15
Yesus mee Pilatus paagoo eepeeta menaa
Mat 27:1-2,11-26, Luk 23:1-5,13-25, Yoh 18:28–19:16
Tokoma mee da, pedeo komaa da imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma, Yahudi kaa ebo-ebo apanaa yuwa ma, kuwa mena pekataa see bagee yuwa kuwa uduma okoo kutuu semaata kaama mena aawegaakea. Mena daakomeeta kaama Yesus yagaa da taa one gadimegea. One gadimemaata kaama badaa maadoota Gubernur Pilatus paagoo pe-ekeasegea. Pilatus me Yesus asiino, "Aa ko Yahudi bagee me Eboo mikee ye, taa ye?" asigi naaki "A me wegage kuwa" see asigi. Imam ebo yuwa me Pilatus paagoo Yesus "Kisee pedeo agiyoo ukuwapi, kisee pedeo menaa wegapi" see menaa maamaa yakobagea. Pilatus me Waa asiino, "A me asiino menaa taa ye? Yeede, okoo me 'Wa me kisee pedeo agiyoo ukuwapi, kisee pedeo menaa wegapi' see kawegagea menaa kuwa maamaa eebaa" see asigi. Kiya Yesus mena ena ma asiino taa. Pilatus mee dimi nagimigi.
Paskah Naagoo tahun gakata digiyoo ee yiba dogeamoo seta bagee kuwa mée ena Gubernur me daba yapeeyaabuu segee seta. Kuwa ko mée yuwa me Gubernur paagoo "Mee mée mee daba mée yapeeyaai" see kuwa tahun gakata asiwoo segee seta. Kuwa kaboo da mée ena ekaa da ko Barabas mee digiyoo ee yiba tupi. Waa ma, apanaa bagee yuwa ma okoo mee magaa kaa kiyoo mée yuwa aakago-maakago naadi kaama mée wugita kemaata okoo digiyoo ee yiba dogeamaata topea. Kuwa kaboo da mée yuwa me Pilatus paagoo asiino, "A me ukuwata-ukuwata see see digiyoo ee yiba dogeamaamea bagee ena mee daba mée yapeeyaai" see asegea. Wa me asiino, "Ikii Yahudi bagee me Eboo Yesus mee daba kipeeyaa ye?" see asigi. 10 Pilatus me aseta menaa mee ko mée yuwa me Yesus ebo ekeasegea kuwa imam bagee yuwa me 'Anii miya kisee ebo naekeasegea naaki ou' naadi kagoo kaa Yesus yaekegataagea ii, see kuwa Pilatus me nekeenta kaama aseta menaa mee. 11 Kiya imam ebo yuwa me kiyoo topea bagee yuwa koogo eeweganaa taano, "Barabas mee daba mée yapeeyaai, Yesus mee se, see niiasii" see eeweganaakea. 12 Pilatus me kaagaa ena ma asiino, "Kisee gaayu ko ikii me Yahudi bagee me Eboo see ekaa weegeekea Mée mee anii Wa kaa maagiyoo yaukuwayaa naa ya?" see asigi. 13 Okoo uduma bedaa ebo menaa kaa asiino, "Waa piya bokoo to kaa paku wugii" see asegea. 14 Pilatus me asiino, "Kiya yaai, Wa me pedeo ukuwapi agiyoo maagiyoo naa ya?" see asigi. Kiya okoo me bedaa esee ebo menaa kaa asiino, "Waa piya bokoo to kaa paku wugii" see asegea. 15 Pilatus me okoo kisee ede kegea yoka naadi Barabas mee daba yapeeyaagi kiya Yesus mee pepeaduu me dakameamoo semaata piya bokoo to kaa paku wugitaasi naadi okaa yago bagee paagoo yaekeasigi.
Okaa yago bagee me Yesus wisineamoo seta menaa
Mat 27:27-31, Yoh 19:2-3
