Yudas
Yudas me yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Yudas me ebeamaata. Yudas waa Yakobus ebee. Yakobus ma ekea Yesus ebee nokaa wiya, Yesus ekegataata kepe maseta mée mee se.
Koopoo see menaa weganaa seta bagee agoo naadi kaama Wa me mee kapogee ebeamaata. Okoo me weganaa seta menaa kuwa mée me menaa too, kuwa ko kisee: "Pedeo agiyoo ukuwaano kuwa koosi. Inii kisee ukuwaapea kaapa miya Ogatamee Wa me inii epa mée yaekeasiipi yoka pedeo agiyoo daba niiukuwaai" see weganaa seta. Okoo me menaa kuwa si yayeesi naadi Yudas me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-2 Petamanii menaa
1:3-16 Makapaa menaa weganaa see bagee yuwa gaai naadi menaa
1:17-23 Mikee menaa too peneata koogo makii taa see kaa toowoo taai naadi menaa
1:24-25 Ogatamee yaapaagee seta menaa
1
Nii ko Yudas, Yesus Kristus me agiyoo yaokagee see mée, Yakobus ebee mee. Mee kapogee mee ko Ogatamee me Ni paagoo nameei see kiseta bagee yuwa paagoo kiebeaga, Nagamee me ikii kiepa kaa Yesus Kristus me badaa kimaasi naadi daamaa emaa kaa kidoowoo see bagee yuwa paagoo kiebeaga.
Wa me epa dimii ma, koogo adumeta dimii ma, mée epa dimii ma kuwa maamaa eebaa ikii kineesi naadi kiasega.
Makapaa menaa weganaa see bagee yuwa gaai naadi menaa
Ni me epa see bagee yuwa, wae. Ikii ma inii paaya Ogatamee me daba mée daagimaa peeyaano menaa kuwa kaa anii kiebeanaka see dimii mee ebo kiya eto apanaa menaa kiebeanaka. Mee ko Ogatamee me inii daamaa mée wiginta bagee yuwa paagoo inii Kristus mikee gaakee kaa ipiipi doowoo, wegawoosi naadi mée manta menaa kuwa too sikii yoka esee maamaa peneasii, makapaa menaa kuwa wiginiwoo, umiwoo taai. Kuwa menaa kuwa anii mee kapogee mee kiebeano esee gaano pedeo yoka, see dimii gaaga. Mee ko Ogatamee me menaa si yayeetaa see bagee mée noonaa ikii mée kutuu taa see yoo koogo seemeta topea. Okoo inii me Eboo Ogatamee me inii epa mée gaakee kaa menaa yuwa aabetoke siyaata kaama makapaa menaa too wegageekea, mee ko kisee: "Wa me inii epa mée ekeasiipi yoka koosi, inii me ou gaata-gaata yuwa daba ukuwayaa" see wegageekea. Rom 6:1-2, Gal 5:13 Okoo inii me ena too too Eboo, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus mee wisintaata bagee yuwa. Okoo pedeo kaatagea menaa da mee idukaa kaama yaebeataata topa.
Anii eto kiebeanaka menaa kuwa uduma ikii ipi kiya anii bedaa kaagaa ena ma kisi-maniino see naadi kiebeataaka, mee ko kisee: Idukaa Tuhan me Wa me bagee yuwa Mesir magaa kaa kaama daba peeyaata kiya kuwa wodoo taa Waa mikee se gaayaa bagee yuwa pedeo kiyaata. Bil 14:22-29 Bedaa idukaa malaikat bagee noonaa Ogatamee me naokageesi naadi okoo kaa yaekeata agiyoo kuwa yaukuwaano be kaa okoo tuyaata yoo wisintaata peeta. Kuwa me kemaata Ogatamee me okoo digiyoo yiba tuyaata kaama one me gadimiyaa mokoo kisee too iminookaa mée wigintagaatagi naagoo too kiyoo ekeata. 2Pet 2:4 Bedaa okoo see see idukaa Sodom magaa kaa bagee ma, Gomora magaa kaa bagee ma, gebo kaa bagee ma, okoo miya kisee. Okoo otoopa aadoge-maadoge see dimii too, api-api taano ou, kisee ou dimii kaa too umiwoo, toowoo seta. Okoo kisee pedeo ukuwagee naadi kaama Wa me pedeo kiyaabuu seta. Mee kaama okoo see see bagee kuwa miya iminoo miya, iminoo miya se modeemaayaa see biyaa yiba pedeo kiyaabuu taatagi ii, see kuwa awee da kaa nekeeniyaa. Kej 19:1-25
