2
Yesus me oogimaata bagee ena daamaa yakiyaata menaa
Mat 9:1-8, Luk 5:17-26
Unu wedo waa naa omemaata kaama Waa metaki peedoota Kapernaum magaa kaa peemaayu. Peemaata kaama mée me "Waa meemaata ee kaa tupi" see menaa kuwa weganaakea. Waa tupi yoka naadi mée eebaa medaakea. Ee yiba mée sipi, kenee to kaa kiyoo miya toono naka. Wa me menaa kuwa okoo daamaa eewegataa. Kuwa kaboo da taa ko okoo mée wui me oogimaata bagee ena Yesus paagoo dogaano see kookea. Kiya mée sipi naadi Wa paagoo doomagaano iyo yoka doodoota ee to wodoo taa pakagea. Pakaamaata kaama Yesus doodoo da taa ee kabataagea. Kabataata kaama mee oogimaata mée to wa me ometaa see keagee da ma yadookomeegea. Yesus me okoo mikee nagaano dimii mee ebo ii naadi kaama Wa me mee oogimaata mée to asiino, "Niyoopaa, a me pedeo yuwa uduma epa kaekeasega. Eto ko aa Ogatamee ma menaa kuwa taa" see asigi. Musa me menaa mée topetaa see bagee noonaa miya kiyoo animaata totaakea. Okoo me kuwa menaa yeeta kaama dimi yiba gaano, 'Yaai, kaasee menaa weegi ya? Kuwa Ogatamee me be kiyaa menaa. Mée tomaa okoo me pedeo yuwa epa yaekeasiino kuwa Ogatamee Wa me too koo semaayaa, se maa?' see koogo dimi yiba gaagea. Okoo me gaagea dimii kuwa Yesus me dimi yiba moga nekeenta kaama asiino, "Ikii koogo dimi yiba 'Kaasee mée to yaai' see nagaagea kuwa kaasee kaa ya? Ani me mee oogimaata mée to paagoo 'A me pedeo yuwa epa kaekeasega yoka eto ko aa Ogatamee ma menaa kuwa taa' see menaa mee miya wegayaa, bedaa 'Anoogeeta a me ometaa see keagee da masegeeta daamaa peenaa taai' see menaa mee miya wegayaa, ekea paaya. 10 Kiya Mée Yogaa mee Wa me magaa da kaa bagee yuwa okoo Ogatamee ma menaa yuwa mikee yataa kiyaayaa ii see kuwa ikii nanekeensea naadi agiyoo ena kideeyaanaka" see asigi. Kiyoo kaama Wa me mee oogimaata mée to asiino, 11 "Ani me kasiino ko: Anoogeeta a me ometaa see keagee da masegeeta ee kaa pooi" see asigi. 12 Kiyoo topea bagee yuwa deegea kaboo waa kisee ki anoogeeta kaama wa me ometaa see keagee da masedoota ee kaa peegi. Kiyoo diitookea bagee yuwa uduma dimi nagimaano ebo, Ogatamee yaapaageekea. "Ebo ae see agiyoo mee see see inii ewo, se deetaa see agiyoo" see wegagea.
Lewi mee Yesus sekaataa peeta menaa
Mat 9:9-13, Luk 5:27-32
13 Kiyoo kaama Yesus mee kaagaa ena ma peedoota Galilea piku geboo da kaa peemaata kaama mée eebaa Wa paagoo medaakea. Wa me okoo daamaa topetaa. 14 Waa peetaaki too deeyaa naaki mée ena, Alpeus yoopaa ekaa da ko Lewi mee kiyoo tupi. Wa me pajak kepee masegee yoo animaata totaaki. Yesus me "Ni sekaataa nameei" asigi naaki yiinaageeta Wa sekaataa peegi. 15 Wa me Yesus badaa maadoota wa me ee kaa eepeegi. Yesus sekaataa bagee kuwa okoo mée eebaa kemaata pajak kepee yamasegee see bagee yuwa ma, apanaa dimi pedeo see bagee yuwa ma okoo mée eebaa animaaii naadi Yesus ma, Wa me topenaa see bagee yuwa ma naano agiyoo epo enaataa notaakea. 16 Kuwa kaboo da Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa me diitookea. Okoo ko Parisi kaa bagee. Okoo me Yesus Waa pajak kepee yamasegee see bagee ma, apanaa dimi pedeo see bagee ma okoo paaya enaataa naano agiyoo notaakea kuwa deeta kaama Wa me topenaa see bagee yuwa asiino, "Ikii mena kitopetaa see Mée mee pajak kepee yamasegee see bagee ma, apanaa dimi pedeo see bagee ma okoo paaya enaataa naano agiyoo notaakea kuwa yaai, kaasee kaa ya?" see asegea. 17 Yesus me kuwa menaa yeeta kaama okoo asiino, "Ikiyoo taa see bagee kuwa ikiyoo yadeetaa see bagee paagoo se peeyaa kiya ikiyoo yago bagee kuwa too peeyaa. Anii meta mee ko Ogatamee me menaa yayeetaa see bagee yuwa mena ogaano see naadi se kiya dimi pedeo bagee kuwa Ni sekaataa misi naadi meta" see asigi. 1Tim 1:15
