6
Nazaret magaa kaa bagee me Yesus wisintaata menaa
Mat 13:53-58, Luk 4:16-30
Kiyoo kaama peedoota Wa me magaa kaa, Wa me topenaa see bagee yuwa miya Wa sekaataa peegea. Peemaata kaama Sabat naagoo Waa kiyoo sembahyang segee see ee yiba seemeta kaama mée topetaa. Wa me mée topetaa see menaa yiitoo see bagee mée eebaa dimi nagimegea. Okoo me wegaano, "Kuwa menaa kuwa kayoo kaama naa masipi ya? Wa me esee dimi ipi kigi kuwa kaasee? Wa me yagaa da me dimi nagii-nagii agiyoo ukuwaaniyaabuu segeeki kuwa maagiyoo naa tawapi naa ya? Waa piya kapataa see mée, se maa? Maria yoopaa mee, se maa? Waa ma kenagaa yuwa kuwa Yakobus ma, Yoses ma, Yudas ma, Simon ma kuwa, se maa? Bedaa ukuyogaa yuwa miya nakaayoo inii paaya enaataa topea yoka" see wegagea, kisee Waa wisinegea. Yesus me okoo asiino, "Nabi bagee kuwa ko mée me ebo ekeasiyaa kiya okoo me magaa kaa bagee ma, okoo ma kenagaa ma, okoo me ee kaa bagee ma kuwa me too ebo se ekeasiyaa" see asigi. Wa me dimi nagii-nagii agiyoo eebaa kiyoo agoo kiyaano iyo. Ikiyoo yago bagee ekea wiya, wedo waa naa too okoo kaa yagaa yamaataata kaama ikiyoo yataa kiyaagi.* "Wa me dimi nagii-nagii agiyoo eebaa kiyoo agoo kiyaano iyo" see menaa mee ko mee magaa kaa Yesus me dimi nagii-nagii agiyoo ukuwayaa kiya kiyoo bagee yuwa me mikee gaano dimii mee taa kuwa me eebaa ukuwaaniyaano taa, see menaa mee. Yesus me okoo me mikee nagaano dimii mee taa yaai naadi dimi nagimaano ebo.
Yesus me topenaa see bagee "Ikii kisee ukuwanaa, peenaa taai" see ase-manee seta menaa
Mat 10:5-15, Luk 9:1-6, 10:4-11
Kiyoo kaama Yesus Waa kiyoo-kiyoo maga nawenaa, mée topenaa, kisee ukuwanaa, peenaa segeeki. Kuwa kaboo da Yesus me Wa me topenaa see bagee gaasi ma wiya "Meei" asigi. Meemaagea kaboo okoo me paa yuwa yaabagaapeasi naadi pesee da okoo kaa mantayu. Mantaata kaama okoo mée ekea wiya maga ena kaa pooi, mée ekea wiya maga ena kaa pooi, kisee Wa me okoo yawuditaata peeyaano see kaboo Wa me okoo asiino, "Ikii peenaaka too agiyoo se dogaai. Naano agiyoo, ayaa, kepe ayaabu, kisee agiyoo kuwa ekeasii. Tamoo da mee too daamaa dogaai, bado doko miya magaai kiya doka wiyaagoo to mee se dogaai. 10 Ee ena kaa peemaata kaama okoo me ikii daamaa badaa kimaapea kepa ko mee ee kaa too eeomegee, toogee taai, apanaa magaa kaa peeyaa naagoo too pooi. 11 Maga ena kaa bagee me ikii badaa kimagaano miya be, ikii me eewegayaa menaa miya be kiyu ko ikii poono kaboo okoo gaamaasi naadi ikii badoo da kaa maga ponee yuwa takadekumii" see asigi. 12 Asigi naadi okoo peedoota mée yuwa paagoo "Ikii uduma ikii me pedeo yuwa ekeata Ogatamee ma dimii menaa kaa too umiwoo, toowoo taai" see menaa kuwa eeweganaakea. 13 Paa maamaa eebaa miya yaabagaapeasegea, bedaa mée eebaa okoo kaa minyak uwoo miya yawidimegea naaki okoo kaa meanee seta agiyoo kuwa taa kedaakea, kisee agiyoo kuwa okoo me ukuwanaa seta. Yak 5:14
Uwo mée yatukumeta mée Yohanes mee boota menaa
Mat 14:1-12, Luk 9:7-9
14 Kuwa kaboo da Yesus Wa ekaa da ogo peega naadi kaama Galilea wee kaa eboo Herodes mee Wa kaa menaa yuwa yeegi. Mée noonaa me wegaano, "Mee mée mee ko uwo mée yatukumeta mée Yohanes boomi mee. Waa boota kaama aya andoo peepi kemaata kuwa dimi nagii-nagii agiyoo kuwa ukuwamaayaa" see wegagea. 15 Kiya mée noonaa me wegaano, "Mee ko nabi Elia mee" see weganaakea. Bedaa mée noonaa me "Waa ko nabi bagee ena, idukaa nabi bagee ena mokoo" see weganaakea. 16 Kiya Herodes me kuwa menaa yeeta kaama wegaano, "Okoo se. Mee ko Yohanes. Idukaa ani me 'Wa me mumoo to nadaakumii' see asema yoka waa boota kaama aya andoo peepi" see wegagi.
