9
Anii mikee kisiino ko: Nakaayoo topea bagee yuwa noonaa bogaano taa kaa Ogatamee pesee da kaa Wa too ebo mée eetotaaki see kuwa diitagea" see asigi.
Maga kutuu to kaa kaama Yesus epoo ena gakademaata menaa
Mat 17:1-13, Luk 9:28-36
Unu bedimi omemaata Yesus me Wa me topenaa see bagee yuwa Petrus ma, Yakobus ma, Yohanes ma kuwa wedoo to okoo too eepakadoota maga kutuu to kaa. Pakaamaata kaama deamaagea ko Yesus Waa epoo ena gakademaagi. 2Pet 1:17-18 Wa me dokaa da esee poodee wikiindaaka, magaa da kaa doka wetogeano ipi see bagee miya mee see see poodee da se kiyaayaa. Kuwa kaboo da nabi Elia ma, Musa ma wiya awee da kaa keta kaama Yesus ma mena eewegagea. Petrus me Yesus asiino, "Ei, Guru, inii nakaayoo epo enaataa kiitoono daamaa yoka kisee Aa ede kiyu ko inii nakaayoo ee peedi wedo kimaatagaanake, Aa taano ena, Musa taano ena, Elia taano ena" see asigi. Petrus me menaa mee ko okoo weda ebo, inii mapea menaa wegaape yoka naadi ewo kaa aii kisee wegagi menaa. Kuwa kaboo da sinu yuwa okoo dagii da kaa esee-takiinega. Sinu uwaa da yibaa taa kaama mena wuu da yeegea. "Mee ko Ni me esee epa see Yogaa. Wa me menaa too yayeewoo taai" see wegagi. Taka ena iiyaagea naaki mée taa, Yesus Wa too. Kuyee da kaa kaama esetaaki too Yesus me pesee ma menaa asiino, "Ikii me deepea-deepea yuwa kuwa mée se asii. Mée Yogaa mee boota kaama aya andoo peeta kaama asii too mée eewegaai" see asigi. 10 Okoo me deepea-deepea yuwa mée eewegaano taa, okoo me too "Kuwa Waa boota kaama aya andoo poono menaa kuwa kaasee menaa naa ya?" see koogo aawegaakea.
11 Okoo me Waa asiino, "Musa me menaa mée topetaa see bagee okoo me 'Nabi Elia mee keta meetagi' see wegawoo see menaa mee kaasee menaa?" see asegea. Mal 4:5 12 Wa me asiino, "Elia wa keta meemaata kaama mée yuwa ipiipii taano see naadi tupiitagi, see wegawoo seta menaa kuwa mikee menaa. Kiya Mée Yogaa mee kaa yaebeamaata menaa kuwa kaasee? Waa maamaa boodi, ae-wae segee taatagi, bedaa mée me Waa daba, peedi ekee segee taatagea, see menaa kuwa ebeamaata, se maa? 13 Kiya Ani me kisiino ko: Elia mee mikee meemaami kiya mée me okoo me gaata-gaata dimii kaa waa otoopa taagea. Idukaa Ogatamee me menaa yiba wa kaa kisee yaukuwaatagea see ebeamaata see see okoo me wa kaa yaukuwamea, see kuwa mikee kisega" see asigi.
Yesus me egaanaa ena paa yaabagaapeata menaa
Mat 17:14-21, Luk 9:37-43
14 Yesus ma, Wa me topenaa see bagee wedoo to ma okoo kuwa apanaa topenaa see bagee yuwa paagoo eseemaata kaama deamaagi too ko mée eebaa topea. Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa okoo Wa me topenaa see bagee yuwa ma omaago ma mena aawegaa taakea, mée eebaa miya okoo bobetaata yiitookea. 15 Kuwa mée tabaa da okoo me Yesus deeta kaama dimi nagimegea. Okoo yiibaga peedoota Wa paagoo peemaata kaama epao see asegea. 16 Wa me okoo asiino, "Ikii mapea menaa okoo ma aawegaakea ya?" see asigi. 17 Okoo mée waa ena me asiino, "Guru, wae. Niyoopaa mee paa agoo naadi kaama A paagoo eemega. Paa mee me waa mena wegaano naka. 18 Paa tawayaa kaboo paa me waa magaa to kaa sepegeata kaama waa dabeedi epogee uditaa, ego dakagetaa, maa da uduma miya eboo keepeasiyaa, kisee too koo segeeki. Anii A me topenaa see bagee yuwa paagoo "Paa yaabagaapeasii" see asega kiya okoo iyo, se ukuwamaayaa" see asigi. 19 Yesus me okoo asiino, "Yaai, ikii mikee gaano dimii taa see bagee yuwa nao. Anii ikii ma eebaa kiiompa kiya Anii bedaa unu magoo kisee too dimi apaanta ikii ma kiiomegee taapa naa ya? Mee yogaa to mee nadoomeei" see asigi. 