11
IJesu ọ sẹsẹ abi a liẹ sọ iromhi
(iMat 6.9-13; 7.7-11)
Ogbẹlẹghuo, iJesu ọ la asheghuo o sọ iromhi, Abi ọ rọ sọ se, ọmọ odukhokho ọyọli ọghuo, ọọ li, “Ọnọmhuẹ, sẹsẹ anye abi a liẹ sọ iromhi abi iJọni ọ li sẹsẹ eniyẹ odukhokho eyọli.”
IJesu ọọ wẹ, “U kha sọ iromhi, ke liẹ:
“ ‘Ita anye ni ọ la iloghie,
anye ri ufumhi
na eva oyẹ no pfuasẹ,
Zẹ ni eghiele oyẹ o bhale.
Zẹ ni a riẹlẹ
ọghuẹmhẹ oyẹ ekẹ agbọ
abi o li shi obini iloghie.
Ri eminale ona ogbe-namo
na anye le.
Gbe olamhẹ kua na anye,
abi anye li ẹ gbe kua na
ẹgbọ ni e lamhẹ shi anye ọ.
Khi zẹ ni anye de pfilo imufẹ,
ama tsumhi anye
obọ oyi ọkphaghiẹ.’ ”
IJesu ọọ wẹ, “Ini o khia khi ọngẹ ẹ ọ mhuẹ ọmọle ni ọ rọ lẹ deba ọmọle ọli itsotso ogbiẹ, ni ọ rẹ ọli, ‘Ọmuẹ kpẹkpẹ ngmomhi irui ibulẹdi esẹ na mhẹ, Irari khi ọmọle mhẹ ni ọ la asha ọ bhale ya kushi na mhẹ, ama mhia mhuẹ emini mhi ya rọ fẹli ọli epfẹse.’
“Ini ọni ọmọle ọ, ọ rọte elemhi owa liẹ ọli, ‘Khi ke nasẹ mhẹ ghue irari khi mhi she pfi okpẹ odẹ, mhẹmhẹ ali imimhẹ anye she yẹshi, mhia ke ya dobẹ vule ya rue emhi okhọghuo nẹ.’ Mhi gueyẹ ẹ khi ini ọmọle ọli ọa tseku ri itobọ khi wẹwẹ e khi ọmọle vule ya rue emini ọọ mhila li na li, ama itobọ khi ọ mema kie le ẹ mhila li tsẹ, ọ mema ya vule ya rue emiemini ọ nono na li.
“Mhi gue ẹ yẹ ẹ: Mhila khi a ya rọ nẹ, nono khi u ya mẹ, kpheli obọ odẹ khi a ya khueghie-a nẹ. 10 Irari khi ọni ọ mhila lọli a rọ ọ na, ọni ọ nono lọli ọọ mẹ, ọni ọ kpheli obọ odẹ lọli a khueghie-a a na.
11 “Ẹẹ ni a khi ita, ọghuo elemhi ẹ omiọli ọ ya mhila li afẹlẹ ni ọ ya rue ẹnyẹ na li, ocho ni ọ kha rọ ri afẹlẹ na li? 12 O ke khia khi ini ọ mhila li ẹkẹli, ni u ya rue okpi na li? 13 Ini ẹẹ ni a khi ẹgbọ ebe a lẹsẹ abi a liẹ ri egbegbi emhi somhi imiẹ opfa, sẹ Ita ẹ ni ọ la iloghie ọa ke li ya ri Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ na eni e mhila li?”
IJesu ali Ọkphaghiẹ
(iMat 12.22-30; iMak 3.20-27)
14 Ẹlẹ oghuo khi iJesu ọ khu ayẹmhẹ ọkphaghiẹ ungmenu fiẹ, ọ khu ọni ayẹmhẹ fiẹ lase, ọni ungmenu ọọ ngme. Oni ingme o ri abọ sha ẹgbọ ni e la aghọ. 15 Ama ẹgbọ eghuo ẹ, “Ekpabọ ebe oyi iBezebọ ni ọ khi oghie ọyi iyẹmhẹ ebe, ọ rọ a khu iyẹmhẹ ebe fiẹ lase.”* Li zẹ iMat 9.34; 10.25
