Wahyu
Yohanes paagoo awee da kaa deeyaata menaa
Mee kapogee mee ko Yohanes me ebeamaata. Ogatamee me Yesus Kristus doodoo kisee ukuwaaniita, kisee ukuwaaniyaabuu taata see agiyoo kuwa Yohanes paagoo awee da kaa deeyaata. Mena noonaa wa paagoo aseta, mena noonaa dega-dega kaa malaikat bagee me waa deeyaabuu seta. Ogei menaa kaa wahyu see wegayu ko awee da kaa deeyaata menaa see mee.
Mée me Yesus mikee gaayaa bagee yuwa maamaa wegee-wegee seta kaboo Yohanes me mee kapogee ebeamaata. Kuwa kaboo da Yesus mee too pesee yago Mée, Wa too Tuhan, apanaa ebo tookee bagee kuwa se, see gaayaa bagee kuwa mée me wegee-wegee seta. Kiya mée noonaa me mée weda kaa Yesus ekeata. Yesus mikee gaayaa bagee yuwa Waa daamaa peneata makii taa see kaa toowoosi naadi mee kapogee mee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba ebea-ebea menaa eebaa, kuwa ko kota Babel magaa ma, maga kuye petoo to ma, dimi pedeo see api damaa to ma, yoogi damaa to mokoo see agiyoo ma, apanaa pedeo see agiyoo dama yuwa miya agoo. Okoo uduma Ogatamee ma yape kiyaa bagee yuwa ebea-ebea.
Yesus mee ko domba wodaa ebea-ebea yoka mee kapogee yiba Domba Pooduu to see ekaa weeta. Mee ko Israel bagee okoo me domba wodaa wugimaata kaama Ogatamee paagoo ekega-manee seta see see Yesus Wa me inii Ogatamee ma menaa kuwa mée yataa kiyaasi naadi Waa ekaato mée yaekegataata boopi naadi kaama kisee ekaa munta. Wa me bagee yuwa mée me wegee-wegee segeekea kiya epeekaa Waa meemaata kaama Iblis ma, kuwa Waa ma yape kiyaa bagee apanaa yuwa ma uduma daba, peedi kiyaatagi. Kiyoo kaama agiyoo-pagiyoo uduma Wa me gipii kiyaabuu seta kaama Wa too ebo toowoo taatagi, bedaa inii makii taa see kaa toowoo siyaa bagee kuwa miya Waa ma ebo toowoo taatagea. Kisee menaa kuwa mee kapogee yiba ebeamaata.
Bedaa mee kapogee yiba kisee moga ukuwaandaa taata see menaa kuwa miya ebeamaata. Kuwa menaa noonaa mikee Wa me wegata-wegata ukuwaandaa seta kiya mena noonaa ukuwaaniyaano taa. Kapoge 2 Petrus 3:8 yiba ebeamaata menaa mee ko "Tuhan Wa me gaata dimii mee ko egapii ena too too gaayu ko seribu tahun mokoo" see ebeamaata yoka inii mée tomaa da me tahun egaano mee ena, Ogatamee me tahun egaano mee ena, ena mee too se. Mée me gaano, 'Yesus meeno epee' see gaayaa kiya Ogatamee me kisee se gaayaa.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-8 Petamanii menaa
1:9–3:22 Yesus me Yohanes paagoo "Maga petoo to kaa Yesus mikee nao naadi kutuu taa see bagee yuwa paagoo kisee-kisee naebeai" see aseta menaa
4:1–5:14 Epoo to wodoo bagee me Ogatamee ma, Domba Pooduu to ma Ekea ebo ekee, yaapaagee seta kuwa deeta menaa
6:1–8:1 Bebenataata kapogee da kaa tabintaata agiyoo petoo to kuwa oseepii seta kaama pedeo agiyoo meanee seta kuwa deeta menaa
8:2–11:19 Puusee petoo to puu seta kaama pedeo agiyoo meanee seta kuwa deeta menaa
12:1–13:18 Yoogi damaa to mokoo see agiyoo ma, pedeo see agiyoo dama wiya ma kuwa wedo kuwa deeta menaa
14:1-20 Domba Pooduu to Wa me bagee yuwa daamaa kiyaata kuwa deeta menaa ma, pedeo see agiyoo damaa to wa me bagee yuwa kuwa pedeo kiyaata kuwa deeta menaa ma
15:1–16:21 Malaikat bagee me otaawee petoo to yiba pedeo agiyoo mée kaa yakabagekomeeta kuwa deeta menaa
17:1–19:5 Kota Babel magaa mee pedeo kiyaata kuwa deeta menaa
19:6–20:15 Domba Pooduu to Wa me apii goeta menaa ma, Waa ma yape kiyaa bagee yuwa pedeo kiyaata kuwa deeta menaa ma
