26
Yesus patamaano see naadi koogo aawegaa seta menaa
Mrk 14:1-2, Luk 22:1-2, Yoh 11:45-53
Yesus me kuwa menaa yuwa wegamaata kaama Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Unu wiya omemaata Paskah naapea naagoo naapea see kuwa ikii ipi. Mée Yogaa mee piya bokoo to kaa boosi naadi ekegatagaapea" see asigi.
Kuwa kaboo da taa ko imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo Ebo Imam me ee yiba kutuu semaagea. Ebo Imam ekaa da ko Kayapas. Okoo me "Yesus mee inii kaasee koogo peneasiipea, kaasee patamaapea?" see menaa kuwa aawegaakea. "Kiya kiipaa se, mée yuwa uduma kagoo ebo kaapea yoka Paskah noomaata kaama too Waa peneasiino daamaa" see menaa aawegaakea.
Wunu daamaa uwoo Yesus kaa yakabagekomeeta menaa
Mrk 14:3-9, Yoh 12:1-8
Betania magaa kaa mée ena ekaa da ko Simon mee tupi. Waa idukaa kado kaa meanee see agiyoo meanta mée to. Wa me ee kaa Yesus mee toomuu taaki too ko api ena meemaaga. Waa wunu daamaa see uwoo, kepe edaano ebo see uwoo, oma otaawee peedi ena yiba doopa. Yesus naano agiyoo notaaki too ko Wa me mumoo to kaa yakabagekomeega. Yakabagekomeega naadi Wa me topenaa see bagee yuwa kagoo kaa koogo aawegaa taano, "Yaai, kaasee kaa aii peepuuka naa ya? Kuwa uwoo kuwa pe-doogeeta kaama kepe ebo masiyaa. Kuwa kepee kuwa daba bagee aii maniino, daa ye?" see koogo aawegaakea. 10 Kiya okoo me aawegaakea menaa yuwa Yesus Waa ipi keta kaama asiino, "Ikii me mee apii mee kaasee kaa pedeo see yawegagea ya? Wa me naukuwaga kuwa esee daamaa agiyoo. 11 Daba bagee gaayu ko ikii paagoo kisee too kiiumiwoo, toowoo taapea kiya Anii ikii ma enaataa eebaa se kiiumiipa. 12 Wa me nakoo sepa mee ko Anii ogo namagaano taa kaboo naipiipii siyaa agiyoo mokoo yoka pedeo see si yawegaai.* "Anii ogo namagaano taa kaboo naipiipii siyaa mokoo" see menaa mee ko Yahudi bagee me mée boota yuwa kaa mee see see uwoo yakabagekomeeta kaama ogo magaakee. 13 Anii mikee kisiino ko: Ni me doomega menaa kuwa uwoo to, magaa to kiyoo-kiyoo eewegakomeegea kaboo mee apii to me daamaa naukuwapa agiyoo mee miya eeweganaa taapea, bedaa asii yaato miya kuwa menaa neke-nekee siwoosi naadi yadoonaa taapea, see kuwa mikee kisega" see asigi.
Yudas me Yesus ekegatagaano see naadi aseta menaa
Mrk 14:10-11, Luk 22:3-6
14 Kiyoo kaama Yesus me topenaa see bagee gaasi ma wiya kuwa mée ena ekaa da ko Yudas Iskariot mee peedoota imam ebo yuwa paagoo peemaata kaama asiino, 15 "Kisee anii Yesus mee kiekegataaga kepa ko ikii me anii maagiyoo niipea ya?" see asigi naadi okoo kepe egamaata kaama amaamo manegea. 16 Mee kaama wodoo wa me 'Yesus mee yaekegatagaano kuwa kayoo daamaa, kayoo daamaa?' see gaawooki.
Yesus mee Wa me topenaa see bagee yuwa ma epo enaataa Paskah eenota menaa
Mrk 14:12-21, Luk 22:7-14,21-23, Yoh 13:21-30
17 Yesus me topenaa see bagee yuwa peedoota Wa paagoo asiino, "Paskah kaa agiyoo naano yoo kayoo naa ipiipii taano daamaa naa ya?" see asegea. Mee naagoo ko ragi yeeyee ma aatabi taano taa see roti kuwa unu petoo noogee siyaa yiba petamanii naagoo.
