Usomhi Onete oyi iJesu iKirisiti ni
ILuku
Ọ kẹkẹ
1
Irọkhasẹ
Ebubu ẹgbọ e she rọshẹka kẹkẹ emini e bhale ya tsẹ nya ẹghẹghẹ oyi anye. Ẹzẹzẹ abi ẹgbọ eni ẹ gue ungmemhi oyi Ẹshinẹgba le, ni e rọte igbaekẹle ri ẹloe mẹ wẹ abi e li de, ighọ e li gue wẹ yẹ anye, ni anye rọ lighọ kẹkẹ wẹ. Aborọkhia khi eni ingme ena, khi rọte igbaekẹle mhi te tọwẹ ọkpẹ, lọli o rọ ti mhẹ ẹloe, ni mhi kuegbe-a kẹkẹ abi e li de ghi ẹ, yẹyẹ iTiofilọsi ni a ri ekpẹ ẹ na, Isheghọ ni u rọ ya lẹsẹ egbegbi ingme ni e la emini a sẹsẹ ẹ.
A guele shi ekẹ khi, a ya bia iJọni
Ọkpodalo-ugamhi ọyi Ẹshinẹgba ọghuo ni a lu iZakaraya ọ ya la ọ ẹghẹghẹ oyi oghie ni a lu Erọdu ni ọ mhuẹ ekẹ iJudia. Ọni iZakaraya ọ khi ọtuọghuo igbhogbho ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba ni Abija ọ li la. A lu ughuẹ ọli Enizabẹti ni ọ khi omiomi Erọni.* Li zẹ 1 Okhẹ 24.10 Ọni ọmọse ọna ali ughuẹ ọli, e khi ẹgbọ ni e pfuasẹ shi odalo oyi Ẹshinẹgba, ni e ri ishi eyi Ẹshinẹgba á gbe akanya. Ẹa bia ọmọ itobọ khi Enizabẹti aga ọ khi. Wẹwẹ ava-ava e she womhẹ.
Ẹlẹghuo, khi ugamhi o tẹ iku ẹgbọ ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba ni iZakaraya ọ la, obọ o mu iZakaraya khi lọli ọ ya lo Owa oyi Ẹshinẹgba ya tosẹ ituale afu ẹẹra ukhomhi atẹtẹ. Ighọ eni igbhogbho ekpodalo-ugamhi eyi Ẹshinẹgba e kie kpẹ ẹ li. 10 Abi ẹghẹghẹ ni a rọ ọ tosẹ eni ituale o rọ ramhi, eni ẹgbọ ni e bhale shi oni ugamhi, e legba atukpapfẹ, e sọ iromhi.
11 Ighọ agẹni ọyi Ẹshinẹgba ọ bhale ya migha ukiẹkiẹ obọ ita oni adido ni a la tosẹ ituale. 12 Abi iZakaraya ọ rọ mẹ ọni agẹni, ọ yila, ulishi oo mu ọli. 13 Ama ọni agẹni ọọ li, “Khi zẹ ni ulishi o muẹ, Ẹshinẹgba ọ she suọ iromhi ni u sọ. Ughuẹ Enizabẹti, o ya bia ọmọ nẹ. IJọni khi eva ni u ya lu ọli. 14 Ọni ọmọ, ọ ya ri oghẹlẹ ali iregbemu ghi ẹ. Ebubu ẹgbọ e ya ghẹlẹ shi ubiamhi oyọli. 15 Irari khi ọ ya fu shi odalo oyi Ẹshinẹgba. Ọ́ khi tigbe da onyọ ni o toto ghue. Rọte ẹlẹ ni a te ya bia li, ọ te ya mhuẹ Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ. 16 Ẹgbọ iZirẹni ebubu ọ ya mu pfi bhale deba Ẹshinẹgba Ọnọmhuẹ ọyẹwẹ. Li zẹ iNọba 6.3 17 Ọnọmhuẹ ọ ya ghie ọli ralo, ọ mhuẹ ekpabọ ali ayẹmhẹ enabi eyi Elaja. Ọ ya mu udu oyi eni e khi ita pfi ni e ke nono ingme oyi imi wẹ. Ẹgbọ eni ẹa kpẹ ẹ suọ esọ na Ẹshinẹgba, ẹẹ suọ esọ na Ẹshinẹgba abi egbegbi ẹgbọ ẹẹ li. Ọ̀ gbo mu ẹgbọ egbe shi ekẹ khẹ Ẹshinẹgba.” Li zẹ iMala 4.5
