3
Yagaa enaato boota see mée to daamaa yakiyaata menaa
Mat 12:9-14, Luk 6:6-11
Sabat naagoo kaawaa ena ma Yesus mee sembahyang segee see ee yiba seemetaa. Mée ena, yagaa enaato boota see mée to kiyoo tupi. Parisi kaa bagee miya kiyoo topea. Okoo me Yesus kaa pedeo menaa yaweganaa taano see dimii agoo yoka Sabat naagoo Wa me mée kaa meanee see agiyoo yataa kiyaapi ye naadi tamaata maamaa diitookea. Wa me mee yagaa enaato boota see mée to asiino, "Aa mée uduma dagii da kaa yiinaageeta tooi" see asigi. Yesus me okoo asiino, "Musa me menaa yiba Sabat naagoo gaayu ko maagiyoo ukuwaano dagu see ebeamaata ya? Daamaa agiyoo ukuwaano mee dagu ye? Pedeo agiyoo ukuwaano mee dagu ye? Mée daamaa kiyaano mee dagu ye? Mée booyaano mee dagu ye?" see asigi. Kiya okoo mena taa, koogo togea. Wa me kagoo kaa okoo uduma emaa wugitaga-wugitaga naadi kaama sooi, dimi eboo see bagee yuwa nao naadi dimi boodi ebo. Kiyoo kaama Wa me mee yagaa boota see mée to asiino, "A me yagaa da petaasede" asigi. Yagaa peto asigi naaki daamaa keepeasigi. Parisi kaa bagee yuwa pudumeta kaama Herodes yaato bagee ma enaataa Yesus mee wugiino see menaa koogo aawegaa seta.
Yesus me mée kaa meanee seta agiyoo yataa kiyaabuu seta menaa
Yesus mee Wa me topenaa see bagee yuwa ma enaataa Galilea pikuu da kaa peetaaka too mée eebaa Wa sekaataa peedaakea, kuwa ko Galilea wee kaa bagee ma, Yudea wee kaa bagee ma, Yerusalem magaa kaa bagee ma, Idumea wee kaa bagee ma, Yordan uwaasii yaato magaa kaa bagee ma, Tirus magaa kaa bagee ma, Sidon magaa kaa bagee ma, okoo mée eebaa. Okoo Wa me ukuwanaaki menaa yuwa yeeta kaama Wa paagoo medaakea. Okoo mée eebaa kemaata uwo piku geboo da kaa Wa paagoo naayaato-naayaato nasipintagaapea yoka naadi Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Koma ena nadoomeei" see asigi. 10 Mee ko deei-deei meanee seta bagee mée eebaa Wa me daamaa yakiyaabuu sipi kemaata deei-deei meanee seta bagee apanaa mée eebaa okoo miya Waa yaadeega naaki ou naadi Wa paagoo sipintagaano see kookea. 11 Paa agoo see bagee yuwa miya Wa paagoo medaakea. Kuwa paa yuwa me Waa deegea kaboo paa yago bagee yuwa Wa me badoo da kaa mumo esee-kudiinta asiino, "Aa ko Ogatamee Yoopaa" see asegea. 12 Kiya Wa me kuwa paa yuwa maamaa aseekee kaa "Anii mée paagoo se naipi kiyaai" see asigi.
Yesus Wa me menaa yadoonaa taano bagee mée gaasi ma wiya wiginta menaa
Mat 10:1-4, Luk 6:12-16
13 Yesus mee pakadoota maga kutuu to kaa pakaamaata kaama Wa me ede gaata bagee yuwa "Meei" asigi. Okoo Wa paagoo megea. 14 Wa me okoo gaasi ma wiya kuwa wigintaata kaama kuwa bagee yuwa Ni me menaa nadoonaasi naadi peeyaata bagee yuwa see ekaa mee muntayu. Kuwa ko okoo Nii ma epo enaataa peenaa naadi Ni me menaa naweganaa taapea, 15 bedaa Ni me pesee da kaa paa yuwa mée yiba kaama yaabagaapii taapea, kisee ukuwanaasi yoka naadi okoo wigintayu. 16 Kuwa Wa me wigintaata bagee gaasi ma wiya kuwa ekaa yuwa ko kisee: Simon, Petrus see ekaa Yesus me muntaata mée mee ma, 17 Zebedeus me yoga wiya kuwa ko Yakobus ma, menaamee Yohanes ma Yesus me Boanerges see ekaa muntaata bagee wiya. Mena nekeeniino yaato ko dimi mena keemuu mokoo see bagee see ekaa mee. 18 Kiyoo kaama Andreas, Pilipus, Bartolomeus, Matius, Tomas, Alpeus yoopaa Yakobus, Tadeus, yape tukuu mée Simon, 19 bedaa Yudas Iskariot, Yesus ekegataata kepe masiipi mée.
"Yesus mee paa tawata kaama too paa yaabagaapeasiyaa" see yawegata menaa
Mat 12:22-32, Luk 11:14-23
