16
Okhẹ irọkhọkhọ oyi ọrẹloekhu ọna ikpamhika
IJesu ọ zẹ okhẹ irọkhọkhọ khasẹ eniyẹ odukhokho eyọli, ọọ wẹ, “Ọmọse ọghuo ni ọ pfue ọ la ọ, ọ mhuẹ ọrẹloekhu ẹpfue enayọli. A gueyẹ ọni ọmọse khi ọni ọrẹloekhu ọ pfuse luẹ ẹpfue-a. Ighọ ọ lu ọli, ọ mhila li, ‘Elọ ona o khi ni mhi a suọ idiegbe oyẹ? Rọkhasẹ mhẹ ghue abi u li gbe akanya oyẹ irari khi waa ke gbolo ya khi ọrẹloekhu ọyẹmhẹ.’ Ighọ ọni ọrẹloekhu ọ sa ọ, ‘Sẹ mhi li ya kia abi ọga oyẹmhẹ ọ rọ ya khu mhẹ akanya ena? Mhi aa mhuẹ itoto ni mhi rọ dobẹ ya gua ishemhi. Omama omhila kia-kia ọọ mu mhẹ. Mhi lẹsẹ abi mhi ya li ini ẹgbọ e zẹmhẹ lo apfẹ oyẹwẹ le ini a khu mhẹ akanya.’
“Ighọ ọ lu ẹgbọ ni e lo ọga ọyọli ota. Ọ mhila ọnododẹ, ‘Ingmẹ u lo ọga ọyẹmhẹ?’
“Ọọ li, ‘Igalọ oili olivu egbhuẹshe asha elele.’ Ọni ọrẹloekhu ọọ li, ‘Mọ ebe, shitọ khi wẹ-a, ni u kẹkẹ igalọ egbhuẹshe asha ene.’ Ọ mhila ọnuzava, ‘Ingmẹ yẹyẹ u lo?’
“Ọọ li, ‘Ikpulu ado agbẹlẹ.’
“ ‘Ọọ li, mọ ebe shitọ khi wẹ-a ni u kẹkẹ egbhuẹshe asha eleli.’
“Ọni ọga ọghọ ọ kuẹghiẹ ọni ọrẹloekhu ọna ikpamhika ọghọ, irari khi ọ riẹlẹ ingme ikpamhika ni o li abi ilẹsingme. Irari khi ẹgbọ ena agbọ ona e lẹsẹ abi e li ri ikpamhika nu egbe ẹ ngeli dọsẹ abi ẹgbọ ni e khi ena ákpá ẹ li. Mhi gue ọli ẹ yẹ ẹ, a ri ẹpfue ni a mhuẹ mu emọle shi agbọ ona ni a rọ bhale ya ẹ khi ini e pfo, a ya zẹ ẹ lo iloghie.
10 “Ọgbọ ni a da dobẹ ri egbe ẹ nga shi ukuku emhi ni a rọ nga li obọ ne, ọ ya zẹ regbenga shi eminiẹmhi, ini a rọli nga ọli obọ. Ọni ọa da zẹ ri egbe ẹ da shi ukuku emhi ne, ọa ya zẹ ri egbe da shi eminiẹmhi. 11 Ini u wa zẹ ni a regbenga shi ẹpfue na agbọ ni a rọ shi ẹ obọ, sẹ a li ya ri egbegbi ẹpfue ngẹ obọ? 12 Ini o khia khi u wa zẹ ri egbe ẹ nga shi ẹpfue oyi ọgbọẹse, ọghuo ọ ya ri oyẹ nẹ?
13 “Aa mẹ ọni ọọ ga ọgbọ ni ọ dobẹ ya ke ga ega aava utoghuo. Eri ọ ya nono ingme oyi ọghuo, ọa nono ingme oyi ọnọkpọle. Ọọ suọ esọ na ọghuo dọsẹ ọnọkpọle. Wa dobẹ ya ke ga Ẹshinẹgba u gbolo ẹ ga ukpaghọ.”* Li zẹ iMat 6.24
Osẹsẹ eyi iJesu eghuo
(iMat 11.12,13; 5.31,32; iMak 10.11,12)
14 Abi ẹgbọ iFarisi ni e nono ingme ukpaghọ dọsẹ e rọ suọ ona, e dọ iJesu ọkọnyọ. 15 IJesu ọọ wẹ, “Eri a ngeli ukpẹloe agbọ ni a rọ ke khasẹ khi eni angeli oyẹwẹ o migha shi ipfuasẹ a khi, ama Ẹshinẹgba ọ lẹsẹ usamhi udu oyẹẹ. Emini ẹgbọ ẹẹ bino khi oo mu ẹloe gba, eri ọọ kpasẹ Ẹshinẹgba.
