10
Api ekeasiino kaa menaa
Mat 19:3-9
Kiyoo kaama Yesus mee peedoota Yordan dee kaa uwaasii yaato Yudea wee kaa peemaata kaama mée eebaa Wa paagoo yigimeeiikea. Wa me okoo mena daamaa topetaa, Wa me ukuwageeki see see. Kuwa kaboo da Parisi kaa bagee yuwa noonaa Wa paagoo meemaagea. Yesus me koopoo see menaa wegasi naadi okoo me Waa apaadiino, "Api ekeasiino kuwa naa dagu ye, daa ye? Aa kaasee gaage?" see asegea. Wa me okoo asiino, "Idukaa Musa me ikii mapea menaa kiseta ya?" see asigi. Okoo me asiino, "Musa me menaa mee ko kisee: 'Apimee ekeasiino see gaayu ko api ekeasiino kapogee mee keta apimee ebea-maneeta kaama ekeasiyaa' see menaa da ebeamaata" see asegea. Ul 24:1-4, Mat 5:31 Yesus me asiino, "Musa me api ekeasiyaa menaa mee ko ikii dimi pesee, se kitupimaayaa bagee yuwa kemaata kaama api ekeasiino ko ekeasiyaa, see menaa ebeamaata. Kiya petamanii mée tomaa ogaataata naagoo kaama kisee api ekeasiino menaa mee taa. Idukaa ebeamaata menaa mee ko kisee: 'Ogatamee me paayogaa ma, api ma ogaataata. Kej 1:27, 2:24 Kuwa me kemaata paayogaa gakata waataagi ma, wabaayo ma kuwa ekeata kaama wa me goeyaa apii to ma ekea bogaa má ena too too mokoo kiyaa, kisee too umiwoo, toowoo siyaa' see menaa ebeamaata. Mee kaama wodoo ekea bogaa dimi ena-ena see se kiya dimi ena too too see kiyaa. Kisee kemaata Ogatamee me ena too too kiyaata agiyoo kuwa mée me aapataga see se siyaai" see asigi.
10 Peedoota ee yiba pakaanta kaama Wa me topenaa see bagee yuwa me Wa paagoo "Kuwa menaa kuwa kaasee, mée asii" see asegea. 11 Wa me okoo asiino, "Paimee me apimee ekeata kaama apanaa apii goeyu ko waa tobaaka taakee mée to kiyaa. 12 Bedaa apimee miya wa me pai to ekeata kaama apanaa bagee ena kaa peeyu ko waa miya tobaaka taakee apii kiyaa" see asigi. Mat 5:32, Luk 16:18, 1Kor 7:10-11
Yesus me yoga yuwa kaa yagaa yamaata menaa
Mat 19:13-15, Luk 18:15-17
13 Kuwa kaboo da yoga peedi yuwa Yesus me okoo kaa yagaa daamaa yamaasi naadi Wa paagoo eemegea. Kiya Wa me topenaa see bagee yuwa me kuwa bagee yuwa kagoo kaa "Yaai, kisee se" see asegea. 14 Kiya Yesus me kisee deeta kaama kagoo kaa Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Kuwa yogaa yuwa Ni paagoo daba misi yoka si yawasii. Okoo kuwa see see yoga me dimii masetaa see bagee kuwa okoo Ogatamee Wa too ebo mée eetotaa see yoo epo enaataa eetuyaa bagee yuwa yoka okoo Ni paagoo daamaa miyaai. 15 Anii mikee kisiino ko: Okoo Ogatamee Wa too ebo mée eetupi nao naadi kaama yoga me dimii, yoga me menaa kuwa se masiyaa bagee kuwa ko okoo taa ma taa Ogatamee Wa too ebo mée eetotaa see yoo se seemiyaayaa" see asigi. Mat 18:1-3 16 Aseta kaama kuwa yoga peedi yuwa kaa yagaa bokaageeta kaama daamaa agiyoo yaukuwaaniyaasi naadi okoo kaa yagaa yamaatayu.