21:1–22:5 Epoo to ma, magaa to ma, kota Yerusalem magaa ma kuwa gipii kiyaata kuwa deeta menaa
22:6-21 Wodopasi menaa
1
Yohanes me petamanii menaa
Eto kuwa ebeamaata menaa kuwa ko Yesus Kristus Wa me awee da kaa deeyaata menaa. Kuwa ko Ogatamee Wa me taa ma taa kisee moga agoo kedaa taata, kisee moga ukuwaandaa taata see aseta menaa kuwa Wa me agiyoo daamaa yaokagee see bagee yuwa okoo awee da kaa ipi kiyaasi naadi Kristus paagoo ase-manee seta. Kiyoo kaama Kristus Wa me malaikat bagee mée ena paagoo "Aa kuwa menaa yuwa doodoota Ni me agiyoo naokagee see mée Yohanes paagoo pe-naasii" see aseta. Kiyoo kaama kuwa menaa doodoota Yohanes paagoo daamaa awee da kaa pee-yakiyaata. Yohanes me kuwa Ogatamee me aseta menaa ma, Yesus Kristus Wa me daamaa yawegata menaa ma kuwa kaa deeta menaa kuwa uduma wa me daamaa yawegakomeeta. Kuwa kisee moga ukuwaandaa taapa see aseta agiyoo kuwa mee kapogee yiba ebeamaata topa. Ukuwaaniyaapi monaa da mee katu kega yoka kuwa menaa daamaa deetaa, yawegataa see bagee kuwa daamaa, ede nao. Bedaa kuwa ebeamaata menaa yuwa daamaa yayeeta kaama penee siwoo siyaa bagee kuwa miya daamaa, ede nao.
Maga petoo to kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo epao see aseta menaa
Nii ko Yohanes. Ani me ikii Asia wee kaa maga petoo to kaa Yesus mikee nao naadi kutuu taa see bagee yuwa paagoo mee kapogee mee kiebeataaka. Ogatamee Wa me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasega. Mee ko Toono Too Mée Waa idukaa kaama toowoo seta, eto miya totaaki, bedaa Waa meetagi Mée Ogatamee mee ma, Wa me ebo animagaano yoo Wa ikigii to kaa toowoo see Dimi Noogaa Petoo to ma,* Dimi Noogaa Petoo to see ekaa mee gaayu ko Roh ekaa da mee. Roh Waa ena too too kiya esee ebo, pedeo ena ma taa yoka naadi kaama Yohanes me Dimi Noogaa Petoo to see ekaa ebeamaata. bedaa Yesus Kristus mee ma Okoo me kisee daamaa kikiyaasi naadi kiasega. Yesus Kristus Waa mikee menaa too peneata kisee too daamaa yawegawoo see Mée. Waa boota kiya petamanii Wa keta aya andoo peeta kaama toowoo taaki Mée kemaata Waa Ebo Wodoo Eboo, magaa da kaa ebo tookee bagee yuwa me Eboo.
Eto ko Waa niiyaapaagee taai. Wa me inii epa mée gaakee kaa Wa me tadaa me inii me pedeo yuwa mée yataa kiyaata kaama daba mée daagimaa peeyaata Mée mee. Tit 3:3-5, 1Yoh 4:10 Wa me inii ebo toowoo see bagee mokoo mée kiyaata, Waataagi Ogatamee me agiyoo daamaa yaokageesi naadi inii Wa me imam bagee mokoo mée kiyaata. Kel 19:6, 1Pet 2:9, Why 5:10 Wa too pesee, Wa too asii-sege see Mée yoka niiyaapaagee siweei, kisee too iminoo miya, iminoo miya. Amin.
Deeweei, Waa sinu yuwa ma enaataa migi nao, see kuwa mée uduma diitagea, Waa nokogeta bagee yuwa miya awee da kaa diitagea. Dan 7:13, Mat 24:30 Magaa da kaa mée tomaa-tomaa yuwa uduma Wa kaa yege ma, yii-yii ma taatagea. Taa ma taa mikee ukuwaaniita. Amin.
Tuhan Ogatamee Wa me aseta menaa mee ko "Anii ko Alpa ma, Omega ma kuwa" see menaa mee. "Anii ko Alpa ma, Omega ma kuwa" see menaa mee ko Yunani menaa kaa petamanii hurup mee ekaa da ko Alpa, bedaa wodopasi hurup mee ekaa da ko Omega. Mena nekeeniino yaato ko Ogatamee Waa esee petamanii kaama wodopasi kaa too Wa too pesee, Wa too ebo see Mée ii, see kuwa nekeensi naadi munta ekaa da mee. Waa ko Toono too Mée, idukaa kaama toowoo seta Mée, eto miya totaaki, bedaa meetagi Mée, Se-pesee, We-pesee yago Mée Ogatamee mee. Kel 3:14
Yohanes me Kristus mee awee da kaa deeta menaa