17-18 Yohanes boota-boota menaa mee ko kisee: Petamanii Herodes me waebee Pilipus woga ekaa da ko Herodias mee oma yagoemi. Oma yagoemi kemaata Yohanes me Herodes paagoo "Agaabee woga mee aa goeano ko daa" see asegeeki. Kisee asegeeki naadi Herodes me "Yohanes mee pe-peneata digiyoo ee yiba nadogeamaai" see asigi. Asigi naadi digiyoo ee yiba dogeamaagea. 19 Yohanes me "Aa kisee goeano ko daa" see asigi menaa kuwa me Herodias mee kagoo ebo, Yohanes mee patamaano dimii agoo kiya iyo. 20 Mee ko Herodes me 'Yohanes mee dimi topoo, daamaa wigintaata pedeo taa see mée ii' see gaagi kemaata Yohanes mee wedaagi. Waa digiyoo ee yiba toogeeki kaboo Herodes me taamege-taamege segeeki. Wa me Yohanes me menaa yiitoo taaki too waa dimi abaano ebo kiya waa yiitoo taano ede. 21 Kisee kemaata Herodias me Yohanes mee patamaano iyo kiya kaawaa ena waa patamaano etaa da agoo kega. Mee ko kisee: Herodes mee kabata naagoo kenoo kaa naano agiyoo naano see naadi ekaa yago bagee yuwa ma, tentara ebo-ebo yuwa ma, Galilea wee kaa tuku-tuku bagee apanaa yuwa ma okoo uduma kutuu semaagea. 22 Kuwa kaboo da Herodias yoopane mee Herodes ikigii to taa waanena-peena senaaka. Herodes waa esee ede kigi, waa ma epo notaakea bagee yuwa miya ede kegea. Wa me mee ukuyogaa to asiino, "A me ede kiyaa agiyoo kuwa kaniipa. 23 Mikee, A me naidimiyaa agiyoo kuwa taa ma taa kaniipa, se kaniino ko daa. Ni me ebo totaa see magaa kuwa yupigapi wigintaata kaama naayaato kuwa miya kaneeyaa" see asigi. 24 Mee ukuyogaa to peedoota okooto paagoo asiino, "Ani me maagiyoo idimaano daamaa naa ya?" see asega naaki "Uwo mée yatukumeta mée Yohanes mumoo to mee anii nii see asii" see asega. 25 Ukuyogaa to moga peedoota Herodes paagoo asiino, "Uwo mée yatukumeta mée Yohanes mumoo to mee nadaageeta piring kaa ekeata eto kiipaa neekee ede" see asega. 26 Herodes mee menaa da yaai, dimi boodi ebo kiya wa me mée uduma gii da kaa "A me ede kiyaa agiyoo se kaniino ko daa" see asigi kemaata iyo. Wa me "Aa kaniino be" see kuwa se wegamaayaa yoka 27 okaa yago bagee ena paagoo asiino, "Wa me mumoo to daageeta doomeei" see asigi. Asigi naadi peedoota digiyoo ee kaa Yohanes ogo daageeta kaama 28 mumoo to piring kaa ekeata doodoota mee ukuyogaa to paagoo manigi. Kiyoo kaama mee ukuyogaa to me okooto manega. 29 Yohanes me topetaa see bagee yuwa me kuwa menaa yeeta kaama bootaa da masegeeta kaama mée ogopa beapa yiba ogo maagea.