18 Yesus me asiino, "Peedoota kota kaa mée ena paagoo kisee naasii: 'Guru me kasiino, "Anii bogaano monaa katu keegooga yoka a me ee yiba kiyoo kaama Ni me topenaa see bagee yuwa ma inii epo enaataa Paskah kaa agiyoo eenaape" see kasigi' see pe-naasii" see asigi.
19 Okoo peedoota kota kaa peemaata kaama Wa me aseta-aseta pee-yaasegea. Yaasemaata kaama Paskah kaa agiyoo uduma daamaa eeipiipii semaagea.
20 Digiyoo takiinega see kaboo Yesus Wa me topenaa see bagee gaasi ma wiyaa to ma epo enaataa naano see naadi animaayu. 21 Okoo notaaki too Yesus me asiino, "Anii mikee kisiino ko: Ikii mée ena me Anii naekegatagaapi" see asigi. 22 Okoo dimi nagimeamookea, gaagaa ebo. Okoo uduma mée ena-ena me Waa asiino, "Sooi, Tuhan, anii ye, ani me ye?" see asegea.
23 Yesus me asiino, "Roti ponee to mee otaawee yiba Anii ma enaataa tukume-nootaaki mée to wa me Anii naekegatagaapi. Mzm 41:10 24 Mée Yogaa mee mikee Ogatamee me menaa yiba ebeamaata see see bogaapi kiya Waa ekegatagaapi mée mee esee pedeo kaapi. Mee mée mee kabaano taa naaki daamaa" see asigi.
25 Aseta kaama wudikaa ekegatagaapi mée Yudas me asiino, "Ei, Guru, ani me ye?" asigi. Yesus me asiino, "A me wegage kuwa" see asigi.
Perjamuan roti ma, uwo ma nota menaa
Mrk 14:22-26, Luk 22:15-20, 1Kor 11:23-25
26 Okoo epo notaaki too Yesus mee roti masegeeta kaama Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa asigi. Roti kabatagaa naadi kaama Wa me topenaa see bagee yuwa goo-maneeyu. "Mee ko Ni me maa to. Masegeeta nuweei" see asigi. 27 Kiyoo kaama anggur poo uwoo otaawee da masegeeyu naadi Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa aseta kaama otaawee da okoo goo-maneeyu. "Ikii uduma nuweei. 28 Mee ko Ni me tadaa uwoo. Mée yuwa ma, Ogatamee ma, Wa me aseta menaa ma kuwa uduma enaataa aagadimisi naadi yapeeyaapa tadaa, mée eebaa okoo me pedeo yuwa epa yaekeasi naadi yakabageapa tadaa mee. Kel 24:8, Ibr 8:8-13 29 Ani me kisiino ko: Eto kenaagoo kaama wodoo Anii anggur poo uwoo se naapa, Neataagi Wa too ebo mée eetoowoo taatagi naagoo too Anii bedaa gipii see anggur poo uwoo ikii ma epo enaataa naatagea" see asigi. 30 Kiyoo kaama okoo Ogatamee yaapaagee see kaa yaayaa see menaa ena yaayaa semaata Zaitun Kutuu to kaa peegea.
Yesus me Petrus "Aa weda kaa ewo poga-poga nataape" see aseta menaa
Mrk 14:27-31, Luk 22:31-34, Yoh 13:36-38
31 Kiyoo kaama Yesus me okoo asiino, "Eto mee digiyoo yiba ikii uduma maki-makaa naadi Anii naekeata oodaa taapea, idukaa Ogatamee me menaa yiba ebeamaata see see, mee ko kisee:
'Domba munitaa see mée mee Ani me wugimagaapa,
wugimaata kaama domba wodaa yuwa ena kitaa peega, ena kitaa peega sedaa taapea' Zak 13:7
see menaa ebeamaata.
32 Kisee kaapa kiya Anii aya andoo peeta kaama Ani keta Galilea wee kaa poota, ikii uuto" see asigi. Mat 28:16
33 Petrus me asiino, "Okoo uduma weda kaa A too kaekeata poopea miya anii Aa se kaekeasiipa" see asigi. 34 Kiya Yesus me waa asiino, "Anii mikee kasiino ko: Eto mee digiyoo yiba aa kaagaa wedo mée paagoo ewo poga-poga nataape. A me kisee naekeata kaama ayam ena menaa taapi" see asigi.
