14
Yesus patamaano see naadi koogo aawegaa seta menaa
Mat 26:1-5, Luk 22:1-2, Yoh 11:45-53
Kuwa kaboo da Paskah ma, ragi yeeyee ma aatabi taano taa see roti unu petoo noogee siyaa yuwa kuwa ma unu wiya omemaata naapea see naagoo imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma okoo me "Yesus mee inii kaasee koogo peneasiipea, kaasee patamaapea?" see menaa kuwa aawegaakea. Kiya bedaa okoo me wegaano, "Kiipaa se, mée yuwa uduma kagoo ebo kaapea yoka Paskah noomaata kaama too Waa peneasiino daamaa" see menaa aawegaakea.
Wunu daamaa uwoo Yesus kaa yakabagekomeeta menaa
Mat 26:6-13, Yoh 12:1-8
Betania magaa kaa mée ena ekaa da ko Simon mee tupi. Waa idukaa kado kaa meanee see agiyoo meanta mée to. Wa me ee kaa Yesus mee animaata naano agiyoo notaaki too ko api ena meemaaga. Waa wunu daamaa see uwoo, kepe edaano ebo see uwoo, oma otaawee peedi ena yiba doopa. Otaawee da ebee to yaato taapeata kaama uwo yuwa Yesus mumoo to kaa yakabagekomeega. Yakabagekomeega naadi Wa me topenaa see bagee yuwa kagoo kaa koogo aawegaa taano, "Yaai, kuwa uwoo kuwa kaasee kaa aii peepuuka naa ya? Kuwa uwoo kuwa pe-doogeeta kaama ebo kepee ogei me badoo wedo asii masemaata kaama daba bagee aii maniino daamaa yoka" see koogo aawegaakea. Okoo me mee apii to kagoo ma menaa asegea. Kiya Yesus me asiino, "Ikii me mee apii mee si yawegaai. Kaasee kaa pedeo see yawegagea ya? Wa me naukuwaga kuwa esee daamaa agiyoo. Daba bagee gaayu ko ikii paagoo kisee too kiiumiwoo, toowoo taapea yoka ikii me aii kaboo miya okoo kaa daamaa agiyoo yaukuwayaa. Kiya Anii gaayu ko ikii ma enaataa eebaa se kiiumiipa. Mee apii to me 'Anii daamaa agiyoo ena yaukuwamaayaa yoka yaukuwaanaka' see nagaata kaama nakoo sepa. Wa me Anii ogo namagaano taa kaboo naipiipii siyaa agiyoo mokoo yoka pedeo see si yawegaai.* "Anii ogo namagaano taa kaboo naipiipii siyaa mokoo" see menaa mee ko Yahudi bagee me mée boota yuwa kaa mee see see uwoo yakabagekomeeta kaama ogo magaakee. Anii mikee kisiino ko: Ni me doomega menaa kuwa uwoo to, magaa to kiyoo-kiyoo eewegakomeegea kaboo mee apii to me daamaa naukuwapa agiyoo mee miya eeweganaa taapea, bedaa asii yaato miya kuwa menaa neke-nekee siwoosi naadi yadoonaa taapea, see kuwa mikee kisega" see asigi.
Yudas me Yesus ekegatagaano see naadi aseta menaa
Mat 26:14-16, Luk 23:3-6
10 Kuwa kaboo da Yudas Iskariot mee, Yesus me topenaa see bagee gaasi ma wiya kuwa mée ena mee Yesus yaekegatagaano see naadi peedoota imam ebo yuwa paagoo mena eewegagi. 11 Wa me Yesus mee ikii paagoo kiekegatagaapa see asigi menaa kuwa okoo me yeeta kaama ede kaa "Kepe kisuwa kaniipe" see asegea. Mee kaama wodoo wa me 'Yesus mee yaekegatagaano kuwa kayoo daamaa, kayoo daamaa?' see gaawooki.
