Pilemon
Paulus me Pilemon paagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee ko Paulus waa digiyoo ee yiba totaaka too ebeamaata kapogee. Hamba kiyaata mée ena ekaa da ko Onesimus mee waa epoo mée paagoo kaama koogo oota kaama Paulus ma digiyoo ee yiba ekea aadoo seta. Waa epoo mée ekaa da ko Pilemon. Onesimus mee Paulus ma epo enaataa totaaka too waa Yesus mikee gaata. Mee kaama wodoo waa Pilemon paagoo metaki poono see dimii agoo. Pilemon wa me Onesimus mee daamaa badaa maasi naadi Paulus me mee kapogee mee wa paagoo yaebeamaata.
Yesus mee epoo to wodoo pakaa-seometa kaama wodoo tahun amaamo waa naa omemaata kaama tahun 60 mee yiba mokoo Paulus me mee kapogee yaebeamaata.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-7 Petamanii menaa ma, Paulus me Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see aseta menaa ma
1:8-22 Onesimus mee epa ekeata kaama daamaa badaa magaai naadi menaa
1:23-25 Wodopasi menaa
1
Nii ko Paulus, Kristus Yesus kaa digiyoo ee yiba natameamaata mée. Bedaa inii ma Yesus yiba ena kenaa bagee Timotius mee ma enaa me mee kapogee mee ko enaa wiya me kaepa see mée, enaa wiya ma epo enaataa agiyoo ukuwataa see mée Pilemon a paagoo kaebeataake. Bedaa a me ee kaa Yesus mikee nao naadi kutuu taa see bagee yuwa ma, Yesus yiba ena kenagaa see apii Apia mee ma, bedaa inii ma enaataa omaago ma kisee too se ekeata daamaa agiyoo epo ukuwagee see mée Arkipus mee ma ikii uduma paagoo mee kapogee mee kiebeataake.
Iniitaagi Ogatamee ma, Tuhan Yesus Kristus ma Ekea me aii kiepa dimii ma, koogo adumeta dimii ma kuwa ikii ma epo enaataa kiitoowoosi naadi kiasege.
Paulus me Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa
Anii sembahyang siyaa kaboo anii daamaa aa kaneke-nekee naadi kaama ni me Eboo Ogatamee Wa paagoo kiiboo, paamee see menaa kaasegee see. Mee ko a me Tuhan Yesus mikee gaayaa dimii mee ebo, bedaa a me okoo Wa me daamaa wigintaata bagee apanaa yuwa uduma epa gaayaa dimii mee miya ebo, see menaa kuwa anii kayeegeeka yoka anii Ogatamee paamee dimii mee ebo. Bedaa aa apanaa bagee ma epo enaataa Kristus mikee nao naadi dimi aagadi-maagadi see kaa a me ipi see dimii mee ebo kiwoosi naadi kaasegeeka. Kuwa ko Ogatamee me Kristus yiba inii kaa daamaa mée yadootagaa siwoo siyaa agiyoo kuwa a me esee daamaa nekeense naadi kaasegeeka. Ei, neebee, Yesus mikee nao naadi daamaa wigintaata bagee apanaa yuwa kuwa a me epa kaa okoo dimi mena daamaa pesee kiyaabuu segeeke kuwa me anii miya ni me dimi menaa da daamaa pesee nakiyaata kaama esee ede kega.
Onesimus mee epa ekeata kaama daamaa badaa magaai naadi menaa
Kisee kemaata anii gaano pedeo menaa ena agoo. Anii Kristus yiba pesee ma "Aa kisee ukuwaai, aa kisee ukuwaano gaano pedeo" see kasiyaa kiya a me mée epa dimii mee ebo mee me anii pesee ma se kasiinaka. Anii ko Paulus, adama yaato, Kristus Yesus kaa eto digiyoo ee yiba totaa see mée. 10 Eto ko anii ni me yogaa Onesimus mee kaa menaa kasiinaka. Anii nakaayoo digiyoo ee yiba totaa see kaboo anii Kristus me menaa eewegataa see kuwa kaa anii waataagi mokoo keta. Kol 4:9 11 Idukaa ko waa a me agiyoo daamaa-daamaa kaokagee see mée se kiya eto ko waa dimi daamaa, a me agiyoo daamaa-daamaa kaokagee taapi. A paagoo too se kiya ni paagoo miya daamaa naokageeki.
