12
IJesu ọ tse agua shi iri-ugamhi-kualo
(iMat 10.26-27)
Ẹghẹghẹ ana ebubu ẹgbọ agbẹlẹ agbẹlẹ e legba, ni o ramhi ni e rọ lighi egbewẹ, iJesu ọ nu eniyẹ odukhokho eyọli ngme, ọọ wẹ. “A mu egbe ẹ shi iri-ugamhi ku alo oyi ẹgbọ iFarisi ni o li abi ifuma ni a rọ ma ibulẹdi ẹ nye.”* Li zẹ iMat 16.6; iMak 8.15 Irari khi aa mẹ emini a rọ sheli ni ọa ya lasele, wẹkhi eri a mẹ emini a khukhu ni ọa ya khueghie-a. Ungmemhi ni u ngme ẹliyọsẹ a ya suọ ọli ẹlẹ ọguota. Emini u nyẹsẹ ọgbọ esọ gueyẹ elemhi owa aza, a ya suọ ọli eko ukhomhi owa. Li zẹ iMak 4.22; iLuk 8.17
Ọni a ya na ulishi
(iMat 10.28-31)
Emọle mhẹ, abi o la mhi li gue ọli ẹ yẹ ẹ, a khi na ulishi ẹgbọ ni o khia khi idiegbe e lẹsẹ dobẹ ya gbe-a, ini e gbe idiegbe-a, ẹa ke mhuẹ emhi olese ni e ke dobẹ ya li. Ama mhi ya gueyẹ ẹ ọni a ya na ulishi. A na ulishi Ẹshinẹgba ni ọ mhuẹ itoto ni ọ kha gbe ọgbọa se, ọ gbo pfi ọli lo ilimhi iriẹriẹ. Abi o li mhi li gue ọli ẹ yẹ ẹ, a na ulishi oyọli. Ọa khi ikọbọ eva a ri ipfeli isuẹsuẹ oshe ẹ dẹ? Ama abi o riẹ khi ighọ, Ẹshinẹgba ọa yele ọngẹwẹ ọkhọghuo a. Egbegbọ lọ khi, Ẹshinẹgba ọ she leli itsu ni e la ẹ ukhomhi nya. Itobọ ighọ a khi zẹ ni ulishi o mu ẹ, irari khi a mu ẹloe dọsẹ ipfeli isuẹsuẹ ebubu.
Eni e migha na iJesu ali eni e kie ọli
(iMat 10.32,33; 12.32; 10.19,20)
Abi o li mhi li gue ọli ẹ yẹ ẹ khi, ọni ọ da lama gue ingme oyẹmhẹ yẹ ẹgbọ ne, Omi ọgbọ ọ li ya gue ingme oyọli yẹ igẹni eyi Ẹshinẹgba. Ama ọni ọ da kie mhẹ ukpẹloe ẹgbọ, mhi ya li kie ọli ukpẹloe igẹni eyi Ẹshinẹgba. 10 Ọgbọ ni ọ da zẹ ẹmuẹbe na Omi ọgbọ ne, a ya gbekua na li. Ama ọgbọ ni ọ da pfi unu-a deba Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ, ọgbọ a ya gbekua na li. Li zẹ iMat 12.32; iMak 3.29
11 Ini a rue ẹ bhale owa ugamhi oyi ẹgbọ iJu ali ẹgbọ eni ẹẹ mhẹsẹ ali enighie, a khi zẹ ni a yele abi a ya ngme, ali abi a li ya pfa egbe ẹ shi ekẹ. 12 Irari khi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ ya sẹsẹ ẹ abi a ya ngme oni ẹghẹghẹ.§ Li zẹ iMat 10.19-20; iMak 13.11; iLuk 21.14-15
Okhẹ irọkhọkhọ oyi ọyẹghẹ
13 Ọgbọ ọghuo elemhi eni ebubu ẹgbọ ọ lu iJesu, ọọ li, “Ọsẹsẹ kpẹkpẹ gueyẹ inyọghuo-mhẹ ni ọ kemhi ugu na mhẹ.” 14 IJesu ọ sọ ọli ọ, ọọ, “Ọghuo ọ zẹmhẹ shi ọni ọ rẹ ẹ a gue ẹzọ ali ọni ọọ kemhi ugu na ẹgbọ?” 15 Ighọ ọ gueyẹ wẹ nya, “A mu egbe ẹ shi emhi ituegbe, irari khi agbọ oyi ọgbọ ọa migha nga ukhomhi ẹpfue ni ọ mhuẹ.”