Yesus mee Wa me topenaa see bagee yuwa ma epo enaataa Paskah eenota menaa
Mat 26:17-25, Luk 22:7-14,21-23, Yoh 13:21-30
12 Ebo naagoo, ragi yeeyee ma aatabi taano taa see roti kuwa unu petoo noogee siyaa yiba petamanii nuyaa naagoo, domba wodaa wugiyaa naagoo ko Yesus me topenaa see bagee yuwa peedoota Wa paagoo asiino, "Paskah kaa agiyoo naano yoo kayoo naa ipiipii taano daamaa naa ya?" see asegea. 13 Wa me topenaa see bagee wiya paagoo asiino, "Ekea kota kaa pooi. Peemaata kaama mée ena, uwo otaawee doopegeeki see mée ena ma aadee taapea. Aadee seta kaama waa ma epo enaataa pooi. 14 Wa me seemaapi ee yiba seemaai. Ee epoo mée mee kisee naasii: 'Guru me kasiino, "A me ee yiba Ni me topenaa see bagee yuwa ma inii epo enaataa Paskah kaa agiyoo eenaape yoo naa kayoo ya?" see kasigi' see naasii. 15 Ee epoo mée wa me ee asii mee kakadee kaa ebo komoo kaa badaa kimagaataapi. Kiyoo inii me animagaapea yoo daamaa mée yaipiipii semaata topa see kuwa ekea diipea. Inii kiyoo naano agiyoo naapea yoka agiyoo-pagiyoo pe-niiipiipii taai" see asigi. 16 Asigi naadi ekea peedoota kota kaa peemaagea naaki mikee, Yesus me asigi-asigi uduma ukuwaanega naadi Paskah kaa agiyoo uduma daamaa eeipiipii semaagea. 17 Digiyoo takiinega see kaboo Yesus Wa me topenaa see bagee gaasi ma wiyaa to ma enaataa peedoota mee ee kaa peemaayu. 18 Animaata kaama naano agiyoo notaaki too Yesus me asiino, "Anii mikee kisiino ko: Ikii Anii ma epo enaataa notaakea bagee kuwa mée ena me Anii naekegatagaapi" see asigi. Mzm 41:10 19 Okoo dimi boodi ebo. Okoo uduma mée ena-ena me Waa asiino, "Sooi, anii ye, ani me ye?" see asegea. 20 Yesus me asiino, "Ikii mée gaasi ma wiya kuwa mée ena me, roti ponee to mee otaawee yiba Anii ma enaataa tukume-nootaaki mée to wa me Anii naekegatagaapi. 21 Mée Yogaa mee mikee Ogatamee me menaa yiba ebeamaata see see bogaapi kiya Waa ekegatagaapi mée mee esee pedeo kaapi. Mee mée mee kabaano taa naaki daamaa" see asigi.
Perjamuan roti ma, uwo ma nota menaa
Mat 26:26-29, Luk 22:15-20, 1Kor 11:23-25
22 Okoo epo notaaki too Yesus mee roti masegeeta kaama Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa asigi. Roti kabatagaa naadi kaama okoo paagoo goo-maneeyu. "Mee ko Ni me maa to yoka masii" see asigi. 23 Kiyoo kaama anggur poo uwoo otaawee da masegeeyu naadi Ogatamee paagoo kiiboo, paamee see menaa aseta kaama otaawee da okoo goo-maneeyu, okoo uduma mee otaawee yiba kaama nogea. 24 Wa me asiino, "Mee ko Ni me tadaa uwoo. Mée yuwa ma, Ogatamee ma, Wa me aseta menaa ma kuwa uduma enaataa aagadimisi naadi yapeeyaapa tadaa, mée eebaa okoo kaa yakabageapa tadaa mee. Kel 24:8, Ibr 8:8-13 25 Anii mikee kisiino ko: Eto kenaagoo kaama wodoo Anii anggur poo uwoo se naapa, Ogatamee Wa too ebo mée eetoowoo taatagi naagoo too Anii bedaa gipii see anggur poo uwoo naata" see asigi.
