Ibrani
Ibrani bagee paagoo yaebeamaata kapogee
Mee kapogee mee yaebeamaata mée wa ekaa da mee ebeano taa yoka inii ewo. Wa me Ibrani tomaa kaa Yesus mikee gaata bagee yuwa paagoo mee kapogee yaebeamaata. Ibrani bagee see wegayu ko Yahudi bagee see miya wegayaa, Israel bagee see miya wegayaa.
Wa me okoo paagoo yaebeamaata menaa kuwa ko okoo me Yesus mikee gaata kaama wodoo apanaa Yahudi bagee yuwa me okoo be kaa wisinegee seta kemaata okoo mée noonaa me dimi wiya kedaa taapea naadi kuwa menaa yaebeamaata. Mee ko okoo mée noonaa me Yesus Wa me tadaa me ni me pedeo yuwa kuwa mikee nataa kiyaayaa ye, se nataa kiyaayaa ye naadi Wa me menaa doowoo taano kana see kuwa se gaasi naadi ebeamaata. Okoo me 'Anii bedaa Musa me menaa kuwa deewoo taapa' see dimii mee ma, bedaa 'Yahudi bagee okoo me agiyoo kupi-manee segee siyaa kuwa miya anii bedaa deewoo taapa' see dimii mee ma kuwa okoo me masiipea naadi mee kapogee okoo paagoo yaebeamaata.
Okoo mée noonaa kisee dimii masiyaa yaai naadi kaama mee kapogee yiba Yesus Waa ekaato Ogatamee paagoo ekega-maneeta kemaata Wa me inii kaa mée yaboota menaa kuwa sikii, kuwa menaa kuwa too daamaa peneata doowoo taai, Wa kaa too dimi kotopiwoo taai, kisee makii taa see kaa umiwoo, toowoosi naadi menaa kuwa mee kapogee yiba maamaa agoo.
Mee kapogee yiba mena kutuu yuwa kuwa ko kisee:
1:1-4 Petamanii menaa
1:5–2:18 Yesus mee esee ebo, malaikat bagee kuwa peedi see kuwa nekeensi naadi menaa
3:1–4:13 Yesus mee esee ebo, Musa ma, Yosua ma kuwa peedi see kuwa nekeensi naadi menaa
4:14–6:20 Kristus mee ko Ebo Imam kaa menaa
7:1-28 Melkisedek mee kaa menaa
8:1–10:18 Yesus mee ko Ebo Imam see Mée to kemaata Waa doodoo gipii see menaa meta see kuwa nekeensi naadi menaa
10:19–12:29 Yesus mikee gaawoo naadi kaama makii taa see kaa umiwoo, toowoo taai naadi menaa
13:1-25 Wodopasi menaa
1
Ogatamee me Wayoopaa doodoo mée paagoo eewegata see kaa menaa
Idukaa Ogatamee me nabi bagee yuwa doodoo inii me bagee yuwa paagoo mena eewegawoo seta. Kuwa ko Wa me kaagaa eebaa miya okoo paagoo eewegawoo seta, bedaa Wa me nabi bagee mée eebaa doodoo miya eewegawoo seta. Eto mee wodopasi begaa kaa gaayu ko Wa me inii paagoo Wayoopaa doodoo mée eewegagee simi. Ogatamee me Yogamee Wa too se-agiyoo, we-agiyoo uduma epoo Mée kiyaano see naadi Waa daamaa wigintaata. Waa doodoo Ogatamee me epoo to ma, magaa to ma, se-agiyoo, we-agiyoo kuwa uduma ogaataata. Waa ko Ogatamee me asii-sege siyaa kusi-kusii da kuwa awee da kaa ago wogaamaayaa mokoo see Mée. Waa Ogatamee see see Mée. Ogatamee yiba agoo kiyaa yuwa kuwa Waa miya agoo. Wa me too kuwa ogaataata agiyoo-pagiyoo uduma ukuwaandaa segee siyaa yuwa kuwa Wa me pesee see menaa kuwa me se wudida-peeda siyaayaa, kisee too daamaa peneata yaukuwaaniyaabuu siwoo segeeki.* Ogaataata agiyoo-pagiyoo uduma ukuwaandaa segee siyaa yuwa kuwa Yogamee me menaa me daamaa si yaukuwaaniyaabuu siwooki naaki epoo to kaa agiyoo ma, magaa da kaa agiyoo ma, se-agiyoo, we-agiyoo uduma daamaa se ukuwaandaa siyaa, wudida-peeda naadi kaama pedeo kedaa siyaa, see menaa mee. Wa me mée me pedeo yuwa yawetogekomeeta kaama pakadoota epoo to wodoo Se-ebo, We-ebo Ogatamee asii-sege ebo totaaki yoo dagi yagaa yaato kiyoo animaata tupi. Yoh 1:14, 2Kor 4:4-6, Kol 1:15-17 Yogamee me ebo tuyaa yoo gaayu ko esee asii-sege, malaikat bagee me tuyaa yoo see see se. Bedaa Yogamee see ekaa munta mee miya esee ebo, malaikat bagee yuwa okoo ekaa munta mee see see se.
