7
Mée me otoopa asii-wega-wega siyaa menaa
Mat 15:1-20
Kaawaa ena Parisi kaa bagee noonaa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee noonaa ma okoo Yerusalem magaa kaa kaama peedoota Yesus paagoo kutuu semaata deamaagea naaki Wa me topenaa see bagee noonaa diiyoo se deeta yagaa keta uwo wetogeano taa kaa naano agiyoo notaakea. Parisi kaa bagee yuwa ma, apanaa Yahudi bagee yuwa ma kuwa gaayu ko okoo me bagee yuwa me idukaa kaama wegawoo seta menaa kuwa okoo me miya peneata deewoo siyaa, kuwa ko kisee: Yagaa da keta uwo wetogemaata kaama too naano agiyoo naano dagu. Bedaa kisee miya okoo pasar kaa peegeeta ee kaa meemaata kaama diiyoo deekee kaa okoo ekaato uwo wetogemaata kaama too naano agiyoo nuyaa. Okoo me kisee ipiipi see deewoo siyaa menaa kuwa maamaa eebaa, kuwa ko mooki, otaawee, totaano, kisee agiyoo kuwa miya diiyoo deekee kaa uwo kaa wetogetaa siyaa.* Parisi kaa bagee me diiyoo deekee kaa uwo kaa wetogetaa see kuwa ko okoo me gaano, 'Daa seta agiyoo ewo kaa yaadee sepa ye naadi naano agiyoo naano taa kaboo yagaa keta uwo wetogeano gaano pedeo. Anii kisee uwo kaa ipiipi se wetogiyu ko Ogatamee me anii otoopa, pedeo see mée to see nadiipi' see gaata. Kiya Ogatamee me menaa yiba kisee uwo kaa wetogeai see menaa kuwa ebeano taa yoka kuwa menaa kuwa okoo me otoopa asii-wega-wega menaa yuwa too. Kisee kemaata Parisi kaa bagee yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma okoo me Yesus asiino, "A me topenaa see bagee kuwa okoo me Yahudi bagee me asii-wega-wega menaa kuwa diiyoo se deegea. Okoo naano agiyoo naano taa kaboo yagaa keta uwo se wetogetaa see kuwa kaasee kaa ya?" see asegea. Wa me okoo asiino, "Ikii dimi daamaa poga-poga bagee kuwa yaai. Nabi Yesaya me wegata menaa mee mikee ikii kaa miya kiwegata, mee ko kisee:
'Kuwa bagee kuwa ebee to me too Anii ebo naekee segeekea,
dimi menaa da me taa,
okoo dimi mena yaato beesekaa.
Okoo me Anii naapaageekea kuwa makapaa,
bedaa okoo me mée tupiwoo siyaa menaa kuwa miya mée me otoopa asii-wega-wega menaa yuwa too'
see menaa kuwa ikii kaa miya kiwegata. Yes 29:13 Ogatamee me mée aseta menaa kuwa ikii me eke-bake segeekea, mée me asii-wega-wega menaa kuwa too peneata deewookea" see asigi. Bedaa Wa me asiino, "Ikii ko ikii me asii-wega-wega menaa yuwa deewoo taano see naadi Ogatamee me menaa kuwa wisintagaa segeekea. Ikii kisee ukuwaano ipi see bagee yuwa. 10 Kuwa ko Musa me aseta menaa ena mee ko kisee: 'Okonaka ebo ekeasii' see aseta. Bedaa mena ena miya kisee: 'Okonaka wisineekee kaa pedeo menaa asiyaa bagee kuwa wogeepeasii' see aseta menaa mee miya agoo. Kel 20:12, 21:17 11 Kiya ikii me wegawoo seta menaa kuwa wa too ena, mee ko kisee: 'Mée ena me okonaka paagoo "Ekea me gaano pedeo agiyoo kuwa kineeyaa kiya Ogatamee paagoo manega keekee" see asiyu ko 12 Ogatamee paagoo manta agiyoo yoka okonaka paagoo se maniyaa' see menaa kuwa ikii me asiyaa. Ikii me asiyaa menaa kuwa me wa me okonaka paagoo agiyoo ena ma se maniyaa. 13 Kisee ikii me asii-wega-wega menaa kuwa me Ogatamee me mée aseta menaa peedi naadi eke-bake segeekea. Ogatamee me aseta menaa apanaa eebaa kuwa miya ikii me kisee eke-bake segeekea" see asigi.
14 Yesus me bedaa kiyoo kutuukea bagee yuwa "Meei" asigi. Wa me okoo asiino, "Ikii uduma daamaa nayii, nekeenii. 15 Ogatamee me otoopa bagee mée diino kuwa ko mée yiba seemiyaa agiyoo kuwa me se. Kuwa agiyoo yuwa me mée se pedeo kiyaayaa kiya mée semoo yiba kaama pedeo dimii, pedeo menaa kuwa me too mée pedeo kiyaayaa. 16 [Apa agoo see bagee daamaa yii" see asigi.]
