13
Ini ẹẹ aa li mupfi eri a li ya pfua
Ẹghẹghẹ aghọ, ẹgbọ eghuo ni e la aghọ e gueyẹ iJesu abi oghie iPaleti ọ ku ọlia eyi ẹgbọ iGalili eghuo ni ọ gbolo-a ma ọlia eyi elamhakọ ni a rọ luasẹ obo. IJesu ọọ wẹ, “Eri a dabi khi olamhẹ eyi eni ẹgbọ iGalili eghọ e dọsẹ olamhẹ eyi ẹgbọ iGalili ni e kpọle, ni o zẹ khi e ghọ na wẹ osue? Iiye! Aa khi ighọ, ini ẹẹ aa li mupfi, ighọ ẹẹ a ya li pfua. Abi khi eri a dabi khi ẹgbọ ogbalale ni owa atọnga ni o la ekẹ iSiloamu o de mu gbolo-a eghọ, khi olamhẹ eyẹwẹ e khọlọ dọsẹ eyi ẹgbọ ni e kpọle ni e la iJerusalẹmu? IIye! Mhi gue ẹ yẹ ẹ khi ini ẹẹ aa li mu pfi, ighọ a li ya pfua.”
Aghọ iJesu ọ la zẹ okhẹ irọkhọkhọ oyi ọara ọkhua-eni ni ọa ya mọ. Ọọ wẹ, “Ọmọse ọghuo ọ kọ ọkhua-eni shi ogba upfonu. Ọ je ọ ya bino ini lọli mẹ udumhi ọ pfa, ama ọa mẹ emhikhọghuo ọ. Ọ gueyẹ ọmọse ni ọ ri ẹloe a khu oni ogba upfonu, ọọ li, ‘Oonokpe-esẹ na ni mhi te ẹ kiasẹ oni ọara ona ini mhi mẹ udumhi ọ, mhia mẹ okhọghuo. Ka khi ọli-a, elọ o zẹ ni o rọ le ekẹ shi afuẹ?’
“Ọni ọmọse ọ lema ọni ọ mhuẹ oni ogba ipfonu, ọọ li, ‘Ọga kpẹkpẹ zẹ ọli obọ ukpe ona bino ni mhi gua gasẹ udi ọli, ni mhi ku ifatalaza shi ọ bino. O kha mọ idumhi ishukpe, o ti, ama ini ọa ke mọ, u khi ọli-a.’ ”
IJesu ọ ri ọkpotso ni ọ guọghọ-a ze ẹlẹ iyẹmhẹa.
10 Ẹlẹ iyẹmhẹa, iJesu ọ la owa ugamhi u sẹsẹ ẹgbọ. 11 Ọkpotso ọghuo ọ la aghọ ni o khia khi o gbe ikpe igbẹlele ni ayẹmhẹ ọkphaghiẹ o te mu ọli gọnọ-a. Eri ọ ke nyẹsẹ, ọa ke dobẹ ẹ vule migha. 12 Abi iJesu ọ rọ mẹ ọli, ọ lu ọli lasele, ọọ li, “Kpotso, ughuamhi oyẹ o she pfo.” 13 Ọ ri abọ nga ọli egbe, aghọaghọ ọni ọkpotso ọ vule migha, ọ kuẹghiẹ Ẹshinẹgba. 14 Elemhi e bi ọni ọ mhẹsẹ shi oni owa ugamhi khi iJesu ọ ri ọni ọkpotso ze ẹlẹ iyẹmhẹa. Ọni ọmọse ọọ ẹgbọ ni e le gba, “Ogbẹlẹ esesa e la ẹfo uka ni awa rọ ọ gbe ikanya, a ke bhale eni ogbẹlẹ esesa eghọ ni a la ọ rẹ ẹ ke ze, ama a khi ke bhale ẹlẹ iyẹmhẹa.”* Li zẹ Okiali 20.9-10; iDẹut 5.13-14 15 Ọnọmhuẹ ọ sọ li ọ, ọọ, “Ẹẹ ẹgbọ eri ugamhi ku alo, ọa khi eri a taghiẹ ichi ali ikphẹrẹ eyẹ-a shi ashini a gẹnọ wẹ shi, a rue wẹ je okẹ ya da amẹ ẹlẹ iyẹmhẹa?” 16 Elọ o ke zẹ ni ọkpotso ọna ni ọ li khi omiomi Aburaamu ni ọkphaghiẹ ọ she gẹnọ ikpe igbẹlele, ni aa rọ li ya taghiẹ ọli-a ẹlẹ iyẹmhẹa? 17 Abi iJesu ọ rọ ngme ona se, omama o mu ẹgbọ ni e mu okhọli vule shi ọli ọ, ama ikanya ọnyaloa nya ni ọ gbe o ri egbe e mu eni ẹgbọ.
Okhẹ irọkhọkhọ oyi ukpamhi ọara iMọsitadi
(iMat 13.31-32; iMak 4.30-32)
18 IJesu ọ mhila wẹ, ọọ, “Sẹ Eghiele oyi Ẹshinẹgba o fẹ li? Elọ mhi fẹ ya ri ọli khọkhọ? 19 Eri o li abi ukpamhi ọara iMọsitadi ni ọgbọ ọ rue ya kọ ogba. Oo fu, o mele ukpokpomhi ọara ni ipfeli e ku eko shi iguabọ eyọli a.”
Okhẹ irọkhọkhọ oyi ifuma
