27
Yesus mee Pilatus paagoo eepeeta menaa
Mrk 15:1, Luk 23:1-2, Yoh 18:28-32
Tokoma mee da, pedeo komaa da imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo me Yesus mee wugimaasi naadi menaa daakomeegea. Yesus yagaa da taa one gadimemaata eepeedoota Gubernur Pilatus paagoo pe-ekeasegea.
Yudas mee boota menaa
Kis 1:18-19
Kuwa kaboo da Yudas mee, Yesus ekegataata mée mee okoo me "Yesus mee bogaano gaano pedeo yoka" see menaa daakomeegea kuwa waa ipi keta kaama dimi gaagaa ebo kigi. Waa kepe amaamo masipi yuwa kuwa metaki maniino see naadi doodoota imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo paagoo peegi. Peemaata kaama wa me asiino, "Anii pedeo ukuwaga nao. Ni me kiekegataaga Mée mee dimi pedeo taa see Mée kiya niibooyaapea" see asigi. Kiya okoo me asiino, "Kuwa menaa kuwa inii taano se, aa taano naadi" see asegea.
Yudas wa me masipi kepee yuwa doodoota Ogatamee me ee yiba pe-tameamaagi. Tameamaata kaama peedoota amo kaa naa kaa peemaata kaama waa ekaato kaakaa da taa one gadeata opeekomeegi.
Kiyoo kaama imam ebo yuwa me kuwa kepee yuwa meeii naadi kaama wegaano, "Kuwa kepee kuwa mée wugisi naadi edaata kepee yoka kisee kepee kuwa Ogatamee me ee yiba kepe awetaa see yoo kiyoo awiino ko daa" see wegagea. Okoo me kaasee ukuwayaa naadi kisee yoka, kisee yoka see aawegaa semaata kuwa kepee yuwa masegeeta maga ena edaagea, ekaa da ko Otaawee Ipiipii Taa See Bagee Me Magaa. Apanaa tomaa kaa bagee me okoo booyaa yuwa kiyoo ogo maageesi naadi edaagea. Edaamaata kaama wodoo mee magaa mee Tadaa Magaa see ekaa miya weewoo seta, kisee too eto kenaagoo miya kisee ekaa weegea.* Tadaa Magaa see ekaa mee ko mée wugisi naadi kaama edaata kepee me edaata magaa naadi Tadaa Magaa see ekaa munta. Kisee kemaata idukaa nabi Yeremia me wegata menaa uwa daaga yoo, mee ko kisee:
"Tuhan me nasiino, 'Israel bagee me waa edaano sikii-sikii, kepe amaamo kuwa
10 masegeeta kaama Otaawee Ipiipii Taa See Bagee Me Magaa mee edaai' see naseta.
Kiyoo kaama mee magaa mee edaata" Zak 11:12-13
see menaa ebeamaata.
Yesus me Gubernur Pilatus paagoo aseta menaa
Mrk 15:2-5, Luk 23:3-5, Yoh 18:33-38
11 Kuwa kaboo da Yesus mee badaa maadoota Gubernur ikigii to kaa ekeasegea. Gubernur me apaadiino, "Aa ko Yahudi bagee me Eboo mikee ye, taa ye?" see asigi naaki Yesus me "A me wegage kuwa" see asigi. 12 Imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo me Pilatus paagoo Yesus "Kisee pedeo agiyoo ukuwapi, kisee pedeo menaa wegapi" see menaa yakobagea naaki Yesus mee koogo, mena ena ma se asigi.
13 Pilatus me Waa asiino, "Okoo me A kaa kawegataakea menaa kuwa Aa yiino taa ye?" see asigi 14 kiya Yesus me mena ena ma asiino taa. Gubernur mee dimi nagimigi.
"Yesus mee wugimagaai" see wegata menaa
Mrk 15:6-15, Luk 23:13-25, Yoh 18:39–19:16
15 Paskah Naagoo tahun gakata digiyoo ee yiba dogeamoo seta bagee kuwa mée ena Gubernur me daba yapeeyaabuu segee seta. Kuwa ko mée yuwa me Gubernur paagoo "Mee mée mee daba mée yapeeyaai" see kuwa tahun gakata asiwoo segee seta. 16 Kuwa kaboo da dimi pedeo naadi ogo pege-pege see mée ena ekaa da ko Yesus Barabas mee digiyoo ee yiba tupi. 17 Mée eebaa Pilatus paagoo kutuu semaagea kaboo wa me okoo apaadiino, "Eto mee tahun kaa anii daba kipeeyaapa mée mee maamee naa kipeeyaapa naa ya? Yesus Barabas mee ye? Yesus Ebo Kristus see ekaa weegeekea Mée mee ye?" see asigi. 18 Pilatus me aseta menaa mee ko mée yuwa me Yesus ebo ekeasegea kuwa Yahudi kaa ebo-ebo yuwa me 'Anii miya kisee ebo naekeasegea naaki ou' naadi kagoo kaa Yesus yaekegataagea ii, see kuwa Pilatus me nekeenta kaama aseta menaa mee.
