20
A mhila iJesu ọni ọ ri afu na li
(iMat 21.23-27; iMak 11.27-33)
Ẹlẹghuo khi iJesu ọ la Owa Oyi Ẹshinẹgba tse abọ usomhi onete oyi Ẹshinẹgba, ighie eyi ekpodalo-ugamhi ali esẹsẹ Ishi eyi iMosisi, ali eni egbhali e bhale deba li. Ẹ ọli, “Gueyẹ anye afu oyi ọni u rọ ọ gbe ikanya enana. Ọghuo ọ ri eni afu ena nẹ?”
IJesu ọọ wẹ, “Mhi ya li mhila ẹ ogbọ, a sọ mhẹ ọ! Ibatizi ni iJọni ọọ batazi ẹgbọ, obọ oyi Ẹshinẹgba o te bhale abi obọ oyi ọgbọ?”
E lu egbe wẹ ochi, e kẹ, “Awa khẹ, ‘Obọ oyi Ẹshinẹgba o te bhale.’ Ọ ya mhila awa, ‘Elọ o zẹ khi aa mie ọli suọ?’ Ini awa kẹ, ‘Obọ oyi ẹgbọ.’ Ẹgbọ nya e ya tono awa echẹ irari khi ọgbọkpa ọ lẹsẹ khi ọmekẹguele iJọni ọ khi.” Ighọ ẹẹ iJesu, “Anye aa lẹsẹ obini o te bhale.”
IJesu ọọ wẹ, “Mhia li ya gueyẹ ẹ afu ni mhi rọ a gbe ikanya enana.”
Okhẹ irọkhọkhọ oyi eghiale ena ọkhọlọ
(iMat 21.33-46; iMak 12.1-12)
IJesu ọ zẹ okhẹ irọkhọkhọ ona khasẹ eni ẹgbọ, ọọ wẹ, “Ọmọse ọghuo ọ gua ipfonu shi ogba, ọ rọli ye ongmomhi na eghiale. Ọ vu ẹoli ni ọ la tẹsẹ.* Li zẹ Aza 5.1 10 Ẹghẹghẹ ikhiẹsẹ o ramhi, ọ ghie ọni ọọ ga li ghi wẹ e rọte oni ogba pfanọ idumhi ghi luẹ. Ama eni eghiale e gbe ọni a ghie ọghọ. Ọ pfino abọ efuẹ je. 11 Ọni ọmọse ọ gbo ghie ọni ọọ ga li ọnuzava ghi wẹ. E gbe ọli, e yẹghẹ ọlia. Ọ gbo pfino abọ efuẹ ya je. 12 Ọni ọmọse ọ gbo ghie ọnuzasẹ. E kuale ọli utse, e khu ọli ya fiẹ.
13 “Ọni ọ mhuẹ oni ogba ipfonu ọghọ, ọọ, ‘Sẹ mhi fẹ ya li eghọ? Mhi ya ghie omimhẹ ni mhi nono ingme oyọli egbegbọ, otsẹ, e ya mu ekpẹ na li.’
14 “Ama abi eni eghiale e rọ mẹ ọli, ẹẹ, ‘Egbegbi omi ọli na ni ọ ya le ugu ogba ona, awa gbe ọli-a ni awa rue oni ugu le.’ 15 Ighọ e ti ọli je olase oni ogba ipfonu, e gbe ọlia.
“Sẹ ọni ọ mhuẹ oni ogba ipfonu eghọ ọ fẹ ya li wẹ? 16 Eri ọ ya bhale ya gbolo eni eghiale eghọ-a, ọ tigbe rue oni ogba na eghiale elese.” Abi eni ẹgbọ e rọ suọ oni ingme, ẹ, “Ẹshinẹgba ọ gbe etse kua!”
17 IJesu ọ bino wẹ alo ukhomhi, ọọ wẹ, “Sẹ emini a kẹkẹ ona o fẹ ngme, ni ọọ, Li zẹ Iwolo 118.22
