9
IJesu ọ ghie eniyẹ odukhokho ogbava fiẹ
(iMat 10.5-15; iMak 6.7-13)
IJesu ọ lu eniyẹ odukhokho ogbava eyọli kugbe, ọ ri itoto ali afu na wẹ ni e rọ ke khu ẹgbọ iyẹmhẹ ni ẹa ti egbe lasele, ali ni e gbo ri ẹgbọ ni e mhuẹ ighuamhi ọdọda toto. Ọ ghie wẹ fiẹ e ke ya tse abọ ungmemhi oyi Eghiele oyi Ẹshinẹgba kiakia ali ni e gbo ke ri ẹgbọ ze. Ọ́ọ́ wẹ, “A khi tsua emhikhọghuo abi a liẹ le ena, a khi tsua ukpokpo wẹkhi akpaba wẹkhi eminale wẹkhi ikpaghọ wẹkhi iku itsua eva ni a sọ. Owa ni a da lo ne, a la aghọ ramhi ni a rọ ya te oni ẹoli vu. Ini ẹgbọ ẹa da mie ẹ ne, a kpishi itutu ni e la ẹ awẹ-a shi oni ekẹ ini a rọte oni ẹoli ẹ vu, ni o khi ọtsẹlẹ ni a ya pfi mu wẹ.”* Li zẹ iLuk 10.4-11; Ika 13.51 Ighọ eni eniyẹ odukhokho e vu, rọte ẹoli je ẹoli. E ri usomhi onete oyi Ẹshinẹgba tse abọ kiakia. E ri ẹgbọ ọ toto ashakpa.
Oghie Erọdu ọ́ọ́ khọkhọ ọni iJesu ọ khi
(iMat 14.1-12; iMak 6.14-29)
Ighọ Erọdu ni ọ khi oghie shi ekẹ iGalili ọ suọ ikanya ọnyaloa ni iJesu ọọ gbe. Abọ e sha li itobọ khi ẹgbọ eghuo e liẹ khi iJọni Ọni ọọ batazi ẹgbọ lọ ni ọ rọte eghuli guale. Eghuo ẹ khi Elaja ọ khi ni ọ bhale, eghuo elese e liẹ khi ọghuo ọmekẹguele enediọ ọ khi ni ọ nyenẹ egbe bhale agbọ. Li zẹ iMat 16.14; iMak 8.28; iLuk 9.19 Ama, Erọdu ọ́ọ́, “Mhẹmhẹ mhi khi iJọni ukhomhi ọ. Ọghuo ọnana ọ khi ni mhia suọ eko?” Ọọ dua abi ọ li ya mẹ ọli.
IJesu ọ ri eminale na ẹgbọ agbẹlẹ ishe (5,000) le
(iMat 14.13-21; iMak 6.30-44; iJọn 6.1-14)
10 Abi eni ighiusomhi na kẹẹ e rọ jele, e gueyẹ iJesu abi e li kia. Ighọ ọ rue wẹ vu je epfẹ ẹoli na lu iBẹtisaida, 11 Ama eni ebubu ẹgbọ e suọ obini ọ je, e deba li. Ọ mie wẹ, ọ gue ungmemhi Eghiele oyi Ẹshinẹgba yẹ wẹ, ọ ri eni e mhuẹ ighuamhi toto.
12 O te aghọ li dẹnẹ abi ogbọmhi o ke rọ mu ekẹ, eniyẹ odukhokho ogbava e bhale deba li, ẹẹ ọli. “Gueyẹ eni ẹgbọ e vu je ẹoli ni e ti mama ana ni e ya nono ashini e ya ku shi ali eminale ni e ya le, irari khi ifui ọdagbe ifufu awa la.”
13 Ọ sọ wẹ ọ, ọ́ọ́ wẹ, “A ri eminale na wẹ le.”
Ẹ ọli, “Ibulẹdi eva ali ifẹlẹ aava e lẹsẹ la ana, sẹ ni awa vu ya dẹ eminale ghi wẹ.” 14 Irari khi emọse agbẹlẹ asha ishe e la aghọ.
Ama ọ́ọ́ eni eniyẹ odukhokho, “A rẹ wẹ shitọ ikui-iku ẹgbọ egbhuẹva ali igbigbe.” 15 Eni eniyẹ odukhokho e li ghọ, ọgbọkpa ọ shitọ. 16 IJesu ọ rue eni ibulẹdi ishe ali ifẹlẹ aava eghọ, ọ bino idane, ọ kphẹmhi shi eni eminale, ọ kholo wẹ a. Ọ rue wẹ na eniyẹ odukhokho eyọli ni e kemhi wẹ na eni ẹgbọ. 17 Ighọ wẹwẹ nya e le, e khue. Eni eniyẹ odukhokho e wolọ eni e le kpọle shi ighughu igbẹva.