Ogatamee Yoopaa mee esee ebo, malaikat bagee kuwa peedi see kuwa nekeensi naadi menaa
Ogatamee me Yogamee paagoo aseta menaa kuwa malaikat bagee yuwa mée ena paagoo miya asiyaa ye? Kuwa aseta menaa kuwa ko kisee:
"Aa ko Niyoopaa. Eto kenaagoo Anii Agaataagi kega" see menaa mee. Mzm 2:7
Bedaa mena ena ma kisee:
"Anii Waataagi kaata, Waa Niyoopaa kaatagi" see menaa mee. "Anii Waataagi kaata, Waa Niyoopaa kaatagi" see aseta menaa mee ko idukaa Ogatamee me Salomo mee Israel magaa kaa ebo tuyaata kaama Anii Waataagi mokoo kaata yoka naadi aseta menaa mee. Yesus Waa miya Salomo me asii-kaba-kaba seta bagee ena kemaata Yesus mee ebo tuyaata kaama kuwa menaa Wa kaa uwa daata, see kuwa nekeensi naadi menaa mee.2Sam 7:14
Kisee menaa kuwa Wa me malaikat bagee yuwa paagoo asiino taa. Mena ena miya agoo, mee ko Ogatamee me Wayoopaa mee, yagamee yagaaboo to mokoo see Mée mee Ogatamee me Waa magaa da kaa isiyaata kaboo Wa me Yogamee kaa wegata menaa mee ko kisee: Mena nekeeniino yaato ko mena kegaa ena ma agoo, mee ko kisee: "Ogatamee me Yogamee magaa da kaa kaagaa ena ma isiyaatagi kaboo" see menaa mee.
"Ogatamee Wa me malaikat bagee yuwa uduma me Wa too ebo ekee, yaapaagee taai" Mzm 97:7
see menaa mee.
Bedaa Wa me malaikat bagee okoo kaa menaa ena miya kisee:
"Wa me malaikat bagee yuwa Wa me bo mokoo kiyaata,
kuwa Wa me agiyoo yaokagee see bagee yuwa kuwa Wa me biyaa gada see see kiyaata" Mzm 104:4
see menaa mee okoo kaa yawegata.§ Ogatamee Wa me malaikat bagee yuwa bo ma, biyaa gada ma kuwa mokoo kiyaata see menaa mee ko malaikat bagee kuwa Wa me ogaataata agiyoo yuwa see see mokoo agoo kiyaata bagee yuwa yoka okoo peedi, Yogamee see see se, see kuwa nekeensi naadi menaa. Kiya Wa me Yogamee kaa aseta menaa mee ko kisee:
"Ogatamee A me ebo animagaano yoo kisee too iminoo miya, iminoo miya toono too.
Bedaa A me pose tamoo da peneata pesee ma ebo toono kuwa ko mikee topoo see kaa too ebo toowoo siyaa.
Dimi topoo, mena topoo see kuwa Aa ede,
koopoo see dimii, koopoo see menaa kuwa Aa be.
Kuwa me kemaata Ogatamee mee, A me Eboo Ogatamee Wa me minyak uwoo A kaa kakabagekomeegi,
kisee A too ebo kaekeata kaama A me ede ma, ede ma see dimii mee esee ebo kakiyaagi.
Wa me kuwa A paagoo apanaa bagee yuwa kuwa asii esee ebo kakiyaagi" see menaa aseta. Mzm 45:7-8
10 Bedaa Yogamee kaa aseta menaa ena ma kisee:
"Tuhan, Aa idukaa esee petamanii ko maga kaboo da mee A me too maataata,
epoo to mee miya A me yagaa da me ukuwataata.
11 Kuwa uduma taa kedaa taata kiya Aa gaayu ko kisee too toowoo taano too.
Kuwa agiyoo-pagiyoo kuwa uduma nuku see dokaa mokoo kedaa taata.
12 Dokaa da podamaata kaama aapeka siyaa see see,
A me kuwa ogaataata agiyoo-pagiyoo kuwa uduma kisee yakiyaabuu taatage.
Kiya Aa gaayu ko kisee se gakadeeii, betokeeii siyaa, kisee too toowoo siyaa.
A me toowoo siyaa kuwa ko usiyaato ko ewo" see menaa kuwa Yogamee kaa aseta. Mzm 102:25-28
13 Bedaa Ogatamee me Yogamee paagoo aseta menaa ena ma agoo. Wa me kuwa menaa kuwa malaikat bagee yuwa mée ena paagoo miya asiyaa ye? Kuwa Wa me aseta menaa kuwa ko kisee:
"Aa Ni me dagi yagaa yaato animagaai, kisee too Aa ma yape kiyaa bagee yuwa kuwa
Ani me daba, peedi kaekeata A me badoo da miyoo taa kaekeasiita" see aseta. Mzm 110:1
Kisee menaa kuwa Wa me malaikat bagee yuwa paagoo asiino taa. 14 Kuwa malaikat bagee kuwa ko Ogatamee me agiyoo yaokagee see bagee yuwa too, dimi noogaa da mokoo see bagee, Ogatamee me daba daagimaa peeyaapi bagee yuwa daamaa deesi naadi pooi see aseta bagee yuwa, se maa?