“ ‘Ẹchẹ ni itsọna e kie pfia,
o tigbe ya mele ẹchẹ ẹbẹ
ni o mu ẹloe nẹ nya-a?’
18 “Ọni ọ da ya de nga oni ẹchẹ ne, ọ guọghọ-a, ali ọni oni ẹchẹ o da ya de mu ne, o mhẹli ọlia.”
Ingme oga izẹzẹ
(iMat 22.15-22; iMak 12.13-17)
19 Eni ẹ sẹsẹ Ishi eyi iMosisi ali ighie eyi ekpodalo-ugamhi e nono odẹ ni e te ya mu ọli aghọaghọ, irari khi wẹwẹ ọ zẹ oni okhẹ irọkhọkhọ tsue. Ama ulishi oyi ẹgbọ oo mu wẹ. 20 Ighọ e li ri ẹloe shi ọli egbe egbegbọ. E zẹ ẹgbọ ni e riẹlẹ abi ẹgbọ ni ee mie shi iJesu ọ deba li, e ke de ọli awẹ, ini e mẹ ushi mu shi ọli obọ, ni e mu ọli ghi ena omhẹsẹ eyi igọvunọ. 21 Ighọ eni a zẹ eghọ ee mhila li ogbọ, “Ọsẹsẹ, anye ga lẹsẹ khi abi ungmemhi oyi Ẹshinẹgba o li u liẹ ngme ọli, u gbolo a sẹsẹ emini e te odẹ, waa ya gbe ọgbọkhọghuo azẹba, ama eri wa sẹsẹ egbegbi ingme oyi Ẹshinẹgba. 22 O fẹ ti ni anye zẹ oga na oghie iSiza abi anye khi zẹ?” 23 IJesu ọ she lẹsẹ oshili eyẹwẹ. 24 Ọọ wẹ, “A ri ukpaghọ ẹlomho khasẹ mhẹ. Alo eyi ọghuo a fẹ mu shi ọ?”
25 Ẹ ọli, “ISiza.”
IJesu ọọ wẹ, “A ri emini e khi eyi iSiza na iSiza, a ri emini e khi eyi Ẹshinẹgba na Ẹshinẹgba.”
26 Ẹa dobẹ rọte emini ọ ngme igbaa mẹ emhikhọghuo mu shi ọli obọ. Abọ e sha wẹ shi abi ọ li gbaghiẹ oni ogbọ-a, e khukhu unu.
Ẹgbọ iSadusi e mhila li ogbọ irọte-eghuli guale
(iMat 22.23-33; iMak 12.18-27)
27 Ẹgbọ iSadusi eghuo ni ẹa lama shi ọ khi a ya mẹ irọte eghuli guale, e ri omhila bhale deba iJesu. Li zẹ Ika 23.8 28 Ẹ ọli, “Ọsẹsẹ, iMosisi ọ kẹkẹ shi ekẹ na awa khi ini ọmọse ọ ghu-a pfi ughuẹ ọli shi ekẹ agbọ ni ọa rọ bia eniyẹ, inyọghuo ọni ọmọse ọ rue ọni ọkpotso ughuẹ ni ọ bia eniyẹ shi agbọ na inyọghuo ọli ni ọ ghu-a eghọ.§ Li zẹ iDẹut 25.5 29 Inyọghuo egbe etuoshilua e ya la ọ. Ọni ododẹ ọ rue ọkpotso, ọ ghua, ọa bia ọmọ. 30 Ọnuzava ọ rue ọni ọkpotso. 31 Ighọ ọnuzasẹ ọ gbo rue ọli. Ighọ wẹwẹ nya e rue ọli, e ghulo-a, ẹa bia ọmọ. 32 Ikpukhokho ọ, ọni ọkpotso ọ li ghua. 33 Mena, ogbẹlẹ ni ẹgbọ e ya te eghuli guale, ughuẹ oghuo ọni ọkpotso ọ ya khi, aborọkhia khi wẹwẹ oshilua e ga rue ọli ughuẹ eghọ?”