17 Kuwa menaa okoo paagoo eewegadoota ee yiba pakaanigi kaboo Wa me topenaa see bagee yuwa me Waa asiino, "A me ebea-ebea menaa mee nekeeniino yaato mee kaasee ya?" see asegea. 18 Wa me asiino, "Ikii miya se nekeenegea ye? Mée yiba seemiyaa agiyoo kuwa uduma mée se pedeo kiyaayaa agiyoo, see kuwa ikii ewo ye? 19 Kuwa agiyoo kuwa dimi mena yiba se seemiyaa kiya kadapoo yiba seemeta kaama daba tameepeasiyaa, se maa?" see asigi. Wa me kisee asetaagi naaki naano agiyoo uduma naano dagu kiyaata. Kis 10:15 20 Bedaa Wa me asiino, "Mée pedeo kiyaayaa agiyoo kuwa ko mée semoo yiba kaama pakayaabuu siyaa yuwa kuwa too. 21 Dimi yiba kaama agoo kedaa siyaa yuwa kuwa ko kisee: pedeo dimii ma, otoopa api doonaa, paayogaa doonaa taano ma, oma masiino ma, mée wugiino ma, 22 tobaaka taano ma, kepe ou, agiyoo ou dimii ma, pedeo ukuwaano ou dimii ma, mée deebaa taano ma, otoopa ou dimii kaa ukuwanaa taano ma, anii naaki ou see dimii ma, mée badiino ma, ebo poga-poga dimii ma, dimi taa kaa ukuwanaa, peenaa taano ma 23 kuwa uduma dimi yiba kaama agoo kedaa siyaa. Kuwa pedeo dimii, pedeo menaa kuwa me mée pedeo kiyaayaa" see asigi. Mat 12:34-35
Siro-Penisia kaa apii ena me Yesus mikee gaata menaa
Mat 15:21-28
24 Kiyoo kaama Yesus peedoota Tirus magaa kaa peemaata kaama ee ena yiba seemetaa. Mée me Waa mee ee yiba tupi see ipi kegea kuwa Waa be kiya iyo, okoo ipi kegea. 25 Kuwa kaboo da api ena Yesus tupi see menaa yeedoota moga Wa me badoo da kaa esee-kudiinega. Wayoopane paa agoo. 26 Mee apii mee ko Siro-Penisia magaa kaa Yunani tomaa kaa apii. Wa me Yesus paagoo asiino, "A me mee paa mee niyoopane kaa kaama yaabagaapeasiipe ye?" see asega. 27 Yesus me waa asiino, "Yoga yuwa okoo keta naano agiyoo sikii-sikii nuyaakee, okoo me naano agiyoo masegeeta kaama kameno maniino ko pedeo" see asigi. "Yoga yuwa me naano agiyoo masegeeta kameno maniino ko pedeo" see mee mena nekeeniino yaato ko yoga yuwa kuwa Israel bagee ebea-ebea. Kameno kuwa apanaa tomaa kaa bagee ebea-ebea. Yesus mee Israel bagee paagoo eepeenaa taano see naadi meta, apanaa tomaa kaa bagee paagoo kiipaa se, see kuwa mee apii to nekeensi naadi ebea-ebea menaa mee. 28 Apii to me asiino, "Neataagi, A me wegage kuwa mikee kiya yoga yuwa me naano agiyoo noogee yoo kaama eseanee siyaa ponee-panaa yuwa kuwa kameno me nuyaa" see asega. "Naano agiyoo eseanee siyaa ponee-panaa yuwa kuwa kameno me nuyaa" see mee mena nekeeniino yaato ko mee apii to me kuwa A me Israel bagee maniino agiyoo kuwa peenaa too neeta kaama ni me yogaa to kaa agiyoo mee nataa kiyaape ye naadi ebea-ebea menaa mee. 29 Yesus me waa asiino, "Kuwa a me daamaa wegage menaa kuwa me aa koogo pooi, mee paa mee ayoopane ekeata peega yoka" see asigi. 30 Asigi naadi waa peedoota ee kaa peemaata kaama deeyaa naaki mee paa da pe-seomega, yogaa to komoo da kaa daamaa ometaaka.
Yesus me apa takiinta bagee ena daamaa yakiyaata menaa
31 Kuwa kaboo da Yesus mee Tirus magaa kaa kaama peedoota Sidon magaa doodoo Galilea piku geboo da kaa Dekapolis wee kaa magaa ena kaa peemaayu. 32 Peemaata kaama apa takiinta mée ena Wa paagoo eemegea. Mee mée to mena wegaano kana. Yesus me yagaa wa kaa yamaasi naadi maamaa asegea. 33 Yesus me waa badaa maadoota amoo maa kaa mée taa see yoo eepeemaata kaama yagaa kepo wiya mee mée to apa togo wiya kaa pe-sebaata eke. Kiyoo kaama dabeedi taakomeeta kaama mee mée to dabegea da pe-yaadeeyu. 34 Yesus me emaa epoo to yaato deataata kaama aa-waa ma "Epata" see asigi. Mee ko "Wodaanii" see menaa mee. 35 Asigi naaki taka ena mee mée to apa miya wodaanigi, dabegea da miya gakadeenigi naadi kaama mena daamaa wegagi. 36 Yesus me kiyoo bagee yuwa maamaa aseekee kaa "Ani me ukuwaga kuwa mée se asii" see asigi. Wa me omaago ma mée se asii see asigi kiya kuwa menaa yuwa maamaa eeweganaakea. 37 Mée uduma dimi nagimaano ebo kaa asiino, "Wa me ukuwayaa agiyoo uduma daamaa too. Apa takiinta bagee miya mena daamaa yeeyaayu, bedaa mena wegaano naka see bagee yuwa miya mena daamaa wegayaayu, kisee daamaa ukuwayaabuu taa see Mée" see asegea.

