4
Imufẹ oyi iJesu
(iMat 4.1-11; iMak 1.12-13)
IJesu ọ rọte okẹ iJọdani jele, Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ vọli egbe. Ọni Ayẹmhẹ ọ rue ọli je ọdagbe ifufu, Ọkphaghiẹ ọ la oobọ mu ọli fẹ elemhi ogbẹlẹ egbhuẹva. Ọa le emhikhọghuo ogbẹlẹ ingmẹ ni a ngme ena. Ikpukhokho ọ okiamhi oo gbe ọli.
Ọkphaghiẹ ọọ li, “Ini u lẹsẹ khi Omi Ẹshinẹgba u khi, wẹẹ oni ẹchẹ ona o mele ibulẹdi-a.”
Ama iJesu ọọ li, “A she kẹkẹ ọli shi Ebe-no-pfuasẹ khi ọa khi eminale tsẹ o ri agbọ a na ọgbọ.”* Li zẹ iDẹut 8.3
Ighọ ọkphaghiẹ ọ rue ọli nga ashini o yagha egbegbọ, ọ ri eghiele na agbọ nya khasẹ ọli. Ọọ li, “Mhi ya ri itoto ali ẹpfue ni e la agbọ nya nẹ, irari khi a she rẹwẹ na mhẹ, ọni ọ ghọle mhẹ mhi ya rue wẹ na. Irarighọ, lẹsẹ nyẹsẹ ukhomhi na mhẹ tsẹ, eyẹ ena nya e ke ya khi.”
IJesu ọ rọ oli, “A she kẹkẹ ọli shi ebe no pfuese. Ke ga Ọnọmhuẹ Ẹshinẹgba oyẹ, lọlighuo kpe u ya ke ga.” Li zẹ iDẹut 6.13
Ọni ọkphaghiẹ ọ ke rue ọli bhale iJerusalẹmu, ọ rọli migha ashini o yagha nẹ ukhomhi owa ugamhi oyi Ẹshinẹgba, ọọ li, “Ini Omi Ẹshinẹgba u khi, te akana ji tiemhi.” 10 Irari khi a she kẹkẹ ọli shi Ebe-no-pfuasẹ khi,
“ ‘Ẹshinẹgba ọ ya ghie igẹni eyọli,
e ka kpe abọ rue.’ Li zẹ Iwolo 91.11
11 E ya ri abọ tsua ẹ idane,
ini u khi khi owẹ shi ẹchẹ.”§ Li zẹ Iwolo 91.12
12 IJesu ọ oli, “A she kẹkẹ oli shi Ebe-no-pfuasẹ, ‘Khi mu Ọnọmhuẹ Ẹshinẹgba ọyẹ fẹ bino.’ ”* Li zẹ iDẹut 6.16 13 Ọni ọkphaghiẹ ọ mu iJesu fẹ se, o zẹ ọli obọ ne, ọ ke migha khẹ ẹghẹghẹ olese.
IJesu ọ rọte iGalili gba akanya oyọli ekẹ le
(iMat 4.12-17; iMak 1.14-15)
14 IJesu ọ nyenẹ egbe bhale iGalili, ekpabọ eyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ e rọli gbe ikanya. A suọ eko ingme oyọli asha khi asha. 15 Ọ la owa ugamhi oyẹwẹ sẹsẹ. Wẹwẹ nya e kuẹghiẹ oli.
Ẹgbọ iNazarẹti e kie iJesu
(iMat 13.53-58; iMak 6.1-6)
16 Ọ je ekẹ iNazarẹti obini ọ la fu vule, ighọ ogbẹlẹ iyẹmhẹa, ọ lo owa ugamhi abi ọ kie kpẹ ẹ li. Ighọ ọ vule migha a zẹ ebe. 17 A rue ebe oyi Ọmekẹguele Azaya mhọli ọli obọ. Ọ naghiẹ ọli-a, Ọ mẹ ashini a kẹkẹ ọli shi khi.
