2
Ubiamhi oyi iJesu
(iMat 1.18-25)
Ẹghẹghẹ aghọ, Oghie Ọgọsitọsi iSiza ọ shi ushi a ka leli ẹgbọ ni e la ishishi ni igọmẹti iRomu e mhẹsẹ shi nya. Ona o ya khi ileli ẹgbọ oni ododẹ ni a kpẹ mẹ ẹghẹghẹ ni iKuirinusi ọ rọ khi igọvunọ shi ekẹ iSiria. Ọgbọgbọ ọ je apfẹ oyọli ya kẹkẹ eva shi ekẹ.
IJosẹfu ọ te ẹoli iNazarẹti ona ekẹ iGalili li je iBẹtilẹẹmu ona ekẹ iJudia apfẹ oyi itali ni a bia oghie ni a lu iDefidi shi, ọni iJosẹfu ọ khi unuẹkpẹ oyi iDefidi. Ọ rue iMeli ni ọọ gue ughuẹ mhuẹ obọ je oobọ li ya kẹkẹ eva shi ekẹ. Ọni iMeli ọ she mẹ. Abi e rọ la oobọ, oku oo to iMeli. Ọ bia ọmọ ọmọse ni ọ khi ọmọdiọli. Ọ ri ide gẹnọ li yẹshi ukpẹko ni a ri eminale ẹ shi na elamhakọ le. Ogba ni a sọ elamhakọ shi ọ bia li shi, itobọ khi ẹa mẹ asha kushi ashini ẹgbọ e ku a shi.
Igẹni e gueyẹ erisumha-kia khi a bia iJesu
Eni e ri elamhakọ ẹ kia eghuo, e la oni ukiẹkiẹ oni ẹoli ri ẹloe e khu elamhakọ eyẹwẹ ẹliyọsẹ. Ighọ agẹni ọyi Ẹshinẹgba ọ bhale deba wẹ aghọ, ufumhi oyi Ẹshinẹgba o gẹ nyanyanya gasẹ wẹ, ulishi o mu wẹ egbegbọ. 10 Ọni agẹni ọọ wẹ, “A khi zẹ ni ulishi o mu ẹ, irari khi usomhi onete ni o ri oghẹlẹ oniẹmhi ya ghi ọgbọkpa mhi rọ bhale ghi ẹ. 11 Irari khi ogbe ni amo ena, a she bia ọmiepfuese shi ẹoli oyi iDefidi na ẹ. IKirisiti Ọnọmhuẹ lọ. 12 Emini o ya rọkhasẹ ẹ khi, a ya mẹ khi a ri ide gẹnọ ọmọfẹ shi ukpẹko ni a ri eminale ẹ shi na elamhakọ le.” 13 Udemhija, igẹni ebubu e lasele, e bhale ya ku ma ọni agẹni, ee to uwolo kuẹghiẹ Ẹshinẹgba. E liẹ, 14 “Ufumhi o khi oyi Ẹshinẹgba ni ọ la obini o yagha nẹ. Opfọmhẹ o la ekẹ agbọ na ni ọ mhuẹ isomhelemhi na.” 15 Abi eni igẹni e rọ pfi eni e ri isumha ẹ kia shi aghọ nga idane se, e gueyẹ egbewẹ, “Awa je ekẹ iBẹtilẹẹmu ya ri ẹloe mẹ onana ni Ẹshinẹgba ọ bhale ya gueyẹ awa.”
16 Ighọ e nyanya rọte aghọ vu ya je oobọ. E bhale ya ẹ iJosẹfu ali iMeli ali ọni ọmọ khi a rọli yẹshi ukpẹko ni a ri eminale ẹ shi na elamhakọ le. 17 Abi eni e ri elamhakọ ẹ kia e rọ mẹ ọli se, ee gueyẹ ẹgbọ kpa emini ọni agẹni ọ gueyẹ wẹ idiegbe oyi ọni ọmọ. 18 Ẹgbọ nya ni e suọ emini eni e ri elamhakọ ẹ kia eghọ e ngme, o ri abọ sha wẹ. 19 Ama iMeli ọ ri ingme enana nya shi udu, ọ sa ọ, ọ tọ ẹloe ekẹ. 20 Eni e ri elamhakọ ẹ kia ee je apfẹ, e to uwolo kuẹghiẹ Ẹshinẹgba irari ungmemhi ni e suọ ni e gbo ri ẹloe mẹ, abi a li gue ọli yẹwẹ te, ighọ e li ri ẹloe mẹ ọli.