16 Kuwa okaa yago bagee yuwa me Yesus badaa maadoota Gubernur me ee yiba eepakaamaagea. Kiyoo apanaa okaa yago bagee topea yuwa ma uduma meei naadi kaama Yesus paagoo kutuu semaagea. 17 Okoo doka ena, dadi poo epoo da see see dokaa Wa kaa yamaataagea. Kiyoo kaama takuu yago onee ena bakane yaidimitaata kaama mumoo to kaa yamaataagea.* Dadi poo epoo da see see dokaa ma, emas topi ma kisee ebo agiyoo kuwa ko magaa to kaa tookee eboo me magaakee agiyoo yuwa too yoka Yesus deebaa see agiyoo Wa kaa yamaataagea kuwa Aa ebo ye naadi wisineekee kaa yamaataagea. 18 Kisee yamaataata kaama wisineekee kaa asiino, "Yahudi bagee me Eboo, kiiboo, magiyaage" see asegea. 19 Wa me mumoo to kaa tamoo da me dakamegea, Wa kaa dabeedi taaweekea, Wa paagoo kagu maga kaa sebaata Waa ebo ekeasiyaa poga-poga kaa menaa asegea. 20 Kisee wisineamoo semaata mee dadi poo epoo da see dokaa da yabeageeta kaama bedaa Wa me petamanii dokaa da yamaataagea. Kiyoo kaama piya bokoo to kaa paku wugiino see naadi badaa maadoo peegea.
Yesus piya bokoo to kaa paku wugitaata menaa
Mat 27:32-44, Luk 23:26,33-43, Yoh 19:17-24
21 Okoo peetaaka too ko Kirene magaa kaa mée ena ekaa da ko Simon mee kota gebo kaa magaa kaa kaama meemaagi. Waa ko Aleksander ma, Rupus ma ekeataagi. Okoo waa ma aadee seta kaama Yesus me piya bokoo to mee "Aa yadogaai" see asegea. 22 Muguu naadi maga ena ekaa da ko Golgota magaa kaa eepakaamaagea. Golgota see ekaa mee wegayu ko Mumo Metoo Kutuu to see ekaa mee. 23 Kiyoo pakaamaata kaama anggur poo uwoo ma, mur see agiyoo ma kuwa aatogo-maatogo semaata Waa nusi naadi manegea kiya se nugi. 24 Waa piya bokoo to kaa paku wugitaata kaama Wa me dokaa yuwa maamee me masiipi, maamee me masiipi naadi okoo me agiyoo iyagideekea. Mzm 22:19 25 Yesus piya bokoo to kaa paku wugitaagea mee ko pedeo komaa yaato, keno iyee see kaboo ukuwagea. 26 Wa kaa menaa yuwa yaebeamaata kaama piya bokoo to kaa pakaa-tabeasegea. Mee menaa da mee ko kisee: "Mee mée mee ko Yahudi bagee me Eboo mee" see menaa mee. 27 Oma masetaa see bagee wiya miya Yesus ma enaataa piya bokoo to kaa paku wugitaagea. Wa me dagi yagaa yaato mée ena, eka yagaa yaato mée ena. 28 [See ukuwata mee ko idukaa Ogatamee me menaa ena uwa daaga, mee ko kisee: "Mée me 'Waa miya mena si yayeetaa see Mée ena ii' see gaatagea" see ebeamaata menaa da mee uwa daaga yoo.] 29 Kitaa peetaakea bagee yuwa me mumo wagii-wagii naadi wisineekee kaa Yesus asiino, "Ei, Ogatamee me ee mee umiyaata kaama bedaa unu wedo yiba too maataata tota-tota siyaayaa see wegame Mée 30 Aa ekaato daba peese yoka eto kiipaa apiyoo piya bokoo to kaa kaama magaa da kaa eseanii" see asegea. 31 Kisee miya imam ebo yuwa ma, Musa me menaa mée topetaa see bagee yuwa ma okoo me Yesus wisineekee kaa aawegaa taano, "Wa me apanaa bagee se boosi naadi daba daagimaayaabuu segee simi kiya Waa ekaato iyo. 32 Waa Ogatamee me wigintaata Mée Ebo Kristus mee, Israel bagee me Eboo mee mikee ki Waa kepa ko mee piya bokoo to kaa kaama eseansi ke. Inii me kisee deeta kaama too Waa mikee nao see gaayaa" see asegea. Yesus ma enaataa piya bokoo to kaa paku wugitaagea bagee wiya ekea me miya Waa wisinegea.
Yesus boota menaa
Mat 27:45-56, Luk 23:44-49, Yoh 19:28-30
