Ebe ni iPọlu ọ kẹkẹ ghi
ITatọsi
1
Otsẹ
Mhẹmhẹ iPọlu ni a zẹ abi ọni ọọ ga ọyi Ẹshinẹgba ali aghiusomhi na kẹẹ ọyi iJesu iKirisiti, mhi kẹkẹ ebe ona. Eri a ghie mhẹ ni mhi ya zese irudunga oyi eni Ẹshinẹgba ọ zẹ-a, ali ni mhi rẹwẹ khasẹ igẹsikia ni o ya sẹsẹ wẹ abi e li ya la agbọ ni o ri egbe ẹ mu Ẹshinẹgba. Oni irudunga ali ilẹsẹ ona o migha nga irudushi oyi agbọ na agbọagbọ, ni Ẹshinẹgba ni ọa ya lo ẹgbhọli ọ ri nga na awa neni a mẹ igbaekẹle oyi agbọ. Ẹghẹghẹ ni o ghọle Ẹshinẹgba, ọ la rọte ungmemhi oyọli ni ọ rọ nga mhẹ obọ ri usomhi oyọli khasẹ gboo. Ẹshinẹgba ọni ọ mie awa pfuese ọ lighọ mhẹsẹ ọli.
Mhi kẹkẹ ebe ona ghi iTatọsi omimhẹ esheshi elemhi irudunga, ni mhẹmhẹ ali lọli anye ga la elemhi imiesuọ oghuo.
Ẹshinẹgba Ita iJesu iKirisiti ọni ọ mie awa pfuese ọ ka li okhale nẹ, ọ ri opfọmhẹ nẹ.* Li zẹ 2 iKọri 8.23; iGal 2.3; 2 iTimo 4.10
Akanya ni iTatọsi ọ ya gbe ẹoli iKirẹti
Emini o zẹ ni mhi rọ zẹ obọ shi iKirẹti khi, ni u mẹ asha pfuse ikanya ni e kpọle nya gbe, ali ni u zẹ egbhali shi igbaa nya eyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ na ukhomhi ẹoli ni e la iKirẹti nya. Sato abi mhi gueyẹ khi: Ọni ọ khi ọgbhali shi elemhi igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ ọ mema ya khi ọgbọ ni ọ guẹ ẹ ngeli, ini a khi mẹ asha gue ẹzọ shi ọli egbe. Ọ mema ya khi ọni ọ rue ọkpotso ọghuo shi. Imi ọli e khi eni e miesuọ ni ẹa khi eniyẹ ni e gbakaa ni ẹa ya suọ esọ. Aborọkhia khi eri a ri akanya oyi Ẹshinẹgba nga ọni ọ ralo na igbaa oyi eni e mie iJesu iKirisiti suọ nya obọ eghọ, ọ̀ọ́ mema khi ọgbọ ni ọ guẹ ẹ ngeli ini a khi gue ẹzọ shi ọli egbe. Ọ khi khi ọgbọ ni ọ ri imẹbie ẹ ngeli deba ẹgbọ. Ọ khi khi ọni elemhi e kẹlẹ ẹ bi. Ọ khi khi ọgbọ ni ọ da onyọ pfuẹchẹ egbe-a. Ọ khi khi ọgbọ ni ọ kẹlẹ ẹ pfi obọ, wẹkhi ọgbọ ni ingme ukpaghọ o ghọ mu egbe dọsẹ odẹ. Ochoghọ ọ khi ọni ọ ghẹlẹ ẹ mu ẹgbọ, ni ọọ nono eminete. Ọ khi ọgbọ ni ọ guẹ ri egbọli ẹ kia. Ọ khi ọgbọ igẹsikia, ali ọgbọ ni ọ pfuasẹ. Ọ khi ọgbọ ni ọ mu ekpẹ shi egbọli egbe. Ọ mema mu oni usomhi onete ni o mhọli iregbenga mhuẹ jijiji, abi a li sẹsẹ ọli. Lọli ọ rọ dobẹ ya ri osẹsẹ igẹsikia ni ọọ sẹsẹ ẹgbọẹse ke ri udu shi wẹ ọ, ali ni ọ gbo ri ida-odẹ oyi eni e nu wẹ ẹ khakọ khasẹ, khi ẹgbhọli ẹẹ lo. Li zẹ 1 iTimo 3.2-7
10 Irari khi ẹgbọ iJu ebubu eghuo ni e miesuọ ni ẹ pfi ozughu, e la ọ, ni ẹẹ ngme ingmemhi afuẹ ni ẹẹ di ẹgbọ. Wẹwẹ ẹ sẹsẹ odẹ ẹgbhọli khi a mema shẹlẹ ọgbọa neni ọ khi ọni ọ miesuọ. 11 O ti ni a pfi wẹ okpẹ unu, itobọ khi eri e ri emini ẹ sẹsẹ yese udu oyi ọmhuẹ-apfẹ ebubu-a. Itobọ ini e ba mẹ asha ke ti ukpaghọ ma, e rọ lighọ sẹsẹ. 12 Egbegbi ọmekẹguele ọyẹwẹ, ọ ke ngme ọli ghue, ọọ, “Ẹgbọ iKirẹti, ẹgbọ ẹgbhọli, ali ẹgbọ ebe ali ẹgbọ iwaza elemhi-gbidi-a, a khi.” 13 Igẹsikia oni ungmemhi ona o khi. Irarighọ, ga lolo gbe omama ku wẹ, ni irudunga oyẹwẹ o mẹ asha migha. 14 Ẹghẹghẹ aghọ, ẹa kẹ ke ri esọ shi okhẹ afuẹ oyi ẹgbọ iJu ali ishi eyi ẹgbọ eni e kie igẹsikia. 15 Eri emhi nya e pfuasẹ shi odalo oyi ẹgbọ ni e pfuasẹ. Ama emhikhọghuo ọa ya pfuasẹ shi ẹloe oyi ẹgbọ ni ẹa pfuasẹ ni ẹa miesuọ, irari khi a she kẹsẹ wẹ udu ali isamhi-a. 16 E ma liẹ khi wẹwẹ e lẹsẹ Ẹshinẹgba, ama eri angeli oyẹwẹ o rọkhasẹ gboo, khi ẹa lẹsẹ ọli. Ẹgbọ ni aa ti ẹ mama ali ẹgbọ umha-suesọ e khi, ni ẹa ti okiẹ wẹẹ itọtọ.

*1:4 Li zẹ 2 iKọri 8.23; iGal 2.3; 2 iTimo 4.10

1:9 Li zẹ 1 iTimo 3.2-7