Titus
Paulus me Titus paagoo yaebeamaata kapogee
Titus mee ko Paulus ma epo enaataa peenaa, mena weganaa seta mée. Waa Yunani kaa mée, Yahudi bagee se (Gal 2:1-3). Paulus me mee kapogee ebeamaata kaboo Titus mee Kreta magaa kaa tota. Titus me mee magaa kaa Yesus mikee gaayaa bagee paagoo "Kisee menaa okoo eewegaai, kisee menaa okoo tupii" see ase-manee taano see naadi mee kapogee yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun amaamo ma idibi waa naa omemaata kaama tahun 66 mee yiba mokoo Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-16 Petamanii menaa ma, Yesus mikee gaayaa bagee tuku-tuku yuwa wigineano menaa ma
2:1-15 Yesus mikee gaayaa bagee yuwa tupiino menaa
3:1-15 Apanaa tupiino menaa ma, wodopasi menaa ma
1
Nii ko Paulus, Ogatamee me agiyoo yaokagee see mée, Yesus Kristus me pooi see naseta mée. Mee ko Ogatamee me Wa me daamaa wigintaata bagee yuwa okoo Wa me menaa dimi yiba awemaata kaama mikee menaa ipi kisi naadi yadoonaa see mée mee. Kuwa mikee menaa kuwa ko inii Ogatamee ma dimii menaa kaa umiwoo, toowoosi naadi menaa, bedaa inii taa ma taa iminoo miya, iminoo miya umiwoo, toowoo taapea ii see dimii mee manii to see menaa kuwa. Ogatamee Waa makapaa menaa taa see Mée yoka Wa me "Okoo kisee aya tuyaabuu siwoo taapa" see wegata menaa kuwa mikee menaa too. Kuwa menaa Wa me agiyoo-pagiyoo uduma ogaatagaano taa kaa wegata kiya eto mee begaa kaa, monaa da kaa kega kaboo kuwa menaa yuwa awee da kaa kiyaami. Inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Ogatamee Wa me kuwa menaa daamaa ni kaa nadootaata kaama eeweganaa taai see naseta kuwa me anii eeweganaa segeeka. Titus, aa enaa paaya Yesus mikee gaakee kaa ni me dimi kaa yogaa mokoo naadi kaama anii mee kapogee kaebeaga.
Nagamee Ogatamee ma, inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Kristus Yesus ma Ekea me epa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa aa ma epo enaataa kaatoowoosi naadi kaasega.
Yesus mikee gaayaa bagee tuku-tuku yuwa wigineano menaa
Enaa idukaa Kreta magaa kaa toogee naadi kaama anii apanaa magaa kaa poono taa kaboo kasema menaa mee ko kisee: Enaa me mée tupiino taa menaa yuwa topenaa taai, bedaa enaa me apanaa ukuwatagaano taa agiyoo kuwa miya daamaa ukuwaai. Kuwa agiyoo ukuwataata kaama maga gakata yiba Yesus mikee gaayaa bagee tuku-tuku yuwa wiginenaa taai. Kuwa uduma aa ukuwase naadi kiyoo tooi kasema. Tuku-tuku bagee wiginiyaa-wiginiyaa mee ko kisee: Okoo kaa pedeo menaa taa, api ena too too bagee too, wa me yogaa yuwa miya Yesus mikee gaataa see gaayu too daamaa wiginiyaa. Mée me "Wa me yogaa kuwa otoopa pege, mena si yayeetaa see yogaa yuwa too" see yawegataa siyaa kuwa ko pedeo, kisee bagee se wigineai. 