21
Isomhopfa oyi ọsamhi-olimhi
(iMak 12.41-44)
IJesu ọ bino gasẹ, ọ mẹ khi ẹgbọ ni e mhuẹ ẹpfue e pfi ukpaghọ lo akpati ni a pfi ukpaghọ a lo elemhi Owa oyi Ẹshinẹgba. Ighọ ọsamhi-olimhi ni ọa mhuẹ emhi ọ li pfi ikpamhi inini eva lo oni akpati. IJesu ọọ eniyẹ odukhokho eyọli, “Mhi gueyẹ ẹ khi ọsamhi-olimhi ọna ọ ga rọna dọsẹ ẹgbọ eni e kpọle nya. Eri ẹgbọ eni e kpọle ena e rọte ẹpfue eyẹwẹ rọna, ama ọsamhi-olimhi ọna ọ rọte umhamẹ ri ukukuọ ni ọ mhuẹ rọna.”
IJesu ọ guele emini a ya mẹ ikpukhokho agbọ
(iMat 24.1-2; iMak 13.1-2)
Eniyẹ odukhokho eyọli eghuo e ngme abi a li ri echẹ ni e somhi otse li atsọna shi ugbe oyi oni Owa Oyi Ẹshinẹgba, li shi itsua isomhopfa ni a rọ ma ọ na Ẹshinẹgba. Ama iJesu ọọ wẹ, “Emini a bino ena ii, ẹghẹghẹ ọọ bhale ni o khia khi ẹchẹli okhọghuo ọa ke ya nga ọlese egbe, irari khi a ya bighi wẹ kua.”
Ozughu ali Ajilimhẹ
(iMat 24.3-14; iMak 13.3-13)
E mhila li, ẹẹ ọli, “Ọsẹsẹ, ẹghẹghẹ onoghuo a rọ ya mẹ ona. Elọ a ya mẹ ni o rọ ya khasẹ khi oni ẹghẹghẹ o she ramhi?” IJesu ọọ wẹ, “A mhuẹ ẹgbhẹ ini ọgbọ ọ khi di ẹ. Ebubu ẹgbọ e ya ri eva oyẹmhẹ bhale, ẹẹ liẹ, ‘Mhẹmhẹ mhi khi Ọmiepfuese,’ ali khi, ‘Oni ẹghẹghẹ o she ti bhale.’ A khi deba wẹ. Ini a suọ eko okhuẹ ali ozughu, a khi zẹ ni egbe e guọghọ ẹ a, irari khi emhi enana e mema bhale ya tsẹ, eri-tsẹ khi ukpẹsẹ agbọ ọa kie ramhi ne oni ẹghẹghẹ.”
10 Ọọ wẹ, “Ishishi e ya mu okhuẹ vule shi ishishi ọ, eghiele e mu okhuẹ vule shi eghiele ọ. 11 Ekẹ e ya ke de kuluẹ. Okiamhi ali ighuamhi ebe e ya la asha ọdọda. A ya mẹ ebemulishi ali ukpokpomhi irọkhasẹ khi e te idane bhale.
12 “Eri-tsẹ khi neni a ya mẹ ena, a ya muno ẹ a nasẹ ẹ, a muno ẹ je owa ugamhi ali owa ighumha. A mu ẹ ghie enighie ali igọvunọ irari oyẹmhẹ. 13 Ona o ya khi ẹghẹghẹ ni a rọ ya mẹ asha pfi ọtsẹlẹ na mhẹ. 14 A mhọli ọli shi udu memena, a khi zẹ ni udu o nighise ẹ shi emini a ya mẹ sọ wẹ ọ. 15 Mhi ya ri ungmemhi shi ẹ unu ali ẹgbhali ni ọ khia khi ebe ẹ ẹa ya dobẹ nu ẹ khẹ akọ.* Li zẹ iLuk 12.11-12 16 Ita ẹ, ali inyọghuo ẹ, ali ẹgbọ eyẹ ẹ, ali emọle ẹ, e ya ri ẹgbhuẹ rẹ ẹ dẹ, e gbolo eghuo elemhi ẹ-a. 17 Ẹgbọkpa e ya ri itobọ oyẹmhẹ kie ẹ. 18 Ama, ẹtsui okhọghuo oyi ọngẹẹ ọa ya pfua. 19 Ini a migha egbegbọ, a ya tsumhi ẹ.
IJesu ọ guele shi ekẹ khi a ya guọghọ iJerusalẹmu a
(iMat 24.15-21; iMak 13.14-19)
