28
Yesus aya andoo peeta menaa
Mrk 16:1-10, Luk 24:1-12, Yoh 20:1-10
Sabat naagoo esegekomeeta mee daa yiba petamanii naagoo esee pedeo komaa da Maria Magdalena ma, apanaa Maria ma wiya Yesus ogoo da diino see naadi peegea. Taka ena maga pigii ebo mega, Tuhan me menaa eseasegee see mée ena epoo to wodoo kaama eseanigi yoo. Eseanta kaama Waa ogoo da kaa takeata oma damaa to amaa kaa bikimeamaata kaama oma dagii da kaa animaagi. Wa me ebeyumaa da bego-bego see see mokoo, wa me dokaa da sinu poodee da keenda. Kiyoo yuumaantoo taa see bagee yuwa okoo weda kaa totomoo naadi boota bagee mokoo kedaakea.
Mee malaikat see mée to me kuwa api wiya asiino, "Ekea se wedaai. Piya bokoo to kaa paku wugitaamea Mée Yesus mee ekea me abagea see kuwa anii ipi. Waa nakaayoo toono taa, aya andoo peepi, Wa me 'Anii aya andoo poopa yoka' see kisimi see see. Ekea meedoota Wa bootaa da ogo maataamea taa kitaa me-deeweei. Eto ko moga peedoota Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo kisee pe-naasii: 'Waa boota kaama aya andoo peepi. Wa keta Galilea wee kaa pe-seomigi yoka kiyoo ikii me Waa diipea' see kisigi, see pe-naasii. Anii kuwa menaa mikee kisi-maneega yoka" see asigi.
Asigi naadi kuwa apii wiya weda dimii ma, ede dimii ma Wa me topenaa see bagee yuwa kuwa menaa asiino see naadi yiibaga peegea.
Taka ena Yesus kuwa apii wiya ma aadoo seta kaama "Epao" asigi. Ekea meedoota Wa paagoo Wa me badoo da pe-podamaata kaama maamaa yaapaagee, ebo ekeekea. 10 Yesus me ekea asiino, "Se wedaai. Peedoota Nii ma kenaa bagee yuwa paagoo kisee naasii: 'Ikii Galilea wee kaa pooi see kisigi' see pe-naasii. Kiyoo okoo me nadiipea" see asigi.
Yuumaantoo seta bagee me ase-maneeta menaa
11 Kuwa apii wiya pe-seomegea kaboo kiyoo yuumaantoo sepea bagee okoo wedo waa naa Yerusalem magaa kaa peegea. Imam ebo yuwa paagoo peemaata kaama kuwa ukuwapea-ukuwapea yuwa eewegagea. 12 Kiyoo kaama imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo kutuu semaata kaama "Kaasee ukuwaapea, maasee ukuwaapea?" see aawegaakea. Mena aawegaa semaata kuwa yuumaantoo sepea bagee yuwa kepe eebaa manegea.* Yahudi bagee me kepe eebaa manegea kuwa ko Yesus aya andoo peepi see menaa kuwa mée se eewegasi naadi kepe manta. 13 Kuwa Yahudi kaa ebo-ebo yuwa me okoo asiino, "Mee wodoo kisee menaa niiwegawoo taai, kuwa ko: 'Daatooyiba yaato inii toomoo ompe kaboo Yesus me topenaa see bagee yuwa me Wa bootaa da oma masedoo peepea' see niiwegawoo taai. 14 'Bootaa da masedoo peepea' see menaa da Gubernur paagoo yeeyaagea kepa ko dimi se nagimaai, inii me waa mena me keedapuu-dapuu taape" see asegea. 15 Kuwa yuumaantoo sepea bagee yuwa kepe masegeeta kaama "Wa bootaa da oma masedoo peemea yoka" see menaa wegawoo seta. Eto miya Yahudi bagee me "Wa bootaa da oma masedoo peemea yoka" see menaa kuwa aawegaa siwookea.
Yesus Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo aseta menaa
Mrk 16:14-18, Luk 24:36-49, Yoh 20:19-23, Kis 1:6-8
16 Yesus Wa me topenaa see bagee gaasi ma ena kuwa peedoota Galilea wee kaa maga kutuu to kaa peegea, Yesus me "Kiyoo nadiipea yoka pooi" see asimi yoo. Mat 26:32 17 Maga kutuu to kaa pakaamaata kaama deamaagea ko Yesus tupi. Okoo me Waa yaapaagee, ebo ekeekea kiya okoo noonaa me dimi wiya kegea. 18 Yesus meedoota okoo geboo da kaa kaama aseta menaa ko "Se-pesee, we-pesee, se-menaa, we-menaa uduma, epoo to wodoo kaa miya, magaa da kaa miya kuwa uduma Ni kaa too naekeata topa. Ep 1:20-22 19 Kisee kemaata ikii peedoota uwoo to, magaa to mée tomaa-tomaa yuwa uduma paagoo pooi. Okoo miya Ni me topenaa see bagee yuwa nakiyaabuu senaa taai. Ikii kuwa bagee yuwa uwo yatukumaano kuwa ko Nagamee ekaa yiba ma, Yogamee ekaa yiba ma, Roh Kudus ekaa yiba ma kuwa ekaa yiba uwo yatukumaai. 20 Ni me kiseta-kiseta menaa yuwa uduma okoo miya daamaa nadeewoo, naukuwawoosi yoka tupiwoo taai. Mikee, Anii ikii ma epo enaataa kiitoowoo taapa, kisee too wodopasi naagoo too see kuwa daamaa nekeenii" see aseta. Kiyoo too.

*28:12 Yahudi bagee me kepe eebaa manegea kuwa ko Yesus aya andoo peepi see menaa kuwa mée se eewegasi naadi kepe manta.

28:16 Mat 26:32

28:18 Ep 1:20-22