*1:3 Ogaataata agiyoo-pagiyoo uduma ukuwaandaa segee siyaa yuwa kuwa Yogamee me menaa me daamaa si yaukuwaaniyaabuu siwooki naaki epoo to kaa agiyoo ma, magaa da kaa agiyoo ma, se-agiyoo, we-agiyoo uduma daamaa se ukuwaandaa siyaa, wudida-peeda naadi kaama pedeo kedaa siyaa, see menaa mee.

1:3 Yoh 1:14, 2Kor 4:4-6, Kol 1:15-17

1:5 "Anii Waataagi kaata, Waa Niyoopaa kaatagi" see aseta menaa mee ko idukaa Ogatamee me Salomo mee Israel magaa kaa ebo tuyaata kaama Anii Waataagi mokoo kaata yoka naadi aseta menaa mee. Yesus Waa miya Salomo me asii-kaba-kaba seta bagee ena kemaata Yesus mee ebo tuyaata kaama kuwa menaa Wa kaa uwa daata, see kuwa nekeensi naadi menaa mee.

1:6 Mena nekeeniino yaato ko mena kegaa ena ma agoo, mee ko kisee: "Ogatamee me Yogamee magaa da kaa kaagaa ena ma isiyaatagi kaboo" see menaa mee.

§1:7 Ogatamee Wa me malaikat bagee yuwa bo ma, biyaa gada ma kuwa mokoo kiyaata see menaa mee ko malaikat bagee kuwa Wa me ogaataata agiyoo yuwa see see mokoo agoo kiyaata bagee yuwa yoka okoo peedi, Yogamee see see se, see kuwa nekeensi naadi menaa.