35 Petrus me asiino, "Anii Aa ma enaataa bogaapea miya daamaa, anii mée paagoo ewo poga-poga see se kakoo taapa yoka" see asigi. Apanaa yuwa me "Anii miya kisee, anii miya kisee" see wegagea.
Getsemani bugii da kaa Yesus me sembahyang seta menaa
Mrk 14:32-42, Luk 22:39-46
36 Yesus mee Wa me topenaa see bagee yuwa ma peedoota maga ena kaa ekaa da ko Getsemani magaa kaa peemaata kaama Wa me okoo asiino, "Ikii nakaayoo animaata niitooi, Anii woo kaa naa kaa sembahyang taano see naadi pakaanaka" see asigi. 37 Petrus ma, Zebedeus me yogaa wiya ma kuwa okoo too Yesus me badaa maadoota amo kaa naa kaa eepeemaata kaama Waa gaagaa ebo naadi dimi nagimeamooki. 38 Wa me okoo wedo asiino, "Sooi, Anii esee gaagaa ebo, booyaa mokoo. Ikii miya nakaayoo Anii ma epo enaataa ipiipi niidiitoo taai" see asigi.
39 Waa pakadoota woo kaa naa kaa kisee ki magaa da kaa esee-gapuunta kaama sembahyang menaa ko "Neataagi, A me miya daamaa ede gaayu ko kuwa Ni me boodi abaapa kuwa se naekeasii see kasega kiya Ni me gaayaa dimii too se kiya A me gaata-gaata dimii too" see asigi.
40 Sembahyang semaata esedoota Wa me topenaa see bagee wedoo to paagoo eseemaagi too ko okoo toomoo ompea. Wa me Petrus asiino, "Ikii peenaa kuwa miya Anii ma epo enaataa niidiitoo taano kana kegea ye? 41 Ikii kigaadee siyaa kaboo pedeo dimii, pedeo menaa wisintaasea naadi ikii ipiipi see diitoo taai, sembahyang taai. Ikii me 'Kisee ukuwaanaka' see gaayaa dimii agoo kiya má yaato ko dabaa" see asigi. "Má yaato dabaa" see aseta menaa mee ko inii pedeo ukuwasi naadi mée gaadee siyaa kaboo inii ipiipi nekeenta maamaa diitoo, maamaa sembahyang taano kuwa ukuwaano gaano pedeo. Taa gaayu ko toomoo umiyaa mokoo see see kiyaa naadi aseta menaa.
42 Yesus Waa bedaa wiyaagoo to ma pakadoota woo kaa naa kaa Wa me sembahyang menaa mee ko "Neataagi, kuwa Anii boodi abaapa kuwa Aa boodi abaano too daamaa see nagaayu ko koosi, A me gaata-gaata too yoka" see asigi.
43 Sembahyang semaata kaama esedoota Wa me topenaa see bagee wedoo to paagoo eseemaagi too ko bedaa toomoo ometaakea, okoo esee toomoo ebo kaa emaa pakaa-wikiiniino naka.
44 Yesus Waa bedaa wedaagoo to ma pakadoota sembahyang menaa asigi, yumakaa see see. 45 Sembahyang semaata esedoota Wa me topenaa see bagee wedoo to paagoo eseemaata kaama asiino, "Ikii kisee too toomoo too ometaakea ye? Deeweei, Mée Yogaa mee dimi pedeo see bagee yuwa yagaa kaa yaekegatagaano see monaa kaa kega. 46 Anoogeeweei, inii poono. Ikii deeweei, Anii naekegatagaano mée mee migi yoka" see asigi.
Yesus mee peneata menaa
Mrk 14:43-50, Luk 22:47-53, Yoh 18:3-12
47 Kuwa menaa wegataaka too ko Yudas mee, Yesus me topenaa see bagee gaasi ma wiyaagoo to mee mee meemaagi. Waa ma mée ebo etaa mowai ma, kopaa ma doodoota eemeemaagi. Kuwa bagee kuwa ko imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo me "Niipeneasea yoka pooi" see asegea naadi meemaagea bagee yuwa. 48 Miyoo taa meemagaano taa kaa Yudas me kuwa bagee yuwa paagoo mee Yesus yoka see kuwa nekeensi naadi menaa ena ase-maneegi, mee ko kisee: "Ani me ebe duuduu taapa mée to mee yoka peneasii" see menaa mee ase-maneegi.
