3
Apanaa mée tupiino menaa
Kiyoo Yesus mikee gaayaa bagee yuwa tupiino menaa gaayu ko okoo magaa da kaa ebo tookee bagee uduma paagoo ekaato dimi peedi ekee taai, okoo me menaa daamaa yayii, see kuwa okoo daamaa ase-manee taai. Yesus mikee gaayaa bagee yuwa okoo me daamaa agiyoo ukuwaanaka see dimii too gaataa, Rom 13:1-7, 1Pet 2:13-14 apanaa bagee yuwa pedeo-pedeo see yawegaakee se, aakago-maakago miya se kiya dimi peedi, mée uduma paagoo daamaa dimii, daamaa menaa kaa too umiwoo, toowoo taai, see menaa kuwa miya ase-manee taai. Kuwa kasega menaa kuwa ko idukaa kaboo kuwa inii paaya uduma miya dimi taa see bagee, mikee menaa si yayeetaa see bagee, mée deebaa see menaa too yayeetaa see bagee, magaa da kaa ou dimi-pami ma aagadi seta bagee, esee pedeo dimii, pedeo menaa gaataa, kagoo kaa anii naaki ou see dimii gaataa, mée be gaataa, bedaa mée me be mée gaataa, kisee too umiwoo, toowoo seta bagee yuwa too. Ep 2:1-9, Kol 1:21-22, 2Tim 1:9-10 Idukaa inii kisee umiwoo, toowoo seta kiya inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Ogatamee Wa me dapuu see dimii ma, inii mée epa dimii ma kuwa awee da kaa mée deeyaata, inii Wa me bagee mée kiyaata. Mee ko inii me daamaa ukuwaakee agiyoo kuwa kaa se kiya Wa me mée epa dimii mee kaa too daba mée daagimaa peeyaabuu seta. Wa me inii me pedeo yuwa mée yawetogemaata kaama yoga kabayaa mokoo Roh Kudus me inii dimi mena gipii mée yakiyaata, Roh Kudus mee inii kaa maamaa mée yakabagekomeeta. Inii daba mée daagimaa peeyaano Mée Yesus Kristus me Roh mee Ogatamee paagoo kaama inii kaa maamaa mée yadookomeeta. Ogatamee me mée epa kaa inii Waa ma menaa yuwa mée yataa kiyaata. Inii kisee sikii mée kiyaata kemaata eto inii Wa me yogaa yuwa kiyaa, inii mikee iminoo miya, iminoo miya toogee taatagea nao naadi Wa kaa dimi kotopiwoo, diitoo siwoo siyaa. Rom 3:24, Tit 2:11-13 Kuwa kasega menaa kuwa ko mikee naadi wegawoo siyaa menaa yoka eto ko aa okoo gaamaasi naadi omaago ma eewegagee taai. Ogatamee mikee gaayaa bagee yuwa dimi-dimi daamaa agiyoo too ukuwawoosi naadi maamaa ase-manee taai. Kuwa menaa kuwa ko daamaa menaa, mée daamaa kiyaabuu siyaa menaa.
Dimi taa see bagee me otoopa aatagaawo-maatagaawo, aadabe-maadabe menaa kuwa wisintagaai. Okoo me idukaa egaa kaa bagee me asii-kaba-kaba seta bagee ekaa yuwa ma, Musa me wegawoo seta menaa yuwa ma kuwa menaa kaa kagoo kaa aawega-maawega siyaa yuwa kuwa uduma má menaa, imi taa menaa yoka aa ma epo enaataa se aatabi taai. 10 Okoo me otoopa weganaa see menaa kuwa me Yesus mikee gaayaa bagee yuwa ukuu baatagaakea yoka okoo paagoo kaagaa ena, wiya "Kisee menaa kuwa se eewegaai" see asii. Okoo me se kayeeyu ko mee kaama wodoo okoo ma epo enaataa se tooi. Rom 16:17 11 Kisee bagee kuwa ko dimi koopoo, pedeo agiyoo ukuwagee naadi kaama okoo ekaato pedeo kiyaayaa bagee yuwa too, see kuwa aa miya ipi.
Wodopasi menaa
12 Anii Nikopolis magaa kaa poota. Peemaata kaama uwo biku-biku, deka bo meegee see kaboo kaata yoka anii kiyoo pe-omegee taapa see kuwa dimi daamaaga. Anii mée waa ena, Artemas yee, Tikikus yee, a paagoo pooi see asiipa. A paagoo meemaagi kaboo aa bedaa moga ni paagoo Nikopolis magaa kaa meei. 13 Eto ko mena mée yadaano ipi see mée Zenas mee ma, Apolos mee ma ekea wiya a paagoo kaama poono kaboo ekea me eta maa da kaa gaano pedeo agiyoo yuwa sikii kisi naadi manii. 14 Kiyoo Yesus mikee gaayaa bagee yuwa daamaa agiyoo aaukuwagee taano dimii mee tupiino gaano pedeo. Okoo otoopa kisee taa, kisee taa see kaa umiwoo see bagee kaapea naadi kasega. Kisee apanaa bagee okoo me gaano pedeo agiyoo yuwa sikii kisi naadi aii maniino kuwa daamaa.
15 Anii ma enaataa see bagee yuwa me epao kasegea, bedaa a paagoo Yesus mikee gaakee kaa inii epa mée gaataa see bagee yuwa miya "Epao see kisegea" see mée yaasii.
Ikii uduma Ogatamee Wa me aii kiepa dimii mee ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasega. Kiyoo too.

3:1 Rom 13:1-7, 1Pet 2:13-14

3:3 Ep 2:1-9, Kol 1:21-22, 2Tim 1:9-10

3:7 Rom 3:24, Tit 2:11-13

3:10 Rom 16:17