2
Yesus mikee gaayaa bagee yuwa tupiino menaa
Okoo kisee bagee kiya aa gaayu ko topoo see mée tupiyaa menaa doodoo too mée tupiwoo taai. Ebo bagee yuwa tupiino menaa gaayu ko ikii otoopa ou dimi-pami yuwa wisintagaa siwoo taai, mée me 'Waa dimi daamaa see mée' see kigaasi yoka ikii daamaa umiwoo, toowoo taai, ikii ekaato daamaa muniwoo, deewoo taai, mikee menaa too ipiipi doowoo taai, mée epa kaai, mée gaadee siyaa agiyoo kaa se makii taai, kuwa menaa uduma ebo bagee yuwa tupiwoo taai.
Bedaa ebo apii yuwa tupiino menaa gaayu ko ikii Ogatamee ou naadi pedeo taa see kaa umiwoo, toowoo taai, apanaa bagee yuwa pedeo-pedeo see yawegaakee se, boomagaa see uwoo ou see dimii mee miya se, daamaa menaa kuwa too tupi-manee taai, see kuwa a me ebo apii yuwa ase-manee taai. 1Tim 5:5-10 Okoo kisee umiwoo, toowoo siyu ko okoo me kuwa ukuyogaa kepaa apii yuwa daamaa tupi-manee siyaa. Kuwa ko okoo me paimee ma, yoga yuwa ma epa gaataa, okoo ekaato daamaa muniwoo, deewoo taano ipi, pedeo dimii, pedeo menaa wigintagaa, ee kaa agiyoo ipiipi ukuwataa, paimee me menaa daamaa yayeetaa, kisee menaa okoo paagoo daamaa tupi-manee siyaa. Kuwa ukuyogaa kepaa apii yuwa daamaa se tupi-manee siyu ko mée me Ogatamee me menaa wisineapea yoka okoo kuwa menaa daamaa tupiino gaano pedeo.
Egaanaa yuwa tupiino menaa gaayu ko okoo miya daamaa ekaato muniwoo, deewoosi naadi tupii, 1Yoh 2:14 bedaa aa miya a me ukuwayaa, peeyaa yuwa uduma yiba daamaa too umiwoo, toowoo taai. Okoo me ukuwayaa, peeyaa yuwa miya aa see see kisi yoka daamaa tupi-manii. A me mée tupiino menaa kuwa ko topoo too, aii dimi kaa menaa se, mikee ipi kaa menaa ii see kagaasi naadi menaa too, 1Tim 4:12 mée me kawisineano iyo see menaa kuwa too wegaai. Kisee menaa daamaa tupi-manee siyu ko inii mée wisiniyaa bagee yuwa weda kaa pedeo menaa ena ma mée si yawegayaa.
Hamba kiyaata bagee yuwa paagoo tupiino menaa gaayu ko okoo me ukuwayaa, peeyaa agiyoo uduma yiba okoo epoo mée me menaa daamaa yayeetaa, okoo ede kisi naadi agiyoo daamaa yaukuwataa, kagoo menaa, pesee menaa kuwa aseekee se, Kol 3:22-25 10 oma yamaseekee miya se kiya 'Waa ko dimi topoo see mée ii' see gaasi naadi okoo me agiyoo daamaa yaukuwataa. Kisee too daamaa yaukuwagee naadi kaama inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Ogatamee kaa mée tupiino menaa kuwa mée me 'Ebo menaa yoka' see gaapea. Mée me kisee gaasi yoka kuwa hamba kiyaata bagee yuwa daamaa tupi-manee taai.
11 Kuwa kasega kuwa ko Ogatamee Wa me mée tomaa-tomaa uduma paagoo Wa me epaa mee awee da kaa mée deeyaata, daba mée daagimaa peeyaano etaa da agoo mée yakiyaata yoka naadi kasega. Tit 3:4-7 12 Wa me mée epa dimii mee me inii dimi mena daamaa tupiwoo, umiwoo siyaa. Kuwa ko inii eto magaa da kaa omegee, toogee siyaa begaa kaa pedeo ou dimii ma, magaa da kaa agiyoo ou dimi-pami ma kuwa inii wisintaata daamaa ekaato muniwoo, deewoo siyaa, dimi topoo, Ogatamee ma dimii menaa kaa too umiwoo, toowoo siyaa. Wa me mée epa dimii mee me inii kisee daamaa umiwoo, tupiwoo siyaa, kisee too Kol 3:5, 1Yoh 2:15-17 13 Se-ebo, We-ebo Ogatamee, inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Yesus Kristus mee diino disi ebo kaa meetagi yoo too. Mee naagoo ko inii esee ede ma, ede ma taatagea naagoo yoka eto maamaa diitoo taakea. Plp 3:20, 2Tim 4:8, Ibr 9:28 14 Inii me pedeo dimii, pedeo agiyoo kuwa kaa menaa uduma Wa me mée yataa kiyaata daba mée daagimaa peeyaabuu taano see naadi Waa ekaato mée yaekegataata. Inii Wa me bagee, inii pedeo taa see bagee yuwa, inii daamaa agiyoo too ukuwaano ede gaawoo see bagee yuwa mée kiyaano see naadi mée yaboota. Mat 20:28, Ibr 9:14, 1Pet 1:17-19
15 Eto ko kuwa ni me kisee mée tupii see kasega menaa kuwa uduma a me okoo daamaa ase-manee siwoo taai. Aa kisee menaa mée topenaa see mée to kaekeata yoka a me "Kisee inii daamaa niiyii" see omaago ma ase-manee taai, bedaa ego-tago see menaa miya asegee taai. Mée me aa peedi kaekeasiyu ko se wedaata okoo omaago ma ase-manee segee taai.

2:3 1Tim 5:5-10

2:6 1Yoh 2:14

2:7 1Tim 4:12

2:9 Kol 3:22-25

2:11 Tit 3:4-7

2:12 Kol 3:5, 1Yoh 2:15-17

2:13 Plp 3:20, 2Tim 4:8, Ibr 9:28

2:14 Mat 20:28, Ibr 9:14, 1Pet 1:17-19