16 Eghuo ọ, e mu ọli fẹ bino, ẹ ọli ọ riẹlẹ ọnyaloa ni o ri wẹwẹ ya mie shi ọli ọ khi Ẹshinẹgba ọ mie shi ọli ọ. Li zẹ iMat 12.38; 16.1; iMak 8.11
17 Ama iJesu ọ she lẹsẹ usamhi oyẹwẹ, ọ, “Eghiele ni o da kemhi egbọli o ya de, ọmhuẹ-apfẹ ni o da kemhi egbọli o ya de. 18 Ini Ọkphaghiẹ ọ kemhi egbọli, sẹ eghiele oyọli o li ya migha? Eri mhi a ngme ona itobọ khi ẹ khi ekpabọ oyi iBezebọ mhi rọ ọ khu iyẹmhẹ ọkphaghiẹ kua. 19 Mena ini mhi ri ekpabọ eyi iBezebọ ọ khu iyẹmhẹ ọkphaghiẹ kua, ekpabọ onoghuo eniyẹ eyi ẹẹ e rọ a khu wẹ kua? Eniyẹ eyi ẹẹ e ya gue ẹ ẹzọ itobọ ungmemhi ni a ngme ena. 20 Ama ini o khia khi ekpabọ oyi Ẹshinẹgba mhi rọ ẹ khu iyẹmhẹ ọkphaghiẹ kua, oghọ o rọkhasẹ khi Eghiele oyi Ẹshinẹgba o she bhale ẹ iteva.
21 “Ọmọse ni ọ mhuẹ ekpabọ ọ kha ri itsua okhọli gbanọ egbe egbegbọ ni ọ rọọ khẹ owa oyọli ekhẹ, itsua eyọli e ya mhuẹ akhukhu. 22 Ama ọmọse ni ọ toto dọsẹ ọli ọ kha tsua okhọli mu ọli ni ọ rọ nẹ ọli abọ, eri ọọ miono ọli itsua okhuẹ nya ni ọ regbenga. Ọ tsua ọli ẹpfue ni ọ mhuẹ shi oni owa vu ya kemhi.
23 “Ọni ọa da ku ma mhẹ ọ ne, ọbe mhẹ ọ khi. Ọgbọ ni ọa da mu ma mhẹ ọ ti ẹgbọ gbili ne, eri ọọ vẹsẹ ẹgbọ kua. Li zẹ iMak 9.40
Abi ayẹmhẹ o liẹ kia
(iMat 12.43-45)
24 “Ini ayẹmhẹ ọkphaghiẹ ọ rọte ọgbọ egbe ya fiẹ, eri ọ kpẹ a kia je ifu ọdagbe ifufu ni amẹ ẹa la ya nono ashini ọ kpẹ je ya yẹmhẹ-a, ama ini ọa mẹ asha, ọ egbeluẹ, ‘Mhi gbo lo a je owa ni mhi kpẹ te vu.’ 25 Ini ọ bhale ọ ni ọ rọ bhale ya ẹ khi, a ga fuomhi oni owa muẹnẹ, emhikpa o ga guẹ la ayọli kuete. 26 Ighọ, ọ vu ya wolọ iyẹmhẹ oshilua elese ni e khọlọ dọsẹ lọli, e bhale ya la ọni ọmọse egbe, ikpukhokho oyi ọni ọmọse o ke khọlọ dọsẹ abi ọ kpẹ li.”
27 Abi iJesu ọ li ngme oni ungmemhi ona, ọkpotso ọghuo ọ rọte oni elemhi ebubu ẹgbọ tsẹsẹ leghe ọọ, “Ọni a khi vọsẹ na ọkpotso ni ọ bia ẹ, ni ọ kuẹlẹ, ọ khi.”
28 IJesu ọọ li, “Ẹgbọ ni e suọ ungmemhi oyi Ẹshinẹgba ni e rọ ọli gbe akanya, wẹwẹ e mema mhuẹ ikhivọsẹ nẹ.”
Ọlẹlẹ oyi iJona
(iMat 12.38-42)