Kepe yago bagee ena me Yesus apaadeeta menaa
Mat 19:16-26, Luk 18:18-27
17 Yesus mee eta poono see koo taaki too ko mée ena yiibaga Yesus paagoo kagu maga kaa sebaata kaama asiino, "Ei, Guru daamaa see Mée. Anii iminoo miya, iminoo miya kisee too toowoosi naadi ukuwayaa agiyoo naa maagiyoo ukuwayaa naa ya?" see asigi. 18 Yesus me asiino, "Aa daamaa see Mée see menaa mee kaasee kaa nasege? Mikee daamaa see Mée mee ko Ogatamee Wa too, kaama taa. 19 A me 'Anii maagiyoo ukuwayaa naa ya?' see nasege mee ko Ogatamee me menaa kuwa aa miya ipi. Kuwa ko 'Ikii tobaaka se taai, mée se wugii, oma se masii, kobaakee menaa si yakobaai, mée deebaa naadi oma si yanaai, okonaka ebo ekeasii' kisee menaa kuwa aa miya ipi yoka" see asigi. Kel 20:12-16, Ul 5:16-20 20 Mee mée to me asiino, "Kuwa menaa kuwa uduma anii peedi kaa kaama daamaa ipiipi deewoo segeeka yoka" see asigi. 21 Yesus me waa maamaa pe-deeta kaama epa dimii kaa asiino, "A me ukuwaano gaano pedeo agiyoo ena ma topa. Mee ko a me agiyoo yuwa uduma pe-doogeeta kaama masiipe kepee yuwa daba bagee aii manii. Aa kisee ukuwamaata kaama epoo to wodoo agiyoo yuwa kaagoo kiyaata kaama kisee too masiwoo siyaa. A me kepee kuwa uduma wudikomeeta kaama Ni sekaataa nameei" see asigi. Luk 12:33 22 Kiya mee mée to kuwa menaa yeeta kaama dimi nagimigi. Wa me agiyoo tabaa da eebaa kemaata dimi gaagaa ebo kaa peegi.
23 Yesus Wa gebo Wa me topenaa see bagee yuwa iiyaga-yaga naadi kaama asiino, "Kepe yago bagee kuwa Ogatamee Wa too ebo mée eetotaa see yoo seemaano ko esee kana" see asigi. 24 Wa me topenaa see bagee yuwa kuwa menaa yeeta kaama dimi nagimegea. Kiya bedaa Wa me okoo asiino, "Kepe yago bagee kuwa Ogatamee Wa too ebo mée eetotaa see yoo seemaano ko esee kana. 25 Unta wodaa mee abi tokogoo da yibaa taa mikee pakaa-seomiyaa kiya kepe yago bagee kuwa Ogatamee Wa too ebo mée eetotaa see yoo seemaano ko kana" see asigi. 26 Wa me topenaa see bagee yuwa kuwa menaa da esee dimi nagimaakee kaa asiino, "Kepe yago bagee kuwa daba daagimaa poono kana kiyu ko maamee naa daba daagimaa peeyaa naa ya?" see asegea. 27 Wa me okoo maamaa pe-deeta kaama asiino, "Mée daba daagimaa poono mee ko mée me se ukuwamaayaa agiyoo kiya Ogatamee me ko kisee iyo see taa. Wa me too uduma agiyoo uduma ukuwamaayaa see Mée yoka" see asigi.
28 Petrus me asiino, "Inii me agiyoo-pagiyoo uduma ekeata kaama A sekaataa metaake kuwa Aa mée deege" see asigi. 29 Wa me okoo asiino, "Anii mikee kisiino ko: Okoo Anii ma, Ni me doometa menaa ma kuwa kaa okoo me ee, okoo ma kenaa bagee yuwa, okooto, nagamee, yogaanii yuwa, bugi, kisee ekeata bagee kuwa 30 okoo eto mee begaa kaa miya okoo me kuwa ekeata yuwa bedaa apanaa miya esee maamaa eebaa masegee taapea. Kuwa ko ee yuwa, okoo ma kenaa bagee yuwa, oko yuwa, yogaanii yuwa, bugi, kuwa uduma maamaa masiipea. Bedaa mée me okoo wegee-wegee naadi ae-wae siyaa agiyoo kuwa miya masiipea. Bedaa kaama mee begaa kaa miya iminoo miya, iminoo miya kisee too umiwoo, toowoo taatagea. 