A lu IJesu eva
21 Ẹlẹ eleli o ramhi ni a rọ ya shẹlẹ ọli a, a lu ọli eva iJesu, ni o khi eva ni agẹni ọyi Ẹshinẹgba ọ lu ọli neni a mẹ umẹmhi oyọli.* Li zẹ iLẹv 12.3; iLuk 1.31
A ri IJesu lo Owa ugamhi
22 Abi ẹghẹghẹ irọpfuasẹ oyi iJosẹfu ali iMeli o rọ ramhi abi Ushi oyi iMosisi o ngme, iJosẹfu ali iMeli e rue ọni ọmọ bhale iJerusalẹmu deba Ẹshinẹgba. 23 Abi o li la ushi oyi Ẹshinẹgba khi, “Ọmọ ododẹ ni ọ khueghie ọkpotso elemhi a, ọ khada khi ọmọse ne, a ri ọni ọmọ ke nga Ẹshinẹgba obọ. Li zẹ Okiali 13.2,12 24 A rue ipfeli inekhukhu aava rọ riẹlẹ iluasobo na li abi Ishi eyi iMosisi o ngme. Li zẹ iLẹv 12.6-8 25 Ọmọse ọghuo ọ la ọ ni a lu iSamọ ni ọ la ekẹ iJerusalẹmu, Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ o la li egbe. Ọ khi ọgbọ ni ọ guẹ ngeli ni ọ migha khẹ Ọmiepfuese ni ọ ya mie ẹgbọ iZirẹni pfuese. 26 Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ she kpẹ gueyẹ ọli khi ọa ya ghu-a neni ọ rọ ya mẹ iKirisiti ni Ẹshinẹgba ọ shobọ khi lọli ya rọ bhale. 27 Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ kpha li sọ, ọ rue ọli lo elemhi apfẹ na owa oyi Ẹshinẹgba abi ita iJesu ali inyọli e rọ rue iJesu bhale ni a rọ riẹlẹ na li abi Ishi eyi iMosisi o ngme. 28 ISamọ ọ mu ọni ọmọ shi abọ, ọ kuẹghiẹ Ẹshinẹgba, ọọ,
29 “Ita ni ọ funẹ,
abi u li shobọ na mhẹ,
zẹ ni u rọli tsẹ na mhẹ
ni mhi ghu shi opfọmhẹ.
30 Irari khi alo eyẹmhẹ,
e she mẹ Ọmiepfuese
ni u ghie bhale.
31 Ni u she rọ ghi agbọ nya.
32 Ákpá ni o ri
ọghuẹmhẹ oyi Ẹshinẹgba
a khasẹ ẹgbọ iJẹta na alo ebili,§ Li zẹ Aza 42.6; 49.6; 52.10
ni o ri ufumhi ẹ na
iZirẹni ẹgbọ eyẹ.”
33 Abọ e sha ita ali inyọ ọni ọmọ abi e rọ suọ khi a ngme eni ingmemhi ena shi ọni ọmọ egbe. 34 ISamọ ọ sọ iromhi na wẹ, ọọ iMeli, “Eri ibhale oyi ọmọ ọnana ó ya ri ebubu ẹgbọ de, ọ ri ebubu vule ekẹ iZirẹni, ọ gbo khi irọkhasẹ ni ẹgbọ e ya ke ngme emini ẹa ti shi egbe. 35 Ni a rọ bhale ya ẹ khi osheli oyi isamhi eyi ebubu ẹgbọ e khueghie-a, yẹyẹ ọyẹ u ya mẹ oya abi ọni a sọ ọgbhọrọ udu.”
