2 Yohanes
Yohanes me wiyaagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Yohanes me Yesus mikee gaata bagee paagoo wiyaagoo yaebeamaata kapogee. Yohanes Waa ekaato ekaa ketua see ekaa muntaata. Ketua see ekaa see wegayu ko Yesus mikee gaayaa bagee yuwa tuku-tuku bagee ekaa da mee. Yohanes me api ena, wa me yogaa yuwa ma okoo paagoo yaebeamaata mee ko api ma, wa me yogaa yuwa ma see ekaa weeta kiya okoo kiyoo Yesus mikee gaayaa bagee yuwa kisee ekaa weeta mokoo. Yesus kaa menaa mée topenaa see bagee noonaa koopoo see menaa too topenaakea yoka kuwa menaa gaamaasi naadi Yohanes me mee kapogee yaebeamaata.
1
Anii ko ketua see mée. Anii mee kapogee mee aa Ogatamee me daamaa wiginta apii ma, a me yogaa yuwa ma kuwa paagoo kiebeaga. Ikii ma inii paaya mikee menaa too daamaa penee siwoo see kaa anii esee epa kigaaga. Ani me too epa kigaaga se kiya mikee menaa daamaa peneata ipi see bagee uduma me miya ikii epa kigaagea. Mikee menaa kuwa inii dimi yiba maagee naadi kaama kisee too iminoo miya, iminoo miya toowoo, doowoo see kemaata inii me kiepa dimii mee ebo.
Nagamee Ogatamee ma, Yogamee Yesus Kristus ma Ekea me epaa ma, mée epa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa inii ma epo enaataa mée eetoowoo naadi kaama inii mikee menaa ma, epa dimii ma kuwa doowoo siyaa.
Mée deebaa see bagee yuwa gaamaasi naadi menaa
A me yogaa yuwa noonaa me Iniitaagi Ogatamee me mée aseta menaa kuwa mikee nao naadi doowoo, umiwoo taakea see menaa kuwa anii yeeta kaama esee ede kega. Eto ko inii epa niiaagaa taai see kasega. Mee mena kamuu da mee etokaa menaa too se kiya inii petamanii kaama peneata doowoo see menaa da mee kaebeaga. Epa dimii mee ko kisee: Inii Wa me mée aseta menaa yuwa doodoo umiwoo, toowoo taa see mee. Kisee bagee kuwa epa dimi yago bagee. Kuwa epa niiaagaa taai see menaa kuwa ikii petamanii kaama yeewoo seta menaa yoka inii epa aagaa see dimii kaa umiwoo, toowoo taano gaano pedeo.
Kuwa kasega kuwa ko makapaa menaa weganaa see bagee mée eebaa uwoo to, magaa to peedaa naadi topea yoka naadi kasega. Okoo me Yesus mee mikee Ogatamee me ebo toowoosi naadi wigintaata Mée Ebo Kristus mee yoka see menaa mee be. Waa mikee mée tomaa ena meta yoka see menaa mee miya be, kisee menaa se wegataa see bagee yuwa. Kisee bagee kuwa mée deebaa see bagee, Kristus ma yape see bagee yuwa too. Kisee kemaata daamaa nekeenii. Inii me Kristus mee kisee Mée to, kisee Mée to see kitopegee seta menaa kuwa egadaa siyaa yoka ikii me mikee menaa daamaa doowoo setaa to mokoo da masesea naadi okoo me deebaa see menaa kuwa gaai, nekeenii.
Okoo kuwa "Kristus mee kisee Mée to, kisee Mée to" see topeta menaa kuwa daamaa se peneata apanaa dimii, apanaa menaa kaa doowoo, umiwoo see bagee kuwa ko Ogatamee mee okoo yiba taa. Kuwa Kristus kaa topeta menaa kuwa daamaa peneata doowoo see bagee kuwa gaayu ko okoo yiba Nagamee miya agoo, Yogamee miya agoo, Ekea paaya. 10 Kuwa me kemaata Kristus kaa topeta menaa daamaa se peneata apanaa menaa kitupiino see bagee kimiyu ko ikii me ee kaa badaa se magaai, epao see menaa miya se asii. 11 Ikii okoo paagoo epao see menaa asiyaa bagee kuwa ko okoo me pedeo agiyoo ukuwanaa siyaa kuwa ikii miya epo enaataa ukuwanaa siyaa mokoo yoka naadi kisega.
Wodopasi menaa
12 Anii apanaa menaa eebaa kisiino see kiya kapoge kaa ko se kiebeanaka. Anii ikii paagoo kimeeno see dimii agoo yoka anii meemaata kaama too mena wegaakee daamaa gaaga. Inii paaya ede dimii kuwa mikee ebo kisi naadi kimeeta.
13 Nakaayoo Ogatamee me wiginta apii abaaba me yogaa yuwa me epao see kasegea.* Nakaayoo abaaba me yogaa yuwa see mee mena nekeeniino yaato ko nakaayoo Yesus mikee gaayaa bagee yuwa ebea-ebea mee. Kiyoo too.

*1:13 Nakaayoo abaaba me yogaa yuwa see mee mena nekeeniino yaato ko nakaayoo Yesus mikee gaayaa bagee yuwa ebea-ebea mee.