Anii Yohanes mee ko ikii ma Yesus yiba ena kenaa bagee kemaata mée me inii mée wegee-wegee segee naadi kaama ae-wae, gaagaa segeekea. Kisee kiya inii paaya Yesus yiba epo enaataa ebo toowoo see bagee yuwa mokoo mée kiyaata kemaata inii Wa yiba epo enaataa makii taa see kaa toogeekea. Ogatamee me aseta menaa ma, Yesus me daamaa yawegata menaa ma kuwa anii yaweganaa seta kuwa kaa mée me anii Patmos maga okogoo to kaa nadogeamaamea. 10 Kiyoo toogeeka too ko kaawaa ena, Tuhan mee ebo ekee taa see naagoo Roh me anii pesee nakiyaagi naaki anii oko yaato kaama ebo mena wuu ena, ebo puusee da mokoo menaaki keenda, kisee yeetaa. 11 Wa me naseta menaa ko "A me diipe agiyoo kuwa uduma kapoge kaa ebeai. Ebeamaata kaama maga petoo to kaa Yesus mikee nao naadi kutuu taa see bagee yuwa manii. Kuwa ko Epesus magaa ma, Smirna magaa ma, Pergamus magaa ma, Tiatira magaa ma, Sardis magaa ma, Piladelpia magaa ma, Laodikia magaa ma kuwa magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee yuwa paagoo a me diipe agiyoo kuwa yaebea-manii" see nasigi.
12  Anii kuwa menaa naawegataaki Mée to diino see naadi Wa yaato ikigi maataata kaama deeyaa naaki emas kaa pelita biyaa maagee yoo petoo topa. 13 Kuwa pelita biyaa maagee yoo petoo to yupii da taa Mée ena, Mée Yogaa mee keenda tupi. Wa me maata dokaa togoo, badoo da kaa too. Bedaa ikigii to taa ko emas kaa doka mokoo see agiyoo podataata tupi. Dan 7:13 14 Wa me edooyuu yuwa ko poodee, domba wodaa iyuu see see. Wa me emaa yuwa biyaa gadaa da keenda. 15 Wa me badoo wiya kuwa ko tembaga pose biyaa kaa yuwimaata kaama wisi-wisi taaka keenda. Wa me mena wuu da mee ko yiino ebo, uwo megea tugu-tugu siyaa mokoo. 16 Wa me dagi yagaa da kaa okadee petoo peneasigi. Bedaa mowai woonee ena, naayaato-naayaato ekea paaya uguu see mowai mee Wa me ebee to kaa kaama kisee topoo petaata topa. Kristus Wa me ebee to kaa uguu see mowai topa mee ko Wa me menaa da mee ebea-ebea. Ep 6:17, Ibr 4:12 Wa me ebeyumaa da ko diino ebo, keno kusi-kusii da mée mumoo to kaa deeyaa mokoo. 17 Anii Waa deeta kaama Wa me badoo da kaa esee-gapuunega, boota mée to mokoo totaa. Kiya Wa me dagi yagaa da ni kaa naekeata kaama nasiino, "Aa se wedaai. Anii toono mee ko idukaa petamanii kaama kisee too usii da ewo, 18 kisee toono too Mée. Anii boota kiya nadeede. Anii aya andoo peeta kaama eto topa, kisee too iminoo miya, iminoo miya toono too. Mée boowoo see pesee da mee Ani me peedi kiyaata kemaata boota bagee toogee yoo kiyoo kenee to mee kabaano kunci kuwa Ni me yagaa da kaa topa. 19 Kisee kemaata a me deepe agiyoo kuwa kapoge kaa ebeai. Bedaa eto ukuwaandaa taaka menaa yuwa ma, eto wodoo ukuwaandaa taapa menaa yuwa miya kuwa uduma ebeai. 20 Kuwa Ni me dagi yagaa da kaa okadee petoo to kuwa ma, emas pose kaa pelita biyaa maagee yoo petoo to kuwa ma kuwa a me deepe kiya mena nekeeniino yaato awee da kaa kakiyaano taa yoka eto kasiinaka, mee ko kisee: Okadee petoo to kuwa gaayu ko maga petoo to kaa Yesus mikee nao naadi kutuu taa see bagee yuwa paagoo Wa me menaa yaasegee see bagee petoo to kuwa ebea-ebea.§ Wa me menaa yaasegee see bagee petoo to kuwa mena nekeeniino yaato ko mena kegaa wiya agoo. Mena kegaa ena mee ko malaikat bagee petoo to kuwa. Bedaa mena kegaa ena mee ko mée petoo to kuwa. Bedaa pelita biyaa maagee yoo petoo to kuwa gaayu ko maga petoo to kaa Yesus mikee nao naadi kutuu taa see bagee yuwa kuwa ebea-ebea" see nasigi.

