4
Ogatamee me naukuwasi naadi Timotius kaa yadootaata agiyoo kuwa ukuwagee taai naadi menaa
Ogatamee ma, Kristus Yesus ma Ekea emaa dagii da kaa ni me kasiino menaa ko kisee: Kristus mee awee da kaa ebo mée eetoowoo taano see naadi meetagi naagoo mée uduma wigintagaatagi, boota bagee yuwa miya, bogaano taa bagee yuwa miya uduma. Kisee kemaata anii omaago ma kasiino ko: 2Kor 5:10-11 Ogatamee me menaa yiino bagee kuwa ede kaapea miya, be kaapea miya se gaata ipiipi eewegaai. "Kisee pedeo, kisee ekeasii" see omaago ma tupii, pedeo dimii, pedeo agiyoo ekeasi naadi menaa kuwa ase-manee taai, bedaa "Kisee daamaa yoka niiukuwaai" see menaa kuwa miya wegawoo taai. Kuwa menaa uduma koogo dimi animaata ipiipi mée tupiwoo taai. Mée tomaa yuwa mikee see topeekee menaa kuwa yiino be kedaa taapea yoka mée tupii see kasega. Okoo otoopa menaa ou dimii kaa too gaawoo taapea, mikee menaa yuwa be kaapea. Okoo me ede kiyaa menaa yuwa too yiino see naadi kuwa ede kiyaa menaa mée topetaa see bagee yuwa too abanaa taapea. Okoo mikee menaa yiino be kaa apa takimetaata idukaa egaa kaa bagee me unukade see see menaa yuwa too yiinaka ou naadi kaama apa kaagoo naadi yiitoo taapea. Kiya aa gaayu ko agiyoo-pagiyoo uduma yiba aa ekaato daamaa muniwoo, deewoo taai, aa ae-wae siyaa kaboo makii taa see kaa toowoo taai, Yesus me doometa menaa yaweganaa taai, Ogatamee me a kaa kadootaata agiyoo uduma dimi-dimi yaukuwawoo taai. 2Tim 2:3-4
Kuwa menaa kuwa anii bogaano monaa ekaapa kega naadi kaama kasega. Mée me napedeo kiyaabuu segeekea kuwa Ogatamee paagoo daamaa ekega-manee siyaa agiyoo mokoo.* "Mée me napedeo kiyaabuu segeekea kuwa Ogatamee paagoo daamaa ekega-manee siyaa agiyoo mokoo" see mee mena nekeeniino yaato ko idukaa Israel bagee okoo me domba wodaa ena wugimaata kaama Ogatamee ekega-manee taa see yoo anggur poo uwoo yuwa miya enaataa kabagekomee seta. Mee mokoo Paulus waa miya mée me wa me tadaa yapeeyaata booyaapea kuwa Ogatamee paagoo daamaa ekega-manee siyaa agiyoo ebea-ebea mee. Plp 2:17 Yiibaga peeyaa bagee yuwa peemagaano yoo omaago ma peemaayaa see see anii miya Ogatamee me ani kaa naekeata agiyoo kuwa uduma anii daamaa omaago ma yaukuwataata topa. Anii Kristus se ekeata Wa me menaa daamaa penee siwooka yoka Kis 21:13, Plp 3:13-14, Ibr 12:1 eto ko mumo kaa onee ena naipiipii semaata Tuhan paagoo topa. Kuwa Wa me ani kaa naekeata agiyoo kuwa anii topoo see dimii kaa yaukuwataa to mokoo da mee anii niitagi. Waa wiyaagoo meemaata kaama mée tomaa topoo-topoo see kaa wigintagaatagi naagoo mee mokoo da ni kaa namagaatagi. Kiya ani too se, Waa moga migi naaki ou see gaawoo siyaa bagee kuwa uduma kaa miya yamagaatagi. 1Kor 9:24-25, Yak 1:12