18 “Ayẹmhẹ oyi Ẹshinẹgba
ọ la mhẹ ọ,
irari khi ọ she zẹ mhẹ
ni mhi ke gue usomhi onete
oyi Ẹshinẹgba yẹ
eni ẹa mhuẹ.
Ọ ghie mhẹ mhi
guele khi mhi
ya rue eni a mu
shi owa ighumha lasele,
ni mhi khueghie ezalo alo-a,
mhi pfuese eni a na osoli.
19 Ni mhi rọ gue le khi
isomhelemhi oyi Ẹshinẹgba
o she ramhi.” Li zẹ Aza 61.1-2
20 Ọ zẹ se, o khili oni ebe, ọ rue ọli na ọni ọ ri ẹloe a khu oni ugamhi, Ọ shitọ, ighọ ọgbọkpa ni ọ la oni owa ugamhi ọ wolọ alo shi ọli egbe. 21 Ighọ ọli gueyẹ wẹ, “Amo, emini mhi zẹ lẹna o bhale ya tsẹ shi ẹ esọ.” 22 Ọgbọkpa ọ ngme onete oyọli. Abi e rọ bhale ya ẹ ingmemhi ọnyaloa ni e rọte ọli unu u lasele, e mhila, “Ọna ọa she khi omi iJosẹfu?” 23 IJesu ọọ wẹ mhi lẹsẹ khi a ya ri ekpita liẹ mhẹ, “Ọbo, ri egbe ẹ ze. ‘A ya gbo liẹ mhẹ la akana gbe ikanya ọnyaloa ni u gbe obini iKapanọmu.’ ” 24 “Abi o li mhi li gue ọli ẹ yẹ ẹ khi, aa mu ekpẹ ẹ na ọmekẹguele ẹoli oyọli. Li zẹ iJọn 4.44 25 Mhi gueyẹ ẹ khi esamhi-olimhi ebubu e la ekẹ iZirẹni ẹghẹghẹ oyi Elaja, ni amẹ o rọ mu ikpe esẹ ali ukhukhui ni ukpokpomhi okiamhi o rọ pfi oni ekẹ nya.§ Li zẹ 1 Ighie 17.1 26 Abi o tseku khi ighọ, aa ghie Elaja ghi ọngẹwẹ ọkhọghuo, sẹ ni ọsamhi-olimhi na iZarifati ni ọ la ekẹ iSidọni.* Li zẹ 1 Ighie 17.8-16 27 Ebubu ẹgbọ ni efafe e mu e gbo la ekẹ iZirẹni ẹghẹghẹ oyi Elasha Ọmekẹguele, ni o rọ khia khi aa mẹ ọngẹwẹ ọkhọghuo ni a rọ ze, sẹ ni iNamani ọngi iSiria.” Li zẹ 2 Ighie 5.1-14 28 Ighọ elemhi e li bi eni e la elemhi oni owa ugamhi nya abi e rọ suọ ungmemhi ona. 29 Ighọ e vule khu ọli oni ẹoli ya fiẹ. E rue ọli bhale esesọ ute oyi oni ẹoli, ni wẹwẹ e ba pfi ọli ya tiemhi. 30 Ama ọ rọte wẹ ifuabọ ya lase, ọ vu.
IJesu ọ khu ọmọse ọghuo ayẹmhẹ ọkphaghiẹ egbe-a
(iMak 1.21-28)