16 Ọ zẹ okhẹ irọkhọkhọ ona khasẹ wẹ, ọọ wẹ, “Ekẹ oyi ọmọse ni ọ pfue ọghuo, o lolo ti emhi na li. 17 Ọni ọmọse ọ shitọ sa, Ọọ, ‘Sẹ mhi li ya kia eghọ? Mhi a mẹ asha ke ri emhi ya shi aka oyẹmhẹ.’
18 “Ighọ ọọ, ‘Emini mhi ya riẹlẹ na. Mhi ya guọghọ aka oyẹmhẹ-a, mhi ya tọ aka onofunẹ olese ni mhi rọ sọ iakpa ali itsua elese shi. 19 Ẹghẹghẹ aghọ mhiẹ egbemhẹ, Ọmuẹ u zẹ ukhomhi onete gba e! Irari khi u mhuẹ ẹpfue ni e bububu, ni e ya tsua-ẹ ramhi ikpe ebubu. Ka yẹmhẹ-a, ke le, ke da. Wa li agbọ abi o ghọle ẹ.’ ”
20 “Ama Ẹshinẹgba ọọ li, ‘Yẹyẹ ọyẹghẹ! U ya ghu-a amiọsẹ; mena ọghuo ọ ke ya mhọli eni ugu ni u she ti ma na egbe ẹ?’
21 “Ighọ o ya li ọgbọkpa egbe ni ọ da ti ẹpfue ma na egbọli, ni ọa mhuẹ ẹpfue oyi emini o mu Ẹshinẹgba ẹloe.”
A khi ke sa usamhi agbọ
(iMat 6.25-34)
22 Ighọ iJesu ọ gueyẹ eniyẹ odukhokho eyọli, ọọ wẹ, “Irarighọ, a khi zẹ ni usamhi emini a ya le ali usamhi emini a ya da, o nasẹ ẹ, wẹkhi usamhi idiegbe oyẹ emini u wa sọ. 23 Agbọ oyẹ o mu egbe dọsẹ eminale, idiegbe oyẹ o gbo mu egbe dọsẹ ode ni a sọ ẹ shi ọ. 24 A bino ipfeli na ukhomhi idane, ẹa rọ kọ wẹkhi eri ẹẹ khiẹsẹ, ẹa mhuẹ ashini e tsua eminale a shi wẹkhi eri e mhuẹ aka, ama eri Ẹshinẹgba ọ rọ na wẹ a le. A mu ẹloe dọsẹ wẹ! 25 Ọngẹẹ ọnọghuo ọ ya dobẹ ri irari inyama-egbe oyọli khi ogbẹlẹ oghuo ma agbọ oyọli? 26 Aborọkhia khi u wa ya dobẹ riẹlẹ ukuku emhi onana, elọ o zẹ ni u rọ a nasẹ egbe ẹ shi emini e kpọle?
27 “Sa ọ bino abi ebuli idodo e li ẹ fu. Ẹa ya gbe akanya wẹkhi eri ẹẹ do ide. Ama mhi gue a yẹ ẹ khi egbegbi iSolomoni ni ọ tseku lighọ mhuẹ itsua ni e somhi otse, ọa khuẹ akhuẹ nabi ebuli okhọghuo o khuẹ.* Li zẹ 1 Ighie 10.4-7; 2 Okhẹ 9.3-6 28 Ẹẹ ni a mhuẹ ukuku irudunga, ini o khia khi ighọ Ẹshinẹgba ọ ri ide ku ebuli egbe, ni e kha laọ amo, akọ a tosẹ wẹ-a, sẹ u ke liẹ sa khi ọa ya li ri egbegbi itsua sọ ẹ?
29 “Irarighọ, a khi ke sa emini a ya le ali emini a ya sọ; a khi zẹ ni o nasẹ ẹ udu. 30 Irari khi ẹgbọ ena agbọ ona nya, wẹwẹ e na khu emhi enana, ama Ita ẹ ni ọ la iloghie ọ lẹsẹ khi e to ẹ. 31 Ochoghọ emiemini u wa riẹlẹ nya, zẹ ni Eghiele oyi Ẹshinẹgba o khi onododẹ, emhi elese ni u wa nono nya, ọ ya rẹwẹ ma ọ nẹ.