20 Yogaa to Wa paagoo badaa maadoo megea. Paa me Yesus deeta kaama mee yogaa to totomo yasiyaagi naaki yogaa to maga kaa esee-gapuunta me-gapine, pe-gapine taaki, dabeedi epogee uditaaki. 21 Yesus me nagamee asiino, "Mee agiyoo meanta kaama unu magoo ompea?" asigi naaki "Waa peedi kaa kaama kisee too meanee segeeki. 22 Paa me waa pedeo kiyaano see naadi kaagaa eebaa waa biyaa yiba peeyaayu, uwo yiba miya eseaniyaayu, kisee too koo segeeki. Kiya A me yataa kiyaayaa agiyoo ena yaukuwamaayaa kepa ko epa mée gaai, yataa kiyaai" see asigi. 23 Yesus me asiino, "A me nasiino, 'A me yaukuwamaayaa kepa ko' see nasege mee kaasee menaa ya? Mikee nao see gaayaa bagee yuwa okoo kaa yaukuwaaniyaano iyo see agiyoo mee ena ma taa yoka" see asigi. 24 Nagamee me mena ebo kaa asiino, "Anii mikee nao see kagaaga. Ni me mikee gaano dimii mee ebo nakiyaai" see asigi. 25 Kuwa kaboo da Yesus me deamaagi too ko mée eebaa Wa paagoo me-yigimeeiikea yoka Wa me mee paa da peesi naadi omaago ma asiino, "Aa paa aa, mée mena wegaano naka, mena yiino naka see yakiyaabuu see paa aa mee yogaa to kaa kaama pooi. Eto kaama wodoo wa yiba se seemaai" see asigi. 26 Kisee asigi naaki mee paa me ebo menaa-menaa kaa yogaa to maamaa totomo yasiyaata kaama peegi. Mee yogaa to mee bootaa da mokoo keepeasigi. Mée eebaa me "Waa boogi yoka" see wegagea. 27 Kiya Yesus me mee yogaa to yagaa peneata yagaataagi naaki yiinaageeta daamaa totaaki.
28 Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma okoo ee ena yiba seemeta kaama okoo too toomuu taakea kaboo okoo me Waa asiino, "Inii me paa pooi see asiyaa naaki se peega kuwa kaasee kaa naa ya?" see asegea. 29 Wa me asiino, "Mee paa tomaa da mee gaayu ko sembahyang see kaa too abagaapeasiyaa" see asigi.
Yesus me "Anii bogaata" see menaa wiyaagoo to ma aseta menaa
Mat 17:22-23, Luk 9:43-45
30 Kiyoo kaama Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma okoo Galilea wee kaa peetaaka too Yesus Waa tupi yoo mée me ipi see kuwa Waa be. 31 Wa me topenaa see bagee yuwa tupitaaki yoka okoo too see kuwa Waa ede. Wa me okoo asiino, "Mée Yogaa mee omaago see bagee paagoo yaekegatagaapea. Yaekegataata kaama booyaapea. Booyaata kaama wedaagoo to naagoo aya andoo pootagi" see asigi. 32 Kiya okoo mee menaa se nekeenegea. Okoo me "Kuwa menaa da kaasee? Mée asii" see asiino kuwa wedaagea.
Ebo bagee kuwa maamee naa ya naadi aseta menaa
Mat 18:1-5, Luk 9:46-48
33 Muguu naadi Kapernaum magaa kaa peemaayu. Ee yiba seemeta kaama Yesus me Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Ikii yumakaa eta mana kaa aawegaa sepea menaa kuwa mapea menaa naa ya?" see asigi. 34 Kiya okoo koogo togea. Yumakaa eta mana kaa okoo me inii maamee naa ebo bagee kepa naadi kaama "Aa naa ebo ye, nii naa ebo ye?" kisee aawegaa sepea yoka okoo me mena ena ma asiino taa. Mat 20:26-27, Luk 22:24-26 35 Yesus mee animaata kaama Wa me topenaa see bagee yuwa "Meei" see asigi. Wa me okoo asiino, "Ebo bagee kaano see dimii gaayaa bagee kuwa ko okoo ekaato esee peedi kiyaano gaano pedeo, apanaa bagee okoo uduma ebo yoka naadi okoo me agiyoo aii yaokagee see bagee mokoo kaano gaano pedeo" see asigi. 36 Kiyoo kaama Waa yoga peedi ena yaageeta kaama okoo yupii da taa tuyaata eke. Wa me mee yoga peedii to yagaa bokaageeta kaama okoo asiino, 37 "Mee see see yoga peedii to Ni ekaa yiba daamaa badaa maayaa bagee kuwa Anii miya daamaa badaa namaayaa mokoo. Bedaa Anii miya daamaa badaa namaayaa kuwa Anii naisiyaata Mée Waa miya daamaa badaa maayaa mokoo" see asigi.
