Yesus me "Wodopasi yaato kisee ukuwaaniita, kisee ukuwaandaa taata" see aseta menaa
13
Pasal 13
Yesus me "Ogatamee me ee mee pedeo kaata" see aseta menaa
Mat 24:1-2, Luk 21:5-6
Yesus mee Ogatamee me ee kaa kaama peetaaka too ko Wa me topenaa see bagee ena me Waa asiino, "Guru, deede. Ogatamee me ee ma, gebo kaa ee yuwa ma kuwa diino esee ebo, oma ee magaano esee daamaa yaai" see asigi. Yesus me waa asiino, "Kuwa a me deetaake ee kuwa diino esee daamaa, se maa? Kiya epeekaa kuwa uduma kabaapi-paapi taatagea, oma ena ma wa me mokataata yoo kaama kisee se ekeasiitagea, uduma pogadaa taata" see asigi.
Yesus peeta kaama bedaa wiyaagoo meeno taa kaboo ukuwaandaa taata menaa
Mat 24:3-14, Luk 21:7-19
Kiyoo kaama Yesus mee Zaitun Kutuu to kaa Ogatamee me ee doodoo animaata toomuu taaki too ko Petrus ma, Yakobus ma, Yohanes ma, Andreas ma okoo too peedoota Yesus paagoo asiino, "A me kuwa yumakaa mée eewegape menaa kuwa maadee moga ukuwaaniita naa ya? Kuwa agiyoo ukuwaaniino see kooka ii see nekeeniyaa agiyoo kuwa maagiyoo ukuwaandaa taata naa ya? Mée asii" see asegea. Wa me asiino, "Mée deebaa see bagee agoo kaata yoka daamaa nekeenii. Anii poga-poga see bagee mée eebaa meetagea. Okoo me Ani ekaa naweakee kaa 'Anii ko Waa yoka' see menaa weganaa naadi mée eebaa deebaa siwoo taapea. Kuwa kaboo da taa ko ikii yape menaa ekaapa magaa kaa kaama miya yiipea, beesekaa magaa kaa kaama miya yiipea kiya se wedaai. Kuwa uduma mikee agoo kedaa siwoo taata kiya wodopasi naagoo se. Mée tomaa-tomaa yape aawogee senaa taapea. Amokiyoo magaa kaa bagee me yamokiyoo magaa kaa bagee ma yape aawogee taatagea. Kiyoo-kiyoo naano agiyoo taa uwaa miya medaa taata, maga pigii miya medaa taata. Kisee yaai-yaai agiyoo yuwa eebaa kedaa taata kiya kuwa uduma petamanii ukuwaandaa taata yuwa too, api me yoga kabaano see naadi boodi meege-meege siyaa mokoo.
Ikii kibe kiyaa bagee agoo kaata yoka gaai, nekeenii. Okoo me ikii yagaa kipeneata kaama mena pekataa see bagee yuwa paagoo kidogeamoo taatagea, sembahyang segee see ee yuwa yiba miya pepeaduu me kidakamaatagea. Ikii Ni yaato bagee kemaata magaa da kaa ebo tookee bagee yuwa paagoo kiipootagea. Kisee ikii kiipeeyaa kaboo Ni me menaa okoo paagoo daamaa eewegaai. 10 Kiya wodopasi kaano taa kaboo kuwa etokaa daamaa menaa kuwa mée tomaa-tomaa uduma paagoo eeweganaa taano mee keta ukuwaano gaano pedeo. 11 Okoo me ikii kipeneata kiipeeyaa kaboo 'Anii kaasee menaa wegaapa, kaasee menaa wegaapa?' see dimii kuwa se abaai. Ikii mena wegaano kaboo 'Kisee wegaai, kisee wegaai' see dimii kuwa ikii daamaa ipi kaapea. Ikii me wegaapea menaa kuwa ikii me wegaapea se kiya Roh Kudus me ikii kisi-manee taapi yoka se gaagaa taai.
12 Bedaa kuwa kaboo da taa miya kisee ukuwaaniita: Ekea kenaaya kiya ena mee wugimaasi naadi ekegatagaatagi, nagamee me wa me yogaa to ekegatagaatagi, bedaa yogaanii yuwa me okonaka wugimaasi naadi ekegatagaatagea. 13 Ikii Ni yaato bagee kemaata mée uduma kibe kaatagea kiya ikii makii taa, kisee too wodopasi yaato toowoo siyaa bagee kuwa daba daagimaa pootagea."
"Ae-wae siyaa agiyoo yuwa ma, Ebo Kristus poga-poga bagee yuwa ma kuwa agoo kaata" see aseta menaa
Mat 24:15-28, Luk 21:20-24