18 IZakaraya ọ rọ mhila ọni agẹni, “Sẹẹ o li ya khuese mhẹ khi igẹsikia u ngme? Irari khi mhẹmhẹ ali ughuẹmhẹ anye she womhẹ.”
19 Ọni agẹni ọọ li, eva oyẹmhẹ khi iGebulẹni. Mhẹmhẹ mhia migha odalo oyi Ẹshinẹgba. Lọli ọ ghie mhẹ mhi ka nu ẹ ngme, mhi gue oni usomhi onete ona yẹ.§ Li zẹ iDan 8.16; 9.21; iMat 18.10 20 Ama ungmenu u kẹ ya melea ramhi ẹghẹghẹ ni oni ungmemhi ona o rọ bhale ya tsẹ, itobọ khi u waa mie emini mhi gueyẹ suọ ni ó bhale ya tsẹ shi ẹghẹghẹ oyọli.
21 Ẹghẹghẹ ni a ngme ena, ẹgbọ e kie migha olase khẹ iZakaraya. Abọ e sha wẹ, irari khi ọ she ke tẹsẹ oni elemhi Owa oyi Ẹshinẹgba dọsẹ. 22 Abi ọ ke rọ lasele ọa ke ngme unu. Eni ẹgbọ e te ododẹ lẹsẹ khi imekẹ ọ mẹ oni elemhi Owa oyi Ẹshinẹgba irari khi obọ ọ ke rọ nu wẹ ngme.
23 Abi ogbẹlẹ ni iZakaraya ọ rọ ya ga oni ugamhi e rọ gba, ọ je apfẹ. 24 Ighọ, ughuọli Enizabẹti ọọ mẹ. Ọ la ufui owa iki ishe, ọa ke lasele ni ẹgbọ e mẹ. 25 Ọni ọkpotso ọọ, “Ẹshinẹgba ọ she riẹlẹ onana na mhẹ. Ọ mhuẹ isomhelemhi na mhẹ, Ọ rue mhẹ omama egbe le ukpẹloe oyi ẹgbọ.”
Agẹni ọ guele abi a liẹ bia iJesu
26 Uki onuzi-esesa o gba ni Enizabẹti ọ te e mẹ, Ẹshinẹgba ọ ghie agẹni ni a lu iGebulẹni bhale ẹoli iNazarẹti ni o la ekẹ iGalili. 27 Ọni agẹni ọ bhale deba ọmueshi ni ọa lẹsẹ ọmọse ne ni a lu iMeli ni ọmọse ni a lu iJosẹfu ọọ gue. Unuẹkpẹ oyi iDefidi iJosẹfu ọ khi.* Li zẹ iMat 1.18 28 Ọni agẹni ọ bhale deba iMeli. Ọ tsẹ ọli, ọọ li, “Moo mueshi! Ẹshinẹgba ọ she khivọsẹ nẹ! Ẹshinẹgba ọ nuẹ la!”
29 Oni otsẹ ona o ri abọ sha iMeli irari khi ọa lẹsẹ emini otsẹ onana o ngme. Egbe ẹa ke sheshe ọli. 30 Ama ọni agẹni ọọ li, “Khi ke zẹ ni ulishi o muẹ, irari khi Ẹshinẹgba ọ she mhọli isomhelemhi nẹ.” 31 U ya ke mẹ, u bia ọmọ ọmọse, iJesu wa lu eva oyọli. Li zẹ iMat 1.21 32 Ọgbọ ọniẹmhi ọ ya khi, Omi Ẹshinẹgba nọ Yagha nẹ Nya a ya ke lu ọli. Ẹshinẹgba ọ ya rue ukpẹkhomhi eghiele oyi itali iDefidi na li. 33 Ọ ya mhuẹ omhẹsẹ shi ọmhuẹ-apfẹ oyi iGiekọpu agbọagbọ. Eghiele oyọli ọa ya mhuẹ ukpẹsẹ. Li zẹ 2 iSam 7.12,13,16; Aza 9.7
34 IMeli ọ mhila ọni agẹni, ọọ, “Sẹ ingme ni u ngme ena e li bhale ya tsẹ? Irari khi mhi aa lẹsẹ ọmọse ghue.” 35 Ọni agẹni ọọ li, “Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ ya bhale debẹ, ẹghẹghẹ aghọ ekpabọ eyi Ẹshinẹgba nọ Yagha nẹ Nya e ya tsua rughuẹ, ọmọ ni u ya bia, ọni ọ pfuasẹ Omi Ẹshinẹgba a ya ke lu ọli. 36 Enizabẹti inyọghuoẹ ni a kpẹ ẹ lu aga, ọ she liẹ mẹ umẹmhi, iki esesa o la memena, abi ọ tseku khia khi ọ she womhẹ eghọ, ọ ya bia ọmọ. 37 Irari khi aa mẹ emini Ẹshinẹgba ọa dobẹ ẹ riẹlẹ.”§ Li zẹ Igbae 18.14
