8
Jisas kɨrɨak menmen kɨre hetpris keit wɨnak yaaik keit wit ke God
* Hi 1:3, 3:1, 10:12, 12:2Menmen hi hetpiyem hɨram im. Hetpris kaiu karik hɨrak kepu kar ke hi nepei hetpiyem. Hɨrak kau ketike Mɨtɨk Iuwe God tau wit kɨrak kau niu. Hɨrak kau ken menep his yaaim mɨrak kerek mɨt iuwe naanmɨpre menmen yapɨrwe newiyen. Hɨrak kewiyen kɨrɨak menmen hetpris kɨrɨakem. Hɨrak kɨrɨakem kekre wɨnak God hɨrekes kimaak. Wɨnak kerek nɨpaa God katɨp Moses kimaak, hɨrak hɨmɨn ke wɨnak ik God hɨrekes kimaak keit wit kɨrak. Mɨt au.
Hɨm nɨpaa God kewet Moses em mɨt miyapɨr enisesim, hɨram mehimɨtan mɨt hetpris hɨr newepwar menmen newet God em, hɨr nenep samiyak newet God em. Mɨtɨk kaiu Iuwe Hetpris ekwepwar menmen ekwet God em kar ke mɨt in netenen menmen newet God em. Hɨrak ketenen menmen au, hɨrak ap kɨre hetpris auye. Mɨtɨk kaiu Iuwe Jisas hɨrak kau tɨ ik hɨrak ap kakre pris au ekɨntar mɨt nau nɨre pris newepwar menmen newet God em hɨr nises hɨm nɨpaa God kewet Moses em te mɨt enisesim. Te hɨr nanwis Jisas kakrɨakem taau. * Kl 2:17; Hi 9:23; Eks 25:40Menmen im hɨr nɨrɨakem nar ke pris netike wɨnak ik kerek hɨr nɨrɨak menmen mekrerem, hɨram hɨmɨn keremem. Hɨram hɨmɨn mises menmen mau wit ke God. Menmen im hɨram mises menmen meit wit ke God, te wɨ nɨpaa Moses kakime wɨnak ke God, God ketpɨwek hɨm iuwe kar ik:
“Ti ehises menmen im werek mamɨr ke nɨpaa ti heit mɨniu (o neiyɨp) eik hi heteiknutem.” * 2Ko 3:6; Hi 7:22, 9:15In ek Krais hɨrak kɨrɨak menmen me hetpris hɨram yaaim minɨn menmen mɨt han pris nɨpaa nɨrɨakem. Hɨrak kinɨni kar ke hɨm ham God katɨp Jisas em kewet haiu mɨt em hɨram yaaim minɨn hɨm me nɨpaa maamrer naiu nisesim. Hɨram minɨn hɨm nɨpaa mentar hɨm ham im mamkepai werek werek. Hɨm me nɨpaa au, mɨkaap maamrer kike keremem.
Hɨm ham yaaim minɨn hɨm me nɨpaa ein
Hɨm me nɨpaa ein God hɨrak kewet Moses em hɨrak ketpim hɨram yaaim mekepai werek werek, kenmak te hɨrak pɨke ketpai hɨm ham? Hɨrak ketpai hɨm ham haiu emisesim kentar hɨm me nɨpaa ap werek werek mamkaap haiu mɨt miyapɨr haiu mamre yaain, au haiu mɨre enun. * Jer 31:31-34God katɨp hɨm me nɨpaa ap yaaim mɨrɨak mɨt miyapɨr yaain au. Haiu mertei hɨm im yaaim mentar God katɨp kar ik:
“Hi Mɨtɨk Iuwe atɨp yi eiyɨmtewem. Maain wɨ ham mamnen te hi atɨp mɨt ne Isrel netike mɨt ne Juda hɨm mai ham yaaim hɨr nanwenhi nanisesim. Hɨm mai ham yaaim mɨt nanisesim ap mamre hɨm nɨpaa hi atɨp maamrer ni yem au, me wɨ hi hanhan heriuweri heriyei nɨnaaiwɨr Isip. Hi ap aweti hɨm mar ke nɨpaa ein hi hewetɨrem hentar hɨr ap nisesim werek werek au. Te hi eweikɨnsip hewet maamrer ni nenterim.
10 * Hi 10:16Maain wɨ hɨm me nɨpaa ein hɨram epei au, hi Mɨtɨk Iuwe God hi etpi yi mɨt ne Isrel hi aweti hɨm mai ham yaaim yi eiwenhi eisesim marim. Hi ewisɨm mamu mamɨkre han ki te mɨt ap nanɨtpi nanri han ki yi eiyisesim. Au, yi hɨras hanhan eiyisesim weinɨm. Hi are God ki yi eire mɨt miyapɨr nai.
11 Maain mɨt niutɨp niutɨp ap nantɨp heiyiuwerer nɨr o kikrek nɨr o nɨr yinan nar ik: ‘Yi eiyɨrtei menmen me Mɨtɨk Iuwe God.’ Hɨr ap te nanɨtporem au nanɨntar mɨt yapɨrwe niutɨp niutɨp neimɨn iuwe o neimɨn mɨt weinɨn, hɨr yapɨrwe nanɨrteiya werek werek.
12 * Hi 10:17Hi tewen han tewenɨni ahɨsak menmen enum mei mekre han kɨr hi ap pɨke han kakitetim han enuk ariuwerem au.” 13 Hɨm me nɨpaa ein God kewet Moses em hɨrak ketpim hɨram enum tokim mentar in ek God ketpai hɨrak pɨke kakwetai hɨm ham yaaim haiu emisesim hɨram mamɨkrehɨr mɨram ham. Haiu mertei hɨm hɨram enum tokim maain kike hɨram mamno mamɨt mamre laplap enum tokim mɨt newɨrem meit.

*8:1 Hi 1:3, 3:1, 10:12, 12:2

*8:5 Kl 2:17; Hi 9:23; Eks 25:40

*8:6 2Ko 3:6; Hi 7:22, 9:15

*8:8 Jer 31:31-34

*8:10 Hi 10:16

*8:12 Hi 10:17