5
Paa agoo see mée ena Yesus me paa eebaa yaabagaapii seta menaa
Mat 8:28-34, Luk 8:26-39
Okoo piku asii yaato Gerasa magaa kaa peemaayu. Koma yiba kaama maayoo kaa eseanigi too ko paa agoo see mée ena ogo maataa see beapa yuwa kaa kaama migi. Waa kiyoo omegee, toogee see mée. Waa omaago yoka mée me one gadimaano iyo, pose onee me miya iyo. Mée me pose onee me wa me yagaa bado kaagaa eebaa gadimegeekea kiya wa me kuwa onee yuwa, yagaa kaa miya, bado kaa miya daataga-paataga naadi ekeasigi. Waa peneasiino bagee ena ma taa, se ukuwamaayaa. Waa egapi yaato miya, daatooyiba yaato miya kataa-kataa ma menaa weganaa, peenaa segee see mée. Waa mée ogo maataa see yoo kiyoo miya peenaa segeeki, kuyee da taa miya nawenaa segeeki, bedaa waa ekaato maa to oma uguu me geemegee taa see, waa kisee mée to. Waa beesekaa mokoo kaama Yesus deeta kaama yiibaga Wa paagoo meemaata kaama mumo maga kaa ekeasigi. Wa me mena ebo kaa asiino, "Ei, Yesus, Asii-sege see Mée Ogatamee Yoopaa. Aa ma anii mapea menaa agoo? Eto ko A me Ogatamee ekaa weekee kaa yaai-yaai ma, boodi ma kuwa aa se kakiyaapa see nasii" see asigi. Wa me Yesus kisee asigi mee ko Yesus Wa me keta "Aa paa aa, mee mée to ekeata kaama pooi" see asigi yoo. Yesus me "A ekaa da maamee naa ya?" see asigi naaki "Anii ekaa da ko Legion, Paa Ebo Etaa see ekaa mee, inii paa maamaa eebaa yoka" see asigi. 10 Wa me Yesus paagoo maamaa aseekee kaa "Apanaa magaa kaa peedaa taai see mée se asii" see asigi. 11 Kuwa kaboo da woo kaa naa kaa kuyee da kaa ekena eebaa ebo etaa maga notaakea. 12 Paa yuwa me maamaa aseekee kaa "Inii kuwa ekenaa kuwa yiba pakaa-seemaanake yoka kitaa mée seemiyaai" see asegea. 13 Yesus me "Daamaa, peeweei" asigi naaki paa yuwa mee mée to yiba kaama peedaa naadi ekena yuwa yibaa taa pe-seemedaakea. Seemedaa naadi kaama egoowee gidumedoota piku yiba dugumedaakea. Kuwa ekenaa kuwa maamaa eebaa, dua ribu waa naa mokoo. 14 Kiyoo ekena munitaa see bagee yuwa yaai naadi kuwa ukuwaanega menaa yuwa doodoota mee magaa kaa bagee ma, gebo kaa bagee ma kiyoo-kiyoo eeweganaakea. Mée yuwa okoo miya mee ukuwaanega kotoo diino see naadi medaakea. 15 Okoo Yesus paagoo meemaata deamaagea naaki mee paa ebo etaa seemeta see mée to mee aii toomuu taaki. Waa doka maataata totaaki, taki-takii miya taa kega. Okoo wedaagea. 16 Kuwa yumakaa ukuwaanega kotoo deepea bagee yuwa me "Wa me kisee paa yaabagaapeasigi, bedaa ekena yuwa miya kisee ukuwaanega" see menaa kuwa eewegagea. 17 Okoo me kuwa menaa yeeta kaama Yesus paagoo maamaa aseekee kaa "Inii me magaa kaa kiyoo Aa se naatooi" see asegea. 18 Yesus mee bedaa mee komaa kaa pakaanigi too ko mee yumakaa paa agoo see mée to me Wa paagoo asiino, "Anii miya meenaka" see menaa maamaa asigi. 19 Kiya Yesus me waa asiino, "Taa, ee kaa pooi. Tuhan me aa kaepa kaa daamaa kaukuwapi menaa kuwa a me epa see bagee yuwa paagoo pe-eewegaai" see asigi. 20 Kisee asigi naadi waa peedoota Dekapolis wee kaa bagee yuwa paagoo eewegaano, "Yesus me kisee daamaa naukuwapi" see menaa kuwa eeweganaaki naaki mée uduma dimi nagimegea.