Ẹpfue na obini iloghie
(iMat 6.19-21)
32 “A khi zẹ ni ulishi o mu ẹ, ẹẹ ikuku isumha, irari khi ọghuẹmhẹ oyi Ita ẹ o khi ni ọ rọ ri oni eghiele na ẹ. 33 A ri emhikpa ni a mhuẹ dẹ, a kemhi eni ikpaghọ na eni ẹa mhuẹ. A zẹ ni a mhuẹ ẹkuẹ ukpaghọ ni ọa ya khakha, ali ni a gbo mhuẹ ẹpfue shi iloghie ni ọa ya pfo wẹkhi oghiatọ ọ mẹ asha a ti bhale ọ, wẹkhi ifu e mẹ asha a tọwẹ, 34 Irari khi ashini ẹpfue oyẹ o la, aghọ udu oyẹ ọọ la.
A mu egbe shi ekẹ khẹ ibhale oyi Ọnọmhuẹ
35 “A mu egbe shi ugamhi, a zẹ ni ikpa eyẹ ẹ e ke gẹ. Li zẹ iMat 25.1-13 36 Abi eni ẹ ga ọgbọ e migha khẹ ijele oyi ọni ọ mhuẹ wẹ ni ọ ye ukue ni a rọ a rue ọkpotso, ini ọọ bhale ni ọ rọ kpheli obọ odẹ, e nyanya khueghie odẹ a na li aghọaghọ. Li zẹ iMak 13.34-36 37 O ma ti eni ẹ ga ọgbọ eghọ egbe ini ọni ọ mhuẹ wẹ ọ bhale ya ẹ khi e mu egbe migha khẹ luẹ. Abi o la mhi gue a yẹ ẹ khi, ọ ya mu egbe akanya, ọ lu wẹ, ọ nu wẹ shitọ, ọ ri eminale na wẹ le. 38 Oghẹlẹ o ya khi na eni eni ẹẹ ga eghọ ini ọni ọ mhuẹ wẹ ọ bhale ya ẹ khi e mu egbe shi ekẹ ini o tseku khi itsotso ogbiẹ, o ke khi ini ogbe o ya gbe ọ rọ bhale. 39 A lẹsẹ ona khi ini ọni ọ mhuẹ apfẹ ọ lẹsẹ ẹghẹghẹ ni oghiatọ ọ rọ ọ bhale ọli owa ya do lọ, ọa kha zẹ ni ọ lo ọli owa ya do. 40 Ẹẹ oyẹẹ a ke mu egbe, irari khi Omi ọgbọ ọ dobẹ ya bhale ẹghẹghẹ ni aa sa shi.”§ Li zẹ iMat 24.43-44
Ọni ọ guẹ ẹẹ ga ali ọni ọa guẹ ẹẹ ga
(iMat 24.45-51)
41 IPita ọ mhila li, ọọ, “Ọnọmhuẹ anye u kpe ekpita ona yẹ abi ọgbọkpa?”
42 Ọnọmhuẹ ọọ li, “Ọghuo ọ fẹ khi ọni ọrẹloekhu, ni ọ mhọli ilẹsingme, ni ọọ gbe akanya te odẹ igẹsikia, ni ọga ọyọli ọ ri apfẹ nga obọ, ni ọ gueyẹ ọli ọ ri eminale na eni ẹ ga li ke le shi ẹghẹghẹ? 43 Ikhivọsẹ o khi na ọni ọ ga ọgbọ ọghọ, ini ọga ọyọli ọ bhale ya ẹ ọli shi iguẹ-riẹlẹ. 44 Mhi gue a yẹ ẹ khi eri ọ ya ri emini ọ mhuẹ nya nga ọli obọ. 45 Ama ini ọni ọọ ga ọgbọ ọghọ ọ la udu oyọli liẹ, ‘Ọga ọyẹmhẹ ọ she tẹsẹ ẹ dọsẹ,’ ni ọ rọ gbe eni ẹẹ ga eni ikpotso ali eni emọse ni a rọ shi ọli obọ, ọọ le, ọọ da, onyọ ọọ gbe ọli. 46 Eri ọni ọga ọyọli ọ ya bhale ẹlẹ ni ọa sa shi ni ọa ri ẹloe shi ekẹ ẹ khẹ ọli, ikhi ẹghẹghẹ ni ọa sa shi. Ọni ọga ọyọli ọ gbe ọli, ọ kuale ọli utse, ọ ghie ọli abọ pfilo deba ẹgbọ umha-suesọ.
