2
Osẹsẹ ni a ya ke sẹsẹ iku ẹgbọ ọdọda
Ghe i! Yẹyẹ oyẹ, u mema ya ke sẹsẹ emini o lama shi egbegbi osẹsẹ ọ. Sẹsẹ emọse ni e she khi egbhali, e ke ri abọ mu udu. E khi eni a mu ekpẹ na, e khi ẹgbọ ni e guẹ ri egbewẹ kia. E zẹ ni irudunga ali inono ali iregbemie oyẹwẹ o lolo mu ekẹ.
Gbo lighọ sẹsẹ ikpotso eni egbhali e ke ngeli abi ikpotso egbhali ni e la agbọ ipfuasẹ. E khi khi eni e ri unu ẹ yese ẹgbọ a, e khi ditsẹ onyọ idada a, ama e ke sẹsẹ ẹgbọ ingeli enete. Isheghọ ni e ke sẹsẹ izele ikpotso e nono ingme oyi ọdọ wẹ ali imi wẹ. E khi ẹgbọ ni e guẹ ri egbewẹ ẹ kia, e khi eni e pfuasẹ. E khi shitọ ni ẹa mhọli oni ẹẹ gbe owa. E khi eni e mhọli isomhelemhi. E ke nyẹsẹ ukhomhi na ọdọ wẹ pfo. Ini ọgbọkhọghuo ọ khi mẹ asha ngme ungmemhi imẹbie deba usomhi onete oyi Ẹshinẹgba.
Gbo li lighọ gueyẹ eni izẹo e khi ẹgbọ ni e guẹ ri egbewẹ ẹ kia. Zẹ ni emini u wa riẹlẹ nya e khi eminete ni ẹgbọ nya e ya ke khọnya. Ri igẹsikia ali ọmuegbe ke khasẹ elemhi osẹsẹ ni u wa sẹsẹ. Ke ri ingmemhi ni e gba pfo ni ọgbọkhọghuo ọa mẹ te ya ke zẹ ifue ngme ungmemhi oyẹ. Ini ebe awa e khi mẹ emini ọa ti okhọghuo ngme shi awa egbe, ni omama o mu wẹ.
Sẹsẹ ighumha e ri egbewẹ na ega eyẹwẹ pfo nya, e ga ke riẹlẹ emini o ri egbe ẹ ke mu wẹ odẹkhodẹ. E khi ke sọlọ shi wẹ ọ ini e nu wẹ ẹ wola. 10 E khi bẹna ke do wẹ ughiatọ. E ri ochoghọ ke rọkhasẹ khi ẹgbọ enete ni ẹ gbe akanya te odẹ igẹsikia wẹwẹ e khi. Ẹghẹghẹ aghọ ni e ri osẹsẹ ungmemhi oyi Ẹshinẹgba ni ọ mie awa pfuese ke ghọle.
11 Irari khi okhale oyi Ẹshinẹgba ni o ri imiepfuese bhale o she ri egbọli khasẹ ọgbọkpa. 12 Lọli o sẹsẹ awa, awa ke kie ingeli ni ẹa ghọle Ẹshinẹgba ali ọghuẹmhẹ oyi emhi agbọ, ni ọgbọgbọ ọ ke nu egbọli ngme. Awa a ngeli angeli ni o migha shi ipfuasẹ ẹghẹghẹ ni awa la memena. 13 Abi awa li ri ukpẹloe shi ekẹ ẹ khẹ ogbẹlẹ ni Ẹshinẹgba ni ọ funẹ Ọmiepfuese iJesu iKirisiti ọyawa o rọ ya nyenẹ egbe bhale. 14 IJesu iKirisiti ni ọ ri egbọli bhale rọ pfa awa shi ekẹ rọte obọ oyi ọkhọlọ nya lasele, ali ni ọ rọ khuẹsẹ ẹgbọ eyọli-a, ikhi ẹgbọ ni ikanya enete igbegbe ẹ ghọle.* Li zẹ Iwolo 130.8; Okiali 19.5; iDẹut 4.20; 7.6; 14.2; 1 iPit 2.9
15 Enana e khi emini u wa ke sẹsẹ. Ri afu ni mhi rọ nẹ ke ri udu shi wẹ ọ, u gbo tse agua yẹ wẹ. Khi zẹ ni ọgbọkhọghuo ọ ri ukpẹloe gbe ẹ.

*2:14 Li zẹ Iwolo 130.8; Okiali 19.5; iDẹut 4.20; 7.6; 14.2; 1 iPit 2.9