19 Pilatus wa me mena ena too too yadaakomee taa see yoo animaata totaaki kaboo apimee me menaa doodoota wa paagoo eewegagea. "Mee Mée mee Wa kaa pedeo menaa taa see Mée yoka emaa se wugii. Anii Wa kaa unuu deepa kemaata dimi nagimeamoo taaka yoka kuwa wugimagaano dimii kuwa okoo too yaekeasii, aa ma se, see kasega" see menaa eewegagea. 20 Kiya imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo me kiyoo topea bagee yuwa koogo eeweganaa taano, "Barabas mee daba mée yapeeyaai, Yesus mee wugimagaai, see niiasii" see eeweganaakea. 21 Bedaa Gubernur me okoo asiino, "Kuwa mée wiya kuwa kamee daba kipeeyaano ede kegea naa ya?" see asigi naaki "Barabas mee daba mée yapeeyaai" see asegea.
22 Pilatus me asiino, "Kisee gaayu ko Yesus mee, Ebo Kristus see ekaa weegeekea Mée mee anii Wa kaa maagiyoo yaukuwayaa naa ya?" see asigi. Okoo uduma ebo menaa kaa asiino, "Waa piya bokoo to kaa paku wugii" see asegea. 23 Kiya Pilatus me asiino, "Sooi, Wa me pedeo ukuwapi agiyoo maagiyoo naa ya?" see asigi kiya okoo bedaa esee ebo menaa kaa asiino, "Waa piya bokoo to kaa paku wugii" see asegea. 24 Kuwa bagee yuwa kagoo kaa omaago-omaagoo taano see kookea. Pilatus me kagoo taa kisi naadi menaa ena ma se wegamaayaa yoka uwo peenaa masegeeta mée yuwa gii da kaa yagaa uwo wetogigi. Yagaa wetogemaata kaama Wa me okoo asiino, "Eto ko mee Mée mee bogaapi kuwa anii ma se, ikii kaa too doosea" see asigi.
25 Kuwa bagee yuwa uduma me asiino, "Waa bogaapi kuwa inii ma, inii me yogaa yuwa ma inii kaa too kisi yoka daamaa, koosi" see asegea.
26 Mee kaama Pilatus me Barabas mee daba yapeeyaagi kiya Yesus mee pepeaduu me dakameamoo semaata piya bokoo to kaa paku wugitaasi naadi okaa yago bagee paagoo yaekeasigi.
Okaa yago bagee me Yesus wisineamoo seta menaa
Mrk 15:16-20, Yoh 19:2-3
27 Kuwa okaa yago bagee yuwa me Yesus badaa maadoota Gubernur me ee yiba eepakaamaagea. Kiyoo apanaa okaa yago bagee topea yuwa ma uduma Yesus paagoo kutuu semaagea. Waa bobetaata kaama 28 Wa me dokaa da yabeageeta kaama dadi poo epoo da see see dokaa ena Wa kaa yamaataagea. 29 Kiyoo kaama takuu yago onee ena bakane yaidimitaata kaama mumoo to kaa yamaataagea. Aii piya tamo ena Wa me dagi yagaa yaato yagaa da kaa yaogoata kaama Wa ikigii to kaa kagu maga kaa sibu naadi wisineekee kaa asiino, "Yahudi bagee me Eboo, kiiboo, magiyaage" see asegea. Dadi poo epoo da see see dokaa ma, emas topi ma, emas tamoo da ma, kisee ebo agiyoo kuwa ko magaa to kaa tookee eboo me magaakee agiyoo yuwa too yoka Yesus deebaa see agiyoo Wa kaa yamaataagea kuwa ko Aa ebo ye naadi wisineekee kaa yamaataagea. 30 Wa kaa dabeedi taawee naadi Wa me yagaa da kaa yaogoasegea tamoo da mee masegeeta kaama Wa me mumoo to kaa dakamegea. 31 Kisee wisineamoo semaata mee dadi poo epoo da see dokaa da yabeageeta kaama bedaa Wa me petamanii dokaa da yamaataagea. Kiyoo kaama piya bokoo to kaa paku wugiino see naadi badaa maadoo peegea.