Yesus me Petrus "Aa weda kaa ewo poga-poga nataape" see aseta menaa
Mat 26:30-35, Luk 22:31-34, Yoh 13:36-38
26 Okoo Ogatamee yaapaagee see kaa yaayaa see menaa ena yaayaa semaata peedoota Zaitun Kutuu to kaa peemaata kaama 27 Yesus me okoo asiino, "Ikii uduma maki-makaa naadi Anii naekeata oodaa taapea, idukaa Ogatamee me menaa yiba ebeamaata see see, mee ko kisee: 'Domba munitaa see mée mee Ani me wugimagaapa. Wugimaata kaama domba wodaa yuwa ena kitaa peega, ena kitaa peega sedaa taapea' see menaa ebeamaata. Zak 13:7 28 Kisee kaapa kiya Anii aya andoo peeta kaama Ani keta Galilea wee kaa poota, ikii uuto" see asigi. 29 Petrus me asiino, "Okoo uduma weda kaa A too kaekeata poopea miya anii Aa se kaekeasiipa" see asigi. 30 Yesus me waa asiino, "Anii mikee kasiino ko: Eto mee digiyoo yiba ayam ena kaagaa wiya menaa taano taa kaboo aa kaagaa wedo mée paagoo ewo poga-poga nataape" see asigi. 31 Petrus me asiino, "Anii Aa ma enaataa bogaapea miya daamaa, anii mée paagoo ewo poga-poga see se kakoo taapa yoka" see asigi. Apanaa yuwa me "Anii miya kisee, anii miya kisee" see wegagea.
Getsemani bugii da kaa Yesus me sembahyang seta menaa
Mat 26:36-46, Luk 22:39-46
32 Yesus mee Wa me topenaa see bagee yuwa ma peedoota maga ena kaa ekaa da ko Getsemani magaa kaa peemaata kaama Wa me okoo asiino, "Ikii nakaayoo animaata niitooi, Anii sembahyang taanaka yoka" see asigi. 33 Petrus ma, Yakobus ma, Yohanes ma kuwa okoo too Yesus me badaa maadoota amo kaa naa kaa eepeemaata kaama Waa gaagaa ebo naadi dimi nagimeamooki. 34 Wa me okoo wedo asiino, "Sooi, Anii esee gaagaa ebo, booyaa mokoo. Ikii nakaayoo ipiipi diitoo taai" see asigi. 35 Waa pakadoota woo kaa naa kaa pakaamaata kisee ki magaa da kaa esee-gapuunigi. Wa me sembahyang menaa kaa kuwa yaai-yaai agiyoo nakoo taapea monaa da mee nataa kiyaano daamaa gaayu ko nataa kiyaai naadi menaa asigi. 36 Wa me asigi menaa ko "Abba, Neataagi, kuwa Ni me boodi abaapa kuwa se naekeasii see kasega kiya Ni me gaayaa dimii too se kiya A me gaata-gaata dimii too" see asigi. 37 Sembahyang semaata kaama esedoota Wa me topenaa see bagee wedoo to paagoo eseemaagi too ko okoo toomoo ompea. Wa me Petrus asiino, "Simon, aa toomoo ometaake ye? Aa peenaa kuwa miya diitoo taano kuwa kana ye? 38 Ikii kigaadee siyaa kaboo pedeo dimii, pedeo menaa wisintaasea naadi ikii ipiipi see diitoo taai, sembahyang taai. Ikii me 'Kisee ukuwaanaka' see gaayaa dimii agoo kiya má yaato ko dabaa" see asigi. "Má yaato dabaa" see aseta menaa mee ko inii pedeo ukuwasi naadi mée gaadee siyaa kaboo inii ipiipi nekeenta maamaa diitoo, maamaa sembahyang siwoo taano kuwa ukuwaano gaano pedeo. Taa gaayu ko toomoo umiyaa mokoo see see kiyaa naadi aseta menaa. 39 Yesus Waa kaagaa ena ma pakadoota woo kaa naa kaa bedaa yumakaa sembahyang sipi menaa kuwa asigi. 40 Sembahyang semaata kaama esedoota Wa me topenaa see bagee wedoo to paagoo eseemaagi too ko bedaa toomoo ometaakea, okoo esee toomoo ebo kaa emaa pakaa-wikiiniino naka. Okoo me Yesus asiino menaa peenaa ma taa, ewo. 41 Bedaa kaagaa wedaagoo to ma sembahyang segeeta Wa me topenaa see bagee wedoo to paagoo eseemaata kaama asiino, "Ikii kisee too toomoo too ometaakea ye? Kuwa sikii. Deeweei, Mée Yogaa mee dimi pedeo see bagee yuwa yagaa kaa yaekegatagaano see monaa kaa kega. 42 Anoogeeweei, inii poono. Ikii deeweei, Anii naekegatagaano mée mee migi yoka" see asigi.