Yesus mee tupi yoka Wa sekaataa bagee yuwa naano agiyoo tapoo se toogee siyaa naadi ebea-ebea menaa
Mat 9:14-17, Luk 5:33-39
18 Kuwa kaboo da uwo mée yatukumeta mée Yohanes wa me topetaa see bagee yuwa ma, Parisi kaa bagee yuwa ma okoo naano agiyoo tapoo toogeekea. Mée noonaa Yesus paagoo meemaata kaama asiino, "Yohanes me topetaa see bagee yuwa ma, Parisi kaa bagee yuwa ma okoo naano agiyoo tapoo toogee siyaa kiya A me topenaa see bagee yuwa se ukuwageekea kuwa kaasee kaa ya?" see asegea. 19 Yesus me asiino, "Api goeano naagoo naano agiyoo notaa siyaa kaboo paimee ma enaataa tuyaa bagee yuwa naano agiyoo tapoo toogee siyaa ye? Taa, mee api goeyaa mée to epo enaataa tuyaa kaboo naano agiyoo tapoo se toogee siyaa. 20 Api goeyaa mée to waa amoo-doge-doge taapea naagoo kaama wodoo too wa me bagee yuwa naano agiyoo tapoo toogee taatagea" see asigi.* "Paimee ma enaataa tuyaa bagee kuwa" see mee mena nekeeniino yaato ko Yesus ma, Wa sekaataa bagee yuwa ma ebea-ebea kuwa. Yesus mee Ogatamee me badaa maageeta kaama wodoo Wa me topenaa see bagee yuwa naano agiyoo tapoo toogee taapea yoka naadi aseta menaa.
21 Bedaa Yesus me wegaano, "Gipii dokaa ponee to, uwo wetogeano taa see doka ponee to mee masegeeta kaama nuku see dokaa tokogoo da kaa pee-se kiwiyaa. Kisee kiwiyu ko mee nuku see dokaa da mee geanta tokogoo ebo kedaa siyaa. Mee dokaa da uwo wetogemaata kaama gee kega kaboo mee gipii dokaa ponee to peenaa peedi keepeasega naaki tokogoo ebo kedaa naadi dokaa da pedeo kiyaa. 22 Bedaa anggur poo uwoo kuwa otaawee yiba wogeawee siyaa kuwa miya kisee. Gipii see anggur poo uwoo gaayu ko nuku see otaawee yiba se wogeawee siyaa. Kisee wogeawee siyu ko mee nuku see otaawee da mee kipuunta kaama anggur poo uwoo miya pedeo kiyaa, otaawee da miya pedeo kiyaa. Kisee kiyaa naadi gipii see anggur poo uwoo kuwa gipii see otaawee yiba too wogeawee siyaa" see wegagi. "Nuku see otaawee yiba se wogeawee siyaa" see menaa mee ko otaawee kuwa kambing wodaa kado ipiipii seta yoka gipii see anggur poo uwoo wogeawee siyu ko uwo uu kega kaboo uwo ebo kega, ebo kega naadi kaama kado nuku yoka kipuuniyaa. Gipii dokaa ponee to ma, anggur poo uwoo ma kuwa mena nekeeniino yaato ko Yesus me etokaa gipii see menaa ma, mée me wegawoo siyaa menaa ma kuwa se aatabi taai naadi ebea-ebea menaa mee.
Sabat naagoo Parisi kaa bagee me Yesus kagoo keta menaa
Mat 12:1-8, Luk 6:1-5
23 Kaawaa ena Sabat naagoo Yesus Waa gandum poo uwaa da taa peetaaka too Wa me topenaa see bagee yuwa gandum poo ukuu yuwa naano see naadi daapegeekea. 24 Kiya Parisi kaa bagee me Yesus asiino, "Yaai, Sabat naagoo yoka okoo me kuwa ukuwagea kuwa daa. Kaasee kaa ukuwagea ya?" see asegea. 25 Yesus me asiino, "Idukaa Daud ma, waa ma enaataa bagee yuwa ma okoo naano agiyoo taa kaboo naadi ebo kaa eeukuwata menaa mee ikii diino taa, ewo ye? 26 Mee ko idukaa Abiyatar waa Ebo Imam tota kaboo Daud waa Ogatamee me ee yiba seemeta kaama Ogatamee paagoo manegee seta roti magu yuwa masegeeta nota, waa ma bagee miya eenota. Kuwa roti kuwa naano ko imam bagee me too noogee siyaa roti yuwa, apanaa bagee yuwa naano ko daa kiya kisee-kisee taa" see asigi. 1Sam 21:1-6 27 Bedaa Yesus me asiino, "Sabat naagoo mee ko mée tomaa yuwa okoo kaa daamaa yaagoo kiyaata, mée tomaa me mee naagoo kana ma, kana ma deewoosi naadi agoo kiyaata se.§ Sabat naagoo mee ko Ogatamee me mée tomaa yuwa mee naagoo daamaa ede ma, ede ma toogeesi yoka naadi mee naagoo okoo kaa yaagoo kiyaata. Kisee kemaata Yesus me topenaa see bagee me naadi kaa Sabat naagoo gandum poo daageegea kuwa daa see taa, see kuwa nekeensi naadi menaa mee. 28 Kisee kemaata Mée Yogaa mee Sabat naagoo mee miya epoo Mée" see asigi.