31 Ighọ iJesu ọ tiemhi ẹoli iKapanọmu ni o la iGalili ẹlẹ iyẹmhẹa, ọ sẹsẹ eni ẹgbọ. 32 Emini ọ sẹsẹ wẹ e ri abọ sha wẹ, irari khi ekpabọ e la ungmemhi oyọli. Li zẹ iMat 7.28-29 33 Ọmọse ọghuo ọ la oni elemhi owa ugamhi ni ọ mhuẹ ayẹmhẹ ọkphaghiẹ. Ọ tsẹsẹ leghe. 34 “Ghi ẹ! Elọ wa nono anye egbe, iJesu na iNazarẹti? Eri u bhale ya pfuse anye-a? Mhi lẹsẹ ọni u khi, yẹyẹ u khi ọni ọ pfuasẹ ọyi Ẹshinẹgba.”
35 Ighọ iJesu ọ tsẹsẹ ku ọli, “Khukhu unu, rọte ọli egbe lasele.” Ighọ oni ayẹmhẹ ọkphaghiẹ o mu ọni ọmọse pfi ekẹ kpọ ukpẹloe oyi eni ẹgbọ nya, ọ lase ọli egbe le, ama ọa kuale ọli utse.
36 Oni ingme o ri abọ sha eni ẹgbọ, e mhila egbe, “Obo áá mẹ osẹsẹ onana? Itobọ khi afu ali ekpabọ ọ rọọ mhẹsẹ na iyẹmhẹ ọkphaghiẹ, eni iyẹmhẹ e suọ esọ na li, e na ya lase!” 37 Ighọ eva oyọli o gbhiaku ashakpa.
IJesu ọ ri ebubu ẹgbọ ze
(iMat 8.14-17; iMak 1.29-34)
38 IJesu ọ te oni owa ugamhi fiẹ, ọ je owa oyi iSamọ, ọ bhale ya ẹ khi iba ne funẹ ee to ọgọ iSamọ ọni ọkpotso. E gueyẹ iJesu ọ kpaghiẹ ọni ọkpotso obọ. 39 Ighọ iJesu ọ nyẹsẹ egbe ti mama li, ọ khu eni iba, ighọ eni iba e lase ọli egbe le. Aghọaghọ ọni ọkpotso ọ vule, ọọ fẹli wẹ epfẹse. 40 Abi ogbọmhi o ke rọ mu ekẹ, a tsua ebubu ẹgbọ ni e mhọli ighuamhi ọdọda bhale ghi iJesu, ọ ri obọ nga wẹ ukhomhi, ọ rẹwẹ ze nya. 41 Iyẹmhẹ ebe e gbo li rọte ebubu ẹgbọ egbe ya lase, eni iyẹmhẹ e tsẹsẹ, e liẹ, “Omi Ẹshinẹgba u khi oo!” Ama iJesu ọ dese wẹ, ọa zẹ ni e ngme, irari khi e lẹsẹ ọli khi Ọmiepfuese ọ khi.
IJesu ọ tsẹ abọ elemhi owa ugamhi
(iMak 1.35-39)
42 Ogbe o gbe-a, iJesu ọ te oni ẹoli je ashini o da-ya, eni ẹgbọ ee nono ọli. Abi e rọ mẹ ọli, ẹa ke zẹ ọli vu. 43 Ama ọ gueyẹ wẹ, “Mhi mema ya gue ungmemhi onete oyi Eghiele oyi Ẹshinẹgba yẹ ẹoli eni e kpọle, itobọ khi emini o zẹ ni Ẹshinẹgba ọ rọ ghie mhẹ bhale na.” 44 Ighọ ọ kiele tse abọ kia eni owa ugamhi ni e la ekẹ iJudia gasẹ.

*4:4 Li zẹ iDẹut 8.3

4:8 Li zẹ iDẹut 6.13

4:10 Li zẹ Iwolo 91.11

§4:11 Li zẹ Iwolo 91.12

*4:12 Li zẹ iDẹut 6.16

4:19 Li zẹ Aza 61.1-2

4:24 Li zẹ iJọn 4.44

§4:25 Li zẹ 1 Ighie 17.1

*4:26 Li zẹ 1 Ighie 17.8-16

4:27 Li zẹ 2 Ighie 5.1-14

4:32 Li zẹ iMat 7.28-29