8
Yesus me mée empat ribu naano agiyoo yaagoo kiyaata menaa
Mat 15:32-39
Kaawaa ena ma mée maamaa eebaa Yesus paagoo kutumeeiikea. Kiya naano agiyoo kiyoo taa yoka Yesus Wa me topenaa see bagee yuwa "Meei" asigi. Meemaagea kaboo Wa me asiino, "Kuwa bagee kuwa okoo unu wedo Ni paagoo niitopea kiya naano agiyoo taa yoka epa nao. Okoo naadi ma peeweei see asiyu ko okoo eta mana kaa naadi kaa boomagaa taapea. Okoo mée noonaa beesekaa bagee yoka" see asigi. Wa me topenaa see bagee yuwa me asiino, "Sooi, nakaayoo ee taa, bugi taa see magaa. Okoo mée eebaa yoka naano agiyoo naano sikii-sikii see kuwa kayoo kaama masiipea?" see asegea. Yesus me "Ikii roti magu magoo topa?" asigi naaki "Roti magu petoo" see asegea. Kuwa bagee yuwa "Animagaai" see asigi. Kiyoo kaama roti magu petoo to masegeeta kaama Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa asigi. Aseta kaama roti kabatagaa naadi Wa me topenaa see bagee yuwa goo-maneeta kaama mée yuwa uduma yawudikomeegea. Doge imi wiya waa naa miya agoo. Wa me kuwa kaa Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa aseta kaama "Ikii me kuwa miya mée yuwa paagoo eewudii" see asigi. Okoo uduma naano sikii, bekataa. Kiyoo kaama roti koga opa topa yuwa meeii naadi iduunee ayaa petoo pudii aweamaagea. Kiyoo okoo nota bagee yuwa mée eebaa, empat ribu waa naa. Noomaata kaama Wa me okoo "Koogo peedaa taai" see asigi. 10 Kiyoo kaama Waa ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma epo enaataa koma kaa pakaanta kaama piku asii yaato Dalmanuta wee kaa peeta.
Parisi kaa bagee me Yesus "Aa dimi nagii-nagii see agiyoo mée deeyaai" see aseta menaa
Mat 16:1-4
11 Kuwa kaboo da Parisi kaa bagee noonaa meemaata kaama Yesus ma aawisiikea. Okoo me Yesus mee kaasee mée to gaadee taano see naadi kaama asiino, "Inii Aa mikee kisee Mée ii see kanekeensi naadi agiyoo ena, epoo to wodoo kaama dimi nagii-nagii agiyoo ena mée deeyaai" see asegea. 12 Yesus me gaagaa see dimii mee ebo kaa asiino, "Eto mee begaa kaa bagee okoo me Waa mikee kisee Mée ii see kuwa nekeensi naadi dimi nagii-nagii agiyoo naidimetaakea kuwa kaasee kaa ya? Anii mikee kisiino ko: Anii mikee kisee Mée ii see nanekeensi naadi agiyoo mee eto mee begaa kaa bagee yuwa si yaukuwaapa" see asigi. 13 Aseta kaama bedaa koma kaa pakaanta kaama Wa me topenaa see bagee yuwa ma epo enaataa piku asii yaato peeta.
Parisi kaa bagee ma, Herodes ma okoo me menaa yuwa si yayeesi naadi menaa
Mat 16:5-12
14 Okoo pikuu da taa komaa taa peetaaka too Wa me topenaa see bagee yuwa deegea naaki naano agiyoo gaabuu, dogaano taa, roti magu ena too too koma yiba topa. 15 Yesus me okoo gaamaasi naadi asiino, "Parisi kaa bagee yuwa ma, Herodes mee ma okoo me ragi yeeyee kuwa ikii gaai, nekeenii" see asigi.* "Okoo me ragi yeeyee kuwa ikii gaai" see aseta menaa mee mena nekeeniino yaato ko okoo me pedeo dimii, pedeo menaa kuwa gaai naadi ebea-ebea menaa mee. Luk 12:1