14 "Esee pedeo see agiyoo eboo ena waa toono daa see yoo kiyoo yiinaageeta totaaki see kuwa ikii diitagea. (Ikii eto kiipaa mee kapogee mee deetaakea bagee daamaa nekeenii.) Ikii me waa kisee kiyoo totaaki see deeta kaama Yudea wee kaa toogee see bagee kuwa moga oodoota kuye kaa pakadaa taai. Dan 9:27, 2Tes 2:3-4 15 Yoo da kaa tuyaa bagee yuwa ee yiba agiyoo se masii, se gaata oogaai. Luk 17:31-32 16 Bugi kaa tuyaa bagee yuwa miya doka, kisee ou agiyoo kuwa ee kaa pakaa-maseekee se. 17 Kisee yaai-yaai oodaa naadi kaama kadapoo yago apii yuwa ma, yoga baayee yiba kepaa apii yuwa ma kuwa sooi, yaai. 18 Kuwa yaai-yaai see agiyoo ukuwaandaa taata kuwa gemoo see uwaa kega kaboo se ukuwaandaasi naadi sembahyang taai. 19 Kuwa ukuwaandaa taata agiyoo kuwa ko apanaa agiyoo, yaai-yaai ebo, petamanii epoo to, magaa to ogaataata yoo kaama eto too miya ukuwaaniino taa agiyoo yuwa, bedaa kuwa wodoo taa epeekaa yaato miya kaagaa ena ma se ukuwaaniita agiyoo. 20 Ogatamee me Wa me wiginta bagee yuwa epa nao naadi kuwa yaai-yaai, gaagaa siyaa agiyoo kuwa mani yataa kiyaatagi. Maamaa kisee too naaki mée ena ma se tuyaa.
21 Kuwa kaboo da mée me 'Deede, Ebo Kristus mee nakaayoo tupi' see kisiyu ko emaa se wugii, bedaa okoo me 'Deede, Waa amokiyoo tupi' see kisiyaa miya wisintayu. 22 Ebo Kristus poga-poga bagee ma, nabi poga-poga bagee ma kuwa agoo kaatagea yoka okoo wisintagaai. Mée deebaa taano see naadi dimi nagii-nagii agiyoo ukuwaaii taatagea. Ogatamee me wiginta bagee yuwa miya deebaa sedee taano see kiya iyo, se deebaa semaayaa. 23 Ipiipi dii. Kuwa agiyoo uduma ukuwaandaa taano taa da kaa Ani me kisi-maneega yoka daamaa nekeenii."
Yesus meetagi naagoo ukuwaandaa taata menaa
Mat 24:29-36, Luk 21:25-33
24 "Kuwa yaai-yaai, ebo gaagaa uwaa kuwa omekomeeta wodoo taa kisee ki kenoo to digiyoo aatakii taata, agoo to mee miya se wikiiniita, 25 okadee yuwa epoo to kaa kaama kigimedaa taata, bedaa epoo to kaa pesee agiyoo yuwa miya maki-makaa naadi wodeda-peeda sedaa taata. Yes 13:10, Why 6:12-13
26 Kuwa kaboo da Mée Yogaa mee sinu uwaa da yibaa taa migi see kuwa diitagea. Waa pesee, Waa asii-sege, Wa disii to esee ebo see diitagea. Dan 7:13 27 Wa me malaikat bagee yuwa 'Pooi' asiyaa naaki peedoota maga otoo to kaa kaama kisee too maga otoo to kaa too peenaa naadi Wa me daamaa wiginta bagee yuwa uduma enaataa yakutumeeii senaa taatagea. 28 Eto ko ebea-ebea menaa ena yeeweei. Ara piyaa mee kagoo da iye mugumedaa naadi iye taki kega gaayu ko mikee, poo ekaano see kooka ii see kuwa ikii nekeeniyaa. 29 Mee mokoo miya kuwa kisega menaa yuwa ukuwaandaa taaka see kuwa ikii deeyu ko monaa da mee katu, ukuwaaniino see kooka ii see kuwa ikii nekeeniitagea. 30 Anii mikee kisiino ko: Kuwa ukuwaandaa taata agiyoo kuwa uduma eto mee begaa kaa bagee yuwa bogaano taa da kaa diitagea. 31 Epoo to ma, magaa to ma kuwa taa kaata kiya Ni me menaa mee se taa kaata, kisee too iminoo miya, iminoo miya toota."
Monaa da mee ewo yoka daamaa diitoo taai naadi menaa
32 "Monaa da mee ko mee naagoo, mee jam kaa see kuwa mée ena ma ewo. Malaikat bagee miya ewo, Ogatamee Yoopaa miya ewo, Nagamee Wa too ipi. 33 Mona naagoo ko ikii ewo yoka ipiipi see diitoo siwoo taai. 34 Mee naagoo diitoo siwoo siyaa bagee kuwa ebea-ebea menaa ena mee ko kisee: Mée ena waa beesekaa magaa kaa poono taa kaboo wa me agiyoo yaokagee see bagee yuwa mée waa ena kisee agiyoo naokageesi naadi yaekeasigi, mée waa ena kisee agiyoo naokageesi naadi yaekeasigi. Bedaa kenee to kaa diitoo taa see mée to miya 'Aa ipiipi nadiitoo siwoo taai' see asigi, see ebea-ebea menaa mee. Luk 12:36-38 35 Mee see see ikii miya ipiipi see diitoo siwoo taai. Ee epoo Mée Waa meetagi naagoo ikii ewo. Uwaataa yee, daatooyiba yupigapi yee, pe-aweeniino taa see kaboo yee, esee pedeo komaa yee, ikii ewo yoka diitoo siwoo taai. 36 Taa gaayu ko Waa kisee ki meemaata kaama deeyaa naaki ikii toomoo ometaakea, see kideeyaa. 37 Eto ko Ni me kisega menaa kuwa Ani me mée uduma asiino menaa ko: Daamaa ipiipi see diitoo siwoo taai, see menaa mee" see asigi.

13:14 Dan 9:27, 2Tes 2:3-4

13:15 Luk 17:31-32

13:25 Yes 13:10, Why 6:12-13

13:26 Dan 7:13

13:34 Luk 12:36-38