31 Kiya eto kiipaa ebo kiyaa bagee mée eebaa kuwa iminookaa yaato peedi kedaa taatagea, bedaa eto kiipaa peedi kiyaa bagee mée eebaa kuwa iminookaa yaato ebo kedaa taatagea" see asigi. Mat 20:16, Luk 13:30
Yesus me "Anii bogaata" see menaa wedaagoo to ma aseta menaa
Mat 20:17-19, Luk 18:31-34
32 Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma Yerusalem magaa kaa peetaaka too Yesus mee Wa keta, apanaa yuwa uuto. Wa me topenaa see bagee yuwa dimi gaagaa ebo, apanaa obeetaakea bagee yuwa okoo miya wedaagea. Wa me topenaa see bagee gaasi ma wiyaa to okoo too peenaa eepeanta kaama Wa kaa ukuwaaniita menaa kuwa ase-maneegi, mee ko kisee: 33 "Ikii daamaa nayii. Inii Yerusalem magaa kaa pakataakea. Pakaamaata kaama wodoo Mée Yogaa mee imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma okoo paagoo mée me yaekegatagaapea. Ekegataata kaama 'Waa bogaano gaano pedeo' see menaa yadaakumiipea. Kiyoo kaama apanaa tomaa kaa bagee paagoo yaekegatagaapea. 34 Okoo me Waa wisineekee menaa wisineapea, dabeedi taaii taapea, pepeaduu me dakameamoo taapea. Dakameamoo semaata booyaapea kiya wedaagoo to naagoo aya andoo pootagi" see asigi.
Yakobus ma, Yohanes ma ekea me idimeta menaa
Mat 20:20-28
35 Kuwa kaboo da Zebedeus me yogaa Yakobus ma, Yohanes ma wiya Yesus paagoo megea. Ekea me asiino, "Guru, enaa me kasiinake menaa mee A me enaa mée yaukuwase naadi mege" see asegea. 36 Yesus me asiino, "Ekea me kisee mée yaukuwaano ede see gaayaa agiyoo mee maagiyoo naa ya?" see asigi. 37 Ekea me asiino, "A me asii-sege ebo mée eetoowoo siyaa yoo kiyoo enaa A geboo da kaa mée animaayaai. Ena mee A me dagi yagaa yaato mée ekeasii, ena mee eka yagaa yaato mée ekeasii, see kaidimege" see asegea. 38 Yesus me ekea asiino, "Ekea me naidimegea kuwa dimi ipiipi see gaamagaano taa kaa naidimegea. Anii boodi abaano gaano pedeo, boodi abaakee uwoo otaawee yiba kaama nuyaa mokoo see see yoka Anii miya naapa mokoo ekea miya nuyaa ye? Bedaa uwo tukumiyaa mokoo Anii ae-wae siyaa agiyoo yiba tukumaapa. Anii kisee tukumaapa mokoo ekea miya tukumiyaa ye?" see asigi. 39 Ekea me asiino, "Mikee, enaa miya kisee ukuwayaa" see asegea. Yesus me asiino, "Mikee, Ani me naapa see see ekea miya naapea, bedaa Anii tukumaapa see see ekea miya tukumaapea, kisee ae-wae taapea. 40 Kiya Ni me dagi yagaa yaato 'Aa', bedaa eka yagaa yaato 'Waa' see asiyaa kuwa Ni me se asiyaa. Neataagi me too kuwa asiitagi bagee yuwa kiyoo ebo tuyaatagi keekee" see asigi.
