17
Olamhẹ ali igbekua
(iMat 18.6,7,21,22; iMak 9.42)
IJesu ọọ eniyẹ odukhokho eyọli, “Emini e ri ọgbọ ọ lamhẹ olamhẹ e mema ya bhale, ama o ma khọlọ ọni ọgbọ ni o rọte obọ oyọli bhale egbe. O ti nẹ ini a mu ẹchẹ iko zu ọgbọ ọghọghọ uruli tsua pfilo okẹ oniẹmhi, dọsẹ ni ọ rọ ya zẹ ni ọtuọghuo ikuku eniyẹ enana ke lamhẹ olamhẹ. A mhọli ẹgbhẹ shi emini a riẹlẹ.* Li zẹ iMat 18.15
“Ini inyọghuo ẹ ọ lamhẹ, gue ọli yẹ ọli. Ini ọ mu nyenẹ, gbekua na ọli. Ini ọ lamhẹ nẹ iti ishilua ogbẹlẹ, ni ọ rọ bhale ya lema ẹ eni iti ishilua eghọ, ni ọ rẹ, ‘Mhi mu nyenẹ.’ U mema ya gbekua na li.”
Irudunga
Eni ighiusomhi na kẹẹ ogbava ni iJesu ọ zẹ, ẹẹ, “Ọnọmhuẹ, zese irudunga oyanye-a.” Ọnọmhuẹ ọọ wẹ, “Ini u mhuẹ irudunga ni o she abi ukpamhi imọsitadi, u ya liẹ ọara ọaghiẹ ona, ‘Ọọ ekẹ-a, ni u ya gbọla shi elemhi okẹ oniẹmhi!’ O ya suọ nẹ.
Akanya oyi ọni ọ ga ọgbọ
“Ini ọngẹẹ ọ fẹ mhuẹ ọni ọọ ga li ni ọ gua ishemhi ẹ nali, okekhi isumha ọ ri ẹloe ẹ khu nali. Eri ọ ya liẹ ọli, ‘Nyanya bhale ya le eminale ini ọ rọte ishemhi jele’? Ọa khi eri ọ ri ochoghọ ya kpẹ liẹ ọli, ‘Ka nye emhi ogbọmhi na mhẹ, u kpha li na mhẹ ni mhi le. Mhi kha le se, ni mhi rọ da se, u tigbe ya le oyẹ’? Ọ ya tsẹ ọni ọ ga ọgbọ ọghọ ọ mu ikanya irari khi ọ da ye usomhi ni ọ ghie ọli? 10 Ighọ khi ẹẹ, ini a riẹlẹ abi a ghie ẹ se, a ke liẹ, ‘Eni ẹ ga ọgbọ tsẹ anye khi, akanya khi akanya oyi anye, anye ẹ gbe.’ ”
IJesu ọ ri emọse ishọmha ze
11 Abi iJesu ọ rọ je iJerusalẹmu, ọ rọte iteva ẹoli iSameria ali ẹoli iGalili ii dọsẹ. 12 Abi ọ li lo ẹoli oghuo le, emọse ogbe ni efafe e mu e bhale deba li, e ta pfia migha. 13 E tsẹsẹ leghe, ee liẹ, “IJesu Ọnọmhuẹ, mhuẹ ilẹlemhi na anye!” 14 Abi iJesu ọ rọ mẹ wẹ, ọọ wẹ, “A ka ri egbe ẹ khasẹ ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba.” Abi e li lẹ eghọ, eni efafe e kala wẹ egbe-a, e ze. Li zẹ iLẹv 14.1-32 15 Ighọ ọghuo ọ elemhi wẹ, abi ọ rọ mẹ khi lọli ze, ọ nyenẹ egbe ukhokho bhale, ọ kuẹghiẹ Ẹshinẹgba leghe. 16 Ọ bhale ya de yẹshi iJesu odalo, ọ tsẹ ọli uwegbe. Ọngi iSameria ọni ọmọse ọ khi. 17 Ighọ iJesu ọ mhila wẹ, “Ọa khi ẹgbọ ogbe a rọ ze? Ighe otiale ni e kpọle? 18 Aa mẹ ọngẹwẹ ọkhọghuo ni ọ nyenẹ egbe ukhokho bhale ya kuẹghiẹ Ẹshinẹgba, sẹ ni ọpfẹse ọnana?” 19 IJesu ọ li, “Vule ke je, irudunga oyẹ o she rẹ ze.”
Ibhale oyi Eghiele oyi Ẹshinẹgba
(iMat 24.23-28,37-41)