16 Kisee asigi naadi kaama okoo me aawegaa taano, "Mee kaasee menaa? Inii roti dogaano taa naadi mée asigi menaa da yoka" see asegea. 17 Okoo dimi abanaakea kuwa Wa me nekeenta kaama asiino, "Roti dogaano taa menaa mee kaasee kaa aawegaakea ya? Ikii nekeeniino taa ye, ikii dimi ewo ye? Ikii dimi mena eboo ye? 18 Ikii emaa agoo kiya se deegea ye? Ikii apa agoo kiya mena si yeegea ye? Kuwa miyoo taa ukuwaandaa seta yuwa kuwa ikii gaabuu sepea ye? 19 Kuwa roti magu idibii to kuwa Anii kabatagaa naadi kaama mée lima ribu nomea. Noomaata kaama ikii koga topa yuwa meeii naadi iduunee ayaa magoo aweamaamea ya?" asigi naaki "Iduunee ayaa gaasi ma wiya" asegea. Mrk 6:41-43 20 "Bedaa kuwa roti magu petoo to kuwa miya Anii kabatagaa naadi mée empat ribu nomea. Noomaata kaama ikii koga topa yuwa meeii naadi iduunee ayaa magoo aweamaamea ya?" asigi naaki "Iduunee ayaa petoo" asegea. Mrk 8:8-9 21 Wa me okoo asiino, "Ikii eto miya se nekeenegea ye?" see asigi. "Ikii eto miya se nekeenegea ye?" see aseta menaa mee ko Yesus mee roti maamaa eebaa agoo kiyaabuu taa see Mée yoka 'Naano agiyoo dogaano taa yaai' see kuwa se gaai naadi aseta menaa yuwa.
Yesus me Betsaida magaa kaa emaa digiyoo see mée ena emaa daamaa yakiyaata menaa
22 Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma okoo Betsaida magaa kaa peemaaga too ko emaa digiyoo see mée ena agoo naadi Yesus paagoo eemegea. "Wa kaa yagaa yamagaape ye?" see asegea. 23 Yesus me mee mée to yagaa peneata badaa maadoota mée toogee yoo kaama amaa kaa eepeemaata kaama mee mée to emaa masii to kaa dabeedi taakomeeyu. Wa me mee mée to kaa yagaa pe-ekeata kaama asiino, "Aa agiyoo naa deege ye?" see asigi. 24 Mee mée to iiyaata kaama asiino, "Mée yuwa deega kiya piya wodo yuwa peenaaka keenda" see asigi. 25 Bedaa Yesus me kaagaa ena ma wa me emaa masii to kaa yagaa yamaataagi. Waa emaa wikiinta kaama maamaa iiyaagi naaki emaa diino keago, agiyoo-pagiyoo uduma daamaa deegi. 26 Yesus me waa asiino, "Koogo ee kaa pooi kiya amokomee magaa mee kaa metaki se pooi" see asigi.
Petrus me "Yesus Aa ko Ogatamee me kawigintaata Mée, Ebo Kristus mee" see aseta menaa
Mat 16:13-20, Luk 9:18-21
27 Kiyoo kaama Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma peedoota Kaisarea Pilipi magaa kaa. Eta mana kaa Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo asiino, "Mée me Anii maamee see nagaageekea?" see asigi. 28 Okoo me asiino, "Mée noonaa me Aa ko uwo mée yatukumeta mée Yohanes boomi mee see kagaageekea, mée noonaa me idukaa nabi Elia mee, mée noonaa me apanaa nabi bagee ena, see kagaageekea" see asegea. 29 Wa me asiino, "Kiya ikii gaayu ko Anii maamee see nagaagea?" see asigi. Petrus me asiino, "Aa ko Ogatamee me Aa ebo toowoose naadi kawigintaata Mée, Ebo Kristus mee" see asigi. 30 Wa me okoo omaago ma asiino, "Anii kisee Mée see kuwa mée ena ma se naasii" see asigi.
