4
Poo keepa sigimenaa siyaa ebea-ebea menaa
Mat 13:1-17, Luk 8:4-10
Bedaa kaawaa ena ma Yesus mee piku geboo da kaa mée yuwa topetaaka too ko mée eebaa Waa naayaato-naayaato kutuu semaagea. Okoo mée eebaa naadi Waa uwo dagii da kaa koma ena kaa pakaanta animaayu, mée yuwa uduma ea da kaa totaakea. Wa me mée topetaa see menaa kuwa ebea-ebea menaa kaa eebaa topetaa. Wa me mée topeta menaa ena mee ko kisee: "Yeede, mée ena gandum poo keepa sigimenaa taano see naadi peegi. Keepa sigimenaaka too ko noonaa etaa da kaa eseanee naadi bedo yuwa me nootaagea. Bedaa noonaa oma agoo see magaa kaa, maga eebaa taa see yoo eseaneeka. Maga eebaa taa kaa moga iyadaaka kiya mani yuwa maga yiba daamaa poono taa kemaata keno mega ko kuwa iyapa yuwa denadaa naadi wii kedaaka. Bedaa noonaa miya takuu uwaa yiba eseaneeka. Iyaga kiya boo aatakiika naaki egaapeasega yoka poo ekaano taa. Mee kaama too noonaa yuwa daamaa magaa kaa eseaneeka. Iyata kaama poo ekaga naaki poo ukuu noonaa amaamo, noonaa bado ena, noonaa ogei me badoo, kisee ekadaaka, see kuwa" see asigi. Bedaa Wa me asiino, "Apa agoo see bagee daamaa yii" see asigi.
10 Yesus Wa too toomuu taaka too ko Wa sekaataa bagee yuwa ma, Wa me topenaa see bagee gaasi ma wiya kuwa ma epo enaataa peedoota Wa paagoo asiino, "Kuwa A me ebea-ebea menaa kuwa nekeeniino yaato kuwa kaasee?" see asegea. 11 Wa me asiino, "Ogatamee Wa too ebo mée eetuyaa menaa kuwa idukaa kaama awee da kaa kiyaano taa. Eto kuwa menaa kuwa ikii paagoo daamaa awee da kaa kikiyaagi kiya Ni yaato taa see bagee kuwa gaayu ko Ni me okoo paagoo eewegaano menaa kuwa uduma ebea-ebea menaa kaa too eewegageeka. 12 Idukaa ebeamaata menaa ena mee ko kisee:
'Okoo deegea kiya se deesi naadi,
bedaa okoo mena yeegea kiya se nekeensi naadi
Ani me kisee yakiyaabuu taapa.
Kisee taa naaki okoo Ni paagoo namiyaa,
Anii okoo me pedeo yuwa epa yaekeasiyaa' see menaa ebeamaata. Yes 6:9-10
Kisee ukuwaandaasi naadi Anii okoo paagoo ebea-ebea menaa kaa too eewegageeka" see asigi.* Yesus me "Ani me okoo paagoo ebea-ebea menaa kaa too eewegageeka" see asigi menaa mee ko okoo Ni yaato taa see bagee yuwa yoka naadi mani menaa kuwa awee da kaa si yakiyaayaa, see menaa mee.
Poo keepa ebea-ebea menaa da mena nekeeniino yaato ase-maneeta menaa
Mat 13:18-23, Luk 8:11-15