20 IFarisi eghuo e mhila iJesu ẹghẹghẹ ni Eghiele oyi Ẹshinẹgba o rọ ya bhale. IJesu ọọ wẹ, “Eghiele oyi Ẹshinẹgba ọa ya bhale ni a ke mẹ alo gbugbugbu. 21 Ọa khi oni a liẹ, ‘Ghe ọli ana.’ Wẹ khi, ‘Ghe ọli aghọ.’ Irari khi Eghiele oyi Ẹshinẹgba ọ la iteva oyẹ ẹ.”
22 Ighọ ọ eniyẹ odukhokho eyọli, “Ẹghẹghẹ ọ bhale ni a ya nono ogbẹlẹ oghuo oyi omi ọgbọ, ama a ya mẹ ọli. 23 Ẹgbọ e ya ke gueyẹ ẹ, ‘Bino khi ọ la aghọ.’ Ali khi, ‘Ọ la ana.’ Ama a khi na deba wẹ. 24 Irari khi ẹlẹ ni Omi Ọgbọ ọ ya bhale, eri ọ ya li abi erali akphala ni ọ nyamhise alo rọte ukiẹkiẹ ukhui oghuo ya je ukiẹkiẹ ni ọ kpọle. 25 Ama ọ mema kpẹ ya mẹ osue egbegbọ, ẹgbọ agbhotu ena e kie ọli.
26 “Abi o ke lẹsẹ li ẹghẹghẹ oyi iNoa, ighọ o ya li ogbẹlẹ ni Omi Ọgbọ ọ ya bhale. Li zẹ Igbae 6.5-8 27 Eri ẹgbọ e le, e da, e rue ikpotso, a ri ikpotso ye ughuẹ ya ramhi ni iNoa ọ rọ lo ọkọ-okẹ oniẹmhi. Ighọ amẹ ni ofunẹ o rọte idane tiemhile ya pfuse wẹ-a nya.§ Li zẹ Igbae 7.6-24
28 “Ighọ o gbo li ẹghẹghẹ oyi iLọti. Ẹgbọ e le, e da. E dẹ, e rọ dẹ. E kọ, e tọ apfẹ. 29 Ama ẹlẹ ni iLọti ọ lase ekẹ iSodomu le, erali ali ingamhi e rọte idane zẹ kule ya pfuse wẹ-a nya.* Li zẹ Igbae 18.20; 19.25 30 Ighọ o ya li ẹlẹ ni Omi Ọgbọ ọ ya bhale. 31 Ẹlẹ ni a ngme ena, ọni ọ la ukhomhi owa, ọ khi tiemhile ya wolọ itsua eyọli. Ighọ o khi ọni ọ la ishemhi, ọ khi nyenẹ egbe je apfẹ shi emhi khọghuo. Li zẹ iMat 24.17-18; iMak 13.15-16 32 A sato ingme oyi ughuẹ iLọti! Li zẹ Igbae 19.26 33 Ọgbọ ni ọ da nono ni lọli tsumhi agbọ oyọli ne, o ya de ọli obọ-a, ama ọgbọ ni rue agbọ oyọli obọ-a shi ekẹ itobọ oyẹmhẹ ne, ọ ya mẹ ọli rue.§ Li zẹ iMat 10.39; 16.25; iMak 8.35; iLuk 9.24; iJọn 12.25 34 Ẹliyọsẹ ni a ngme ena, emọse aava e ya lesẹ shi ukpho oghuo, a ya rue ọghuo ọ vu, o kpe ọtuọghuo ọ le. 35 Ikpotso aava e ya ke mhẹli emhi kugbe, a ya rue ọghuo ọ vu, o kpe ọtuọghuo ọ le.” 36 [Emọse aava e ya la ishemhi, a ya rue ọtuọghuo ọ vu, o kpe ọtuọghuo ọ le.]
37 Eniyẹ odukhokho eyọli e mhila li, ẹ ọli, “Obo lọ Ọnọmhuẹ?” IJesu ọọ wẹ, “Ashini idiegbe olimhi o la, aghọ ighuli ẹẹ legba.”

*17:3 Li zẹ iMat 18.15

17:14 Li zẹ iLẹv 14.1-32

17:26 Li zẹ Igbae 6.5-8

§17:27 Li zẹ Igbae 7.6-24

*17:29 Li zẹ Igbae 18.20; 19.25

17:31 Li zẹ iMat 24.17-18; iMak 13.15-16

17:32 Li zẹ Igbae 19.26

§17:33 Li zẹ iMat 10.39; 16.25; iMak 8.35; iLuk 9.24; iJọn 12.25