Kuwa menaa kuwa eto ikii paagoo makapaa menaa kiiweganaa see bagee yuwa okoo kaa miya kisee kaata, kisee kaata see nekeenegea kiya kuwa see see pedeo agiyoo ukuwageekea. Okoo me 'Anii unu kaa kisee deepa, kisee deepa yoka pedeo daba ukuwayaa' see gaata kaama okoo otoopa ukuwanaa siyaa. Okoo kisee otoopa ukuwagee naadi kaama okoo ekaato maa da miya pedeo kiyaayaa. Bedaa okoo me Ogatamee pesee da mee peedi yaekee siyaa, epoo to wodoo bagee yuwa miya baditaa, kisee too ukuwataa see bagee yuwa. Malaikat bagee tukuu to Mikhael wa me kisee ukuwaano taa. Iblis me Musa bootaa da ni me too masiipa yoka naadi Mikhael ma mena aawisii see eekooki naaki Mikhael me Iblis mee pedeo kisi naadi badeekee menaa asiino uu dimii taa. Wa me Iblis paagoo "Tuhan me esee kakagoo kaapi yoka" see menaa mee too aseta. 10 Kiya kuwa ikii paagoo makapaa menaa kiiweganaa see bagee kuwa okoo mikee menaa ewo, se nekeeniyaa menaa yoka wisineekee too. Okoo woda mokoo dimi taa see bagee, okoo me ou dimi-pami kuwa too nekeenegea. Kuwa okoo me ou dimi-pami kuwa me okoo ekaato pedeo kiyaayaa. 11 Yaai, okoo pedeo kaatagea. Kuwa bagee kuwa ko Kain me pedeo yaato peeta etaa da obeewoo see bagee yuwa. Bedaa idukaa Bileam wa me kepe ou naadi kaama mée deebaa see menaa wegagee seta see see okoo miya kisee kepe ou dimii omaago see bagee yuwa. Bedaa idukaa Korah me Musa aa ebo ye naadi wisintaata kemaata pedeo keta see see kuwa bagee yuwa miya pedeo kedaa taatagea. Kej 4:3-8, Bil 16:1-35, 22:1-35 12 Ikii Yesus mikee gaayaa bagee yuwa kutuu naadi epa aagaa see dimii kaa epo enaataa noogee siyaa kaboo okoo ego weda dimii taa kaa naano dimii too, kisee okoo diino esee pedeo disii. Okoo me anii ekaato too deewoo taapa, apanaa bagee wisintayu, kisee dimii gaataa see bagee yuwa.* Yesus mikee gaayaa bagee yuwa kutuu naadi epa aagaa dimii kaa epo enaataa noogee siyaa mee ko idukaa okoo me inii paaya Yesus me epaa ma aagadi-maagadi naadi kaama epo toogee see bagee yuwa ii see aanekeendaa taano see naadi perjamuan naano taa kaboo okoo apanaa naano agiyoo epo enaataa noogee segee seta. Sinu kuwa bo me kiyoo-kiyoo doonaaka kiya deka se wiyaa see see mokoo okoo miya kisee bagee yuwa too. Bedaa poo ekayaa kaboo kiya poo se ekayaa piyaa wodoo to see see mokoo okoo kisee bagee yuwa. Bedaa piya mani yuwa badidaa seta kaama wii keepeata umina boodaa siyaa see see mokoo okoo miya kisee bagee yuwa too. 13 Bedaa maakaa pikuu da mee miya biku-biku damaa to mee me epogee, kisee pedeo-padaa yuwa pakadaa siyaa see see mokoo okoo miya mée ego weda kiyaayaa agiyoo yuwa, kisee okoo me pedeo-padaa yuwa kuwa awee da kaa agoo kedaa siyaa. Bedaa epoo to kaa okadee yuwa okoo me peegee see etaawee se peeta kitaa mega, kitaa peega siyaa see see mokoo okoo miya kisee otoopa metaa, peetaa see bagee yuwa too. Ogatamee me okoo esee digiyoo yiba iminoo miya, iminoo miya toowoo taatagea yoo ipiipii yasemaata topa.
14 Idukaa Henok mee, Adam me asii-kaba-kaba seta bagee petaagoo to kakadee kaa mée to wa me kuwa bagee yuwa kaa wegata menaa ena mee ko kisee: "Daamaa nekeenii: Tuhan mee Wa me malaikat bagee yuwa ma okoo eebaa, se egamaayaa epo enaataa eemeetagi. 15 Waa mée uduma wigintagaatagi. Pedeo bagee yuwa me Waa si yayeeta kaama pedeo ukuwata agiyoo yuwa ma, Wa kaa pedeo yawegata menaa yuwa ma, okoo me pedeo yuwa kuwa uduma kaa Wa me okoo wigintaata pedeo kiyaano see naadi meetagi" see menaa kuwa ebeamaata. Henok me wegata menaa da mee Ogatamee me menaa yiba ebeano taa, apanaa kapogee yiba ebeamaata menaa da mee.