13 Yesus me Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Ikii mee ebea-ebea menaa mee nekeeniino taa ye? Kisee gaayu ko ikii kaasee apanaa ebea-ebea menaa kuwa nekeeniyaa ya? 14 Mee ko kisee: Poo keepa sigimenaa see mée me Ogatamee me etokaa menaa sigimenaa siyaa ebea-ebea mee. 15 Kuwa menaa etaa da kaa eseanee siyaa ebea-ebea mee gaayu ko mée me yeeyaa kiya kisee ki Iblis me okoo me dimii yiba sigimpea yuwa yamasedoo peeyaa, see ebea-ebea mee. 16 Bedaa oma dagi kaa eseanee siyaa yuwa gaayu ko menaa da yeeta kaama moga ede ma, ede ma masiyaa bagee yuwa mokoo 17 kiya okoo manii da taa yoka okoo ae-wae siyaa kaboo makii taa see kaa maamaa se toowoo siyaa. Mée me kuwa menaa peneata bagee yuwa wegee-wegee siyaa kaboo okoo kuwa menaa moga ekeata peeyaa see ebea-ebea mee. 18 Takuu uwaa yiba eseanee siyaa yuwa gaayu ko menaa da yeegea kiya 19 mée me dimi-pami kuwa me mee menaa da dapimeekee. Kuwa ko okoo me umiino, toono yiba gaagaa dimii mee ma, kepe, kisee mée deebaa siyaa agiyoo ou dimii mee ma, apanaa ou dimii yuwa ma kuwa me mee menaa da egadaa naadi kaama okoo poo ekaano taa see wodoo yuwa ebea-ebea. 20 Daamaa magaa kaa eseanee siyaa yuwa gaayu ko menaa da yeeta kaama daamaa masiyaa bagee yuwa ebea-ebea. Okoo me poo ekawoo siyaa yuwa kuwa ko mée noonaa poo ukuu ena kaa amaamo, noonaa bado ena, noonaa ogei me badoo kisee eebaa kedaa siyaa bagee kuwa, see ebea-ebea menaa mee" see asigi.
Yesus me menaa daamaa yeesi naadi topeta menaa
Luk 8:16-18
21 Bedaa Wa me okoo asiino, "Pelita biyaa iyaata kaama doodoota otaawee me apumaakee se kiya, mée me ometaa see keagee da miyoo taa aii ekeasiyaa mee miya se kiya biyaa maagee yoo pakaa-ekeasiyaa, se maa? Mat 5:15, Luk 11:33 22 Mee mokoo miya idukaa kaama booniwoo seta menaa uduma awee da kaa kedaa taapa, bedaa mée paagoo eewegaano taa menaa kuwa miya ipi kiyaabuu taapea. 23 Apa agoo see bagee daamaa yii" see asigi.
24 Bedaa Wa me asiino, "Ikii me yeetaa see menaa kuwa daamaa ipiipi dii. Ikii me daamaa yeewoo siyaa doodoo ikii daamaa masiwoo taapea. Bedaa mee asii miya ikii maamaa eebaa daamaa kineeyaa. Mat 7:2, Luk 6:38 25 Kuwa ko agoo kiyaa bagee yuwa bedaa noonaa ma masiipea. Kiya taa kiyaa bagee yuwa okoo me peenaa kiyaa yuwa miya yamasegeeyaa" see asigi. "Kuwa menaa daamaa agoo kiyaa bagee yuwa bedaa noonaa ma masiipea" see menaa mee ko okoo kuwa yeetaa see menaa daamaa peneata doowoo siyaa bagee kuwa bedaa maamaa agoo kedaa taapea, maamaa ipi kedaa taapea yoka naadi aseta menaa. Mat 13:12, 25:29
Poo keepa iyayaa-iyayaa ebea-ebea menaa
26 Bedaa Yesus me wegaano, "Ogatamee Wa too ebo mée eetuyaa kuwa ko kisee: Mée ena poo keepa bugi kaa sigimenaa naadi kaama ee kaa peetaa. 27 Omemaayu tokoma mee da anoogeeta bugi yaataa, daatooyiba yaato toomoo ometaa, kisee too wa me ukuwagee see. Poo keepa yuwa kuwa daamaa iyataa see kiya 'Kisee kaa iyaga, kisee kaa iyadaaka' see kuwa waa ewo. 28 Magaa to mee me kaama poo keepa waadibaa iyawoo naadi kaama poo ota ekadaa siyaa. Iyaano ko petamanii kabagaa da pakaamaaga, iyawoo naadi kaama ukuu ekadaaka, kaama too poo ota yuwa kuwa miya ukuu kaa eebaa kedaaka, kisee iyawoo see. 29 Poo ota yuwa kapoo kega naaki poo daano kaboo yoka bugi epoo mée me poo ota yuwa moga daataa siyaa. Mee mokoo miya Ogatamee Wa too ebo mée eetoono kuwa."