Mée lima ribu naano agiyoo Yesus me maamaa eebaa yaagoo kiyaata menaa
Mat 14:13-21, Luk 9:10-17, Yoh 6:1-13
30 Yesus me topenaa see bagee yuwa Wa me miyoo taa kiyoo-kiyoo peedaa siyaata kaama bedaa okoo Wa paagoo metaki meemaagea. Okoo me "Kisee agiyoo ukuwanaa sepe, kisee menaa mée topenaa sepe" see menaa kuwa uduma Wa paagoo eewegagea. 31 Kuwa kaboo da mée maamaa eebaa Wa paagoo metaa, peetaa segeekea naadi kaama Waa ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma okoo naano agiyoo naano iyo. Kisee kemaata Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Meei, inii too keedaa koogo toomuu taano see yoka Anii ma epo enaataa peedoota mée taa see yoo niipooi" see asigi. 32 Okoo too koma kaa pakaanta kaama peedoota mée taa see yoo 33 kiya mée eebaa Yesus mee kitaa peegi naadi wa me magaa kaa, wa me magaa kaa kaama yiibaga peedoota maayoo kaa taa Yesus peemagaapi yoo kiyoo okoo keta peemaagea. 34 Yesus mee uwo yaaguu da kaa peemaata kaama deamaagi too ko mée eebaa totaakea. Wa me epa nao see gaagi. Okoo domba wodaa tabaa da domba munitaa see mée taa see bagee yuwa mokoo yoka naadi Waa mena eebaa okoo topetaa. 35 Mee naagoo uwaataa da Wa me topenaa see bagee yuwa meedoota Wa paagoo asiino, "Uwaapeasega ke, nakaayoo ee taa, bugi taa see magaa yoka 36 kuwa bagee kuwa 'Peedaa taai' see asii, okoo gebo kaa magaa kaa naano agiyoo edaasi ke" see asegea. 37 Kiya Wa me okoo asiino, "Naano agiyoo kuwa ikii me okoo manii" see asigi. Okoo me asiino, "Sooi, perak kepee ogei me badoo wiya kuwa miya iyo kiya naano agiyoo pee-yaedaageeta manii ye?" see asegea. Perak kepee mee ko mée ena me egapii ena ukuwayaa yuwa kaa perak kepee ena masiyaa. Perak kepee ogei me badoo wiya kuwa gaayu ko mée ena me egapii gakata keno petoo yiba ukuwagee seta doodoo maseta kepee kuwa. 38  Wa me asiino, "Ikii roti magu magoo topa? Pe-dii" see asigi. Okoo pe-deegeeta kaama "Nakaayoo inii roti magu idibi, doge imi wiya topa" see asegea. 39 Wa me kiyoo topea bagee yuwa asiino, "Ikii uduma wa too kutuu, wa too kutuu naadi boo dagi kaa animaaii taai" see asigi. 40 Mée noonaa ko mée wiya ma gaasi wa too kutuu, mée noonaa ogei me badoo ena wa too kutuu, kisee wa too kutuu, wa too kutuu semaata kaama animaaiikea. 41 Wa me kuwa roti magu idibii to ma, doge imi wiya ma kuwa masegeeyu naadi epoo to yaato pakaa-deeta kaama Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa asigi. Kuwa roti magu yuwa kabatagaa semaata kaama mée yuwa paagoo yawudikomeesi naadi Wa me topenaa see bagee yuwa goo-maneeyu. Bedaa doge imi wiya kuwa miya kisee kiyoo topea bagee yuwa uduma yawudikomeeyu. 42 Okoo uduma naano sikii, bekataa. 43 Kiyoo kaama roti ma, doge ma koga topa ponee-panaa yuwa kuwa Wa me topenaa see bagee yuwa me meeii naadi kaama iduunee ayaa gaasi ma wiya pudii aweamaagea. 44 Kiyoo okoo nota bagee yuwa mée eebaa, api, yoga se egaa see, paayogaa too lima ribu.