1Tim 3:1-7 Tuku-tuku bagee kuwa ko Ogatamee Wa me agiyoo daamaa yaokageesi naadi okoo kaa yadootaata bagee yuwa yoka okoo kaa pedeo menaa taa kaano gaano pedeo. Kuwa ko okoo ebo poga-poga see dimii mee miya taa, kagoo dimii mee miya taa, uwo boomaga-baamaga see kuwa miya taa, aadakame-maadakame kuwa miya taa, kepe ou dimii mee miya taa, daamaa dimii, daamaa menaa kiyu too wiginiyaa. Kuwa ko mée epa kaa ee kaa badaa magaano ma, daamaa agiyoo too ukuwaapa see dimii gaawoo taano ma, pedeo koogiwoo taano ipi dimii ma, dimi topoo, Ogatamee ma dimii menaa kaa umiwoo, toowoo taano ma, waa ekaato daamaa muniwoo, deewoo taano ipi, kisee bagee kuwa too wigineai. Okoo Yesus kaa menaa kuwa too, inii me mée tupiwoo see menaa kuwa too maamaa peneata doowoo taano gaano pedeo. Okoo me kisee daamaa doowoo naadi kaama kuwa topoo see menaa too mée tupiwoo siyaa. Okoo me "Kuwa menaa kuwa inii daamaa niiyii" see wegawoo taano miya omaago, bedaa kuwa topoo see menaa wisineekee bagee paagoo okoo me "Kisee daamaa, kisee pedeo" see tupiwoo taano miya omaago kiwoo siyaa.
10 Kuwa wiginiyaa-wiginiyaa menaa kasega kuwa ko mikee menaa wisintagaa see bagee mée eebaa agoo naadi kaama kasega. Okoo otoopa imi taa menaa weganaa, mée deebaa, kisee koo senaa see bagee yuwa. Okoo yupii Yahudi bagee me deewoo see menaa doowoo see bagee yuwa eebaa. 11 Kuwa bagee yuwa kepe masiino see naadi koopoo see menaa mée topenaa see bagee yuwa too. Okoo kisee menaa mée topenaa naadi kaama mée tukuguu eebaa yaato mikee menaa wisintagaakea yoka kuwa menaa se weganaasi naadi koogo tuyaano gaano pedeo. 12 Kreta magaa kaa nabi bagee ena me miya okoo kaa yawegata menaa mee ko kisee: "Kreta magaa kaa bagee kuwa mée deebaa taano omaago see bagee, mée daakee agiyoo mokoo, agiyoo ukuwaano miya be, naano dimii too gaawoo see bagee yuwa too" see yawegata. 13 Kuwa yawegata menaa kuwa mikee menaa. Kisee kemaata kuwa deewoo see menaa yeetaa see bagee yuwa okoo me kuwa menaa ekeata mikee menaa too daamaa doowoosi naadi aa omaago ma ego-tago taai, maamaa tupi-manee siwoo taai. 14 A me okoo paagoo "Kuwa idukaa egaa kaa Yahudi bagee me unukade see see menaa kuwa si yii, mée me otoopa dekawoo, deewoo see menaa kuwa miya emaa se wugii, mikee menaa wisintagaa see bagee yuwa me menaa too yoka" see kuwa maamaa ase-manee taai. 15 Dimi pedeo taa see bagee gaayu ko uduma dagu, mikee pedeo see taa, okoo me kisee nekeeniyaa kiya pedeo dimii gaawoo, mikee menaa wisiniwoo see bagee gaayu ko pedeo taa see agiyoo kuwa okoo ewo. Okoo dimi menaa da pedeo kedaa naadi kaama pedeo too gaawoo, umiwoo, toowoo siyaa, mee daamaa, mee pedeo see wigineano ewo see bagee yuwa. 1Tim 4:3-5 16 Okoo me "Anii Ogatamee ipi see mée" see wegageekea kiya okoo me koo siyaa agiyoo kuwa deeyaa naaki aii Ogatamee ewo see bagee ii see kuwa nekeeniyaa. Okoo dimi pedeo, Ogatamee me menaa si yayeetaa see bagee yuwa, daamaa agiyoo se ukuwamaayaa see bagee yuwa too. 1Yoh 2:4-6

1:6 1Tim 3:1-7

1:15 1Tim 4:3-5

1:16 1Yoh 2:4-6