Yesus me "Ikii se kiwisiniyaa bagee kuwa ikii yaato bagee yoka" see aseta menaa
Luk 9:49-50
38 Kuwa kaboo da Yohanes me Yesus asiino, "Guru, yumakaa mée ena me paa yaabagaapeasiino see naadi A ekaa da kaweepi see kuwa inii deepe. Waa inii sekaataa see mée se yoka inii me 'Aa kisee se ukuwaai' see asege" see asigi. 39 Kiya Yesus me asiino, "Waa se taamege-taamege taai. Mée waa ena me Ni ekaa yiba dimi nagii-nagii agiyoo ukuwamaata kaama wodoo wa me pedeo menaa Ni kaa nawegaano ko iyo. 40 Kisee inii mée se wisiniyaa bagee kuwa okoo inii yaato bagee yoka okoo se taamege-taamege taai. 41 Anii mikee kisiino ko: Mée me ikii Ebo Kristus sekaataa poono bagee kemaata uwo peenaa too miya nusi naadi kineeyaa bagee kuwa taa ma taa daamaa agiyoo ukuwataa to mokoo da masiitagea, see kuwa mikee kisega" see asigi. Mat 10:42
Mée deebaa siyaa bagee yuwa gaamaasi naadi menaa
Mat 18:6-9, Luk 17:1-2
42 Bedaa Yesus me asiino, "Yoga me dimii masiyaa bagee kuwa Anii mikee nagaayaa bagee okoo mée waa ena too too miya mée me deebaa naadi kaama waa pedeo agiyoo ukuwayu ko mee deebaa sipi mée to yaai. Waa kaakaa da taa ebo omaa gadeata maakaa piku yiba tamekumiino daamaa. 43 A me yagaa da me pedeo agiyoo ukuwayu ko daapeasii. Aa kisee too umiwoo, toowoo taa see yoo seemaano ko yagaa naayaato taa see seemaano miya daamaa. Kiya aa yagaa wiya ma se modeemaayaa see biyaa neraka yiba katameamaatagi kuwa pedeo. 44 [Kiyoo ko pepese miya se booyaa, biyaa miya se deeyaa.] 45 A me badoo da me pedeo agiyoo ukuwayu ko daapeasii. Aa kisee too umiwoo, toowoo taa see yoo seemaano ko bado naayaato taa see seemaano miya daamaa. Aa bado wiya ma neraka biyaa yiba katameamaatagi kuwa pedeo. 46 [Kiyoo ko pepese miya se booyaa, biyaa miya se deeyaa.] 47 Bedaa a me emaa mee me pedeo agiyoo ukuwayu ko bigimeepeasii. Aa Ogatamee Wa too ebo mée eetotaa see yoo seemaano ko emaa keepa naayaato taa see seemaano miya daamaa. Kiya aa emaa keepa ekea paaya neraka biyaa yiba katameamaatagi kuwa pedeo.* "A me yagaa, bado, emaa masi kisee agiyoo kuwa me pedeo agiyoo ukuwayu ko daageeta tameai" see mee mena nekeeniino yaato ko yagaa bado se kiya pedeo dimii, pedeo menaa kuwa ekeata kaama too Ogatamee paagoo daba peeyaa, see kuwa gaamaasi naadi ebea-ebea menaa mee. 48 Kiyoo ko pepese miya se booyaa, biyaa miya se deeyaa. Yes 66:24 49 Ani me kuwa kisega menaa kuwa ko dega sigimiyaa mokoo mée uduma kaa miya biyaa sigimeamaapea. "Mée uduma kaa biyaa sigimeamaapea" see mee mena nekeeniino yaato ko pedeo bagee yuwa okoo pedeo kaatagea see kuwa too se kiya Yesus yaato bagee yuwa miya mée me okoo wegee-wegee taapea yoka naadi ebea-ebea menaa mee. Mee ko idukaa Yahudi bagee me Ogatamee paagoo ekega-manee see agiyoo kuwa biyaa kaa dega miya ekega-manee seta. Mee mokoo miya Yesus yaato bagee uduma okoo dimi mena daamaa too kisi naadi ekaato Ogatamee paagoo ekegataata kaama ae-wae, gaagaa taapea, see kuwa nekeensi naadi ebea-ebea menaa mee. 50 Dega mee ko daamaa agiyoo kiya dega gii taa keegoota kaama wodoo kaasee bedaa gii kiyaayaa? Iyo. Ikii dimi yiba dega agoo see bagee mokoo daamaa dimii kaa umiwoo, toowoo taai, bedaa ikii aaemee-emee see dimii kaa umiwoo, toowoo taai." Mat 5:13, Luk 14:34-35