Yesus piya bokoo to kaa paku wugitaata menaa
Mrk 15:21-32, Luk 23:26-43, Yoh 19:17-27
32 Okoo peetaaka too ko Kirene magaa kaa mée ena ekaa da ko Simon mee aadoo seta kaama Yesus me piya bokoo to mee "Aa yadogaai" see asegea. 33 Muguu naadi maga ena ekaa da ko Golgota magaa kaa eepakaamaagea. Golgota see ekaa mee wegayu ko Mumo Metoo Kutuu to see ekaa mee. 34 Kiyoo pakaamaata kaama anggur poo uwoo ma, gii pedeo see uwoo ma aatogo-maatogo semaata Waa nusi naadi manegea. Uwo noodeegi naaki gii pedeo naadi se nugi.
35 Waa piya bokoo to kaa paku wugitaata kaama Wa me dokaa yuwa maamee me masiipi, maamee me masiipi naadi okoo me agiyoo iyagideekea. Mzm 22:19 36 Kuwa agiyoo iyagideeta kaama kiyoo animaaii naadi diitookea. 37 Wa dagii da kaa Wa kaa menaa yuwa yaebeamaata kaama pakaa-tabeasegea. Mee menaa da mee ko kisee: "Mee mée mee ko Yahudi bagee me Eboo Yesus mee" see menaa yaebeamaagea.
38  Oma masetaa see bagee wiya miya Yesus ma enaataa piya bokoo to kaa paku wugitaagea. Wa me dagi yagaa yaato mée ena, eka yagaa yaato mée ena.
39 Kitaa peetaakea bagee yuwa me mumo wagii-wagii naadi wisineekee kaa Yesus asiino, 40 "Ei, Ogatamee me ee mee umiyaata kaama bedaa unu wedo yiba too maataata tota-tota siyaayaa see wegame Mée, Aa ko mikee Ogatamee Yoopaa gaayu ko Aa ekaato daba peese yoka eto kiipaa apiyoo piya bokoo to kaa kaama magaa da kaa eseanii" see asegea. Yoh 2:19
41 Kisee miya imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo me Yesus wisineekee kaa asiino, 42 "Wa me apanaa bagee se boosi naadi daba daagimaayaabuu segee simi kiya Waa ekaato iyo. Waa Israel bagee me Eboo mee mikee ki Waa kepa ko mee piya bokoo to kaa kaama eseaniino too daamaa. Eseanta kaama too inii mikee nao see gaayaa. 43 Waa Ogatamee kaa dimi maataa see Mée, bedaa Wa me 'Anii ko Ogatamee Yoopaa' see wegageeki yoka eto ko Ogatamee me Waa epa gaapi ko Waa daba daagimaa peeyaasi" see asegea. Mzm 22:9 44 Yesus ma enaataa piya bokoo to kaa paku wugitaagea bagee wiya ekea me miya Waa wisinegea.
Yesus boota menaa
Mrk 15:33-41, Luk 23:44-49, Yoh 19:28-30
45 Kenoo to mée mumoo to kaa pakaamaagi see kaboo kuwa magaa uduma digiyoo aatakiika, kisee too keno wedo kaa too pakaa-pakaa. 46 Keno wedo kaa pakaamaaga kaboo da Yesus ebo menaa-menaa kaa "Eli, Eli, lama sabaktani?" see wegagi. Mena nekeeniino yaato ko "Ni me Eboo Ogatamee, Ni me Eboo Ogatamee, Aa kaasee kaa naekeasege?" see mee. Mzm 22:2
47 Kiyoo topea bagee yuwa noonaa me kuwa menaa yeeta kaama asiino, "Waa Elia mee mena ogetaaki" see asegea. 48 Kiyoo topea bagee mée ena me Yesus uwo nusi naadi doka ponee to see see agiyoo moga masegeeta geebagi see anggur poo uwoo yiba esee-tokoata gokoo da kaa yokoata manigi. Mzm 69:22 49 Kiya mée noonaa me asiino, "Wisintayu. Elia mee esedoota Wa paagoo daba daagimaa peeyaapi ye, taa ye see niidiitoo taai" see asegea.
50 Bedaa Yesus Waa ebo menaa-menaaki naaki taka ena dimi noogaa da pe-seomigi.
51 Kuwa kaboo da taa ko taka ena Ogatamee me ee semoo yiba yaato kenee to kaa wasitaata dokaa da mee usii to kaa kaama pegadoota manii to kaa too wiya wodeenega. Kel 26:31-33, Ibr 10:19-21 Maga pigii miya mega, maga kutu-patu kaa omaa yuwa miya kabaandaaka. 52 Mée ogo yuwa miya kabaandaa naadi kaama Ogatamee me bagee yuwa mée eebaa aya andoo peedaakea. 53 (Kuwa bagee kuwa gaayu ko Yesus aya andoo peeta wodoo taa okoo Yerusalem magaa kaa, daamaa wa too wigintaata magaa kaa kiyoo peenaa seta. Okoo deeta bagee yuwa mée eebaa.)