47 “Ama ọni ọọ ga ọgbọ ọghọ, ni ọ lẹsẹ ọghuẹmhẹ oyi ọga ọyọli, ni ọa mu egbe ni ọ rọ riẹlẹ ọghuẹmhẹ oyọli, a ya gbe ọli itali, a nali osoli egbegbọ. 48 Ama ọni ọ ga ọgbọ ni ọa lẹsẹ ọghuẹmhẹ oyi ọga ọyọli ni ọọ riẹlẹ emini o ye ni a gbe ọli shi, a ya gbe ọli ukukuọ. Irari khi ọni a ri emini e bu na, emini e bu a ya mhila li. Ọni a ri emini e lolo bu nga obọ, emini e lolo bu a ya mhila li.
IJesu ọa ri opfọmhẹ bhale ama okemhi
(iMat 10.34-36)
49 “Erali mhi bhale ya pfi shi ekẹ agbọ ona. Abi a khẹ khi e she a lala. 50 Mhi mhuẹ ibatizi ni mhi ya mie shi egbe. Egbe ẹa ke sheshe mhẹ ne ini mhia li mie ọli se.* Li zẹ iMak 10.38 51 Eri a dabi khi opfọmhẹ mhi rọ bhale ekẹ agbọ? IIye! Okemhi mhi rọ bhale. 52 Rọte memena vu, ẹgbọ oshe ni e la ọmhuẹ-apfẹ oghuo e ya kemhi egbe. Aasẹ ọ e mu okhọli vule shi aava ọ, aava ọ e mu okhọli vule shi aasẹ ọ. 53 Ita ali omiọli ọnọmọse e ya mu okhuẹ vule shi egbe wẹ ọ. Inyọ ali omiọli ọnọkpotso e mu okhuẹ vule shi egbe wẹ ọ. Inyọdọ ali ọsami ọli, e ya mu okhuẹ vule shi egbe wẹ ọ.” Li zẹ iMika 7.6
Ilẹsẹ emini ẹghẹghẹ o ngme
(iMat 16.2,3)
54 IJesu ọ gueyẹ eni ẹgbọ nya, ọọ, “Ini a da mẹ khi otughunu o gbe shi obini ovọ o te ẹ tiemhi eko ne, aghọaghọ a liẹ khi amẹ o ya ruẹ, amẹ o ruẹ esheshighọ. 55 Ini akpekpeli o rọte ukiẹkiẹ ọgobọ ini a sọ alo ghue obini ovọ o te ẹ lo eko ẹ li ne, ẹ khi ogbe o ya nye amo, esheshighọ o lighọ. 56 Ẹẹ erugamhi-ku-alo, a lẹsẹ abi a liẹ bino abi ekẹ ali ukhui o ngme, a guele abi ogbe o ya li. Elọ o zẹ khi aa lẹsẹ abi ẹghẹghẹ o ngme memena?
Yẹyẹ ali ọbe ẹ a rọ nu egbe riẹlẹ
(iMat 5.25-26)
57 “Elọ o zẹ khi a gueyẹ egbe ẹ emini o te odẹ ni a ke riẹlẹ ọli? 58 Abi yẹyẹ ali ọni ọ luẹ ẹzọ a liẹ ke lẹ ikọtu, rọshẹka ni a rọ riẹlẹ neni a ramhi ikọtu. Ini ọa khi ighọ, eri ọ ya ti ẹ bhale ufuẹgẹ oyi ọsọ-ẹzọ, ọni ọsọ-ẹzọ ọ muẹ ghi ọni ọ omhẹsẹ, ọni ọ mhẹsẹ eghọ muẹ ya pfilo owa ighumha. 59 Mhi gueyẹ ẹ khi u wa ya tigbe lase aghọ le, ini u wa li fali oko ni a ya fiẹ pfo nya.”

*12:1 Li zẹ iMat 16.6; iMak 8.15

12:3 Li zẹ iMak 4.22; iLuk 8.17

12:10 Li zẹ iMat 12.32; iMak 3.29

§12:12 Li zẹ iMat 10.19-20; iMak 13.11; iLuk 21.14-15

*12:27 Li zẹ 1 Ighie 10.4-7; 2 Okhẹ 9.3-6

12:35 Li zẹ iMat 25.1-13

12:36 Li zẹ iMak 13.34-36

§12:40 Li zẹ iMat 24.43-44

*12:50 Li zẹ iMak 10.38

12:53 Li zẹ iMika 7.6