*1:4 Dimi Noogaa Petoo to see ekaa mee gaayu ko Roh ekaa da mee. Roh Waa ena too too kiya esee ebo, pedeo ena ma taa yoka naadi kaama Yohanes me Dimi Noogaa Petoo to see ekaa ebeamaata.

1:5 Tit 3:3-5, 1Yoh 4:10

1:6 Kel 19:6, 1Pet 2:9, Why 5:10

1:7 Dan 7:13, Mat 24:30

1:8 "Anii ko Alpa ma, Omega ma kuwa" see menaa mee ko Yunani menaa kaa petamanii hurup mee ekaa da ko Alpa, bedaa wodopasi hurup mee ekaa da ko Omega. Mena nekeeniino yaato ko Ogatamee Waa esee petamanii kaama wodopasi kaa too Wa too pesee, Wa too ebo see Mée ii, see kuwa nekeensi naadi munta ekaa da mee.

1:8 Kel 3:14

1:13 Dan 7:13

1:16 Kristus Wa me ebee to kaa uguu see mowai topa mee ko Wa me menaa da mee ebea-ebea.

1:16 Ep 6:17, Ibr 4:12

§1:20 Wa me menaa yaasegee see bagee petoo to kuwa mena nekeeniino yaato ko mena kegaa wiya agoo. Mena kegaa ena mee ko malaikat bagee petoo to kuwa. Bedaa mena kegaa ena mee ko mée petoo to kuwa.