33 Kenoo to mée mumoo to kaa pakaamaagi see kaboo kuwa magaa uduma digiyoo aatakiika, kisee too keno wedo kaa too pakaa-pakaa. 34 Keno wedo kaa pakaamaaga kaboo da Yesus ebo menaa-menaa kaa "Eloi, Eloi, lama sabaktani?" see wegagi. Mena nekeeniino yaato ko "Ni me Eboo Ogatamee, Ni me Eboo Ogatamee, Aa kaasee kaa naekeasege?" see mee. Mzm 22:2 35 Kiyoo topea bagee yuwa noonaa me kuwa menaa yeeta kaama asiino, "Yeede, Waa Elia mee mena ogetaaki yoka" see asegea. 36 Kiyoo topea bagee mée ena me Yesus uwo nusi naadi doka ponee to see see agiyoo moga masegeeta geebagi see anggur poo uwoo yiba esee-tokoata gokoo da kaa yokoata kaama asiino, "Elia me Waa piya bokoo to kaa kaama dookumiino see naadi isiipi ye, taa ye see niidiitoo taai" see asigi. Mzm 69:22 37 Kuwa kaboo da Yesus Waa ebo menaa-menaaki naaki taka ena dimi noogaa da pe-seomigi. 38  Kuwa kaboo da Ogatamee me ee semoo yiba yaato kenee to kaa wasitaata dokaa da mee usii to kaa kaama pegadoota manii to kaa too wiya wodeenega. Kel 26:31-33, Ibr 10:19-21 39 Okaa yago bagee me eboo mee Yesus ikigii to kaa yiinaageeta Waa boopi-boopi kuwa deeta kaama asiino, "Mee Mée mee ko mikee Ogatamee Yoopaa ii" see wegagi. 40 Kiyoo api eebaa miya beesekaa mokoo kaama diitookea. Kuwa apii yuwa yupii ko Maria Magdalena mee ma, Yakobus ma, Yoses ma ekea baayo Maria mee ma, Salome ma okoo wedo topea. 41 Kuwa apii kuwa ko Yesus Waa Galilea wee kaa kaama peenaa seta kaboo Waa ma epo enaataa peenaa, Wa me agiyoo yaukuwanaa segee seta apii yuwa. Apanaa apii okoo eebaa miya kiyoo topea. Okoo ko Yesus ma epo enaataa peenaa seta, kisee too Waa Yerusalem magaa kaa pakaamaagi yoo too, kisee epo peenaa seta apii yuwa.
Yesus ogo maata menaa
Mat 27:57-61, Luk 23:50-56, Yoh 19:38-42
42 Uwaataa da ayayaa takiinega. Mee naagoo ko tokoma Sabat naagoo kaa agiyoo-pagiyoo ipiipii taa see naagoo. 43 Kuwa kaboo da mée ena ekaa da ko Yusup mee, Arimatea magaa kaa mée tupi. Waa ko Yahudi kaa mena pekataa see bagee ena. Mée me waa maamaa ebo ekeasegea, apanaa yuwa see see se. Wa me Ogatamee Wa too ebo mée eetoowoo taatagi naagoo mee moga migi naaki ou see dimii maamaa gaawoo see mée. Waa Yesus bootaa da ogo magaano see naadi weda taa kaa peedoota Pilatus paagoo pe-idimigi. 44 Pilatus me Yesus mee boopi menaa da yeeta kaama moga boopi nao naadi dimi nagimigi. Wa me okaa yago bagee me eboo mee "Meei" see asigi. Waa meemaagi kaboo Pilatus me "Waa mikee boopi ye?" asigi naaki 45 "Mikee, boopi" see asigi. Kisee asigi naadi bootaa da mee Pilatus me Yusup masisi naadi yaekeasigi. 46 Yusup me daamaa poodee see doka gipii ena edaageeta kaama Yesus bootaa da masegeeyu. Masegeeta kaama mee daamaa poodee see doka gipii da kaa bebenataata kaama doodoota mée ogo magaano yoo kiyoo oma ena togaawee ogo maatayu. Mee oma togaagoo da mee ko mée bootaa da ogo maasi naadi yadenamaata oma togaagoo da mee. Mee oma togaawee ogo maataata kaama ebo omaa ena bikimedoota kenee to kaa pe-takeata eke. 47 Kuwa kaboo da Maria Magdalena ma, Yoses baayo Maria mee ma ekea me Yesus ogo maapea yoo deegea.

*15:17 Dadi poo epoo da see see dokaa ma, emas topi ma kisee ebo agiyoo kuwa ko magaa to kaa tookee eboo me magaakee agiyoo yuwa too yoka Yesus deebaa see agiyoo Wa kaa yamaataagea kuwa Aa ebo ye naadi wisineekee kaa yamaataagea.

15:24 Mzm 22:19

15:34 Mzm 22:2

15:36 Mzm 69:22

15:38 Kel 26:31-33, Ibr 10:19-21