Yesus mee peneata menaa
Mat 26:47-56, Luk 22:47-53, Yoh 18:1-11
43 Kuwa menaa wegataaka too ko taka ena Yudas mee, Yesus me topenaa see bagee gaasi ma wiyaagoo to mee mee meemaagi. Waa ma mée ebo etaa mowai ma, kopaa ma doodoota eemeemaagi. Kuwa bagee kuwa ko imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma okoo me "Niipeneasea yoka pooi" see asegea naadi meemaagea bagee yuwa. 44 Miyoo taa meemagaano taa kaa Yudas me kuwa bagee yuwa paagoo mee Yesus yoka see kuwa nekeensi naadi menaa ena ase-maneegi, mee ko kisee: "Ani me ebe duuduu taapa mée to mee yoka peneata eepooi" see menaa mee. 45 Yudas meemaata kaama kisee ki peedoota Yesus paagoo "Guru, epao" aseta kaama Yesus ebe duuduuki. 46 Wa me kisee ukuwagi naaki kuwa eemipi bagee yuwa me Yesus me-peneasegea. 47 Peneasegea naadi kiyoo topea bagee mée waa ena me posee da masegeeta mée ena kaa kobeasigi naaki dagi yagaa yaato apa kamuu da yadaakomeegi, Ebo Imam wa me agiyoo yaokagee see mée. 48 Yesus me okoo asiino, "Ikii me dimi pedeo omaago see bagee ena mokoo peneasiino see naadi mowai, kopaa, kisee agiyoo doopea ye? 49 Anii egapii gakata Ogatamee me ee kaa awee da kaa mée topegeeka, ikii miya kiyoo topea kiya ikii me napeneasiino taa kemea. Kiya kuwa eto ukuwaanega kuwa ko idukaa ebeamaata menaa yuwa uwa daasi naadi ukuwaanega" see asigi. 50 Kiyoo kaama Wa me topenaa see bagee yuwa uduma Wa too ekeata oodaakea. 51 Kuwa kaboo da egaanaa ena, Yesus ma epo peenaa see mée ena kiyoo tupi. Waa tapaato dokaa da mee too maataata peenaaki kaboo kuwa bagee yuwa me waa miya peneasiino see kookea. 52 Kiya okoo me wa me dokaa da mee too peneasegea naaki dokaa da okoo me yagaa da kaa ekeata waa má tago kisee peegi.
Yesus mee Yahudi kaa ebo-ebo yuwa paagoo eepeeta menaa
Mat 26:57-68, Luk 22:54-55,63-71, Yoh 18:12-14,19-24
53 Okoo me Yesus peneata kaama Ebo Imam me ee kaa eepeegea. Kiyoo imam ebo yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma okoo kutuu semaata toomuu taakea. 54 Petrus mee koogo deega se deega naadi Yesus doogea taa obeegi. Ebo Imam me ee kaa peemaata kaama kiwitaa to yiba seemigi. Waa mee ee yadiitoo taa see bagee yuwa ma epo enaataa animaata biyaa to kaa yabi kiitaaki. 55 Mee ee yiba kaama imam ebo yuwa ma, mena pekataa see bagee apanaa yuwa ma okoo uduma Yesus mee patamaano dimii agoo. Mee dimii agoo naadi kaama Wa me kisee pedeo agiyoo ukuwapi see deepea bagee yuwa abagea. Kiya kisee deeta bagee ena ma deemagaano taa. 56 Mée eebaa okoo me makapaa menaa yakobagea kiya okoo me anii kisee deepa, kisee deepa see wegagea menaa kuwa mée waa ena me wa too menaa wegagi, mée waa ena me wa too menaa wegagi, mena ena too too menaa wegaano taa yoka koopoo see menaa yuwa too. 57 Kuwa kaboo da mée wiya, wedo waa naa yiinaageeta kaama Wa kaa mena ena yawegagea, mee ko kisee: 58 "Mee Mée mee me miyoo taa wegaano, 'Ani me Ogatamee me ee mee, mée me yagaa me maataata ee mee umiyaata kaama unu wedo kaa too bedaa apanaa ee ena, mée me yagaa me magaano taa see ee ena maatagaapa' see wegami menaa kuwa inii yeeme" see asegea. Yoh 2:19 59 Kiya kuwa bagee yuwa me menaa kuwa miya mée ena me wa too menaa wegagi, mée ena me wa too menaa wegagi, mena ena too too menaa wegaano taa. 60 Ebo Imam mee okoo yaayupii da kaa yiinaageeta kaama Yesus asiino, "Kuwa bagee me A kaa kawegapea menaa kuwa Aa mena ena ma se asiipe ye?" see asigi. 