15
Okhẹ irọkhọkhọ oyi osumha ni ọ wa-a
(iMat 18.12-14)
Ighọ ebubu emionoga ali ena olamhẹ e bhale ti mama iJesu ni e rọ suọ ingmemhi ni ọ ngme. Ama ẹgbọ iFarisi ali esẹsẹ Ishi eyi iMosisi ẹ, “Ọni ọmọse ọna ọ kpe abọ ẹ mie ẹgbọ olamhẹ, ọ gbo nu wẹ ẹ le eminale.”* Li zẹ iLuk 5.29-30 Ighọ iJesu ọ zẹ okhẹ irọkhọkhọ khasẹ wẹ, ọ, “Ini o khia khi ọngẹ ẹ ọ mhuẹ isumha egbhuẹshe, ni a rọ bhale ya ẹ khi ọghuo ọ wa ọ a, sẹ ọ ya li? Aa khi eri ọ ya zẹ ọghuo ọa la egbhuẹshe eni e kpọle obọ shi ifu ọdagbe ifufu, ọ vu ya nono ọghuo ni ọ wa eghọ, ramhi ni ọ rọ ya mẹ ọli mu? Ini ọ mẹ ọli, egbe ẹẹ mu ọli, ọ mu ọli ta ike. Ini ọ ramhi apfẹ, ọ luno emọle ọli ali idogbapfẹ eyọli, ọọ wẹ, ‘A bhale ya nu mhẹ ghẹlẹ irari khi osumha ọyẹmhẹ ni ọ wa, mhi she mẹ ọli mu.’ Mhi gueyẹ ẹ khi ini ọgbọ olamhẹ ọ mu pfi, oghẹlẹ o la iloghie dọsẹ ọgbọ ọghuo ọa la egbhuẹshe ni e she pfuasẹ ni ẹa ke nono imupfi.
Ukpaghọ ni o waa
“Ini o khia khi ọkpotso ọ mhọli ikpẹkhuli igbe, ni ọ rọ wasẹ oghuo ọ-a, sẹ ọ ya li? Ọa khi eri ọ ya ri ákpá ru, ọ fuomhi owa nguẹnẹ, ọ kuegbe-a nono ọli ramhi ni ọ rọ ya mẹ ọli rue? Ini ọ mẹ ọli rue, ọ luno emọle ọli ali idogbapfẹ eyọli, ọọ wẹ, ‘A bhale ya nu mhẹ ghẹlẹ irari khi ukpẹkhuli oni o wa mhẹ-a, mhi she mẹ ọli rue.’ 10 Mhi gueyẹ ẹ khi ighọ igẹni eyi Ẹshinẹgba e liẹ ghẹlẹ ini ọgbọ olamhẹ ọghuo ọ mu pfi.”
Ọmọ ọni ọ wa-a
11 IJesu ọ gbo zẹ okhẹ irọkhọkhọ ona khasẹ wẹ, ọọ wẹ, “Ọmọse ọghuo ọ ya laọ ni ọ mhuẹ eniyẹ emọse aava. 12 Ọnikeke ni ọ laọ, ọọ itali, ‘Itamhẹ, kemhi ugu ni o ya khi oyẹmhẹ na mhẹ.’ Ighọ ọni itali ọ kemhi oni ugu na wẹ. 13 Ọa tẹsẹ ne, ọni ọmọ ọghọ ọ tsua ugu eyọli. Ọ vu je ẹoli odonuẹ oboese, ọ ya pfuse ẹpfue eghọ kua. 14 Ọ pfuse ẹpfue eghọ nya kua se, ukpokpomhi okiamhi o lo oni ushishi oghọ nya le. Ọyẹmhẹ o gbe ọli. 15 Ighọ ọ lẹ deba ọmọse ni ọ khi ọmọ ekẹ aghọ. Ọ ri egbọli mele ọni ọọ ga ọni ọmọse-a. Ọ ghie ọli je ishemhi oyọli ni ọ ri eminale na igulu eyọli ke le. 16 Ọ nono ini lọli mẹ asha ke le eminale ni eni igulu e le kpọle. Ama ọgbọkhọghuo ọa bọ eminale na li. 