38 IMeli ọọ li, “Ẹshinẹgba ọ mhuẹ mhẹ. O ka a tsẹ na mhẹ abi u li ngme ọli.” Ighọ ọni agẹni ọ li vu.
IMeli ọ ya fẹli Enizabẹti
39 Ẹghẹghẹ ana iMeli ọ nyanya muno egbe, ọ je ẹoli ni e la epfepfẹ ute ena ekẹ iJudia. 40 Ọ ramhi apfẹ oyi iZakaraya, ọ tsẹ Enizabẹti. 41 Abi Enizabẹti ọ rọ suọ otsẹ oyi iMeli, ọmọ ni ọ la li elemhi ọ mu egbe nyenẹ. Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ o bhale deba li. 42 Enizabẹti ọ khueghie unu a leghe, ọọ li, “Ọni a khivọsẹ na u khi elemhi ikpotso. Ọni a khivọsẹ na ọmọ ni u ya bia ọ khi. 43 Ọghuo mhi khi, ni inyọ Ọnọmhuẹ ọyẹmhẹ ọ kọ ya fẹli? 44 Abi mhi rọ lẹsẹ suọ otsẹ oyẹ, ọmọ ni ọ la mhẹ elemhi ọ ri oghẹlẹ mu egbe nyenẹ. 45 Ikhivọsẹ o khi na ọgbọ ni ọ mie ungmemhi ni Ẹshinẹgba ọ ngme khi ọ ya rọli tsẹ.”
Uwolo ikuẹghiẹ ni iMeli ọ to
46 IMeli ọọ,
“Mhi ri ayẹmhẹ oyẹmhẹ
kuẹghiẹ Ẹshinẹgba.
47 Mhi rọte elemhi ayẹmhẹ oyẹmhẹ
kuẹghiẹ Ẹshinẹgba Ọmiepfuese ọyẹmhẹ.
48 Irari khi ọ yele mhẹ
ni mhia mu ẹloe le.
Rọte ana vu,
ẹgbọ kpa, e ya ke e lu mhẹ,
Ọni a khi vọsẹ na.* Li zẹ 1 iSam 1.11
49 Ipfuasẹ o khi
eva oyi Ẹshinẹgba nọ funẹ,
Irari khi ọ riẹlẹ
eminiẹmhi na mhẹ.
50 Ọ mhuẹ isomhelemhi
na ẹgbọ nya ni ẹ na ulishi oyọli
rọte agbhotu ya je agbhotu.
51 Ọ ri abọ eyọli
gbe ikanya ọnyaloa,
ọ vẹsẹ ẹgbọ ni e mhuẹ itiegbenga
elemhi isamhi udu eyẹwẹ kua.
52 Ọ ti ighie tiemhile ekẹ, Li zẹ iJobu 5.11; 12.19
ama ọ yasẹ ẹgbọ ni
e ti egbewẹ tiemhie nga idane.
53 Ọ ri eminete na ẹgbọ ni
okiamhi ọ́ọ́ gbe le.
Ama eni e pfue,
ọ ku wẹ ẹpfue abọ-a.
54 Ọ she ri ishiobọ ni ọ shi
na itawa tsẹ.
Ọ bhale ya kpaghiẹ ẹgbọ iZirẹni
eni ẹẹ ga li obọ.
55 Abi ọ li shi ishobọ
na agbọagbọ na Aburaamu
ali imimi ọli, Li zẹ Igbae 17.7
ni ọ gbo li nu
ititawa ngme ọli agbọagbọ.”§ Li zẹ 1 iSam 2.1-10
56 IMeli ọ nu Enizabẹti la iki esẹ neni ọ je apfẹ.
Abi a li bia iJọni Ọni ọọ batazi ẹgbọ
57 Ẹghẹghẹ o ramhi ni Enizabẹti ọ rọ ya bia, ọ ya bia ọmọ ọmọse. 58 Idogbapfẹ ali ẹgbọ eyọli e suọ abi Ẹshinẹgba ọọ somhi elemhi ọli. E nu ọli ghẹlẹ. 59 Ogbẹlẹ-elele o ramhi ni a rọ ya shẹlẹ ọni ọmọ a, ee nono ni e lu ọli iZakaraya ni o khi eva oyi ita li.* Li zẹ iLẹv 12.3 60 Inyọli ọọ wẹ, “Iiye! Eva oyọli khi iJọni.”