2:17 1Tim 1:15

*2:20 "Paimee ma enaataa tuyaa bagee kuwa" see mee mena nekeeniino yaato ko Yesus ma, Wa sekaataa bagee yuwa ma ebea-ebea kuwa. Yesus mee Ogatamee me badaa maageeta kaama wodoo Wa me topenaa see bagee yuwa naano agiyoo tapoo toogee taapea yoka naadi aseta menaa.

2:21 Mee dokaa da uwo wetogemaata kaama gee kega kaboo mee gipii dokaa ponee to peenaa peedi keepeasega naaki tokogoo ebo kedaa naadi dokaa da pedeo kiyaa.

2:22 "Nuku see otaawee yiba se wogeawee siyaa" see menaa mee ko otaawee kuwa kambing wodaa kado ipiipii seta yoka gipii see anggur poo uwoo wogeawee siyu ko uwo uu kega kaboo uwo ebo kega, ebo kega naadi kaama kado nuku yoka kipuuniyaa. Gipii dokaa ponee to ma, anggur poo uwoo ma kuwa mena nekeeniino yaato ko Yesus me etokaa gipii see menaa ma, mée me wegawoo siyaa menaa ma kuwa se aatabi taai naadi ebea-ebea menaa mee.

2:26 1Sam 21:1-6

§2:27 Sabat naagoo mee ko Ogatamee me mée tomaa yuwa mee naagoo daamaa ede ma, ede ma toogeesi yoka naadi mee naagoo okoo kaa yaagoo kiyaata. Kisee kemaata Yesus me topenaa see bagee me naadi kaa Sabat naagoo gandum poo daageegea kuwa daa see taa, see kuwa nekeensi naadi menaa mee.