Yesus piku dagii da taa bado me peeta menaa
Mat 14:22-33, Yoh 6:16-21
45 Kuwa nota bagee yuwa Yesus me "Koogo peedaa taai" asiino see naadi kaama Wa me topenaa see bagee yuwa "Ikii keta koma kaa pakaanta piku asii yaato Betsaida magaa kaa pooi" see asigi. 46 Kuwa nota bagee yuwa "Koogo peedaa taai" see aseta kaama sembahyang taano see naadi pakadoota maga kutuu ena kaa pakaamaayu. 47 Digiyoo takiinega see kaboo Wa me topenaa see bagee yuwa piku semoo to kaa komaa da kaa topea. Yesus mee kuyee da kaa Wa too totaaki too 48 deeyaa naaki Wa me topenaa see bagee yuwa bo ebo okoo poono yaato kaama mega yoka poono kana. Aweepegeeka see kaboo Yesus mee uwo dagii da taa peedoota okoo paagoo peemaata kaama amoo-sege taano see koo taaki too ko 49 okoo me Waa bado me uwo dagii da taa peetaaki see deeta kaama paa yaai naadi ebo menaa-menaakea. 50 Okoo uduma kisee deeta kaama esee wedaagea kiya Wa me moga asiino, "Taa, Anii yoka ikii se wedaai" see asigi. 51 Waa okoo paagoo komaa da kaa pakaanigi naaki bo taa keepeasega. Okoo dimi nagimaano ebo. 52 Mee ko yumakaa Yesus me roti maamaa eebaa yakiyaabuu sipi mee okoo daamaa nekeeniino taa, okoo dimi eboo yoka dimi nagimaano ebo. "Yesus me roti maamaa eebaa yakiyaabuu sipi mee okoo daamaa nekeeniino taa" see menaa mee ko Yesus Waa kisee agiyoo uduma ukuwamaayaa see Mée to kemaata Wa me bo taa kiyaano mee miya ukuwamaayaa yoka dimi se nagimisi naadi nekeeniino menaa mee.
Yesus me Genesaret magaa kaa mée kaa meanee seta agiyoo yataa kiyaabuu seta menaa
Mat 14:34-36
53 Okoo uwaasii yaato Genesaret magaa kaa peemaata kaama komaa da one opeetaata eke. 54 Okoo koma yiba kaama maayoo kaa peanigi too ko kiyoo bagee yuwa me Yesus mee moga nekeenegea. 55 Okoo peedoota mee magaa kaa, mee magaa kaa mena ogo peeyaagea. Ikiyoo yago bagee yuwa uduma okoo me ometaa see keagee yuwa ma Wa paagoo doomegea. Mée me "Eto Waa amokiyoo tupi, eto Waa yamokiyoo tupi" see asenaa see yoo kiyoo-kiyoo Wa paagoo doomegea. 56 Wa me peenaa, nawenaa see magaa uduma, ebo magaa kaa miya, peedi magaa kaa miya, boba kaa magaa kaa miya kiyoo-kiyoo ikiyoo yago bagee yuwa mée kutuu taa see yoo kiyoo eemedaakea. Okoo me Wa me doka otoo to kuwa "Peenaa nayaadee siyaape ye?" see asegea naaki Waa yaadee sepea bagee yuwa kuwa uduma okoo kaa meanee seta agiyoo kuwa taa kedaakea.

*6:5 "Wa me dimi nagii-nagii agiyoo eebaa kiyoo agoo kiyaano iyo" see menaa mee ko mee magaa kaa Yesus me dimi nagii-nagii agiyoo ukuwayaa kiya kiyoo bagee yuwa me mikee gaano dimii mee taa kuwa me eebaa ukuwaaniyaano taa, see menaa mee.

6:13 Yak 5:14

6:37 Perak kepee mee ko mée ena me egapii ena ukuwayaa yuwa kaa perak kepee ena masiyaa. Perak kepee ogei me badoo wiya kuwa gaayu ko mée ena me egapii gakata keno petoo yiba ukuwagee seta doodoo maseta kepee kuwa.

6:52 "Yesus me roti maamaa eebaa yakiyaabuu sipi mee okoo daamaa nekeeniino taa" see menaa mee ko Yesus Waa kisee agiyoo uduma ukuwamaayaa see Mée to kemaata Wa me bo taa kiyaano mee miya ukuwamaayaa yoka dimi se nagimisi naadi nekeeniino menaa mee.