34 IJesu ọọ wẹ, “Ẹgbọ ena agbọ ona ẹ rue ikpotso, wẹwẹ e gbo ri ikpotso a ye ughuẹ. 35 Ama ẹgbọ ni a leli shi eni e mhuẹ okemhi shi agbọ oghọ ali irọte eghuli guale, ẹa ya rue ikpotso, wẹkhi eri a rẹwẹ ya ye ughuẹ. 36 Ẹa kẹ ke ghu, irari khi eri e ke ya li abi igẹni eyi Ẹshinẹgba. Imi Ẹshinẹgba e ke ya khi, irari khi e she rọte eghuli guale. 37 Ashini a kẹkẹ ingme oyi ebuli ni oo to shi, iMosisi ọ te rọkhasẹ ẹ gboo khi eni e ghua, ẹ guale, irari khi ọ lu Ọnọmhuẹ, ‘Ẹshinẹgba ọyi Aburaamu ali Ẹshinẹgba ọyi Aziki ali Ẹshinẹgba ọyi iGiekọpu.’* Li zẹ Okiali 3.6 38 Ẹshinẹgba oyi ẹgbọ ni e la agbọ ọ khi. Ọa khi Ẹshinẹgba ọyi ẹgbọ ni e ghua.” 39 Esẹsẹ Ishi eyi iMosisi eghuo ni e la aghọ ẹẹ ọli, “Ọsẹsẹ, u ga guẹ ngme!” 40 Ọgbọkhọghuo ọa ke gbo gbudu mhila li ogbọ olese.
Omi ọghuo ọni Ọmiepfuese ọ khi
(iMat 22.41-46; iMak 12.35-37)
41 Ighọ iJesu ọ mhila wẹ, “Sẹ ẹẹ a liẹ liẹ khi ọni Ọmiepfuese khi omi iDefidi ọ khi? 42 Irari khi ọni iDefidi ọ ngme ọli shi ebe Iwolo, ni ọ rẹ,
“ ‘Ọnọmhuẹ ọọ Ọnọmhuẹ ọyẹmhẹ:
Shitọ mhẹ ukiẹkiẹ obita
43 ramhi ni mhi rọ ya
ri ebe ẹ shi ẹ ẹkoawẹ
ni u kpha awẹ ukhomhi.’ Li zẹ Iwolo 110.1
44 Ini iDefidi ọ lu ọli, ‘Ọnọmhuẹ.’ Sẹ ọ ke gbo liẹ khi omi iDefidi?”
IJesu ọọ e mhuẹ ẹgbhẹ shi esẹsẹ Ishi eyi iMosisi egbe
(iMat 23.1-36; iMak 12.38-40)
45 Abi eni ẹgbọ e kie ku esọ-a shi ekẹ eghọ, iJesu ọọ eniyẹ odukhokho eyọli, 46 “A mhuẹ ẹgbhẹ shi esẹsẹ Ishi eyi iMosisi egbe. O ma ghọle wẹ ni e ke sọ itsua na dọlọdọlọ ke kia gasẹ, ni ẹgbọ e ba ke tsẹ wẹ otsẹ ekpẹ atu oki. Ẹẹ shitọ ashini o mhuẹ ekpẹ elemhi owa ugamhi, e gbolo ẹ shitọ ashini o yagha ni o funẹ ukue. 47 Ẹẹ lo apfẹ oyi esamhi-olimhi ya ri itoto miono wẹ emini e mhuẹ. Ẹẹ sọ iromhi ni e nuẹ eyi abamẹmhẹ. A ya na ẹgbọ eghọghọ osue egbegbọ.”

*20:9 Li zẹ Aza 5.1

20:17 Li zẹ Iwolo 118.22

20:27 Li zẹ Ika 23.8

§20:28 Li zẹ iDẹut 25.5

*20:37 Li zẹ Okiali 3.6

20:43 Li zẹ Iwolo 110.1