*7:4 Parisi kaa bagee me diiyoo deekee kaa uwo kaa wetogetaa see kuwa ko okoo me gaano, 'Daa seta agiyoo ewo kaa yaadee sepa ye naadi naano agiyoo naano taa kaboo yagaa keta uwo wetogeano gaano pedeo. Anii kisee uwo kaa ipiipi se wetogiyu ko Ogatamee me anii otoopa, pedeo see mée to see nadiipi' see gaata. Kiya Ogatamee me menaa yiba kisee uwo kaa wetogeai see menaa kuwa ebeano taa yoka kuwa menaa kuwa okoo me otoopa asii-wega-wega menaa yuwa too.

7:10 Kel 20:12, 21:17

7:19 Kis 10:15

7:23 Mat 12:34-35

7:27 "Yoga yuwa me naano agiyoo masegeeta kameno maniino ko pedeo" see mee mena nekeeniino yaato ko yoga yuwa kuwa Israel bagee ebea-ebea. Kameno kuwa apanaa tomaa kaa bagee ebea-ebea. Yesus mee Israel bagee paagoo eepeenaa taano see naadi meta, apanaa tomaa kaa bagee paagoo kiipaa se, see kuwa mee apii to nekeensi naadi ebea-ebea menaa mee.

7:28 "Naano agiyoo eseanee siyaa ponee-panaa yuwa kuwa kameno me nuyaa" see mee mena nekeeniino yaato ko mee apii to me kuwa A me Israel bagee maniino agiyoo kuwa peenaa too neeta kaama ni me yogaa to kaa agiyoo mee nataa kiyaape ye naadi ebea-ebea menaa mee.