16 “Eri a ri Ushi oyi iMosisi ali emini emekẹguele e kẹkẹ gbe akanya ramhi ẹghẹghẹ oyi iJọni Ọni ọọ batazi ẹgbọ. Rọte ẹghẹghẹ aghọ vu ya ramhi memena, eri a ri ungmemhi oyi Eghiele oyi Ẹshinẹgba a tse abọ, ọgbọkpa ọ rọshẹka ini lọli dobẹ lo ọ. Li zẹ iMat 11.12-13 17 O ya kẹlẹ ni ekẹ ali ukhuli ni e kelea, ama ukpamhi ungmemhi okhọghuo kpele ọa ya de Ishi eyi iMosisi pfi-a. Li zẹ iMat 5.18
18 “Ọmọse ni ọ da khu ughuẹ ọli pfia ni ọ ya rue ọkpotso ọlese ne, ọ she kia okia. Ọmọse ni ọ da rue ọkpotso ni a khu ughuẹ, ọ she li kia okia.§ Li zẹ iMat 5.32; 1 iKọri 7.10-11
Ọmọse ni ọ pfue ali iLazarọsi
19 “Ọmọse ọghuo ọ ya laọ ni ọ mema pfue. Ọọ sọ itsua enete ni e somhi otse ni e ghalẹ, ọ li agbọ nyafunyafu ogbẹlẹ kpa. 20 Ọmọse ọghuo ọna umhamẹ ni a lu iLazarọsi, ọ li ya la ọ. Igboko e gẹ ọli. A tsua li bhale odẹ unuẹkpẹ oyi ọni ọmọse ni ọ ghọ pfue ọghọ ẹghẹghẹ kpa. 21 Eri ọni iLazarọsi ọ shitọ oni odẹ unuẹkpẹ oyọli ini lọli mẹ eminale ni e rọte ọli ukhomhi itebu de kua rue le. Eri ewa e gbolo bhale ya lalọ ọli eni igboko.
22 “Ẹghẹghẹ o bhale ni ọni iLazarọsi ọ rọ ghua. Igẹni eyi Ẹshinẹgba e bhale ya tsua li je ashini Aburaamu ọ la. Ọmọse ni ọ lighọ pfue eghọ, ọ li ghua, a ri ọli tọ. 23 Ilimhi iriẹriẹ ni ọ la mẹ osue, ọ yasẹ alo idane, ọ mẹ Aburaamu khi ọ nuata shi luẹ egbe, iLazarọsi ọ shitọ mama li. 24 Ighọ ọ lu leghe, ‘Aburaamu ita! Kpẹkpẹ mhuẹ ilẹlemhi na mhẹ. Ghie iLazarọsi ni ọ to obọ amẹ to mhẹ ẹlẹmhi, itobọ khi mhi la ukpokpomhi osoli elemhi erẹ memena.’
25 “Ama Aburaamu ọọ li, ‘Ọmọ sato khi abi u rọ la agbọ, u she mie eminete eyẹ, ama iLazarọsi ọ mie emini ẹa ti eyọli. Mena egbe e pfọmhi ọli shi ana, yẹyẹ u la ukpokpomhi osoli. 26 Ini a ri obọ rue ona ọ shi ekẹ, rọte ashini u la bhale ana ugbilimhi ekẹ o pfa awa a. Irarighọ, eni ẹẹ nono ni wẹwẹ e rọte ana da je obini u la, ẹa ya dobẹ wẹkhi eni e la obini u la e dobẹ ya da bhale deba anye oola.’
27 “Ọni ọmọse ọọ ọli, ‘kpẹkpẹ mhia lema ẹ, ghie iLazarọsi je apfẹ oyi itamhẹ, 28 irari khi mhi mhuẹ inyọghuo emọse oshe. Zobẹ ni ọ ya tse agua yẹ wẹ ini e khi bhale asha osoli ona.’
29 “Aburaamu ọ sọ ọli ọ, ọọ li, ‘E mhuẹ Ishi eyi iMosisi ali emekẹguele, e ri esọ shi wẹ ekẹ.’
30 “Ọni ọmọse ọọ li, ‘IIye, Aburaamu ita, ini ọgbọ ọ rọte eghuli guale ya tse agua yẹ wẹ, e ya mu nyenẹ.’
31 “Aburaamu ọọ li, ‘Ini ẹa ri esọ shi emini Ishi eyi iMosisi ali emekẹguele e ngme, ẹa ya ri esọ shi ekẹ ini ọgbọ ọ tseku rọte eghuli guale.’ ”

*16:13 Li zẹ iMat 6.24

16:16 Li zẹ iMat 11.12-13

16:17 Li zẹ iMat 5.18

§16:18 Li zẹ iMat 5.32; 1 iKọri 7.10-11