(iMat 13.33)
20 Ọ gbo rọ mhila wẹ, “Elọ mhi fẹ ya ri Eghiele oyi Ẹshinẹgba khọkhọ? 21 Eri o li abi ifuma ni ọkpotso ọ rọ ma italabi ifulawa esẹ wushe ni o fuma shiọ.”
Odẹ na pfi
(iMat 7.13,14,21-23)
22 Ẹghẹghẹ aghọ, iJesu ọ kiakia ẹoli khi ẹoli, ọ sẹsẹ ẹgbọ abi ọ li je iJerusalẹmu. 23 Ọgbọ ọghuo ọ mhila li, ọọ, “Ọnọmhuẹ, ikuku ẹgbọ tsẹ Ẹshinẹgba ọ ya mie pfuese?”
IJesu ọọ wẹ, 24 “A rọshẹka ni a rọte unu-odẹ na pfi lo. Mhi gue a yẹ ẹ khi ebubu ẹgbọ e ya rọshẹka ni wẹwẹ e lo, ama, ẹa ya dobẹ. 25 Itobọ khi ini ọni ọ mhuẹ owa ọ da vule ya pfi okpẹ odẹ ne, eri a mema migha olase ke kpheli odẹ shi afuẹ, a lema, a liẹ, ‘Ọga kpẹkpẹ khueghie odẹ a na anye.’
“Ama ọ sọ wẹ ọ, ọọ, ‘Mhi aa lẹsẹ ẹ wẹkhi eri mhi lẹsẹ obini a te bhale.’
26 “Ẹghẹghẹ aghọ, a ya liẹ, ‘Anye nu ẹ le, anye nu ẹ da, u gbo la ifu apfẹ eyi anye e sẹsẹ.’
27 “Ama ọ ya gbo liẹ, ‘Mhia lẹsẹ obini a te bhale. Ẹẹ nya a vu mhẹ ana lasele, ẹẹ ẹgbọ ọkhọlọ.’ Li zẹ Iwolo 6.8 28 Aghọ ẹgbọ e la ke viẹ, ẹẹ gbe akọ akọ, ini a mẹ Aburaamu ali Aziki ali iGiekọpu ali emekẹguele obini Eghiele oyi Ẹshinẹgba ama a khu ẹ ya lase. 29 Ẹghẹghẹ aghọ ẹgbọ e ya rọte obini ovọ o te ẹ ngale ali obini ovọ o te ẹ lo eko, ali ukiẹkiẹ obita ali ukiẹkiẹ ọgobọ ini a sọ alo ghue obini ovọ o te ẹ lo eko bhale, e ya shitọ shi ukue na Eghiele oyi Ẹshinẹgba. Li zẹ iMat 8.11-12; 22.13; 25.30 30 A bino khi a ya mẹ ẹgbọ eghuo ni e kpẹ kpe ukhokho e ya kpe odalo, ẹgbọ ni e kpẹ kpe odalo e ya ke kpe ukhokho.”§ Li zẹ iMat 19.30; 20.16; iMak 10.31
Ingme oyi iJerusalẹmu o to iJesu egbe
(iMat 23.37-39)
31 Ẹghẹghẹ aghọ ẹgbọ iFarisi eghuo e bhale deba iJesu, ẹ ọli, “Vu ana lasele irari khi oghie Erọdu ọ nono ni lọli gbe-a.”
32 IJesu ọọ wẹ, “A ka gueyẹ ọni anyakọ ọghọ, ‘Khi mhi ya khu ayẹmhẹ ọkphaghiẹ ẹgbọ egbe lasele ali mhi gbo ri ẹgbọ ya ze amo ali akọ, ama akọpfua mhi ya gbe akanya oyẹmhẹ pfo.’ 33 Abibi o riẹ li, mhi mema ya ti okiali ke je odalo, amo ali akọ ali akọpfua, irari khi ọmekẹguele ọkhọghuo ọa khi ọni ọ mẹ asha a ghu shi ẹoli oboese sẹ ni iJerusalẹmu.
34 “Eekhue-oo! IJerusalẹmu, iJerusalẹmu. Ẹẹ ni a gbolo emekẹguele-a, ni a gbolo ẹ tono eni a ghie ghi ẹ echẹ, iti-ingmẹ o ghọle mhẹ ni mhi kono imiẹ kugbe, abi ọkhọkhọ ọ liẹ kono imi ọli shi ifu ipfua, ama ọa ghọle ẹ! 35 A bino khi apfẹ oyẹ ẹ khi ikpukpu igbe e ke khi. Khi ọgbọ ọa ke la ọ, mhi gue a yẹ ẹ khi aa ke ya mẹ mhẹ, sẹ ini oni ẹghẹghẹ o ramhi ni a ke rọ a liẹ, ‘Ẹshinẹgba ọ khi vọsẹ na ọni ọ ri eva oyi Ọnọmhuẹ bhale.’ ”* Li zẹ Iwolo 118.26; iJere 22.5

*13:14 Li zẹ Okiali 20.9-10; iDẹut 5.13-14

13:27 Li zẹ Iwolo 6.8

13:29 Li zẹ iMat 8.11-12; 22.13; 25.30

§13:30 Li zẹ iMat 19.30; 20.16; iMak 10.31

*13:35 Li zẹ Iwolo 118.26; iJere 22.5