11
Mée eebaa me Yesus mee ede ma, ede ma Yerusalem magaa kaa badaa maageeta menaa
Mat 21:1-9, Luk 19:28-38, Yoh 12:12-15
Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma okoo Yerusalem geboo da kaa magaa wiya kaa pakaamaayu, Zaitun Kutuu to kaa kiyoo Betpage see magaa ma, Betania see magaa ma wiya kaa. Kiyoo pakaamaata kaama Yesus me Wa me topenaa see bagee mée ekea wiya asiino, "Peedoota nakaayoo doodoo magaa kaa peemaata kaama keledai wodaa pooduu ena, mee wodaa da dagii da kaa mée me animaata toodiino taa see wodaa ena ekea diipea. Mee wodaa ope gokataata kaama Ni paagoo nadoomeei. 'Kaasee ope nagokataagea ya?' see kisiyaa bagee agoo kepa ko 'Tuhan me gaano pedeo. Woda mee bedaa nakaayoo badaa maadoota doomeepea see kasigi' see naasii" see asigi. Ekea peedoota kaama peemaagea naaki mikee, keledai wodaa poodu ena eta geboo da kaa ee ena kaa kenee to kaa opeemaata topa. Ope gokataagea kaboo kiyoo topea bagee me asiino, "Kaasee kaa ope gokataagea ya?" asegea naaki Yesus me asigi-asigi see asegea. Asegea naadi "Daamaa, dogaai" see asegea. Keledai wodaa pooduu to doodoota Yesus paagoo eemegea. Okoo me tapaato dokaa yuwa mee keledai wodaa dagii da kaa sekeetaata kaama Yesus mee wodaa dagii da kaa animaayu. Yerusalem magaa kaa peegee see etaawee mée eebaa okoo me tapaato dokaa yuwa beagee naadi etaawee daamaa yasekeepegeekea, mée noonaa me piya ukuu yuwa taageeta kaama etaawee daamaa yamagapegeekea. Okoo keta peetaakea bagee yuwa ma, uuto peetaakea bagee yuwa ma kuwa ebo menaa-menaa kaa "Hosana, Tuhan ekaa yadoopi Mée mee migi yoka niiyaapaagee taai! Mzm 118:26 10 Idukaa Daud mee ebo mée eetoogee seta see see eto miya inii paagoo ebo mée eetoowoo taapi Mée mee magiyaage! Hosana, Asii-sege see Mée mee niiyaapaagee taai!" see wegapegeekea. 11 Yesus Waa Yerusalem magaa kaa pakaamaata kaama peedoota Ogatamee me ee kaa kiyoo peemaata deenaa, peenaa naadi kaama uwaapeasega yoka Wa me topenaa see bagee yuwa ma epo enaataa Betania magaa kaa peegea.
Yesus me ara piya wodoo to kaa pedeo menaa yadootaata menaa
Mat 21:18-19
12 Betania magaa kaa omegeeta kaama tokoma mee da Yesus mee pakadoota Yerusalem magaa kaa eta mana kaa naano agiyoo naadi kaa. 13 Deamaagi too ko ara see piya wodo ena kiyoo agoo. Poo agoo ye, taa ye naadi peedoota piya manii da kaa peemaata kaama deeyaa naaki poo ota peedi ena ma ekaano taa. Ara piya poo ekaano uwaa kaa pakaamagaano taa kaboo yoka iye too agoo. 14 Wa me mee piya wodoo to asigi menaa ko "Eto kaama wodoo poo ota ena ma se ekaape, a me poo yuwa kuwa mée me se kanaapea" see asigi. Wa me topenaa see bagee yuwa miya kuwa menaa yeegea.
Yesus me kepe masetaa see bagee yuwa Ogatamee me ee kaa kaama abagaapeata menaa
Mat 21:12-13, Luk 19:45-48, Yoh 2:13-16
15 Okoo Yerusalem magaa kaa pakaamaata kaama Yesus mee peedoota Ogatamee me ee kaa peemaata kaama ee geboo da kaa kiyoo agiyoo pe-doogee taa see bagee uduma abagakomeeyu. Kepe aapeka taa see bagee yuwa ma, poodee see bedoo pe-doogee taa see bagee yuwa ma okoo me keagee yuwa yagepeepi-paapi semaata eke. 16 Okoo me kisee agiyoo kuwa ena ma Ogatamee me ee geboo da taa kitaa se dogaai naadi omaago ma asigi. 17 Wa me okoo tupiyaa menaa asiino, "Ogatamee me ebeamaata menaa ena mee ko kisee: 'Ni me ee mee ko mée tomaa-tomaa uduma sembahyang taa see ee see ekaa weewoo taapea' see menaa ebeamaata, se maa? Kiya ikii me ko oma masetaa see bagee totaa see yoo mokoo yakiyaagea" see asigi. Yes 56:7, Yer 7:11 18 Imam bagee me eboo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma okoo Yesus me ukuwapi-ukuwapi yuwa yeeta kaama Waa patamaano see dimii agoo kegea. Kiya mée eebaa Wa me topeta menaa kuwa ebo nao naadi dimi nagimegea kuwa me kuwa ebo-ebo yuwa me Yesus wedaagea. "Waa kaasee wogeekee, kaasee patamaakee" see menaa aawegaakea. 19 Uwaataa da ayayaa takiinega see kaboo Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma mee kota magaa mee ekeata gebo kaa magaa ena kaa peegea.