20 Yesus mee peedoota ee kaa peemaata kaama bedaa mée eebaa Wa paagoo medaakea. Mée eebaa medaakea naadi Waa ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma okoo naano agiyoo nuyaa kaboo taa. 21 Kuwa Wa kaa menaa kuwa Waa ma kenaa bagee yuwa miya yeegea. Okoo me yeeta kaama wegaano, "Yesus mee taki-takii meanigi yoka" see wegagea. Okoo me Waa badaa maadoo poono see naadi megea. 22 Kuwa kaboo da Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa kuwa Yerusalem magaa kaa kaama megea. Okoo me wegaano, "Waa ko Beelzebul mee tawata mée" see wegagea. Bedaa "Waa paa me eboo tawata kaama too paa yuwa yaabagaapeasiyaa" see menaa kuwa miya yawegagea. 23 Yesus me okoo "Meei" see asigi. Meemaagea kaboo Wa me ebea-ebea menaa kaa okoo asiino, "Kaasee kaa Iblis me Iblis mee ekaato abagaapeasiyaa? Wa kaa tabogetaa see paa yuwa kuwa se abagaapeasiyaa, se maa? Ebea-ebea menaa ena kisee: 24 Maga ena kaa bagee okoo aawisi-maawisi siyu ko mée ukubaanta kaama asii se pesee kiyaa, okoo dabaa kiyaa. 25 Bedaa ee ena kaa bagee miya okoo aawisi-maawisi siyu ko aapataga naadi kaama se pesee kiyaa. 26 Mee mokoo miya paa tabaa da aawisi-maawisi siyu ko mee asii se pesee kiyaa. Kisee Iblis me wa kaa tabogetaa see paa yuwa abagaapeasiyu ko okoo uduma ukubaanta kaama wa me ebo toono kuwa taa kedaa siyaa. 27 Mena ena ma kisee: Omaago kiyaa mée wa me agiyoo yuwa mée me oma yamasiino see gaayu ko wa me ee yiba seemeta kaama wa keta one gadimemaata kaama too wa me agiyoo yuwa daba yamasegeeyaa.* Mee omaago kiyaa mée mee mena nekeeniino yaato ko Iblis mee ebea-ebea. Oma yamasetaa see mée mee ko Yesus ebea-ebea. Wa me paa abagaapii siyaa yoka Wa too ebo, Iblis ma, paa yuwa ma kuwa dabaa see kuwa nekeensi naadi menaa. 28 Anii mikee kisiino ko: Mée me pedeo ukuwayaa agiyoo yuwa ma, pedeo see yawegaa-wegaa siyaa yuwa ma kuwa uduma Ogatamee me epa yaekeasiyaa 29 kiya Roh Kudus mee pedeo see yawegaa-wegaa siyaa bagee kuwa epa se ekeasiyaa. Mee ko esee pedeo ukuwayaa agiyoo yoka iminoo miya, iminoo miya epa se ekeasiyaa" see asigi. Roh Kudus mee pedeo see yawegaa-wegaa siyaa kuwa ko "Wa me paa yaabagaapii segeeki kuwa Roh Kudus me pesee kaa se kiya paa tawata kaama too yaabagaapii siyaa" kisee pedeo see yawegaa-wegaa siyaa kuwa. 30 Wa me okoo kisee asigi menaa mee ko okoo me "Waa paa agoo see mée to kemaata kisee agiyoo ukuwanaa segeeki" see menaa kuwa me asigi menaa.
Yesus ma ena kenaa bagee kuwa maamee nuwaa see kuwa nekeensi naadi menaa
Mat 12:46-50, Luk 8:19-21
31 Kuwa kaboo da Yesus Wa me okooto ma, menaanii yuwa ma kuwa megea. Okoo meemaata kaama yoo da kaa toomuu taaki too mée waa ena paagoo asiino, "Waa misi yoka mena naogaai" see asegea. 32 Kuwa kaboo da mée eebaa Yesus gebo naayaato-naayaato toomuu taakea. Mée me Wa paagoo pe-asegea menaa ko "Deede, abaayo ma, agaabee nokaa yuwa ma kuwa yoo da kaa kadiitoo taakea" see asegea. 33 Yesus me okoo asiino, "Nibaayo mee maapii naa ya? Anii ma kenaa bagee kuwa maamee nuwaa naa ya?" see asigi. 34 Wa me kuwa Waa naayaato-naayaato toomuu taakea bagee yuwa iiyaga-yaga naadi kaama asiino, "Deede, kuwa ko nibaayo nokaa yuwa ma, Anii ma kenaa bagee yuwa ma kuwa. 35 Mikee, epoo to wodoo Neataagi me gaata-gaata yuwa too daamaa yaukuwataa see bagee kuwa ko neawaagi nokaa yuwa ma, neebee nokaa yuwa ma, Ni me ukuyogaa yuwa ma, nibaayo nokaa yuwa ma kuwa yoka" see asigi. Luk 11:27-28

*3:27 Mee omaago kiyaa mée mee mena nekeeniino yaato ko Iblis mee ebea-ebea. Oma yamasetaa see mée mee ko Yesus ebea-ebea. Wa me paa abagaapii siyaa yoka Wa too ebo, Iblis ma, paa yuwa ma kuwa dabaa see kuwa nekeensi naadi menaa.

3:29 Roh Kudus mee pedeo see yawegaa-wegaa siyaa kuwa ko "Wa me paa yaabagaapii segeeki kuwa Roh Kudus me pesee kaa se kiya paa tawata kaama too yaabagaapii siyaa" kisee pedeo see yawegaa-wegaa siyaa kuwa.

3:35 Luk 11:27-28