49 Yudas meemaata kaama kisee ki peedoota Yesus paagoo "Guru, epao" aseta kaama Yesus ebe duuduuki.
50 Yesus me asiino, "Mée yogaa to, a me ukuwaano see mege agiyoo mee moga ukuwaai" see asigi naaki kuwa eemipi bagee yuwa me Yesus me-peneasegea. 51 Peneasegea naadi Yesus ma enaataa bagee okoo mée waa ena me posee da masegeeta mée ena kaa kobeasigi naaki apa kamuu da yadaakomeegi, Ebo Imam wa me agiyoo yaokagee see mée. 52 Yesus me waa asiino, "A me posee da koogo awetagaai. Kuwa okoo pose masegeeta mée daageeyaa bagee kuwa uduma okoo miya pose me daageeta booyaayaa yoka posee da ekeasii. 53 Anii Neataagi paagoo 'Yaai, Anii nadii' see asiyu ko nayeeyaa yoka, daa ye? Neataagi me malaikat bagee ebo etaa gaasi ma wiya mokoo kuwa pedeo bagee yuwa naabagasi naadi naisiyaayaa, se maa? 54 Kiya kisee taa. Anii eto napeneasegea kuwa idukaa Ogatamee me menaa yiba ebeamaata see see ukuwaaniino gaano pedeo yoka kuwa bagee yuwa naabagaapeasiyu ko kuwa ebeamaata menaa yuwa kaasee uwa daayaa?" see asigi.
55 Kiyoo kaama Yesus me kuwa mée yuwa asiino, "Ikii me dimi pedeo omaago see bagee ena mokoo peneasiino see naadi mowai, kopaa, kisee agiyoo doopea ye? Anii egapii gakata Ogatamee me ee kaa awee da kaa mée topegeeka kiya ikii me napeneasiino taa kemea. 56 Kiya kuwa eto ukuwaanega kuwa ko idukaa nabi bagee me ebeamaata menaa yuwa uwa daasi naadi ukuwaanega" see asigi. Kiyoo kaama Wa me topenaa see bagee yuwa uduma wa too ekeata oodaakea.
Yesus mee Yahudi kaa ebo-ebo yuwa paagoo eepeeta menaa
Mrk 14:53-65, Luk 22:54-55,63-71, Yoh 18:13-14,19-24
57 Yesus peneata bagee yuwa me Ebo Imam Kayapas me ee kaa eepeegea. Kiyoo Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo kutuu semaata toomuu taakea. 58 Petrus mee koogo deega se deega see uuto obeegi. Ebo Imam me ee kaa peemaata kaama kiwitaa to yiba seemigi. Kaasee ukuwaapea, kaasee kaapa naadi kiyoo ee yadiitoo taa see bagee yuwa ma epo enaataa animaata diitooki.
59 Mee ee yiba imam ebo yuwa ma, mena pekataa see bagee apanaa yuwa ma okoo uduma Yesus mee patamaano dimii agoo naadi kaama Wa me kisee pedeo agiyoo ukuwapi see deepea bagee yuwa abagea. Kiya kisee makapaa menaa Wa kaa yawegasi naadi deeta bagee ena ma deemagaano taa. 60 Mée eebaa okoo me makapaa menaa yakobagea kiya iyo, Wa kaa pedeo menaa ena ma taa. Kaama too mée ekea wiya okoo paagoo pakaamaata kaama 61 asiino, "Mee Mée mee me miyoo taa wegaano, 'Ani me Ogatamee me ee mee umiyaata kaama unu wedo kaa too bedaa tota-tota maataayaa' see wegami" see asegea. Yoh 2:19
62 Ebo Imam mee yiinaageeta kaama Yesus asiino, "Ekea me A kaa kawegapea menaa kuwa Aa mena ena ma se asiipe ye?" see asigi 63 kiya Yesus mena taa, koogo totaaki. Bedaa Ebo Imam me asiino, "Idukaa kaama wegawoo seta Mée Ebo Kristus, Ogatamee Yoopaa mee Aa ye, taa ye? Toono Too Mée Ogatamee me A me menaa kayeetaaki yoka mikee menaa kuwa too naawegatagaai" see asigi. 64 Yesus me asiino, "A me wegage kuwa. Ani me kisiino ko: Eto kaama wodoo Mée Yogaa mee Se-pesee, We-pesee yago Mée Wa me dagi yagaa yaato animaata ebo tupi see kuwa ikii diitagea, sinu dagii da taa migi see miya diitagea, see kuwa mikee kisega" see asigi. Dan 7:13
