5
IJesu ọ lu eniyẹ odukhokho eni ododẹ
(iMat 4.18-22; iMak 1.16-20)
Ogbẹlẹghuo khi iJesu ọ nu ẹgbọ migha ukiẹkiẹ okẹ ni o khishi na iGẹnẹsarẹti, eni ẹgbọ e le gasẹ ọli ri esọ ọ shi ungmemhi oyi Ẹshinẹgba* Li zẹ iMat 13.1-2; iMak 3.9-10; 4.1 Ọ mẹ ọkọ-okẹ eva epfepfẹ oni okẹ, ni ẹgbọ eni ẹ gbe ifẹlẹ e zẹ obọ shi aghọ. Eni ẹgbọ ee yẹghẹ iga ni e rọọ gbe ifẹlẹ-a. IJesu ọ lo elemhi oghuo ni o khi oyi iSamọ, ọọ iSamọ ọ gua li ti lase oni egele oni okẹ dẹnẹ. Ighọ ọ shitọ oni ọkọ-okẹ oniẹmhi, ọọ sẹsẹ wẹ. Abi ọ rọ sẹsẹ wẹ se, ọọ iSamọ, “Pfi aga lo ashini o limhi ni ọ mu ifẹlẹ.” ISamọ ọọ li, “Ọga, a-ooyọsẹ anye te ẹ rọshẹka ini anye mu ifẹlẹ, anye a mu emhikhọghuo. Ama itobọ khi u ngme ghọ, mhi ya pfi aga lo.” Li zẹ iJọn 21.3 Abi e rọ pfi aga lo oni okẹ, e mu ifẹlẹ ni e bububu, ni o ri aga eyẹwẹ kphuru-a. Li zẹ iJọn 21.6 Ighọ e ri obọ lu apfẹwẹ ni e ga rọ gbe ifẹlẹ, ẹẹ e bhale ya kpaghiẹ wẹwẹ obọ. E muno eni ifẹlẹ kulo ọkọ-okẹ eni e kpọle. Eni ọkọ-okẹ e vọ ifẹlẹ ya ramhi unu, ni eni ifẹlẹ e rọ khọsẹ eni ọkọ-okẹ ramhi ni e rọ tiemhi udi okẹ. Abi iSamọ iPita ọ rọ mẹ ona, ọ de ya yẹshi awẹ eyi iJesu, ọọ li, “Kpẹkpẹ ke vu ni u zẹ mhẹ obọ, irari khi ọna olamhẹ mhi khi.” Abọ e sha li ali ẹgbọ ni e nu ọli la aghọ, itobọ ifẹlẹ ebubu ni e mu. 10 Ighọ abọ e li sha iJemhisi ali iJọni imi iZebedi, ni e khi enuzava eyi iPita. Ighọ iJesu ọọ iSamọ, “Khi ke na ulishi. Rọte amo vu, ẹgbọ u ke ẹ ke muno.” 11 Ighọ e tialọ ọkọ-okẹ oniẹmhi eyẹwẹ ngale egele.
IJesu ọ ri ọmọse ni efafe e mu toto
(iMat 8.1-4; iMak 1.40-45)
12 Abi iJesu ọ rọ la ẹoli oghuo, ọmọse ọghuo ni efafe e mu ọ bhale deba li. Abi ọni ọmọse ọ rọ mẹ iJesu, ọ de ya yẹshi ọli odalo, ọ lema li, ọọ li, “Ọnọmhuẹ, ini o ghọle ẹ, u dobẹ ya rẹmhẹ ze.” 13 IJesu ọ nise obọ-a rọ ti ọni ọmọse, ọọ li, “O ghọle mhẹ, khi ọni ọ ze.” Aghọaghọ eni efafe e lase ọli egbe le. 14 Ighọ iJesu ọ tse agua yẹ ọli, ọọ li, “Khi gueyẹ ọgbọkhọghuo, eri-tsẹ ka ri egbe ẹ khasẹ ọkpodalo-ugamhi ni u riẹlẹ iluasobo ikhuẹ-pfuasẹ ni iMosisi ọ mhẹsẹ na ẹ, ẹghẹghẹ aghọ ni o khi ọtsẹlẹ na wẹ.”§ Li zẹ iLẹv 14.1-32 15 Ighọ ingme oyọli oo gbhiaku shi ọ. Ebubu ẹgbọ e bhale deba li ni e rọ mẹ asha suọ ungmemhi oyọli ali ni ọ gbo rẹwẹ ze elemhi iwali ighuamhi ọdọda. 16 Ama eri iJesu ọọ bi egbe-a je ashini o da-ya, ọ ya sọ iromhi.
IJesu ọ rọ ọmọse ni ọ ghu abọ ali awẹ-a toto
(iMat 9.1-8; iMak 2.1-12)
17 Ẹlẹghuo abi iJesu ọ li sẹsẹ, ẹgbọ iFarisi ali eni ẹẹ sẹsẹ Ishi eyi iMosisi ni e te ẹoli iGalili ali ekẹ iJudia ali iJerusalẹmu bhale, e shitọ aghọ. Ighọ Ẹshinẹgba ọ li ri ekpabọ na li rọ ri eni ẹẹ ghua toto. 18 Ẹgbọ ni e tsua ọmọse ọghuo ni ọ ghu abọ ali awẹ a bhale, e nono abi e li ya rọli lo oni owa bhale odalo oyi iJesu. 19 Abi e ke rọ mẹ khi wẹwẹ ẹa mẹ asha, itobọ khi ẹgbọ e bu dọsẹ, e nga ukhomhi oni owa, e ri ili gẹ ọli abi ọ yẹshi iya eghọ, e rọte ekpha rọli tiemhile shi iteva ẹgbọ, e rọ li shi odalo oyi iJesu. 