Ara piya wodoo to mee wii keta menaa
Mat 21:20-22
20 Tokoma mee da pedeo tokomaa Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma eta peetaaka too deeyaa naaki mee ara piya wodoo to mee mani kaa kaama uduma wii keepeasega. 21 Petrus me nekeenta kaama Yesus asiino, "Guru, mee ara piya wodoo to mee deede. A me pedeo kisi naadi menaa aseme mee me wii keepeasega" see asigi. 22 Yesus me okoo asiino, "Ogatamee mee mikee gaai. 23 Anii mikee kisiino ko: Mée waa ena me waa dimi wiya taa kaa 'Mee maga bagoo to mee bikimedoota maakaa piku yiba tamekumii' see asiyu ko kiyoo tamekomeeyaa. Wa me 'Ni me wegaga menaa mee mikee ukuwaaniipa ii' see gaapi ko daamaa yaukuwaaniyaayaa. Mat 17:20, Yoh 14:12-14 24 Kisee kemaata Ani me kisiino ko: Ikii me sembahyang menaa kaa idimiyaa agiyoo kuwa 'Ni kaa naukuwaaniyaagi ii' see gaai, ikii kaa daamaa kiukuwaaniyaapi. 25 Ikii yiinaageeta sembahyang taa see kaboo ikii apanaa bagee ena ma mena agoo kiyu ko epa yaekeasii. Epoo to wodoo Ikiitaagi me miya ikii me pedeo yuwa epa kiekeasi naadi mée me pedeo yuwa epa yaekeasii. 26 [Kiya ikii me okoo me pedeo yuwa epa si yaekeasiyu ko epoo to wodoo Ikiitaagi me miya ikii me pedeo yuwa epa se kiekeasiipi]" see asigi. Mat 18:21-35, Kol 3:12-13
Yesus me ukuwanaa seta agiyoo kuwa 'Maamee me Aa kaseta kaama ukuwanaa segeeke?' naadi aseta menaa
Mat 21:23-27, Luk 20:1-8
27 Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma peedoota Yerusalem magaa kaa peemaata kaama Ogatamee me ee geboo da taa peenaaka too ko imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo Wa paagoo meemaagea. 28 Okoo me asiino, "Yaai, A me ukuwanaa see agiyoo kuwa ko maamee me 'Aa kisee naukuwaai' see kaseta kaama ukuwanaa segeeke? Maamee me Aa ebo kaekeata kaama ukuwanaa segeeke?" see asegea. 29 Yesus me asiino, "Ani me miya ikii kiapaadee taanaka. Ikii me miya Anii mena daamaa nasegea kepa ko ikii me 'Maamee me kaseta kaama A me kisee agiyoo ukuwanaa segeeke?' see naapaadeekea menaa mee Anii miya daamaa kisiipa. 30 Ni me kiapaadee see menaa mee ko kisee: Uwo mée yatukumeta mée Yohanes mee gaayu ko wa paagoo 'A me mée yuwa uwo natukumaai' see menaa kuwa maamee me aseta menaa naa ya? Epoo to wodoo kaama Ogatamee me aseta menaa da ye? Aii mée me aseta menaa da ye? Kaasee? Nasii" see asigi. 31 Okoo too koogo aawegaa taano, "Yaai, inii Waa kaasee menaa asiipea? Inii me 'Epoo to wodoo kaama Ogatamee me aseta menaa yoka' see asiyu ko Yesus me mée asiipi menaa ko 'Mikee yoka ikii kaasee kaa Yohanes me weganaa seta menaa kuwa mikee nao see gaano taa ya?' see mée asiipi. 32 Bedaa inii me 'Ogatamee me Yohanes aseta menaa se, aii bagee me aseta menaa' see asiino miya iyo" see aawegaakea. Okoo me kisee aawegaakea menaa kuwa ko okoo me mée yuwa me "Yohanes mee nabi bagee eboo yoka ikii kaasee kisee pedeo menaa wa kaa yawegagea ya?" see mée asiipea yaai naadi aawegaakea menaa kuwa. 33 Okoo me kuwa menaa aawegaa semaata kaama Yesus asiino, "Yohanes paagoo maamee me aseta menaa see kuwa inii ewo keekee" see asegea. Yesus me asiino, "Ikii me daamaa nasiino taa yoka Ani me miya ikii me 'Maamee me Aa kaseta kaama A me kisee agiyoo ukuwanaa segeeke?' see nasegea menaa kuwa se kisiipa" see asigi.

11:9 Mzm 118:26

11:17 Yes 56:7, Yer 7:11

11:23 Mat 17:20, Yoh 14:12-14

11:26 Mat 18:21-35, Kol 3:12-13