41 Wa me topenaa see bagee apanaa gaasi yuwa me Yakobus ma, Yohanes ma ekea kaasee menaa idimegea naadi kagoo kegea. 42 Yesus me Wa me topenaa see bagee yuwa "Uduma meei" asigi. Wa me okoo asiino, "Apanaa tomaa kaa bagee yuwa okoo me eboo yuwa gaayu ko dimi mena pesee, okoo anii ebo yoka naadi omaago ma ebo totaa see bagee yuwa, see kuwa ikii miya ipi. 43 Okoo kisee bagee kiya ikii gaayu ko kisee dimii se masii. Ikii yupii ebo kaano see dimii gaayaa bagee kuwa ko ikii yupii daba bagee me agiyoo aii yaukuwaai, 44 bedaa ikii yupii ekaa pege-pege see mée kaano see dimii gaayaa bagee kuwa ko ikii uduma paagoo ikii me kana see agiyoo aii kiokagee siyaa mée to mee see see kaai. Mat 23:11, Luk 22:25-27 45 Mée Yogaa mee miya kisee. Anii meta mee ko 'Ni me agiyoo naukuwaai' see aseekee mée kaano see naadi se kiya 'Ni me kana see agiyoo naukuwaai' see yayeekee mée mokoo kaano see naadi meta. Kuwa ko Anii ekaato ekegataata mée kaa yaboogiino see naadi meta, bedaa mée eebaa okoo Ogatamee ma menaa kuwa yataa kiyaata daba daagimaa peeyaano see naadi meta" see asigi. Yoh 10:14-15, Tit 2:14, Ibr 9:28, Why 5:9
Emaa digiyoo see bagee ena Yesus me emaa daamaa yakiyaata menaa
Mat 20:29-34, Luk 18:35-43
46 Muguu naadi Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma Yeriko magaa kaa peemaayu. Toomuu naadi kaama Yeriko magaa kaa ekeata apanaa magaa kaa poono see kaboo mée eebaa okoo sekaataa peegea. Peetaaka too ko eta geboo da kaa kepe idimetaa see mée ena animaata tupi, emaa digiyoo see mée ekaa da ko Bartimeus, Timeus yoopaa mee. 47 Kiyoo topea bagee yuwa me "Nazaret magaa kaa Mée Yesus mee amoo-segeki" see wegagea menaa kuwa wa me yeeta kaama ebo menaa-menaa kaa "Yesus, Daud ma apaa kaa Mée Aa epa nagaai, epa nagaai" see aseamooki. 48 Kiyoo topea bagee yuwa mée eebaa kagoo kaa "Aa koogo tooi" asegea kiya waa bedaa maamaa mena ugigi. "Daud ma apaa kaa Mée, epa nagaai, epa nagaai" see asigi. 49 Yesus mee kiyoo tuguunta kaama "Mee mée to mena naogaai" see asigi. Mee emaa digiyoo see mée to mena ogegea. "Ei, dimi se nagimaai, mena kaogetaaki yoka mani anoogii" see asegea. 50 Wa me tapaato dokaa da beamaata kaama moga anoogeeta Yesus paagoo peegi. 51 Yesus me waa asiino, "Aa maagiyoo naidimege?" see asigi naaki "Guru, anii emaa diino keago see ede" see asigi. 52 Yesus me asiino, "A me mikee nagaano dimii mee me aa emaa daamaa kege, daba daagimaa peege" see asigi naaki taka ena emaa awee keepeata kaama kisee ki Wa sekaataa etaawee peegi.

10:4 Ul 24:1-4, Mat 5:31

10:6 Kej 1:27, 2:24

10:12 Mat 5:32, Luk 16:18, 1Kor 7:10-11

10:15 Mat 18:1-3

10:19 Kel 20:12-16, Ul 5:16-20

10:21 Luk 12:33

10:31 Mat 20:16, Luk 13:30

10:44 Mat 23:11, Luk 22:25-27

10:45 Yoh 10:14-15, Tit 2:14, Ibr 9:28, Why 5:9