20 “Ini a mẹ khi ekhọli-okhuẹ e pfi gasẹ iJerusalẹmu, a lẹsẹ khi ipfuẹchẹ-a oyọli o shi ti ramhi. 21 Ẹghẹghẹ aghọ, ẹgbọ ni e la ekẹ iJudia, e na nga ikhomhi ite. Ẹgbọ ni e la ifu apfẹ, e na ifu apfẹ ọ vu. Eni e la oboese e khi ke gbo nyenẹ egbe bhale ifu apfẹ. 22 Irari khi ẹghẹghẹ isọ-ẹzọ ni a she kpẹ kẹkẹ shi ekẹ na ni o bhale ya tsẹ. Li zẹ Osia 9.7 23 Ẹghẹghẹ aghọ o ma khọlọ ikpotso ni ẹ mẹ umẹmhi egbe, ali eni e ri eniyẹ shi egbe. Osue onofunẹ o ya la oni ekẹ. Ofu oyi Ẹshinẹgba o ya de rughu eni ẹgbọ. 24 Eghuo ọ e ya ghu eghuli ọgbhọrọ, a muno eghuo ighumha je ishishi ọdọda. Ẹgbọ iJẹta e ya guọghọ iJerusalẹmu-a ya ramhi, ni ẹghẹghẹ oyi ẹgbọ iJẹta e rọ ya dọsẹ.
Ibhale oyi Omi Ọgbọ
(iMat 24.29-31; iMak 13.24-27)
25 “A ya ke mẹ irọkhasẹ elemhi ovọ ali uki ali ikpẹtata. Ishishi e ya le oya ekẹ agbọ, abọ e sha wẹ abi okẹ oniẹmhi o li ya ke vuna. Li zẹ Aza 13.10; Ezik 32.7; iJọẹ 2.31; Irọ 6.12-13 26 Ubi o ya rue ẹgbọ, irari ulishi ẹ sa usamhi emini ọ a bhale ekẹ agbọ itobọ khi ekpabọ ni e la ukhui e ya ke nighise. 27 Ẹghẹghẹ aghọ, e ya mẹ khi Omi Ọgbọ ọ la elemhi otughunu tsua ekpabọ ali ufumhi oniẹmhi, rọte idane ẹ tiemhile.§ Li zẹ iDan 7.13; Irọ 1.7 28 Ini a da mẹ na ne, a vule a yasẹ ukhomhi ekẹ irari khi ẹghẹghẹ ipfashekẹ oyẹ ẹ o she ti bhale.”
Owẹna ni a rọte ọkhua-eni rue
(iMat 24.32-35; iMak 13.28-31)
29 IJesu ọ zẹ okhẹ irọkhọkhọ ona khasẹ wẹ, ọọ wẹ, “A ke bino ọara ọkhua ali ẹẹra nya. 30 Ini e da ta ebe enegbọ ne, a lẹsẹ khi oruamẹ o shi ti ẹ bhale. 31 Ighọ o li khi ini a da mẹ emhi enana ne, a lẹsẹ khi Eghiele oyi Ẹshinẹgba o she ti ramhi.
A mu egbe shi ekẹ
32 “Abi o li mhi li gue ọli ẹ yẹ ẹ khi, agbhotu ona ọa ya dọsẹ ne neni a mẹ eni emhi ena nya. 33 Ekẹ ali ukhuli e kha bhale ya dọsẹ, ingmemhi eyẹmhẹ e mema bhale ya tsẹ.
34 “A kuegbe-a ini ukue iditsẹa, ali onyọ idada ali usamhi agbọ e khi ya rue ẹ ẹgbhali, ini ogbẹlẹ ibhale oyẹmhẹ o khi ya de shi ẹghẹghẹ ni a sa shi. 35 Irari khi oni ibhale ona ọgbọkpa ni ọ la agbọ o ya bhale na. 36 A ke mu egbe ẹghẹghẹ kpa, a lema ni a toto migha, ni a pfue okhẹna ni ọọ bhale, ali ni a rọ dobẹ migha odalo oyi Omi Ọgbọ.”
37 Ogbẹlẹkpa iJesu ọ rọ la Owa oyi Ẹshinẹgba ii sẹsẹ. Ini obili ọọ bi, ọ fiẹ nga Ute Ẹẹra Olivu.* Li zẹ iLuk 19.47 38 Ẹluzogbe kpa, eni ẹgbọ nya e bhale Owa Oyi Ẹshinẹgba ya ri esọ shi ọli ekẹ ni e suọ ungmemhi oyọli.

*21:15 Li zẹ iLuk 12.11-12

21:22 Li zẹ Osia 9.7

21:25 Li zẹ Aza 13.10; Ezik 32.7; iJọẹ 2.31; Irọ 6.12-13

§21:27 Li zẹ iDan 7.13; Irọ 1.7

*21:37 Li zẹ iLuk 19.47