Yesus me "Anii bogaata" see aseta menaa
Mat 16:21-28, Luk 9:22-27
31 Yesus me Wa me topenaa see bagee yuwa tupiino see naadi asiino, "Mée Yogaa mee Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma, imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma okoo me Wa kaa ae-wae siyaayaa agiyoo kuwa maamaa yaukuwamaata kaama mée me booyaatagea kuwa gaano pedeo. Kiya wedaagoo to naagoo Waa aya andoo pootagi" see asigi. 32 Wa me kuwa menaa awee da kaa eewegagi. Kiya Petrus me Yesus monaa eepeegi. Wa me ego-tago see kaa "Kisee menaa se wegaai" see asigi. 33 Kiya Yesus ikigi pe-maataata Wa me topenaa see bagee apanaa yuwa deeta kaama Petrus ego-tago see kaa asiino, "Iblis, aa pooi. A me gaage dimii kuwa Ogatamee me dimii se, mée me dimii too" see asigi.
34 Kiyoo kaama Wa me kiyoo topea bagee yuwa ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma okoo uduma "Meei" asigi. Wa me okoo asiino, "Okoo Ni sekaataa nameeno see dimii agoo see bagee kuwa ko okoo me gaata-gaata yuwa too ede see dimii mee wisintaata kaama piya boko ma doowoo see bagee kuwa too Ni sekaataa namiyaa. 35 Kuwa ko okoo ekaato koogo daba toono see naadi umiwoo, toowoo siyaa bagee kuwa usiyaato ko umina pedeo kaatagea. Kiya okoo ekaato ekegataata kaama Anii ma, Ni me doometa menaa ma kuwa napeneata kemaata Ni kaa nabooyaa bagee kuwa okoo usiyaato ko daamaa kaatagea. Yoh 12:25-26, Kis 20:24 36 Magaa da kaa agiyoo ou see gaawoo siyaa bagee kuwa gaayu ko wa me agiyoo tabaa da eebaa, magaa da kaa se-agiyoo, we-agiyoo uduma epoo mée kiyaayaa miya kiya waa boota kaama umina pedeo kaatagi see kuwa daamaa ye? 37 Waa umina pedeo kiyaata wodoo bedaa daamaa nakiyaasi naadi maniino agiyoo ena ma agoo ye? 38 Kuwa kisega kuwa ko Mée Yogaa mee Wa me malaikat bagee yuwa ma epo enaataa meetagi naagoo Waataagi me pesee da ma enaataa meetagi, Wa disii to ebo kaatagi. Eto mee begaa kaa Ogatamee ma dimii menaa kuwa ekeata esee pedeo dimii, pedeo menaa kuwa kaa too umiwoo, toowoo see bagee maamaa eebaa. Kuwa bagee yuwa paagoo Anii ma, Ni me menaa ma kuwa kaa ego weda see bagee yuwa gaayu ko Mée Yogaa mee meetagi naagoo Waa miya okoo kaa ego weda kaatagi yoka daamaa nekeenii.

*8:15 "Okoo me ragi yeeyee kuwa ikii gaai" see aseta menaa mee mena nekeeniino yaato ko okoo me pedeo dimii, pedeo menaa kuwa gaai naadi ebea-ebea menaa mee.

8:15 Luk 12:1

8:19 Mrk 6:41-43

8:20 Mrk 8:8-9

8:21 "Ikii eto miya se nekeenegea ye?" see aseta menaa mee ko Yesus mee roti maamaa eebaa agoo kiyaabuu taa see Mée yoka 'Naano agiyoo dogaano taa yaai' see kuwa se gaai naadi aseta menaa yuwa.

8:35 Yoh 12:25-26, Kis 20:24