29 Abi eni ẹgbọ e ke li bua shi ọ, iJesu ọọ, “Ẹgbọ ebe, ẹgbọ agbhotu onana e khi. Ẹ mhila ọlẹlẹ ọnyaloa, ama aa ya mẹ ọnyaloa okhọghuo, sẹ ni ọlẹlẹ oyi iJona ọmekẹguele.§ Li zẹ iMat 16.4; iMak 8.12 30 Abi iJona ọ khi ọlẹlẹ na ẹgbọ iNinevẹ, ighọ Omi ọgbọ ọ gbo li ya khi ọlẹlẹ na ẹgbọ ena agbhotu ona.* Li zẹ iJona 3.4 31 Oghie-ọkpotso ọyi ekẹ iShẹba ọ ya shitọ ukpẹkhomhi ẹzọ ya gue agbhotu ona ẹzọ, ọ pfa ẹzọ mu wẹ, irari khi ọ ke rọte ekẹ odonuẹ bhale ya ri esọ suọ ungmemhi ẹgbhali oyi oghie iSolomoni, ama ọgbọ ni ọ fu dọsẹ iSolomoni ọ la akana. Li zẹ 1 Ighie 10.1-10; 2 Okhẹ 9.1-12 32 Ẹgbọ iNinevẹ e ya mu ẹzọ vule shi agbhotu ona ọ, e pfa ẹzọ mu wẹ irari khi e mu pfi abi iJona ọ rọ ya ri ungmemhi oyi Ẹshinẹgba tse abọ yẹ wẹ, memena ọgbọ ni ọ fu dọsẹ iJona ọ la akana. Li zẹ iJona 3.5
Egbegbi ákpá
(iMat 5.15; 6.22,23)
33 “Aa mẹ ọgbọ ni ọ ya ri ákpá ru ni ọ ya ri ọli sheli, eri ọ ri ochoghọ ya rue ọli nga ashini o yagha, ni a bhale ya ẹ khi ẹgbọ ni ẹẹ lole ẹ mẹ ekẹ.§ Li zẹ iMat 5.15; iMak 4.21; iLuk 8.16 34 Ikpamhalo eyẹ e khi ákpá oyi idiegbe oyẹ. Ini ikpamhalo eyẹ ẹẹ mẹ ekẹ egbegbọ, idiegbe oyẹ nya o khili ákpá. Ama ini u tasẹ alo-a, idiegbe oyẹ nya o khili alo ebili. 35 Itobọ ona khi zẹ ni ákpá oyẹ o khi alo ebili. 36 Ini idiegbe oyẹ e khili ákpá ni obili ọa rọ la ashikhọghuo ọ, eri o ya ke gẹ nyanyanya abinẹ khi ákpá o nga ọgbọ egbe.”
Epfua esesa
(iMat 23.1-36; iMak 12.38-40)
37 Abi iJesu ọ rọ ngme se, iFarisi ọghuo ọ lu ọli ọ bhale ya nu luẹ le eminale. Ọ lo deba li ya shitọ shi oni eminale. 38 Ama abọ e sha ọni iFarisi abi ọ rọ mẹ khi iJesu ọa kpe abọ a neni ọ le emhi. 39 Ighọ Ọnọmhuẹ ọọ li, “Wa mẹ mena khi ẹẹ ẹgbọ iFarisi khi eri a kpe ukhokho uko ali itasa eyẹ-a, ama elemhi oyẹẹ o vọ emhi ituegbe ali ọkhọlọ. 40 Ẹẹ ẹgbọ eyẹghẹ! Ọa khi Ẹshinẹgba ni ọ riẹlẹ ukhokho ọ ọ gbolo ẹ riẹlẹ elemhi ọ? 41 Ama a rue emini e la elemhi uko ali utasa na ẹgbọ ni ẹa mhuẹ, ẹghẹghẹ aghọ emhikpa e ya pfuasẹ na ẹ.
42 “O ma a khọlọ ẹẹ ẹgbọ iFarisi egbe gba, itobọ khi a guẹ zẹ azẹ-oghuo-igbe ebe akhọkhọ, ali ebe alagho ali ebe elese ni a rọte ogba ẹ khiẹsẹ, emini ẹa lolo mu ẹloe. Ama iguẹ-sọ-ẹzọ ali inono onayi Ẹshinẹgba, a ri obọ gbe wẹ shi. Ena e khi emini a kha mema ke riẹlẹ, ma eni a riẹlẹ eghọ.* Li zẹ iLẹv 27.30
