10
IJesu ọ ghie ẹgbọ egbhuẹsẹ etuogbava fiẹ
Ona o dọsẹ se, Ọnọmhuẹ ọ zẹ ẹgbọ egbhuẹsẹ etuogbava, ọ mu wẹ ava-ava, ọ e ralo na luẹ ni e kia je ikpe ni ọọ nono ni lọli kia ramhi. Ọọ wẹ, “Ikhiẹsẹ oniẹmhi o la ọ, eri-tsẹ eni ẹ khiẹsẹ wẹ ẹa bu. Itobọ ighọ, a sọ lema ita ọni ọ mhuẹ okhiẹsẹ, ni ọ ghie eni ẹ khiẹsẹ bhale ishemhi oyọli.* Li zẹ iMat 9.37-38 A ke lẹ! Eri mhia ghie ẹ abinẹ isumha ne la ifuabọ idumhi. Li zẹ iMat 10.16 A khi tsua ẹkuẹ ukpaghọ wẹ khi akpulu wẹ khi ekuẹ, a khi tsẹ ẹgbọ odẹ.
“Ini a lo owa okhọghuo, a kpẹ to dẹ liẹ ‘Opfọmhẹ o ka la oni owa ona.’ Ini ọgbọ opfọmhẹ ọ la aghọ, opfọmhẹ oyẹ ẹ o deba li, ini aa mẹ, opfọmhẹ oyẹ ẹ o nyenẹ egbe deba ẹ. Apfẹ okhọghuo ni a da lo ne, a la aghọ le, a la aghọ da emiemini e da rọ ya na ẹ. Irari khi o ti ni ọgbakanya ọ mie ifata. A khi ke kia te owa da je owa. Li zẹ 1 iKọri 9.14; 1 iTimo 5.18
“Ini a da lo ẹoli le ni e rọ da mie ẹ ne, a le emini e rọshi ekẹ na ẹ. A ri eni ẹẹ ghua ni e la aghọ ze, a gueyẹ wẹ, ‘Eghiele oyi Ẹshinẹgba o she ti mama ẹ.’ 10 Ẹoli ni a bhale kpa ni ẹa da mie ẹ, a je ifu apfẹ ya liẹ, 11 ‘Itutu oyi ekẹ oyẹ ni e la anye awẹ, anye she kpishi wẹ shi ekẹ na ẹ, ni e ya pfi ọtsẹlẹ mu ẹ. Ama ẹẹ ọyẹ ẹ, a lẹsẹ khi Eghiele oyi Ẹshinẹgba o she ti mama ẹ.’§ Li zẹ Ika 13.51* Li zẹ iMat 10.7-14; iMak 6.8-11; iLuk 9.3-5 12 Mhi gueyẹ ẹ khi ogbẹlẹ isọ-ẹzọ khi o ya somhi iSodomu egbe dọsẹ oni ẹoli oghọ. Li zẹ Igbae 19.24-28; iMat 11.24; 10.15
Ẹoli ni ẹa miesuọ
(iMat 11.20-24)
13 “O ma khọlọ ẹ egbe, ikhi ẹẹ ẹgbọ iKorazi! O ma khọlọ ẹ egbe, ẹẹ ẹgbọ iBẹtisaida! Irari khi ini ikanya ọnyaloa ni a la elemhi ẹ gbe khi a la ekẹ iTai ali iSidọni li gbe wẹ lọ, e kha mu nyenẹ agbọagbọ. E sọ ide eviẹ, e shitọ ukhomhi emuẹ. Li zẹ Aza 23.1-18; Ezik 26.1--28.26; iJọẹ 3.4-8; Emọ 1.9-10; iZaka 9.2-4 14 Eri-tsẹ khi Ẹshinẹgba ọ ya mhuẹ isomhelemhi na ẹgbọ iTirẹ ali ẹgbọ iSodomu dọsẹ ẹ ogbẹlẹ iguẹzọ. 15 Ẹẹ ẹgbọ iKapanọmu, eri a dabi khi a ya ti ẹ nga idane? Iiye! Eri a ya ti ẹ tiemhi ilimhi iriẹriẹ.§ Li zẹ Aza 14.13-15
16 “Ọọ wẹ, ọni ọ da ri esọ shi ẹ ọ ne, mhẹmhẹ ọ ri esọ shi ọ. Ọni ọ da kie ẹ, mhẹmhẹ o kie. Ọni ọ da kie mhẹ ne, ọni ọ ghie mhẹ ọ kie.”* Li zẹ iMat 10.40; iMak 9.37; iLuk 9.48; iJọn 13.20
Ijele oyi ẹgbọ egbhuẹsẹ etuogbava