65 Ebo Imam me mee menaa da yeeta kaama kagoo kaa waa ekaato dokaa da geakomeeta kaama asiino, "Wa me Ogatamee me be kiyaa menaa kuwa wegagi yaai. Wa me pedeo menaa kuwa ikii miya yeemaagea yoka eto ko sikii, Wa me kisee pedeo ukuwapi see deepea bagee apanaa se abaai. 66 Eto ko ikii me kaasee ukuwaakee gaagea ya?" asigi naaki "Waa bogaano gaano pedeo" see asegea. Im 24:16
67 Kiyoo kaama okoo me Yesus ebeyumaa da kaa dabeedi taaweekea, yagaa kopaa dakamegea, mée noonaa me yagaa kopaa ebeyumaa da kaa dakameamoo naadi kaama 68 asiino, "Aa Ebo Kristus nao, maamee me kadakamigi, maamee me kadakamigi see kuwa A me duya kaa mée deede" see menaa asegea. "Maamee me kadakamigi ya?" see aseta menaa mee ko petamanii okoo me Yesus emaa masii to taa doka me yabebenataata kaama dakamegea naadi aseta menaa. (Luk 22:64)
Petrus me Yesus mee ewo poga-poga seta menaa
Mrk 14:66-72, Luk 22:56-62, Yoh 18:15-18,25-27
69 Petrus mee Ebo Imam me ee yoo da kaa animaata toomuu taaki too ko kiyoo agiyoo yaokagee see apii ena wa paagoo meemaaga. "Ei, aa miya Galilea wee kaa mée Yesus mee ma epo peenaa see mée to, se maa?" see asega. 70 Kiya Petrus me kiyoo kutuukea bagee yuwa uduma gii da kaa ewo poga-poga naadi asiino, "Taa, kisee menaa kuwa anii ewo" see asigi.
71 Waa peedoota wagee kenee to kaa peemaagi too ko agiyoo yaokagee see apii ena miya topa. Wa me Petrus deeta kaama kiyoo topea bagee yuwa asiino, "Mee mée mee ko Nazaret magaa kaa Mée Yesus mee ma epo enaataa peenaa see mée" see asega. 72 Petrus bedaa ewo poga-poga naadi asiino, "Ataagi yoogi, mee Mée mee anii ewo see Mée" see baato maa-maneegi.
73 Peenaa toomaata kaama kiyoo topea bagee yuwa Petrus paagoo meemaagea. "Ei, a me menaa da wa too see kuwa inii kanekeenege yoka mikee aa miya okoo yaato bagee ena" see asegea. 74 Petrus me baato maata ma baato maataa naadi kaama asiino, "Ataagi yoogi, mee Mée mee anii ewo see Mée" see asetaagi naaki taka ena ayam menaaki. 75 Mee kaama too Yesus me yumakaa asigi menaa da nekeenigi, mee ko 'Aa kaagaa wedo mée paagoo ewo poga-poga nataape. A me kisee naekeata kaama ayam ena menaa taapi' see nasigi mee ii naadi kaama peedoota amokiyoo mokoo peanta kaama ebo yegee yegeeki.

*26:12 "Anii ogo namagaano taa kaboo naipiipii siyaa mokoo" see menaa mee ko Yahudi bagee me mée boota yuwa kaa mee see see uwoo yakabagekomeeta kaama ogo magaakee.

26:23 Mzm 41:10

26:28 Kel 24:8, Ibr 8:8-13

26:32 Mat 28:16

26:41 "Má yaato dabaa" see aseta menaa mee ko inii pedeo ukuwasi naadi mée gaadee siyaa kaboo inii ipiipi nekeenta maamaa diitoo, maamaa sembahyang taano kuwa ukuwaano gaano pedeo. Taa gaayu ko toomoo umiyaa mokoo see see kiyaa naadi aseta menaa.

26:61 Yoh 2:19

26:64 Dan 7:13

26:66 Im 24:16

26:68 "Maamee me kadakamigi ya?" see aseta menaa mee ko petamanii okoo me Yesus emaa masii to taa doka me yabebenataata kaama dakamegea naadi aseta menaa. (Luk 22:64)