IPita ọ guele ọni iJesu ọ khi
(iMat 16.13-19; iMak 8.27-29)
18 Ẹlẹghuo khi iJesu ọ la ashini o da-ya ẹ sọ iromhi, eniyẹ odukhokho eyọli e nu ọli la aghọ, ọ mhila wẹ, “Ọghuo ẹgbọ e fẹ ẹ liẹ khi mhi khi?”
19 Ẹ oli, “Ẹgbọ eghuo ẹ khi iJọni Ọni ọọ batazi ẹgbọ u khi, elese ẹ liẹ Elaja, elese ghọ ẹ khi ọmekẹguele ọnọdiọ u khi ni u nyenẹ egbe bhale agbọ.” Li zẹ iMat 14.1-2; iMak 6.14-15; iLuk 9.7-8
20 Ọ rọ mhila wẹ “Ọghuo ẹẹ ẹ khi mhi khi?”
IPita ọọ li, “Yẹyẹ u khi Ọmiepfuese ọnayi Ẹshinẹgba.”§ Li zẹ iJọn 6.68-69
IJesu ọ gue ingme osoli, ali eghuli, ali iguale oyọli le
(iMat 16.20-28; iMak 8.30--9.1)
21 IJesu ọ tse agua yẹ wẹ e khi gueyẹ ọgbọkhọghuo. 22 Ighọ, Ọ́ọ́ wẹ, “Omi Ọgbọ ọ mema ya mẹ osue emhi ebubu. Eni egbhali ali ighie eyi ekpodalo-ugamhi ali esẹsẹ Ishi eyi iMosisi, e kie ọli. E mema ya gbe ọli-a, ama ẹlẹnuzi-esẹ, ọ ya guale.”
23 Ighọ ọ gueyẹ wẹ nya, “Ini ọgbọkhọghuo ọ́ nono ni lọli khi ọmọ odukhokho ọyẹmhẹ, ọ mema ya kie egbọli, ọ rue apfida oyọli ogbẹlẹ kpa, ọ́ọ́ deba mhẹ.* Li zẹ iMat 10.38; iLuk 14.27 24 Itobọ khi ọni ọ da nono ni lọli tsumhi agbọ oyọli ne, ọ ya wasẹ ọli-a, ama ọni ọ da wasẹ agbọ oyi ọli-a ne shi itobọ oyẹmhẹ, ọ ya tsumhi ọli. Li zẹ iMat 10.39; iLuk 17.33; iJọn 12.25 25 Ighe eleli ni ọgbọ ọ ya mẹ ini ọ mhuẹ agbọ ona nya ni ọ rọ wasẹ ayẹmhẹ oyọli-a? 26 Ini ọgbọ ọ da na omama mhẹ ali ungmemhi oyẹmhẹ ne, Mhẹmhẹ Omi Ọgbọ mhi li ya na omama oyi oni ọgbọ, ini mhi bhale elemhi ufumhi oyẹmhẹ, ali ufumhi oyi Ita ali oyi igẹni ni e pfuasẹ 27 Mhi gue ọli ẹ yẹ ẹ abi o li, khi, ẹgbọ eghuo e la ana ni ẹa ya ghu ne, neni e rọ ya mẹ oni Eghiele oyi Ẹshinẹgba.”
IJesu ọ mu imamachi
(iMat 17.1-8; iMak 9.2-8)
28 Abi ogbẹlẹ nuzi eleli o rọ gba abi iJesu ọ te ngme eni ingme, ọ rue iPita ali iJọni ali iJemhisi nga ute ya lema. 29 Abi ọ li sọ iromhi eghọ, alo eyọli e mu nyenẹ, itsua ni ọ sọ e gẹ nyanyanya abi ákpá. 30 Ighọ Emọse aava, iMosisi ali Elaja, 31 e li lasele e gẹ nyanyanya, e nu iJesu u ngme, e ghẹta eghuli ni iJesu ọ ya ghu obini iJerusalẹmu. 32 Olesẹ o mema rẹ IPita ali apfọli. Abi e rọ guale ni olesẹ o rọ kala wẹ alo-a, e mẹ ufumhi oyi iJesu ali emọse aava ni e nu ọli migha. 33 Abi eni emọse aava e li vu, iPita ọ́ọ́ iJesu, “Ọga, oo ga guẹ ti khi anye la akana. Zẹ ni anye tọnọ okholo esẹ, oghuo oyẹ, oghuo oyi iMosisi, onokpọle oyi Elaja.” Eri ọ li ngme tsẹ, ọa lẹsẹ emini ọ ngme.