17 Ighọ eni ẹgbọ egbhuẹsẹ etuogbava eghọ e ri oghẹlẹ jele. Ẹẹ ọli, “Ọnọmhuẹ, eri egbegbi iyẹmhẹ ọkphaghiẹ e ri irari eva oyẹ nyẹsẹ ukhomhi na anye.”
18 IJesu ọọ wẹ, “Mhi mẹ khi ọkphaghiẹ ọ rọte idane de pfile abi erali akphala. 19 A ghe khẹ! Mhi she ri afu na ẹ, ni a rọ lighi enyẹ ali ikpi dọsẹ, ali ni a gbo mu itoto ali ekpabọ alo ebili nyaa ọ le. Emhikhọghuo ẹa ya li ẹ. Li zẹ Iwolo 91.13 20 A khi ghẹlẹ khi ọkphaghiẹ ọ ri irari eva oyẹmhẹ nyẹsẹ ukhomhi na ẹ, ama a ke ghẹlẹ khi a kẹkẹ eva oyẹ ẹ shi iloghie.”
IJesu ọ ghẹlẹ
(iMat 11.25-27; 13.16-17)
21 Ẹghẹghẹ aghọ, oghẹlẹ o te elemhi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ vọ iJesu egbe, ọọ li, “Mhi tsẹ uwegbe, Ita ni ọ mhuẹ ekẹ ali ukhuli. Irari khi u she ri emhi ena sheli ẹgbọ ni e fia alo-a ali eni e mema wẹna ebe. Ama u rẹwẹ khasẹ ikuku eniyẹ. Ighọ lọ Ita, irari khi abi o li ghọle ẹ shi ghọ.
22 “Itamhẹ ọ she ri emhikpa shi mhẹ obọ. Aa mẹ ọgbọ ni ọ lẹsẹ ọni ọmọ ọ khi, sẹ ni Ita. Aa mẹ ọgbọ ni ọ lẹsẹ ọni Ita ọ khi, sẹ ni ọmọ. Eni e ghọle ọni ọmọ ọ ri Ita a khasẹ.” Li zẹ iJọn 3.35; 10.15
23 Ighọ ọ nyenẹ alo ghue eniyẹ odukhokho eyọli, ọ bẹna nu wẹ ngme, ọọ wẹ, “Ikhivọsẹ o khi na ikpalo ni e mẹ emini ẹẹ a mẹ. 24 Mhi gueyẹ ẹ khi emekẹguele ali ighie ebubu e nono ni wẹwẹ e mẹ emini ẹẹ a mẹ ali ni e suọ emini a suọ ena, ama ẹa dobẹ.”
Ekpita oyi ọngi iSamarita ọnete
25 Ighọ ọsẹsẹ Ishi eyi iMosisi ọghuo ọ vule ya mu iJesu fẹ bino. Ọ mhila li, “Elọ mhi fẹ ya li ni mhi rọ ya mhuẹ agbọ na agbọagbọ?” 26 IJesu ọ li, “Elọ a kẹkẹ shi ebe Ishi eyi iMosisi? Sẹ u liẹ zẹ emini a kẹkẹ shi ọ?”
27 Ọ iJesu, “Rọte ekelemhi udu oyẹ nya ali ayẹmhẹ oyẹ nya ali ekpabọ eyẹ nya ali isamhi eyẹ nya nono ingme oyi Ẹshinẹgba. U gbo nono ingme oyi ọnuzava ọyi ẹ abi u nono ingme egbe ẹ.”§ Li zẹ iLẹv 19.18; iDẹut 6.5
28 IJesu ọọ li, “U ga guẹ gbaghiẹ-a. Lina ke ngeli khi u ya mhuẹ agbọ ona agbọagbọ.”* Li zẹ iLẹv 18.5 Li zẹ iMat 22.35-40; iMak 12.28-34
29 Eri ọni ọsẹsẹ Ishi eyi iMosisi ọna ọ nono ni lọli rọkhasẹ khi lọli lẹsẹ enana nya. Ọ mhila iJesu, “Ọghuo ọ fẹ khi ọnuzava ọyẹmhẹ?”