20 Abi iJesu ọ rọ mẹ abi irudunga oyẹwẹ oo fu, ọọ ọni ọmọse, “Ọmuẹ, a she gbe olamhẹ eyẹ kua nẹ.” 21 Eni ẹgbọ iFarisi ee sa udu oyẹwẹ, e liẹ, “Ọghuo ọni ọgbọ ọna ọ khi ni ọọ pfi unu-a, ọghuo ọ dobẹ ẹ gbe olamhẹ kua, sẹẹ ni Ẹshinẹgba lọlighuo?” 22 IJesu ọ lẹsẹ emini e sa, ọ mhila wẹ, “Elọ o zẹ ni a rọ sa isamhi enana a shi udu oyẹẹ. 23 Onoghuo o ya kẹlẹ ọgbọ ngme nẹ? ‘A she gbe olamhẹ kua nẹ,’ ali, ‘Vule ke kia,’ 24 Emini o zẹ ni a rọ mẹ na khi ni a rọ lẹsẹ lọ khi Omi Ọgbọ ọ mhọli afu shi elemhi agbọ ni a rọ gbe olamhẹ kua.” Ọọ ọni ọmọse ni ọ ghu abọ ali awẹ-a eghọ, “Mhiẹ u vule, rue iya oyẹ, ni u ke je apfẹ.” 25 Utoghuo kpe ọ vule migha odalo oyẹwẹ, ọ rue iya ni ọ rọ yẹshi mhuẹ obọ, ọ je apfẹ, ọọ kuẹghiẹ Ẹshinẹgba. 26 Abọ e sha eni ẹgbọ nya, ee kuẹghiẹ Ẹshinẹgba. Abọ e sha wẹ, ulishi o mu wẹ, ee liẹ, “Awa mẹ ọshabọ amo.”
IJesu ọ lu iLiva ọ deba luẹ
(iMat 9.9-13; iMak 2.13-17)
27 Onana o dọsẹ se, ọ fiẹ lase, ọ mẹ ọmionoga ni a lu iLiva khi ọ shitọ elemhi okholo oyọli ni ọ la mie oga, iJesu ọọ li, “Deba mhẹ.” 28 Ighọ iLiva ọ vule, ọ zẹ emini ọọ riẹlẹ obọ, ọ deba li.
29 Ighọ iLiva ọ nye ekhe, ọ lu ukpokpomhi ukue na iJesu shi apfẹ oyọli. Emionoga ebubu ali ẹgbọ elese ni e bu e li bhale shi oni ukue, e nu wẹ le emhi. 30 Ama ẹgbọ iFarisi ali eni e sẹsẹ ishi ee wọlọ khasẹ eniyẹ odukhokho eyi iJesu, ee liẹ, “Elọ o zẹ ni ọ rọ nu emionoga ali ena olamhẹ ẹẹ le eminale?”* Li zẹ iLuk 15.1-2
31 IJesu ọ sọ wẹ ọ, ọọ wẹ, “Ọni ọọ to, ọọ ye apfẹ ọbo. 32 Mhi aa bhale ni mhi rọ ya lu ẹgbọ ni e pfuasẹ ne, ama ena olamhẹ mhi bhale ya lu, ni e rọ mhuẹ imiepfuese.”
A mhila iJesu ogbọ ingme azumhi
(iMat 9.14-17; iMak 2.18-22)
33 Ẹgbọ eghuo e mhila iJesu, “Elọ o zẹ khi eniyẹ odukhokho eyi iJọni ali eniyẹ odukhokho eyi iFarisi ẹ pfi azumhi, ni eyẹ e rọ le ni e rọ da?” 34 IJesu ọ sọ wẹ ọ, “A liẹ mẹ ghọ khi a ri epfẹse ni e nu ọdọ ọmueshi ọnọgbọ shitọ ọ pfi azumhi, ini ọni ọdọ ọmueshi ọ nu wẹ la aghọ? 35 Ama khi ẹghẹghẹ ọọ bhale ni a rọ ya rue ọdọ ọmueshi iteva oyẹwẹ le, ẹghẹghẹ aghọ, e ya pfi azumhi.”
36 Ọ zẹ okhẹ irọkhọkhọ onana khasẹ wẹ, ọọ, “Ọgbọkhọghuo ọa ya khi ode onogbọ ya gbẹla ma ode onodiọ, ini ọ lighọ, eri ọ mema ya khi oni ode onogbọ-a shi afuẹ. Ini a gbẹla ode onogbọ ma onodiọ, ẹa ya li abeghuo. 37 Wẹkhi eri ọgbọ ọ ya ku onyọ onogbọ shi akpaba oyi ẹkuẹ-ẹlamhi onodiọ, ini ọgbọ ọ li ghọ, eri oni akpaba o ya nyanọ-a, oni onyọ o ku kua, oni akpaba o li opfu-a. [Akpaba ẹkuẹ ẹlamhi ẹgbọ iJu e ku onyọ ọ shi.] 38 Onyọ onogbọ a ku ẹ shi akpaba onogbọ. 39 Aa mẹ ọgbọ ni ọ ya da onyọ onodiọ se, ni ọ tigbe ya mhila onyọ onogbọ, irari khi ọ ya liẹ khi onodiọ o ti nẹ.”

*5:1 Li zẹ iMat 13.1-2; iMak 3.9-10; 4.1

5:5 Li zẹ iJọn 21.3

5:6 Li zẹ iJọn 21.6

§5:14 Li zẹ iLẹv 14.1-32

*5:30 Li zẹ iLuk 15.1-2