12 Mikee, waa ni me esee epa see mée. Ani me wa paagoo "A me eboo paagoo metaki pooi" see asega. 13 Kristus Yesus me menaa kuwa kaa anii digiyoo ee yiba nadogeamaata kaama totaa see kaboo aa nakaayoo ni paagoo naatoono iyo. Kiya a me daamaa naukuwayaa agiyoo kuwa Onesimus wa me too kaukuwasi yoka anii wa paagoo "Aa se pooi, nakaayoo naatoogee taai" see asiyaa dimii mee anii agoo. 14 Kiya a me "Koosi, waa aa ma kaatoogee taano daamaa" see nasiino taa kaa anii wa paagoo "Naatoogee taai" see asiino taa. Waa anii ma naatoogeesi naadi a me wa paagoo naasii see kuwa anii omaago ma kasiyaa kiya a me ede kaa "Koosi, daamaa" see menaa kuwa a me keta nasese naadi anii wa paagoo "Naatoogee taai" see asiino taa. 15 Waa a paagoo kaama peeta wodoo eebaa umiino taa. Mee ko waa bedaa a paagoo meemaata kaama ekea epo enaataa keedaa too se kiya kisee too iminoo miya, iminoo miya daamaa eetoowoosea naadi eta aawodee siyaata kepa, see kuwa ni me gaaga. 16 Eto kaama wodoo Onesimus waa hamba kiyaata see mée to too se kiya waa mee asii eboo miya kaatoowoo taapi. Mee ko waa a me epa see mée, Yesus yiba agaabee mokoo, waa kisee mée a paagoo kaatoowoo taapi. Ani me waa epa dimii mee ebo kiya a me waa epa dimii mee asii esee ebo kaape. Waa ko a me agiyoo kaokagee see mée to too se kiya ekea Tuhan yiba ena kenaa bagee kuwa kaa miya a me mikee esee epa see mée to kaapi.
17 Kisee kemaata anii ko Yesus yiba aa ma epo enaataa ukuwanaa, peenaa see mée ii see nagaape ko a me anii daamaa badaa namaayaa mokoo waa miya daamaa badaa magaai. 18 Wa me a kaa pedeo kakiyaami yee, a me wa kaa okaayoo agoo yee, kisee kiyu ko kuwa uduma ni kaa nadootagaai. 19 Anii ni me yagaa da me too kaebeaga mee ko kisee: Anii Paulus ni me taa ma taa epeekaa kaedaata see menaa kuwa eto kaebeataaka. Kiya a me gipii see dimii mee me ni me a kaa okaayoo agoo see mokoo see kuwa miya kasiyaa.* Paulus me Pilemon paagoo "A me gipii see dimii mee me ni me a kaa okaayoo agoo see mokoo" see menaa mee ko Paulus me Pilemon paagoo Yesus me menaa daamaa aseta menaa kuwa Pilemon me Yesus mikee gaata kemaata Paulus me wa kaa okaayoo agoo see see mokoo. Kisee kemaata Pilemon me Onesimus kaa okaayoo mee Paulus me yakadiyaa kiya Pilemon me Onesimus kaa okaayoo mee yawisintaayaa miya daamaa, see kuwa Paulus me Pilemon nekeensi naadi aseta menaa mee. 20 Enaa ko Tuhan yiba ena kenaa bagee yoka eto ko Kristus yiba ni me kaidimpa menaa kuwa daamaa naukuwaai, kisee anii dimi mena ede ma, ede ma nasiyaai.
21 Kuwa ni me wa kaa kasega menaa kuwa a me daamaa nayiipe see kagaaga yoka anii mee kapogee mee kaebeaga. Mikee, kuwa ni me kasega menaa kuwa too se kiya mee asii anii wa kaa kaidimaano taa menaa kuwa miya a me daamaa naukuwaape see kuwa anii ipi. 22 Eto ko anii mena ena ma kasiinaka, mee ko anii ikii paagoo kiiumiipa yoo komo keta daamaa naipiipii taai. Ikii me ni kaa sembahyang nasegeekea menaa kuwa Ogatamee me daamaa kiyeeta kaama anii daba napeeyaata ikii paagoo kimiyaapi see gaaga yoka komo naipiipii taai see menaa kuwa kasega.
Wodopasi menaa
23 Epapras me epao kisigi. Waa Kristus Yesus yaato bagee kemaata digiyoo ee yiba tameamaata kaama ni paagoo naatotaaki. 24 Bedaa Markus ma, Aristarkus ma, Demas ma, Lukas ma okoo me miya epao kisegea. Okoo ko anii ma epo enaataa agiyoo daamaa niiukuwataa see bagee yuwa.
25 Tuhan Yesus Kristus Wa me epaa mee ikii ma epo enaataa dimi yiba kiitoowoosi naadi kiasega. Kiyoo too.

1:10 Kol 4:9

*1:19 Paulus me Pilemon paagoo "A me gipii see dimii mee me ni me a kaa okaayoo agoo see mokoo" see menaa mee ko Paulus me Pilemon paagoo Yesus me menaa daamaa aseta menaa kuwa Pilemon me Yesus mikee gaata kemaata Paulus me wa kaa okaayoo agoo see see mokoo. Kisee kemaata Pilemon me Onesimus kaa okaayoo mee Paulus me yakadiyaa kiya Pilemon me Onesimus kaa okaayoo mee yawisintaayaa miya daamaa, see kuwa Paulus me Pilemon nekeensi naadi aseta menaa mee.