ya bino egbọli ughegbe abi lọli li. 24 Ọ kha bino egbọli se, ọ vu aghọ le, aghọaghọ ọ yele abi ọ li-a. 25 Ama ọgbọ ni ọ bino elemhi ushi ni o gba pfo ni ọọ rue ọgbọ ọ le, ni ọ kiele ẹ riẹlẹ emini o ngme, ni ọa yele-a abi oni ushi o ngme, a ya khivọsẹ na li emiemini ọọ riẹlẹ kpa.
26 Ini ọngẹ ẹ ọ rue egbọli khi ọna ugamhi lọli khi, ni ọa rọ lolo mu ẹlẹmhi oyọli mhuẹ kpẹ̀, egbọli ọọ di. Ugamhi afuẹ ọọ ga. 27 Ugamhi ni o pfuasẹ ni ọa mhọli ifue ni Ẹshinẹgba Ita awa ọọ mie lọli o khi, ni u rọ ri ukpẹloe khu imi-olimhi ali esamhi-olimhi ini ẹẹ mẹ osoli. Ali ni ọgbọ ọ mu egbọli ini agbọ o khi ri ichimhi mu ọli.

*1:1 Li zẹ iMat 13.55; iMak 6.3; Ika 15.13; iGal 1.19

1:11 Li zẹ Aza 40.6-7