16 Kuwa ikii paagoo makapaa menaa kiiweganaa see bagee kuwa okoo mena dukumeawe-dakameawe see bagee yuwa, okoo me kaasee mée to, kaasee apii to see yawegataa see bagee yuwa. Okoo me ou gaata-gaata yuwa too obeewoo see bagee yuwa, ebo poga-poga menaa omaago ma wegataa see bagee yuwa too. Bedaa apanaa bagee me kisee naukuwasi naadi miya, kisee neesi naadi miya dimi daamaa poga-poga kaa eewegataa see bagee yuwa too.
Mikee menaa too koogo makii taa see kaa doowoosi naadi menaa
17 Ni me epa see bagee yuwa, wae. Inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus me menaa yadoonaa seta bagee yuwa okoo me idukaa kisemea menaa mee daamaa nekeenii, se gaabuu taai. 18 Okoo me kisemea menaa mee ko kisee: "Wodopasi yaato ko mikee menaa wisineekee bagee agoo kaatagea. Okoo me pedeo ou see dimii kuwa doodoo umiwoo, toowoo taatagea" see kisemea. 2Tim 3:1-5, 2Pet 3:3 19 Kuwa bagee kuwa Yesus mikee gaata bagee yuwa ukuu baaniyaayaa bagee yuwa, magaa da kaa bagee me ou see gaayaa dimii kaa too umiwoo, toowoo see bagee yuwa, Roh Kudus taa see bagee yuwa too. 20 Kiya ni me epa see bagee yuwa, ikii gaayu ko ikii Kristus Wa me daamaa wa too wigintaata kitopeta menaa kuwa ikii peneata kaama mikee gaata kaboo da kaa daamaa iyawoo, umiwoo taai. Bedaa Roh Kudus ma aagadi-maagadi naadi kaama sembahyang siwoo taai. 21 Ikii Ogatamee Wa me epaa mee ma enaataa omegee, toogee taano see naadi ikii ekaato daamaa deewoo taai. Bedaa ikii kisee Wa me epaa ma omegee, toogee taaki too inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus Wa me inii mée epa kaa iminoo miya, iminoo miya aya mée tuyaabuu siwoo taano see naadi meetagi mee daamaa diitoo siwoo taai.
22 Dimi wiya masetaa see bagee kuwa se wisintagaai, okoo epa kaai. 23 Bedaa mée noonaa ko okoo biyaa peeyaa yoka naadi pekageeyu. Bedaa mée noonaa ko okoo miya epa kaai kiya okoo me pedeo ukuwagee see agiyoo kuwa ikii ekaato weda gaai. Okoo me ou dimi-pami kaa pedeo ukuwata agiyoo yuwa kaa digimeta dokaa kuwa miya be kaai.
Wodopasi yaapaagee seta menaa
24 Eto ko Ogatamee mee niiyaapaagee siweei. Waa ko ikii se okaata makii taa see kaa umiwoo, toowoosea naadi daamaa kideewoo taano omaago see Mée mee. Bedaa Waa ko ikii esee ede ma, ede ma pedeo ena ma taa see kaa Wa me asii-sege see ebo toogee yoo Wa paagoo badaa kimaagiitagi Mée mee. Ep 1:4 25 Wa too Mée to Ogatamee mee, inii epoo Mée Tuhan Yesus Kristus doodoo da taa daba mée daagimaa peeyaano Mée mee. Waa asii-sege, Waa Ebo wodoo Eboo, Pesee wodoo Pesee, esee petamanii kaama, eto kiipaa miya bedaa kisee too iminoo miya, iminoo miya. Amin. Kiyoo too.

1:4 Rom 6:1-2, Gal 5:13

1:5 Bil 14:22-29

1:6 2Pet 2:4

1:7 Kej 19:1-25

1:11 Kej 4:3-8, Bil 16:1-35, 22:1-35

*1:12 Yesus mikee gaayaa bagee yuwa kutuu naadi epa aagaa dimii kaa epo enaataa noogee siyaa mee ko idukaa okoo me inii paaya Yesus me epaa ma aagadi-maagadi naadi kaama epo toogee see bagee yuwa ii see aanekeendaa taano see naadi perjamuan naano taa kaboo okoo apanaa naano agiyoo epo enaataa noogee segee seta.

1:15 Henok me wegata menaa da mee Ogatamee me menaa yiba ebeano taa, apanaa kapogee yiba ebeamaata menaa da mee.

1:18 2Tim 3:1-5, 2Pet 3:3

1:24 Ep 1:4