61 Kiya Yesus mena taa, koogo totaaki. Bedaa Ebo Imam me asiino, "Idukaa kaama wegawoo seta Mée Ebo Kristus mee, inii me yaapaagee see Mée Wayoopaa mee Aa ye, taa ye?" see asigi. 62 Yesus me asiino, "Mee ko Anii. Mée Yogaa mee Se-pesee, We-pesee yago Mée Wa me dagi yagaa yaato animaata ebo tupi see kuwa ikii diitagea, sinu uwaa yupii da taa migi see miya diitagea, see kuwa mikee kisega" see asigi. Dan 7:13 63 Ebo Imam me mee menaa da yeeta kaama kagoo kaa waa ekaato dokaa da geakomeeta kaama asiino, "Eto ko Wa me kisee pedeo ukuwapi see deepea bagee apanaa se abaai. 64 Wa me Ogatamee me be kiyaa menaa wegagi. Ikii miya yeemaagea yoka sikii. Eto ko ikii me kaasee ukuwaakee gaagea ya?" asigi naaki "Waa bogaano gaano pedeo" asegea. 65 Kiyoo kaama okoo me Yesus kaa dabeedi taaweekea, Wa me ebeyumaa da kaa dapimemaata kaama yagaa kopaa dakamegea. Okoo me asiino, "Ei, duya yago mée, Aa kadakamegea bagee kuwa maamee nuwaa naa ya? Mée asii" see asegea. Ee diitoo taa see bagee yuwa me miya Waa yagaa kopaa dakamegea.
Petrus me Yesus mee ewo poga-poga seta menaa
Mat 26:69-75, Luk 22:56-62, Yoh 18:15-18,25-27
66 Petrus mee Ebo Imam me ee yoo da kaa toomuu taaki too ko kiyoo Ebo Imam me agiyoo yaokagee see apii ena wa paagoo meemaaga. 67 Wa me Petrus mee biyaa geboo da kaa yabi kiitaaki see deega. Wa me Petrus maamaa tamaata kaama asiino, "Ei, aa miya Nazaret magaa kaa mée Yesus mee ma epo peenaa see mée to" see asega. 68 Kiya Petrus me ewo poga-poga naadi asiino, "Taa, kisee menaa kuwa anii ewo, nekeeniino taa" see asigi. Petrus waa peedoota wagee kenee to kaa peemaagi too ko [ayam menaaki]. 69 Mee agiyoo yaokagee see apii to bedaa Petrus deeta kaama kiyoo bagee yuwa asiino, "Mee mée mee miya okoo yaato bagee ena" see asega. 70 Kiya Petrus me "Taa, kisee se" see asigi. Egaaniino taa kaboo ko bedaa kiyoo topea bagee yuwa me Petrus asiino, "Aa mikee okoo yaato bagee ena, aa miya Galilea wee kaa mée yoka" see asegea. 71 Petrus me baato maata ma baato maataa naadi kaama asiino, "Ataagi yoogi, mee ikii me wegataakea Mée mee anii ewo see Mée" see asetaagi naaki 72 ayam mee kaagaa wiyaagoo to ma menaaki. Mee kaama too Yesus me yumakaa asigi menaa da nekeenigi, mee ko 'Ayam ena kaagaa wiya menaa taano taa kaboo aa kaagaa wedo mée paagoo ewo poga-poga nataape' see nasigi mee ii naadi kaama ebo yegee yegeeki.

*14:8 "Anii ogo namagaano taa kaboo naipiipii siyaa mokoo" see menaa mee ko Yahudi bagee me mée boota yuwa kaa mee see see uwoo yakabagekomeeta kaama ogo magaakee.

14:18 Mzm 41:10

14:24 Kel 24:8, Ibr 8:8-13

14:27 Zak 13:7

14:38 "Má yaato dabaa" see aseta menaa mee ko inii pedeo ukuwasi naadi mée gaadee siyaa kaboo inii ipiipi nekeenta maamaa diitoo, maamaa sembahyang siwoo taano kuwa ukuwaano gaano pedeo. Taa gaayu ko toomoo umiyaa mokoo see see kiyaa naadi aseta menaa.

14:58 Yoh 2:19

14:62 Dan 7:13