34 Ọ kie lighọ ngme, otughunu o bhale ya khukhu wẹ-a. Ulishi o mu wẹ abi e rọ lo elemhi oni otughunu. 35 Ighọ uruli o rọte oni otughunu ngme, ọọ, “Omimhẹ na ni mhi zẹ, a ri esọ shi emini ọ ngme.” Li zẹ Aza 42.1; iMat 3.17; 12.18; iMak 1.11; iLuk 3.22§ Li zẹ 2 iPit 1.17-18 36 Abi oni uruli o rọ ngme se, e mẹ khi iJesu luẹghuo ọ ke migha. Eni eniyẹ odukhokho e ri ingme ona shi udu, ẹa gueyẹ ọgbọkhọghuo emini e mẹ ẹghẹghẹ aghọ.
IJesu ọ ri ọzẹo ni ughuamhi ọ́ mu ze
(iMat 17.14-18; iMak 9.14-27)
37 Ogbeakọlọ abi e rọte ukhomhi ute tiemhile, ebubu ẹgbọ e bhale deba li. 38 Ighọ ọmọse ọghuo ọ rọte elemhi eni ebubu ẹgbọ tsẹsẹ leghe, ọ li “Ọsẹsẹ, kpẹkpẹ bino omimhẹ, lọli ọ khi ọmọ ọghuo kpe ni mhi mẹ bia. 39 Ayẹmhẹ obe ó tsua mu ọli, eri ọọ mu ọli pfi ekẹ, ọọ kpi awẹ-a, o rọli ẹ chi ofulu unu. Ọa ga nono ni lọli rue ọli obọ-a kpa. Eri ọọ nono ni lọli pfuse ọli ayẹmhẹ-a. 40 Mhi she lema eniyẹ odukhokho eyẹ e khu ọli oni ayẹmhẹ egbe-a, ẹa dobẹ.”
41 IJesu ọọ wẹ, “Ẹẹ ẹgbọ ni aa mhuẹ irudunga wẹkhi ilẹsẹ. Ẹlẹ ingme mhi dobẹ ya ri egbe mie umhalẹsẹ oyẹ ẹ ramhi? Ẹlẹ ingme mhi ke nu ẹ ya la akana?” Ọọ ọni ọmọse, “Rue omiẹ bhale ana ghi mhẹ.”
42 Abi ọni ọmọ ọ li bhale, oni ayẹmhẹ ọkphaghiẹ o mu ọli pfi ekẹ jighise, ọọ chi ofulu unu. Ighọ iJesu ọ dese oni ayẹmhẹ ọkphaghiẹ, ọ ri ọni ọmọ ze. Ọ rue ọli na itali. 43 Abọ e sha eni ẹgbọ nya shi ekpabọ oyi Ẹshinẹgba ni e funẹ.
IJesu ọ gbo gue ingme eghuli oyọli le shi ekẹ
(iMat 17.22-23; iMak 9.30-32)
Abọ e kie lighọ sha eni ẹgbọ shi emini iJesu ọ riẹlẹ, iJesu ọ́ọ́ eniyẹ odukhokho eyọli, 44 “A ri esọ shi ekẹ shi ingme ni mhi ya gueyẹ ẹ ena. A ya ri Omi Ọgbọ na ẹgbọ dẹ.” 45 Eri-tsẹ khi eni eniyẹ odukhokho ẹa lẹsẹ abi oni ungmemhi o ngme. Irari khi eri a rọli sheli wẹ ini e khi lẹsẹ emini a rọli ngme. Ama ulishi oo mu wẹ shi abi e liẹ mhila li.
Ọghuo ọ funẹ
(iMat 18.1-5; iMak 9.33-37)
46 Ekhakọ o bhale iteva oyi eniyẹ odukhokho eyọli shi ọni ọ ya funẹ elemhi wẹ.* Li zẹ iLuk 22.24 47 IJesu ọ lẹsẹ emini ee sa udu oyẹwẹ, ọ rue ukuku ọmọ lasele migha wẹ iteva. 48 Ọ́ọ́ wẹ, “Ọnini ọ da ri eva oyẹmhẹ mie ọmọ ọna ne, mhẹmhẹ ọ mie. Ọnini ọ da mie mhẹ ne, ọni ọ ghie mhẹ ọ mie. Irari khi ọnini ọ da ri egbọli tiemhie-ekẹ nẹ elemhi ẹ, lọli ọ khi ọni ọ funẹ nya.” Li zẹ iMat 10.40; iLuk 10.16; iJọn 13.20
