3 Yohanes
Yohanes me wedaagoo to yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Yohanes me Yesus mikee gaayaa bagee ena ekaa da ko Gayus paagoo yaebeamaata. Yohanes waa ekaato ekaa ketua see ekaa muntaata. Ketua see ekaa see wegayu ko Yesus mikee gaayaa bagee tuku-tuku bagee ekaa da mee. Gayus me Yesus me menaa yaweganaa seta bagee yuwa wa me ee yiba daamaa badaa maagee seta kemaata kiiboo, paamee asiino see naadi mee kapogee yaebeamaata.
1
Anii ko ketua see mée. Mee kapogee mee ko anii Gayus a paagoo kaebeaga. Aa ma enaa mikee menaa too daamaa penee siwoo see kaa anii esee epa kagaaga. Mée yogaa to, aa dimi mena yaato miya daamaa tope see see má yaato miya daamaa pesee kakiyaabuu siwoosi naadi anii sembahyang kasegeeka, apanaa agiyoo miya daamaa kakiyaabuu siwoosi naadi kaasegeeka. Aa mikee menaa daamaa peneata umiwoo, toowoo taake menaa kuwa Yesus mikee gaayaa bagee noonaa me doodoota ni paagoo niiwegagea naaki anii esee ede kega. Aa mikee see topeta menaa kaa too umiwoo, toowoo segeeke see kuwa kayeega. Ni me yogaa yuwa mikee see topeta menaa kaa too umiwoo, toowoo segeekea yoka see yeeyaa menaa da kuwa kaa ni me ede see dimii mee ebo, mee asii eboo ede see dimii mee ena ma taa.
Mena yaweganaa see bagee yuwa daamaa deesi naadi menaa
Mée yogaa to, a me Yesus mikee gaayaa bagee yuwa daamaa badaa maagee, daamaa deegee see kuwa daamaa nao. Okoo aa ewo see bagee kiya kisee a me daamaa deegeeke. A me kisee epa kaa daamaa deegeeke yoka see menaa kuwa doodoota nakaayoo inii Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo niiwegamea. Eto ko kuwa bagee yuwa mena weganaa taano see naadi poono kaboo okoo me eta maa da kaa gaano pedeo see agiyoo yuwa sikii kisi naadi daamaa manii. Kuwa ko Ogatamee me dimi wikii-wikii kasiyaa agiyoo. Mikee, okoo Kristus ekaa da ogo peesi naadi Wa me menaa yaweganaa see bagee yoka, bedaa okoo mena yaweganaaka too Ogatamee ewo see bagee yuwa me agiyoo ena ma se manegea yoka okoo kisee daamaa manii see kasega. Apanaa bagee me agiyoo se masegea kemaata inii Yesus mikee gaayaa bagee yuwa inii me ee kaa badaa magaano gaano pedeo. Inii kisee badaa maayu ko inii miya okoo ma epo enaataa mena yaweganaa see bagee yuwa mokoo see see kiyaa.
Diotrepes mee gaamaasi naadi menaa
Anii idukaa mena ena Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo yaebeata kiya Diotrepes see mée to mee ebo kaano see dimii agoo naadi kaama ni me menaa se nayeegi. 10 See kemaata anii esepa ko wa me mée wisinegeeki menaa kuwa kaa anii mena yawegaata. Wa me inii pedeo mée ekeasiino see naadi makapaa menaa mée yakobanaaki. Bedaa kuwa too se kiya Yesus mikee gaayaa bagee yuwa miya mena yaweganaa naadi meemaagea kaboo wa me okoo badaa magaano be, bedaa okoo badaa magaano see bagee yuwa miya badaa se maasi naadi wa me uu yaaii taa see, bedaa wa me kuwa badaa magaano see bagee yuwa miya be kaa "Eto kaama wodoo Yesus mikee gaayaa bagee yuwa epo enaataa se niitooi" see asegeeki kuwa miya. Waa kisee ukuwataa see mée.
11 Ni me kaepa see mée aa waa see see pedeo dimii, pedeo menaa kuwa se obeai. Daamaa dimii, daamaa menaa kuwa too obeewoo taai. Daamaa agiyoo ukuwataa see bagee kuwa Ogatamee yaato bagee. Pedeo agiyoo ukuwataa see bagee kuwa Ogatamee ewo see bagee.
12 Demetrius see mée to mee daamaa see mée, mée me kisee yawegataa see mée, bedaa wa me daamaa ukuwaa-ukuwaa, poo-poo yuwa kuwa mikee see topeta see menaa doodoo kuwa me miya waa daamaa see mée ii see gaayaa. Inii miya waa kisee mée to ii see yawegagee see. Kuwa inii me waa yawegagee see menaa kuwa mikee menaa too see kuwa aa miya ipi.
Wodopasi menaa
13 Anii apanaa menaa eebaa kasiino see kiya kapoge kaa ko se kaebeanaka. 14 Anii a paagoo moga kameeno see dimii agoo yoka meemaata kaama too mena wegaakee daamaa see gaaga. 15 Ogatamee me adumeta dimii mee aa ma epo enaataa kaatoowoosi naadi kaasega. Nakaayoo a me epa see bagee yuwa epao see kasegea, bedaa a paagoo inii me epa see bagee yuwa mée ena-ena paagoo epao see naasii. Kiyoo too.