Wodopasi menaa
Aa ni paagoo moga meede. 10 Demas waa magaa da kaa agiyoo ou naadi kaama anii naekeata Tesalonika magaa kaa peemi. Kreskes waa Galatia wee kaa peemi, Titus waa Dalmatia wee kaa peemi. 11 Lukas wa too ni paagoo naatupi. Markus waa ni me ukuwaano agiyoo yuwa daamaa naaukuwataa see mée yoka badaa maadoota aa ma moga eemeei. 12 Tikikus mee anii Epesus magaa kaa pooi asema. 13 Ni me togoo dokaa mee anii Troas magaa kaa Karpus me ee kaa ekeasema yoka nadoomeei. Ni me kapogee yuwa uduma miya nadoomeei. Kuwa woda kado kapogee yuwa anii esee gaano pedeo.
14 Tembaga pose tagimetaa see mée Aleksander me pedeo agiyoo eebaa nakoo simi. Wa me ukuwata-ukuwata kuwa bedaa Tuhan me pedeo wa kaa yadootagaapi. 15 Inii me weganaa see menaa kuwa wa me maamaa wisinegee simi yoka aa miya nekeenii.
16 Anii daba napeeyaasi naadi menaa naasiipea ye naadi hukum bagee paagoo nadogeamaamea petamanii etaa kaa ni yaato mena nawegaano bagee ena ma taa, mée uduma ni too umina naekeasemea. Kisee naekeasemea kuwa Tuhan me okoo kaa pedeo si yadootaasi naadi yaasegeeka. 17 Okoo kisee naekeasemea kiya Tuhan mee ni yaato naatumi. Anii Yesus me doometa menaa uduma mée tomaa-tomaa apanaa yuwa uduma paagoo ipiipi eewegasi naadi Tuhan me anii pesee nakiyaami. Singa wodaa ebee to kaa kaama daba napekageemi. Luk 21:12-19 18 Mikee, anii napedeo kiyaano see agiyoo uduma kaa kaama Tuhan me napekatagaa siwoo taapi, kisee too epoo to wodoo Wa too ebo totaa see yoo daamaa badaa namagaatagi yoo too. Asii-sege see Mée mee iminoo miya, iminoo miya yaapaagee siwoo taano too! Amin.
19 Priskila ma, Akwila ma bogaa ma, Onesiporus tukuguu ma okoo epao see naasii. 20 Erastus waa Korintus magaa kaa tupi. Tropimus waa ikiyoo meanigi kaboo anii waa Miletus magaa kaa ekeasema. 21 Uwo biku-biku, deka bo kuwa ebo kaano taa kenoo kaa meei. Ebulus ma, Pudes ma, Linus ma, Klaudia ma, Yesus mikee gaayaa bagee apanaa yuwa miya uduma me epao kasegea.
22 Tuhan mee aa dimi yiba kaatoowoosi naadi kaasega, bedaa Wa me aii kaepa dimii mee miya aa ma epo enaataa kaatoowoosi naadi kaasega. Kiyoo too.

4:1 2Kor 5:10-11

4:5 2Tim 2:3-4

*4:6 "Mée me napedeo kiyaabuu segeekea kuwa Ogatamee paagoo daamaa ekega-manee siyaa agiyoo mokoo" see mee mena nekeeniino yaato ko idukaa Israel bagee okoo me domba wodaa ena wugimaata kaama Ogatamee ekega-manee taa see yoo anggur poo uwoo yuwa miya enaataa kabagekomee seta. Mee mokoo Paulus waa miya mée me wa me tadaa yapeeyaata booyaapea kuwa Ogatamee paagoo daamaa ekega-manee siyaa agiyoo ebea-ebea mee.

4:6 Plp 2:17

4:7 Kis 21:13, Plp 3:13-14, Ibr 12:1

4:8 1Kor 9:24-25, Yak 1:12

4:17 Luk 21:12-19