30 IJesu ọ lina sọ ọli ọ, “Ọmọse ọghuo ọ ke rọte ẹoli iJerusalẹmu tiemhi ẹoli iJẹriko. Ighọ ọ de ya pfilo ighiatọ abọ. E gbe ọli banọ-a, e kẹsẹ ukuku ayẹmhẹ shi ọli ọ, e mie ọli emini ọ mhuẹ nya. 31 A bhale ya ẹ khi ọkpodalo-ugamhi ọyi Ẹshinẹgba ọ rọte oni odẹ ẹ dọsẹ. Abi ọ rọ mẹ ọni ọmọse ni ighiatọ e gbe eghọ, ọ da je ukiẹkiẹ odẹ ni o kpọle ya dọsẹ vu. 32 Ighọ ọni ọ la Owa oyi Ẹshinẹgba gbe akanya ọghuo, eni a lu iLivaiti, ọ ramhi aghọ, ọ mẹ ọli, ọ li rọte ukiẹkiẹ odẹ ni ọ kpọle ya dọsẹ. 33 Ọmọse ọngi iSameria ọghuo ni ọ lẹ asha, ọ ramhi ashini ọni ọmọse ọ la. Ọ mẹ ọli, elemhi ọli e lala li. 34 Ọ lẹ deba li, ọ ku oili ali onyọ shi ọli ikpe ni ọ kuali utse. Ọ ri ide gẹnọ li ẹwẹ. Ọ tsua li nga akphẹrẹ ọyọli, ọ tsua li bhale owa ni a ku ẹ shi, ọọ gueyẹ wẹ e ri ẹloe khu ọli. Li zẹ 2 Okhẹ 28.15 35 Ogbeakọlọ ọ ri ifata ogbẹlẹ eva na ọni ọ mhuẹ oni ashini a ku ẹ shi. Ọ ọli, ‘Kpẹkpẹ ri ẹloe khu ọmọse ọna. Ingmẹ ni o ke ya gbe nya, ini mhia jele mhi ya fali ẹ wẹ.’
36 “Ọghuo ọ elemhi ẹgbọ aasẹ ena u sa khi ọ khi ọnuzava ọyi ọni ọmọse ọna ni ighiatọ e gbe?” 37 Ọni ọsẹsẹ ushi ọọ li, “Ọni ọ mhuẹ ilẹlemhi na li.”
Ighọ iJesu ọọ li, “Li lighọ ke ngeli.”
IJesu ọ je apfẹ oyi iMata ali iMeli
38 Abi iJesu ali eniyẹ odukhokho eyọli e li lẹ, e bhale ẹoli oyi ọkpotso ni a lu iMata. Ọni iMata ọ mie ọli shi owa. 39 Ọni iMata ọ mhuẹ inyọghuo ọkpotso ni a lu iMeli ni ọ shitọ kpẹsẹ iJesu ri esọ shi emini ọ sẹsẹ.§ Li zẹ iJọn 11.1 40 Abi a li ya mu iJesu epfẹse, o zu iMata alo, ọa mẹ asha ri esọ shi emini iJesu ọ sẹsẹ. Ighọ ọ bhale deba iJesu, ọọ li, “Wa mẹ khi inyọghuo-mhẹ ọ zobẹ ikanya nya na mhẹmhẹ-ghuo a gbe? Wẹ ọ bhale ya kpaghiẹ mhẹ obọ.” 41 Ọnọmhuẹ ọọ li, “IMata, iMata, u ma kphakpha egbe ke nasẹ egbe ẹ shi itobọ emhi ebubu. 42 Ama emhi oghuo o mema mu egbe. IMeli ọ she zẹ oni o tinẹ ni o laọ, ọgbọ ọa ya mie ọli luẹ.”

*10:2 Li zẹ iMat 9.37-38

10:3 Li zẹ iMat 10.16

10:7 Li zẹ 1 iKọri 9.14; 1 iTimo 5.18

§10:11 Li zẹ Ika 13.51

*10:11 Li zẹ iMat 10.7-14; iMak 6.8-11; iLuk 9.3-5

10:12 Li zẹ Igbae 19.24-28; iMat 11.24; 10.15

10:13 Li zẹ Aza 23.1-18; Ezik 26.1--28.26; iJọẹ 3.4-8; Emọ 1.9-10; iZaka 9.2-4

§10:15 Li zẹ Aza 14.13-15

*10:16 Li zẹ iMat 10.40; iMak 9.37; iLuk 9.48; iJọn 13.20

10:19 Li zẹ Iwolo 91.13

10:22 Li zẹ iJọn 3.35; 10.15

§10:27 Li zẹ iLẹv 19.18; iDẹut 6.5

*10:28 Li zẹ iLẹv 18.5

10:28 Li zẹ iMat 22.35-40; iMak 12.28-34

10:34 Li zẹ 2 Okhẹ 28.15

§10:39 Li zẹ iJọn 11.1