Yesus me tadaa too pege-pege see apii ena tadaa yataa kiyaata kaama yoga ena miya aya andoo peeyaata menaa
Mat 9:18-26, Luk 8:40-56
21 Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma epo uwo asii yaato bedaa metaki peemaaga too ko mée okoo eebaa topea. Waa maayoo kaa eseanta toomuu taaki too ko okoo Wa paagoo yigimeeiikea. 22 Kuwa kaboo da mée ena, mee magaa kaa sembahyang segee see ee kaa eboo mee Yesus paagoo migi. Wa ekaa da ko Yairus. Yesus paagoo meemaata kaama Wa me badoo da kaa esee-kudiinigi. 23 Wa me maamaa aseekee kaa "Niyoopane mee bogaano see koo taaka yoka meei, wa kaa yagaa yamaatagaai. Mee ikiyoo taa keta kaama waa aya toogeesi ke" see asigi. 24 Kisee asigi naadi Yesus Waa mee mée to sekaataa peetaa, mée eebaa miya eta ma me-yigimeeiikea.
25 Kuwa epo peegea bagee tabaa da api ena miya kitaa peega. Waa tahun gaasi ma wiya kisee too tadaa too peegee see apii. 26 Dokter bagee mée eebaa waa kisee too yadeetaa see kiya iyo, taa kaano taa. Wa me kepee uduma mee agiyoo kaa tameepeata kiya mee agiyoo ebo kega, ebo kega siwooka. 27 Yesus Wa me ukuwanaaki yuwa kuwa waa yeepa kemaata Yesus oko yaato kaama Wa me dokaa da pee-yaadeega. 28 Wa me gaano, "Anii Wa me dokaa mee too yaadeeyaa miya mee agiyoo taa kaapa" see gaaga. 29 Wa me dokaa pee-yaadeega naaki taka ena tadaa sikiinega. Wa me 'Mikee, eto ko ni me maa da kaa meanee taa see agiyoo mee taa kega ii' see gaaga. 30 Yesus me Ni me pesee agiyoo kuwa noonaa peega ii see kuwa nekeenta kaama kiyoo bagee yuwa paagoo asiino, "Ni me maapa dokaa da mee maamee me nayaadeegea naa ya?" see asigi. 31 Wa me topenaa see bagee yuwa me asiino, "Mée maamaa eebaa A paagoo yigimeeii naadi sipintaagea kuwa Aa miya deege yoka A me 'Maamee me nayaadeegea naa ya' see kuwa kaasee ya?" see asegea. 32 Yesus me maamee me nayaadeegea ya naadi kaama Wa gebo iiyaga-yaga. 33 Mee apii to me mee agiyoo nataa kiyaagi ii see nekeenta kaama weda ebo kaa totomo ma Yesus paagoo esee-kudiinta toomuuka. Wa me "Ani me kisee koo sepa" see menaa kuwa ase-maneega. 34 Yesus me waa asiino, "Niyoopane, a me mikee nagaano dimii mee me aa daba daagimaa peege. Koogo pooi, a kaa meanee taa see agiyoo kuwa kataa kiyaaga yoka" see asigi.
35 Yesus me kuwa menaa asetaaka too ko mée noonaa Yairus me ee kaa kaama meemaagea. Okoo me Yairus asiino, "Ayoopane mee booga yoka wisintagaai, Guru mee a me ee kaa badaa se magaai, Waa gaagaa siyaakee se" see asegea. 36 Kuwa menaa yuwa Yesus yeemaata kaama Yairus asiino, "Aa se wedaai, mikee nao see dimii mee too gaai" see asigi. 37 Mée eebaa Wa sekaataa peegea kiya Wa me "Petrus ma, Yakobus ma, Yohanes ma kuwa too meei, ikii apanaa yuwa nakaayoo toomuu taai" see asigi. 38 Yairus me ee kaa peemaata kaama deeyaa naaki mée okoo uduma mena ebo kaa maamaa yege ma, yii-yii ma seamoo taakea. 39 Ee yiba pakaanta kaama Wa me asiino, "Ikii kaasee kaa mena ebo kaa yege ma, yii-yii ma taakea ya? Waa boopa se, toomoo ompa ke" see asigi. 40 Kiya okoo yakeakea. Yesus me okoo uduma yoo da kaa abagakomeeta kaama Wa me mee yogaa to me okonaka ma, Waa ma enaataa bagee wedoo to ma kuwa uduma badaa maadoota yogaa to topa kiwisii to kaa 41 peemaata kaama mee yogaa to yagaa da pe-peneasigi. Wa me "Talita kum" asigi. Mena nekeeniino yaato ko "Ukuyogaa peedii to Ani me aa kasiino ko anoogii" see mee. 42 "Anoogii" asigi naaki taka ena mee ukuyogaa to anoogeeta peenaaka. Kiyoo topea bagee uduma dimi nagimaano ebo. Waa ko tahun gaasi ma wiya ometa see ukuyogaa. 43 Yesus me okoo maamaa asiino, "Kuwa ukuwapa-ukuwapa kuwa mée se eewegaai" see asigi. Bedaa "Yogaa to naadi kaapa yoka naano agiyoo manii" see asigi.