16
Yesus aya andoo peeta menaa
Mat 28:1-10, Luk 24:1-12, Yoh 20:1-10
Sabat naagoo esegekomeeta kaama Maria Magdalena ma, Yakobus baayo Maria ma, Salome ma wedo Yesus bootaa da wunu daamaa peesi naadi agiyoo edaagea. Kiyoo kaama mee daa yiba petamanii naagoo esee pedeo komaa da Yesus ogoo da kaa peegea. Eta mana kaa okoo me aawegaa taano, "Waa ogoo da kaa takeata omaa to mee maamee me mée yabikimeamaapi naa ya?" see menaa aawegaakea. Okoo peemaata kaama deamaagi too ko Waa ogoo da kaa takeata omaa to mee bikeata amoo maa kaa peanta topa, esee ebo see oma damaa to mee. Okoo beapa semoo yiba peanta kaama deamaayaa naaki egaanaa mokoo see mée ena, togoo dokaa poodee da maataata tupi, beapa yiba dagi yagaa yaato kiyoo animaata totaaki. Okoo me waa deeta kaama dimi oogea. Kiya wa me okoo asiino, "Ikii se wedaai. Piya bokoo to kaa paku wugitaamea Mée, Nazaret magaa kaa Mée Yesus mee ikii me abagea. Waa aya andoo peepi, nakaayoo toono taa. Deede, kiyoo ko Wa bootaa da maataamea yoo. Eto ko ikii moga peedoota Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo pooi. Petrus ma okoo paagoo kisee pe-naasii: 'Yesus Wa keta Galilea wee kaa pe-seomigi yoka kiyoo ikii me Waa diipea, Wa me ikii kisimi see see' see kisigi see pe-naasii" see asigi. Kuwa apii yuwa me yaai, dimi nagimaano ebo kaa beapa yiba kaama yiibaga peegea. Okoo weda ebo kegea yoka kuwa menaa mée ena ma eewegaano taa.
Yesus mee awee da kaa keta kaama epoo to wodoo pakata menaa* Kuwa ayat yiba menaa kuwa ko Markus boota kaama wodoo apanaa bagee me ebeamaata menaa keenda, Markus me ebeamaata menaa se. Kisee kemaata Yesus me kuwa menaa mikee aseta ye, taa ye see kuwa inii ewo. Bedaa kuwa see see menaa apanaa bagee me miya ebeamaata, kuwa ko kisee: "Mee mée to me kuwa apii yuwa paagoo 'Kisee pe-naasii, kisee pe-naasii' see asigi menaa kuwa uduma okoo doodoota Petrus ma, waa ma bagee yuwa paagoo pe-eewegagea. Mee kaama wodoo Yesus Wa me miya Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo asiino, 'Mée daba daagimaa peeyaata kaama iminoo miya, iminoo miya toowoo siyaa menaa kuwa awii yaato miya, keno seomigi yaato miya kiyoo-kiyoo naweganaa taai. Kuwa menaa kuwa ko daamaa wa too wigintaata menaa, se taa kaata menaa kuwa' see aseta. Kiyoo too" see ebeamaata menaa kuwa.
[Mee daa yiba petamanii naagoo Yesus mee aya andoo peeta kaama Maria Magdalena wa paagoo keta Waa ekaato awee da kaa deeyaagi. Idukaa waa paa petoo agoo kiya Yesus me yaabagaapeasimi, waa kisee apii to. 10 Waa peedoota kuwa Yesus ma epo peenaa seta bagee yuwa paagoo peemaaga naaki okoo yege ma, yii-yii ma taakea. Wa me kuwa Yesus kaa menaa kuwa okoo eewegaga. 11 Mee apii to me "Yesus aya andoo peepi, ani me kisee deepa" see asega menaa kuwa okoo me yeeta kaama mikee menaa yoka see se gaagea.
12 Kiyoo kaama Yesus mee Waa epoo ena mée ekea wiya paagoo awee da kaa Waa ekaato deeyaagi. Ekea me magaa kaa peetaakea kaboo Waa awee da kaa kigi. 13 Ekea paagoo awee da kaa keta kaama ekea peedoota Yesus ma epo peenaa seta bagee apanaa yuwa paagoo eewegagea naaki okoo me kuwa ekea me menaa kuwa mikee yoka see se gaagea.
14 Kiyoo kaama Wa me topenaa see bagee gaasi ma ena okoo naano agiyoo notaakea kaboo Waa ekaato okoo paagoo deeyaagi. Deeyaata kaama Wa me okoo ego-tago see kaa asiino, "Ikii dimi eboo see bagee yuwa. Kuwa Anii aya andoo peeta kaama nadeepea bagee yuwa okoo me kiiwegamea menaa kuwa ikii mikee nao see nagaano taa yaai" see asigi. 15 Bedaa Wa me okoo asiino, "Ikii peedoota uwoo to, magaa to mée tomaa-tomaa uduma paagoo Ni me daamaa doometa menaa kuwa eeweganaa taai. 16 Okoo me mikee nao see nagaata kaama uwo yatukumeta bagee kuwa daba daagimaa pootagea. Kiya Anii mikee see se nagaayaa bagee kuwa pedeo kaatagea. 17 Waa mikee gaayaa bagee yuwa ii see kuwa nekeensi naadi ukuwayaa agiyoo kuwa ko kisee: Okoo me paa yuwa Ani ekaa naweeta kaama yaabagaapeasiipea, bedaa okoo me ewo see menaa kiya mena tomaa-tomaa kaa wegaapea miya, 18 bedaa okoo me mée daakee otoogiyoo yuwa yagaa me peneasiipea miya, bedaa okoo me mée booyaa uwoo nuyaa miya se bogaapea. Bedaa okoo me ikiyoo yago bagee yuwa kaa yagaa yamaataagea naaki ikiyoo taa kaapea miya, okoo me kisee agiyoo ukuwaapea" see asigi. 19 Tuhan Yesus Wa me kuwa menaa okoo paagoo eewegamaata kaama Waa badaa maadoota epoo to wodoo Ogatamee paagoo pakaamaata kaama Wa me dagi yagaa yaato animaagi. 20 Waa pakaa-seometa kaama Wa me topenaa see bagee yuwa Wa me menaa kiyoo-kiyoo yaweganaa seta, bedaa okoo me weganaa see menaa kuwa mikee menaa yoka see gaasi naadi agiyoo kuwa miya Tuhan me okoo doodoo yaukuwaaniyaabuu senaa seta, see koo seta. Kiyoo too.]

*16:8 Kuwa ayat yiba menaa kuwa ko Markus boota kaama wodoo apanaa bagee me ebeamaata menaa keenda, Markus me ebeamaata menaa se. Kisee kemaata Yesus me kuwa menaa mikee aseta ye, taa ye see kuwa inii ewo. Bedaa kuwa see see menaa apanaa bagee me miya ebeamaata, kuwa ko kisee: "Mee mée to me kuwa apii yuwa paagoo 'Kisee pe-naasii, kisee pe-naasii' see asigi menaa kuwa uduma okoo doodoota Petrus ma, waa ma bagee yuwa paagoo pe-eewegagea. Mee kaama wodoo Yesus Wa me miya Wa me topenaa see bagee yuwa paagoo asiino, 'Mée daba daagimaa peeyaata kaama iminoo miya, iminoo miya toowoo siyaa menaa kuwa awii yaato miya, keno seomigi yaato miya kiyoo-kiyoo naweganaa taai. Kuwa menaa kuwa ko daamaa wa too wigintaata menaa, se taa kaata menaa kuwa' see aseta. Kiyoo too" see ebeamaata menaa kuwa.