16
Irọte eghuli guale oyi iJesu
(iMat 28.1-8; iLuk 24.1-12; iJọn 20.1-10)
Abi ẹlẹ iyẹmhẹa o rọ dọsẹ se, iMeli ọnge iMagidaleni, ali iSalomẹ, ali iMeli inyi iJemhisi, e dẹ afu ituale ni ẹẹ pfie mhuẹ obọ ni wẹwẹ e ya khakha li shi idiegbe olimhi oyi iJesu. Ogbiẹ-fiefie ni o khi uka, khi ovọ o lẹsẹ ngale, e je atalimhi ni a rọli tọ. Ighọ e mhila egbe wẹ́, “Ọghuo ọ ya gheghele ẹchẹ unu oni atalimhi-a na awa?”
Ama abi e ke rọ yasẹ alo ekẹ bino, e mẹ khi a she gheghele oni ẹchẹ ni o ghọ gbẹdi unu oni atalimhi-a a. Abi e rọ lo oni uji, e mẹ ọzẹo ni ọ sọ itsua epfopfo na dogo, khi ọ shitọ epfẹ obita. O sha wẹ abọ.
Ọ́ọ́ wẹ, “Abọ e khi sha ẹ.” “IJesu ọnge iNazarẹti ọni a ta ma ọara apfida a nono? Ọ she te eghuli guale. Ọa la akana. Ghe ashini a rọli tọ. Ama a ke vu, a ka gueyẹ eniyẹ odukhokho eyọli ali iPita khi, ‘Ọ she ralo iGalili ẹ khẹ ẹ. A ya bhale ya ẹ ọli shi aghọ abi ọ kie kpẹ gueyẹ ẹ.’ ”* Li zẹ iMat 26.32; iMak 14.28
Eni ikpotso e lasele, e na ya je apfẹ. Abọ e sha wẹ, ulishi oo mu wẹ, ẹa nu ọgbọkhọghuo ngme irari khi ulishi ó mu wẹ.
[Ebe eni ododẹ eghuo eni a rọte kẹkẹ oni Usomhi Onete ona, ẹa mhọli ọdada 9-20 oyi ukhomhi 16 ona.]
IJesu ọ ri egbọli khasẹ iMeli ọngi iMagidaleni
(iMat 28.9-10; iJọn 20.11-18)
Abi iJesu ọ rọ rọte eghuli guale ẹlẹ uka se, ọ ri egbe ọli kpẹ khasẹ iMeli ọnge iMagidaleni, ọni iJesu ọ khu ayẹmhẹ ebe ishilua rọte egbe ya fiẹ. 10 Ọ vu ya gueyẹ apfẹ iJesu ni ee viẹ. 11 Abi e rọ suọ khi iJesu ọ she guale khi ọ la agbọ ali khi iMeli ọngi IMagidaleni ọ mẹ ọli, ẹa mie shi ọli ọ.
IJesu ọ ri egbọli khasẹ eniyẹ odukhokho aava
(iLuk 24.13-35)
12 Abi a rọ mẹ ona se, iJesu ọ rọte odẹ ọdọda ri egbọli khasẹ ẹwẹ aava abi e li lo elemhi oni ẹoli. 13 E nyenẹ egbe jele, e gbo gueyẹ eniyẹ odukhokho ni e kpọle, ama, ẹa gbo li mie shi wẹ ọ.
IJesu ọ ri egbọli khasẹ eni eniyẹ odukhokho ogbaghuo
(iMat 28.16-20; iLuk 24.36-49; iJọn 20.19-23; Ika 1.6-8)
14 Ikpukhokho, iJesu ọ ri egbọli khasẹ eni eniyẹ odukhokho ogbaghuo abi e rọ le eminale. Ọ dese wẹ shi umha-mhọli irudunga oyẹwẹ, ali umha-nono ni e mie shi emini eni e mẹ luẹ e ngme abi ọ rọ guale se.
15 Ọọ wẹ, “A lo elemhi ekẹ agbọ nya, a ke gue usomhi onete oyẹmhẹ yẹ ọgbọkpa. Li zẹ Ika 1.8 16 Ọnini ọ da mie ẹ suọ, ni a da batazi ne, ọ ya mhọli imiepfuese, ama ọni ọa da miesuọ, a she pfa ẹzọ mu ọli. 17 Ọlẹlẹ ona o ya ke deba eni e miesuọ, e ya ri eva oyẹmhẹ khu ayẹmhẹ ebe kua, e ya ngme ẹmuẹ onogbọ unu. 18 E ya ri abọ eyẹwẹ mu enyẹ ekẹ, ini e riẹ rue ikhumhi ni ọọ gbe ọgbọ da, ọa ya li wẹ abikhọghuo. E kha ri abọ nga eni ẹ ghua egbe, e ya toto.”
A rue iJesu nga obini iloghie
(iLuk 24.50-53; Ika 1.9-11)
19 Abi iJesu Ọnọmhuẹ ọ rọ nu wẹ ngme se, a rue ọli nga idane iloghie. Ọ shitọ ukiẹkiẹ obita oyi Ẹshinẹgba. Li zẹ Ika 1.9-11 20 Ighọ eniyẹ odukhokho eyi iJesu e li fiẹ ya tse abọ oni usomhi onete gasẹ asha kpa. Ighọ Ọnọmhuẹ ọ rẹ wẹ gbe ikanya, ọ ri ikanya ọnyaloa ni e gbe ri ungmemhi oyọli tsẹ.

*16:7 Li zẹ iMat 26.32; iMak 14.28

16:15 Li zẹ Ika 1.8

16:19 Li zẹ Ika 1.9-11