17 Abi ẹgbhali eyọli e rọ tiemhile, ọ mhila egbọli, ‘Ọa khi eri ighumha eyi itamhẹ nya e mẹ eminale a le, e kẹsẹ shi, ni mhi rọ la ana ri egbe na okiamhi a gbe ya ghua! 18 Mhi nyenẹ egbe ya je apfẹ deba itamhẹ, ni mhi ya liẹ ọli, Ita mhi she lamhẹ na Ẹshinẹgba ali yẹyẹ. 19 Mhia ke tẹ ọni abi a lu omiẹ, rue mhẹ abi oghumha ọghuo ọyẹ.’ 20 Ighọ ọ vu ya je deba itali. Ama abi ọ li bhale ni ọ kie nuata shi apfẹ eghọ, itali ọ mẹ ọli, ọ mhuẹ ilẹlemhi na li. Ọ na ya mu ọli, ọ pfi abọ gege ọli uruli, ọ pfi ọli ẹlẹmhi egbe. 21 Ọni ọmọ ọọ itali, ‘Itẹ, mhi she lamhẹ shi Ẹshinẹgba ali yẹyẹ ọ, mhia ke tẹ ni a lu omiẹ, ke riẹlẹ mhẹ abi eni ẹẹ ga ẹ ọtuọghuo.’ 22 Ama itali ọ luno eni ẹẹ ga li, ọọ, ‘Okuekhoogo! A nyanya a rue egbegbi itsua ni e somhi otse nya bhale sọ li. A rue ukhui shi ọli obọ, ni a ri ekuẹ sọ li. 23 A mu ẹna ni ọ khọbọ bhale ni a gbe ọli-a ni awa mhuẹ ukue ke ghẹlẹ gbii. 24 Irari khi eri omimhẹ ọna ọ kpẹ ghu-a ama ọ she guale. Eri ọ kpẹ wa ama a she mẹ ọli rue.’ Ighọ e lu ukue, e ghẹlẹ gbii. 25 Ẹghẹghẹ aghọ omiọli ọnọgbhali ni ọ kpẹ la ifui ishemhi ọ rọte ishemhi jele. Abi ọ rọ ti mama apfẹ, ọ suọ eko ebọla ali ishimhi. 26 Ọni omiọli ọghọ ọ lu ọni ọọ ga ọyi itali ọghuo, ọ mhila li, ọ, ‘Elọ a mẹ?’ 27 Ọni ọọ ga ọọ li, ‘Inyọghuo ẹ ọ jele, ni itẹ ọ rọ gbe ẹna ni ọ gbẹdi ọghuo-a. Irari khi ọ jele shi itoto ali oghẹlẹ.’ 28 Ighọ elemhi e bi ọni inyọghuo ọli ọnọgbhali ọghọ, ọa ke lama lo owa le. Ighọ itali ọ lẹ deba li, ọ lema li ọ lo le. 29 Ama ọọ itali, ‘Bino oonokpe-ingme ni mhi te la ana a gẹ, ni mhia a tigbe da ushi oyẹ okhọghuo ghue, ama agbọagbọ wa tigbe mu ẹlamhi ọkhọghuo na mhẹ ghue, ni emọle mhẹ e li nu mhẹ ghẹlẹ. 30 Ama abi omiẹ ọna ni ọ tsua itsua ẹpfue eyẹ ya pfuẹchẹ kua na idegbe ọ rọ jele, u ya gbe ẹna ni ọ gbẹdi-a na li.’ 31 Itali ọọ li, ‘Omimhẹ, ẹghẹghẹ kpa u te nu mhẹ la akana, emhikpa ni mhi mhuẹ eyẹ e khi. 32 Ama o ti ni awa ghẹlẹ, irari khi eri inyọghuẹ ọna ọ kpẹ ghua, ama ọ she nyenẹ egbe bhale agbọ; eri ọ kpẹ wa ama a she mẹ ọli rue.’ ”

*15:2 Li zẹ iLuk 5.29-30