36 Ọkpotso ọghuo ni ọ khi ọmekẹguele ni a lu Ana, omi iFanuẹli na unuẹkpẹ oyi Asha, ọ li la akaghọ. Ikpe ishilua ọ nu ọdọli la ughuẹ ni ọni ọdọli ọ rọ ghua. 37 Ọni ọkpotso ọna ọa gbo ye ughuẹ ramhi ni ọ rọ gbe ikpe egbhuẹne ali ene. Ọa gbo tigbe rọte Owa oyi Ẹshinẹgba vu. Ọọ pfi azumhi ẹlẹ ọguota ali ẹlẹ iyọsẹ. 38 Abi ọ rọ lole deba iJosẹfu ali iMeli oni ẹghẹghẹ, ọ kuẹghiẹ Ẹshinẹgba, Ọ gue ingme oyi ọni ọmọ yẹ ẹgbọ kpa ni e la aghọ ni e migha khẹ ipfashekẹ oyi iJerusalẹmu.
39 Abi iJosẹfu ali iMeli e rọ riẹlẹ abi Ishi eyi iMosisi o ngme se, ee je apfẹ oyẹwẹ obini iNazarẹti na ekẹ iGalili.* Li zẹ iMat 2.23 40 Ọni ọmọ ọọ fu, ọ mhuẹ ekpabọ, ọ mhọli ilẹsingme khi ilẹsingme, ekpabọ oyi Ẹshinẹgba o la li egbe.
IJesu ọ bhale Owa ugamhi abi ozele
41 Ukpe kpa ita iJesu ali inyọli e rọ je iJerusalẹmu ya li ukpe iPasova. Li zẹ Okiali 12.1-27; iDẹut 16.1-8 42 Abi iJesu ọ ke rọ gbe ikpe igbẹva, e ye shi ukpe iPasova oyẹwẹ abi e kie kpẹ ẹ li. 43 Oni ukpe o pfo li se, itali ali inyọli ee je apfẹ, ama iJesu ọ kie la iJerusalẹmu, itali ali inyọli ẹa lẹsẹ khi ọ kie la ukhokho. 44 E dabi khi ọ nu wẹwẹ kia. E she kia ẹlẹghuo gbada ẹa mẹ ọli, e nono ọli ifuabọ apfẹwẹ ali emọle wẹ ni e ga kia. 45 Abi e rọ mẹ khi wẹwẹ ẹa mẹ ọli, e nyenẹ egbe ukhokho je iJerusalẹmu ya nono ọli. 46 Ẹlẹ nuzi-esẹ, e tigbe mẹ ọli khi ọ la owa ugamhi nu esẹsẹ Ishi eyi iMosisi shitọ, ọ ku esọ-a a shi emini e sẹsẹ, ọ mhila wẹ omhila. 47 Ilẹsingme oyọli ali abi ọ li i gbaghiẹ ogbọ-a, o ri abọ sha ọgbọkpa ni ọ suọ li. 48 Abi itali ali inyọli e rọ mẹ ọli, abọ e sha wẹ. Inyọli ọọ li, “Ọmọ elọ o zẹ ni u rọ li anye na? Odẹ o she nuẹ ni anye te ẹ nono ẹ.”
49 IJesu ọ mhila li, “Elọ o zẹ ni a rọ nono mhẹ? Aa lẹsẹ khi mhi mema ya la owa oyi itamhẹ?” 50 Ama ọa ye wẹ abi ọ li sọ wẹ ọ. 51 Ighọ ọ li deba wẹ je iNazarẹti, ọ ri ungmemhi oyi itali ali inyọli gbe akanya. Ama inyọli ọ gẹnọ ingme ena nya shi udu. 52 Ighọ iJesu ọọ womhẹloe elemhi ẹgbhali ali idiegbe, ẹgbọ ali Ẹshinẹgba e nono ingme oyọli. Li zẹ 1 iSam 2.26; Ekpi 3.4

*2:21 Li zẹ iLẹv 12.3; iLuk 1.31

2:23 Li zẹ Okiali 13.2,12

2:24 Li zẹ iLẹv 12.6-8

§2:32 Li zẹ Aza 42.6; 49.6; 52.10

*2:39 Li zẹ iMat 2.23

2:41 Li zẹ Okiali 12.1-27; iDẹut 16.1-8

2:52 Li zẹ 1 iSam 2.26; Ekpi 3.4