9:2 2Pet 1:17-18

9:11 Mal 4:5

9:34 Mat 20:26-27, Luk 22:24-26

9:41 Mat 10:42

*9:47 "A me yagaa, bado, emaa masi kisee agiyoo kuwa me pedeo agiyoo ukuwayu ko daageeta tameai" see mee mena nekeeniino yaato ko yagaa bado se kiya pedeo dimii, pedeo menaa kuwa ekeata kaama too Ogatamee paagoo daba peeyaa, see kuwa gaamaasi naadi ebea-ebea menaa mee.

9:48 Yes 66:24

9:49 "Mée uduma kaa biyaa sigimeamaapea" see mee mena nekeeniino yaato ko pedeo bagee yuwa okoo pedeo kaatagea see kuwa too se kiya Yesus yaato bagee yuwa miya mée me okoo wegee-wegee taapea yoka naadi ebea-ebea menaa mee. Mee ko idukaa Yahudi bagee me Ogatamee paagoo ekega-manee see agiyoo kuwa biyaa kaa dega miya ekega-manee seta. Mee mokoo miya Yesus yaato bagee uduma okoo dimi mena daamaa too kisi naadi ekaato Ogatamee paagoo ekegataata kaama ae-wae, gaagaa taapea, see kuwa nekeensi naadi ebea-ebea menaa mee.

9:50 Mat 5:13, Luk 14:34-35