54 Digiyoo, maga pigii, kisee agiyoo ukuwaandaa taaka yuwa kuwa kiyoo Yesus diitoo taa see bagee yuwa dimi nagimegea. Okaa yago bagee me eboo ma, apanaa okaa yago bagee yuwa ma okoo me "Mee Mée mee ko mikee Ogatamee Yoopaa ii" see aawegaakea.
55 Kiyoo api eebaa miya beesekaa mokoo kaama diitookea. Okoo ko Yesus me agiyoo yaukuwataa see apii, petamanii Galilea wee kaa kaama Waa ma epo enaataa peenaa seta apii yuwa. 56 Kuwa apii yuwa yupii Maria Magdalena mee ma, Yakobus ma, Yusup ma ekea baayo Maria mee ma, Zebedeus me yogaa wiya ekea baayo ma kuwa topea.
Yesus ogo maata menaa
Mrk 15:42-47, Luk 23:50-56, Yoh 19:38-42
57 Uwaataa da ayayaa takiinega see kaboo kepe yago bagee ena migi. Waa ekaa da ko Yusup, Arimatea magaa kaa mée. Waa miya Yesus mikee gaayaa see mée. 58 Waa Yesus bootaa da idimaano see naadi peedoota Pilatus paagoo peemaata idimigi naaki Pilatus me kiyoo gebo kaa bagee yuwa asiino, "Bootaa da mee wa me masisi yoka yaekeasii" see asigi. 59 Bootaa da masegeeta daamaa poodee see doka gipii da kaa bebenataata kaama 60 doodoota mée ogo magaano yoo kiyoo oma ena togaawee ogo maatayu. Mee oma togaawee mee ko Yusup boota kaama ogo maasi naadi yadenamaata oma gipii da mee. Ogo maataata kaama ebo omaa ena bikimedoota kenee to kaa pe-takeata kaama ee kaa peegi. 61 Maria Magdalena ma, apanaa Maria ena ma ekea Yesus ogo da doodoo da kaa kiyoo animaata toomuu taakea.
Okaa yago bagee yuwa Yesus ogoo da kaa yuumaantoo seta menaa
62 Tokoma mee da Sabat naagoo imam ebo yuwa ma, Parisi kaa bagee yuwa ma enaataa peedoota Pilatus paagoo kutuu semaagea. 63 Okoo me Pilatus asiino, "Ei, inii me Eboo. Mee makapaa menaa weganaa simi Mée to Waa bogaano taa kaa Wa me wegaano ko 'Anii boota kaama wedaagoo to naagoo aya andoo poopa' see wegami kuwa inii nekeenege yoka Mat 16:21 64 ogoo da kaa yuumaantoo taano bagee kiyoo tuyaai. Wedaagoo to naagoo kaama wodoo wisintayu. Wa me topenaa see bagee yuwa me Wa bootaa da koogo doodoo peeyaa naadi kasege. Doodoo peeta kaama 'Waa aya andoo peegi nao' see weganaa taapea menaa kuwa yaai. Wa me petamanii mée deebaa senaa simi menaa kuwa mikee ebo kiya okoo me 'Waa aya andoo peegi nao' see mée deebaa taapea kuwa mee asii eboo kaapa naadi kaama kiyoo yuumaantoo taano bagee kiyoo tuyaai" see asegea. 65 Pilatus me asiino, "Daamaa, okaa yago bagee badaa maadoota pooi. Ogoo da kaa daamaa pe-yuumaantoo taai" see asigi. 66 Okaa yago bagee peedoota oma kenee to kaa peemaata kaama mee takeata omaa to mée me kabaano wedaasi naadi agiyoo omaa to kaa pe-tabeasegea. Mee kaama kiyoo yuumaantookea.

*27:8 Tadaa Magaa see ekaa mee ko mée wugisi naadi kaama edaata kepee me edaata magaa naadi Tadaa Magaa see ekaa munta.

27:29 Dadi poo epoo da see see dokaa ma, emas topi ma, emas tamoo da ma, kisee ebo agiyoo kuwa ko magaa to kaa tookee eboo me magaakee agiyoo yuwa too yoka Yesus deebaa see agiyoo Wa kaa yamaataagea kuwa ko Aa ebo ye naadi wisineekee kaa yamaataagea.

27:35 Mzm 22:19

27:40 Yoh 2:19

27:43 Mzm 22:9

27:46 Mzm 22:2

27:48 Mzm 69:22

27:51 Kel 26:31-33, Ibr 10:19-21

27:63 Mat 16:21