43 “O ma a khọlọ ẹẹ ẹgbọ iFarisi egbe gba, irari khi ukpẹkhomhi ni o yagha a nono elemhi owa ugamhi ali otsẹ ekpẹ elemhi oki.
44 “O ma a khọlọ ẹ egbe irari khi eri a li abi uji oyi ẹgbọ ni ọgbọ ọa shi ọlẹlẹ shi ni ẹgbọ e lighi ẹ dọsẹ, ni ẹa lẹsẹ.”
45 Ọsẹsẹ ushi ọghuo ọ sọli ọ, ọọ, “Ọsẹsẹ, ini u wa ngme enana, eri u li ri anye ma ọ mẹ bie.”
46 IJesu ọ sọli ọ, ọọ, “O ma a khọlọ ẹẹ ni a sẹsẹ Ishi eyi iMosisi egbe, irari khi eri a sọ itsua ni ẹgbọ ẹa dobẹ ya tsua na wẹ tsua, ama ẹẹ aa lama ya tsua ugegemhọ.
47 “O ma a khọlọ ẹ egbe irari khi ẹẹ a manọ iji na emekẹguele ni itita ẹ e gbolo-a. 48 Eri a pfi ọtsẹlẹ shi ọ, a gbo mu ma emini ititaẹ e riẹlẹ irari khi wẹwẹ e gbolo emekẹguele eyi Ẹshinẹgba a, ẹẹ a manọ iji na wẹ. 49 Itobọ ona, rọte ilẹsingme oyi Ẹshinẹgba, ọ rọ liẹ, ‘Mhi ya ghie emekẹguele ali ighiusomhi na kẹẹ ghi wẹ, e ya gbolo eghuo ọ-a, e mu okhọli vule shi elese ọ.’ 50 Itobọ ighọ Ẹshinẹgba ọ ya mu ota sọ ẹgbọ ena agbhotu ona, shi ọlia eyi emekẹguele nya, rọte ẹghẹghẹ ni agbọ ona o te gba ekẹ le. 51 Rọte ọlia eyi Ebẹli ya ramhi ọlia eyi iZakaraya ni a gbe-a shi iteva Owa oyi Ẹshinẹgba ali atẹtẹ. Ighọ lọ! Mhi gueyẹ ẹ khi a ya na ẹ osue to ọ. Li zẹ Igbae 4.8; 2 Okhẹ 24.20-21
52 “O ma khọlọ ẹẹ ni a lẹsẹ Ishi eyi iMosisi pfo egbe, irari khi a she rue okpẹ ni a rọ ẹ khueghie odẹ ilẹsingme sheli. Ẹẹ na, aa lama lo, ẹgbọ ni ẹ nono ni wẹwẹ e lo, aa zẹ ni e mẹ asha dọsẹ lo.”
53 Abi iJesu ọ rọ rọte aghọ vu, ẹgbọ iFarisi ali esẹsẹ Ishi eyi iMosisi e mu okhọli vule shi ọli ọ egbegbọ. E ri omhila ọdọda a khi ọli odẹ. 54 Ini e ba mẹ asha mu ungmemhi mhọli ọli obọ.

*11:15 Li zẹ iMat 9.34; 10.25

11:16 Li zẹ iMat 12.38; 16.1; iMak 8.11

11:23 Li zẹ iMak 9.40

§11:29 Li zẹ iMat 16.4; iMak 8.12

*11:30 Li zẹ iJona 3.4

11:31 Li zẹ 1 Ighie 10.1-10; 2 Okhẹ 9.1-12

11:32 Li zẹ iJona 3.5

§11:33 Li zẹ iMat 5.15; iMak 4.21; iLuk 8.16

*11:42 Li zẹ iLẹv 27.30

11:51 Li zẹ Igbae 4.8; 2 Okhẹ 24.20-21