61 Eni ẹgbọ ẹ ọli, “Ọgbọkhọghuo ọa la unuẹkpẹ oyẹ ni ọ kpẹ le eva onana ghue.”
62 Ighọ e ri abọ nu ita ọni ọmọ ngme rọ mhila li abi a ya ke lu ọni ọmọ. 63 Ọọ wẹ, e rue emini a kẹkẹ emhi ẹ shi ali ugba na luẹ. Ọ kẹkẹ khi, “Eva oyọli khi iJọni.” O ri abọ sha wẹ nya. 64 Utoghuokpe, unu oyọli o khueghie-a, ọọ ngme, ọọ kuẹghiẹ Ẹshinẹgba. 65 Ulishi oo mu idogbapfẹ eghọ nya. Oni ungmemhi ẹgbọ nya e ke ngme asha kpa ekẹ iJudia. 66 O ri abọ sha ọgbọkpa ni ọ suọ oni ungmemhi. Ee mhila, “Ọmọ nabi sẹ ọna ọ ya khi?” Irari khi obọ oyi Ẹshinẹgba o nu ọli la.
Uwolo ikuẹghiẹ ni iZakaraya ọ to
67 Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ tiemhile shi iZakaraya ita ọni ọmọ ọ. Ọọ ngme ungmemhi aguele, ọọ liẹ,
68 “Ikuẹghiẹ o khi na
Ẹshinẹgba Ọnọmhuẹ ọyi iZirẹni,
itobọ khi ọ she
bhale ya pfa
ẹgbọ iZirẹni eyọli shi ekẹ.
69 Ọ rọte unuẹkpẹ
oyi iDefidi, ọmọ ọyọli,
mu adenọmọ Ọmiepfuese
vule na anye.
70 Abi ọ li rọte
unu emekẹguele
ni e pfuasẹ eyọli
ena ẹlẹlẹ shobọ,
71 khi lọli ya tsumhi awa
obọ oyi ebe awa
ali eni ẹ biselemhi awa.
72 Ali khi lọli ya somhelemhi itita awa,
ni sato ishobọ oyọli ni ọ shi na wẹ,
73 ikhi isheli ni ọ romhi
shi emini ọ gueyẹ ita awa Aburaamu,
74 khi lọli ya rue awa
obọ oyi ebe awa le,
ini awa khi ri
ulishi ga luẹ
75 elemhi ipfuasẹ ali ingeli enete,
agbọagbọ kpa.
76 Yẹyẹ omimhẹ,
a ya luẹ ọmekẹguele ọyi
Ẹshinẹgba nọ Yagha nẹ Nya; Li zẹ iMala 3.1
irari khi u ya ralo
ya bẹ odẹ-a khẹ Ọnọmhuẹ.
77 Ni u rọ gueyẹ ẹgbọ eyọli khi
rọte igbe-olamhẹ-kua na wẹ,
e te ya mhọli imiepfuese.
78 Irari khi Ẹshinẹgba ọyawa
ọọ mhọli ilẹlemhi,
ọ ya zẹ ni ovọ
imiepfuese oyọli
o te idane ngale shi awa ọ.
79 Ali ni o rọte idane gẹ
nga eni e la alo ebili egbe
ali eni e la okhẹna eghuli. Li zẹ Aza 9.2
Ni ọ ri awa te odẹ opfọmhẹ.”
80 Ighọ ọni ọmọ ọ lii fu, ọ lẹsẹ ingme. Ọ la ifui ọdagbe ifufu ramhi ẹghẹghẹ ni ọ rọ lasele tse abọ ungmemhi oyi Ẹshinẹgba yẹ ẹgbọ iZirẹni.

*1:5 Li zẹ 1 Okhẹ 24.10

1:16 Li zẹ iNọba 6.3

1:17 Li zẹ iMala 4.5

§1:19 Li zẹ iDan 8.16; 9.21; iMat 18.10

*1:27 Li zẹ iMat 1.18

1:31 Li zẹ iMat 1.21

1:33 Li zẹ 2 iSam 7.12,13,16; Aza 9.7

§1:37 Li zẹ Igbae 18.14

*1:48 Li zẹ 1 iSam 1.11

1:52 Li zẹ iJobu 5.11; 12.19

1:55 Li zẹ Igbae 17.7

§1:55 Li zẹ 1 iSam 2.1-10

*1:59 Li zẹ iLẹv 12.3

1:76 Li zẹ iMala 3.1

1:79 Li zẹ Aza 9.2