Ọni ọa da khi ọbe awa ne ọyi awa ọ khi
(iMak 9.38-40)
49 IJọni ọ́ọ́, “Ọga, anye mẹ ọmọse ni ọ ri eva oyẹ ẹ khu ayẹmhẹ ọkphaghiẹ lase, anye nono ni anye gueyẹ ọli ọ khi ke lighọ irari khi ọa ya debẹ abi anye liẹ debẹ.” 50 IJesu ọọ wẹ, “A khi ke lighọ, irari khi ọgbọ ni ọa da khi ọbe awa ne, ọnayi awa ọ khi.”
Ẹgbọ iSameria ẹa lama mie iJesu
51 Abi ẹghẹghẹ o rọ ramhi ni a rọ ya rue iJesu je iloghie, ọ mhọli ọli shi udu khi lọli ya je iJerusalẹmu. 52 Ọ ghie ighiusomhi ralo, ni e lo elemhi ẹoli nikeke na elemhi iSameria ni e ya mu egbe emhikpa shi ekẹ khẹ ọli. 53 Ama eni ẹgbọ iSameria ẹa lama mie ọli irari khi e lẹsẹ khi iJerusalẹmu ọọ je. 54 Abi eniyẹ odukhokho eyọli ikhi iJemhisi ali iJọni e rọ mẹ ghọ, ẹ ọli, “Ọnọmhuẹ, waa ke zẹ ni anye lu erali rọte idane tiemhie rọ tosẹ wẹ a nya?” Li zẹ 2 Ighie 1.9-16
55 IJesu ọ nyenẹ alo ukhokho, ọ dese wẹ, ọọ wẹ, aa lẹsẹ ayẹmhẹ ni a mhuẹ. Ọa khi eri omi ọgbọ ọ bhale ya yese ẹgbọ agbọ-a, ama eri ọ bhale ya tsumhi wẹ. 56 Ighọ iJesu ali eniyẹ odukhokho eyọli e vu je ẹoli olese.
Emini ideba-iJesu-kia o ya mie ọgbọ ọ rue
(iMat 8.19-22)
57 Abi e li lẹẹ eghọ, ọmọse ọghuo ọ́ọ́ iJesu, “Ọga mhi ya ke debẹ je obiobini wa je kpa.”
58 IJesu ọ́ọ́ li, “Inyakọ e mhuẹ esẹ, ipfeli e mhuẹ eko, ama Omi Ọgbọ ọa mhuẹ ashini ọ dọ ukhomhi ẹ gbe.” 59 IJesu ọ gueyẹ ọmọse ọlese, “Deba mhẹ.” Ọni ọgbọ ọ́ọ́ li, “Ọga, kpẹ zẹ ni mhi ya ri itamhẹ tọ.”
60 IJesu ọ́ọ́ li, “Zobẹ ni eni e ghu-a e ri eni e ghu-a tọ. Yẹyẹ fiẹ ke ya gue ungmemhi Eghiele oyi Ẹshinẹgba le.” 61 Ọlese ọ́ọ́ li, “Ọga mhi ya debẹ, kpẹ zẹ ni mhi ya tsẹ apfẹmhẹ, okhila.”§ Li zẹ 1 Ighie 19.20
62 IJesu ọọ li, “Ọgbọ ni ọ da ri obọ nga ẹgba ni ọọ she ẹ gua ẹsẹ, ni ọ da bino ukhokho ne, ọa tẹ ni ọ lo Eghiele oyi Ẹshinẹgba.”

*9:5 Li zẹ iLuk 10.4-11; Ika 13.51

9:8 Li zẹ iMat 16.14; iMak 8.28; iLuk 9.19

9:19 Li zẹ iMat 14.1-2; iMak 6.14-15; iLuk 9.7-8

§9:20 Li zẹ iJọn 6.68-69

*9:23 Li zẹ iMat 10.38; iLuk 14.27

9:24 Li zẹ iMat 10.39; iLuk 17.33; iJọn 12.25

9:35 Li zẹ Aza 42.1; iMat 3.17; 12.18; iMak 1.11; iLuk 3.22

§9:35 Li zẹ 2 iPit 1.17-18

*9:46 Li zẹ iLuk 22.24

9:48 Li zẹ iMat 10.40; iLuk 10.16; iJọn 13.20

9:54 Li zẹ 2 Ighie 1.9-16

§9:61 Li zẹ 1 Ighie 19.20