Sesawi poo keepa iyayaa-iyayaa ebea-ebea menaa
Mat 13:31-35, Luk 13:18-19
30 Yesus me asiino, "Ogatamee Wa too ebo mée eetuyaa kuwa inii ebea-ebea menaa kaa kaasee wegayaa? 31 Eto ko kisee: Mée ena sesawi poo keepa ena masegeeta wa me bugii da kaa weetayu. Sesawi poo keepaa to mee umina peedi, magaa da kaa poo keepa apanaa yuwa see see se. 32 Kiya weetaata kaama daamaa iyawoo naadi kaama piya wodoo to ebo kiwooka siyaa, bugi kaa weta agiyoo apanaa yuwa see see se. Kago ebo peeda-paada naadi kaama bedo yuwa kiyoo geka daamaa maagee siyaa. Mee mokoo miya Ogatamee Wa too ebo mée eetoono kuwa" see asigi.
33 Ebea-ebea menaa kuwa see see Yesus me mée yuwa paagoo okoo me nekeeniyaa dimii doodoo too eewegageeki. 34 Wa me mée yuwa paagoo ebea-ebea menaa ma taa see menaa kuwa eewegaano taa. Kiya Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo kuwa menaa nekeeniino yaato daamaa ase-manee segeeki.
Yesus me Galilea pikuu da kaa bo taa kiyaata menaa
Mat 8:23-27, Luk 8:22-25
35 Mee naagoo uwaataa da Yesus me Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Piku asii yaato pookee" see asigi. 36 Okoo kuwa kiyoo topea bagee yuwa ekeata kaama Yesus mee tupi see komaa da kaa pakaanta kaama okoo paaya epo enaataa peetaa, apanaa bagee miya okoo me komaa yuwa kaa pakaanta kaama epo peegea. 37 Uwo pikuu da taa peetaaka too ko bo ebo mega, biku-biku miya ebo kega. Uwo komaa da yiba seemedaaka naaki uwo pudii taano see kooka. 38 Kiya Yesus Waa koma babu yaato mumo paga kaa toomoo ometaaki. Wa me topenaa see bagee yuwa me Waa maanegea. "Ei, Guru, inii uwo poonakea kuwa A me wisintaage ye?" see asegea. 39 Waa anoogeeta kaama bo ma, piku ma kuwa "Koogo sikiinii" asigi naaki bo siki, biku-biku umina taa kega. 40 Wa me okoo asiino, "Ikii kaasee wedaagea? Ikii me kaasee Ni kaa dimi namagaano taa kepea ya?" see asigi. 41 Okoo weda kaa dimi nagimeamookea. "Mee kaasee Mée? Biku-biku, bo kisee agiyoo kuwa Wa me menaa yayiino too" see aaseekea.

*4:12 Yesus me "Ani me okoo paagoo ebea-ebea menaa kaa too eewegageeka" see asigi menaa mee ko okoo Ni yaato taa see bagee yuwa yoka naadi mani menaa kuwa awee da kaa si yakiyaayaa, see menaa mee.

4:21 Mat 5:15, Luk 11:33

4:24 Mat 7:2, Luk 6:38

4:25 "Kuwa menaa daamaa agoo kiyaa bagee yuwa bedaa noonaa ma masiipea" see menaa mee ko okoo kuwa yeetaa see menaa daamaa peneata doowoo siyaa bagee kuwa bedaa maamaa agoo kedaa taapea, maamaa ipi kedaa taapea yoka naadi aseta menaa.

4:25 Mat 13:12, 25:29